Posilnenie podnikania a malé a stredné podniky: Podpora európskej prosperity

15.02.2024

Posilnenie podnikania a malé a stredné podniky: Podpora európskej prosperity

Bradatý mužský majiteľ s plánom hovorí cez smartfón, pričom sa opiera o pracovný stôl

Snaha Európy o ekonomickú prosperitu je v rukách podnikateľov. Malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Malé a stredné podniky nielen vytvárajú pracovné miesta, ale podporujú aj inovácie a rast v každom kúte nášho kontinentu. Je najvyšší čas, aby sme náš obdiv premenili na činy a poskytli im podporu, ktorú potrebujú, aby prosperovali. Len tak budeme môcť naďalej stavať na úspešných príbehoch Európy, od malých podnikov až po lídrov na svetovom trhu, ako to bolo v prípade ikonických európskych značiek ako Bosch, Vespa alebo Spotify. Nezabúdajme, že väčšina európskych ekonomických šampiónov kedysi začínala ako MSP.

Jadrom európskeho hospodárskeho motora je jednotný trh, hnacia sila, ktorá zvýšila HDP na obyvateľa v členských štátoch. Na tieto úspechy si však nemôžeme oddýchnuť. Musíme odstrániť zostávajúce prekážky, dokončiť jednotný trh so službami a urýchliť integráciu trhu s energiou a komunikáciou. Skupina PPE sa zaviazala nielen k hospodárskemu úspechu, ale aj k vytvoreniu prostredia, v ktorom môžu podniky prekvitať. Plný potenciál jednotného trhu možno dosiahnuť len vtedy, ak ho nepotlačí byrokracia.

Aby sa táto vízia stala skutočnosťou, potrebujeme viac než len slová, potrebujeme konkrétne kroky. Je dobrým začiatkom, že Európska komisia prijala našu dlhodobú výzvu, aby vyslanec MSP zastupoval ich záujmy a obavy. Teraz je čas na ďalší krok: potrebujeme komisára pre MSP s právom veta vo všetkých oblastiach politiky, aby sme zabezpečili, že nebude ohrozená sloboda podnikania.

Musíme odstrániť zostávajúce prekážky, dokončiť jednotný trh so službami a urýchliť integráciu trhu s energiou a komunikáciou. Skupina PPE sa zaviazala nielen k hospodárskemu úspechu, ale aj k vytvoreniu prostredia, v ktorom môžu podniky prekvita

Máme tiež tri základné požiadavky: Zavedme kontrolu konkurencieschopnosti EÚ a zriadime Európsku poradnú radu pre konkurencieschopnosť špeciálne prispôsobenú malým a stredným podnikom so skutočnými právomocami ovplyvňovať legislatívu EÚ. Prekonajme byrokraciu znížením regulačnej záťaže o tretinu vo všetkých sektoroch pomocou odvážneho akčného plánu. Zabezpečme, aby legislatíva EÚ naďalej prispievala k podnikateľskému rastu zavedením „doložky o skončení platnosti“. Európske podniky si zaslúžia moderné a efektívne právne predpisy, ktoré sú aktuálne a zohľadňujú všetky nové trendy. Musíme vytvoriť pravidlá, ktoré posilnia, nie prekážajú! Je čas zastaviť podnikateľov v odchode z Európy kvôli byrokratickým prekážkam a udržať spoločnosti prosperujúce práve tu v Európe.

Kľúčové sú aj investície. Musíme urýchliť integráciu kapitálových trhov EÚ, aby sme malým a stredným podnikom poskytli lepší prístup k pôžičkám a investičným možnostiam, najmä keď prechádzame ekologickými a digitálnymi prechodmi. Musíme spustiť investičný plán pre kvalitné európske pracovné miesta a naliehať na členské štáty, aby viac investovali do výskumu a vývoja, ako aj do vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie. Odomknutie potenciálu zajtrajška začína špičkovým vzdelávaním, ktoré formuje vysoko kvalifikovanú pracovnú silu pre budúcnosť! Nezabúdajme na silu rozmanitosti: ženy tvoria polovicu obyvateľstva EÚ, ale len asi tretinu samostatne zárobkovo činných osôb a majiteľov začínajúcich podnikov v EÚ. Potrebujeme cielené programy financovania na zvýšenie účasti začínajúcich podnikov vedených ženami, najmä v špičkových oblastiach, ako je umelá inteligencia. Vytvorenie podnikateľského prostredia s väčším počtom žien – podnikateľiek je kľúčové pre európsku konkurencieschopnosť a inovácie.

Nejde však len o vnútorný rast. Musíme tiež chrániť našich podnikateľov pred vonkajšími hrozbami. Aby sme zachovali spravodlivé a konkurencieschopné podnikateľské prostredie, musíme investovať do našich kľúčových podnikov a nenechať tretie krajiny získavať naše najlepšie inovácie.

Sľub Európy malým podnikom a podnikaniu nie sú len reči: je to základný kameň našej hospodárskej prosperity. Posilnením postavenia podnikateľov, zjednodušením predpisov, uľahčením cezhraničného podnikania, podporou inovácií a poskytnutím prístupu k financovaniu môžeme odomknúť budúcnosť, v ktorej podniky nielen prežijú, ale aj prosperujú. Využime plný potenciál európskeho podnikateľského ducha a posuňme náš kontinent k novým výšinám prosperity a inovácií. Teraz je čas konať.

Zoznámte sa s víziou skupiny PPE pre zjednotenú a bezpečnú Európu s ekonomickou silou a sociálnou zodpovednosťou. Chceme zabezpečiť, aby mal každý Európan bez ohľadu na svoj pôvod spravodlivú šancu zarobiť si na živobytie a prijať európsky spôsob života. Získajte viac informácií o prioritách skupiny EPP: Európa, ktorá vás chráni

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah