Veicināt uzņēmējdarbību un MVU nozīmē veicināt Eiropas labklājību

15.02.2024

Veicināt uzņēmējdarbību un MVU nozīmē veicināt Eiropas labklājību

Svarīga norāde
Šis dokuments ir tulkots automātiski.
Rādīt oriģinālu
Bearded male owner with blueprint talking through smart phone while leaning on workbench

Eiropas ekonomiskā labklājība ir uzņēmēju rokās. Eiropā tieši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir ekonomikas mugurkauls. MVU ne tikai rada darbavietas, bet arī veicina inovācijas un izaugsmi visos mūsu kontinenta reģionos. Šobrīd ir īstais laiks pārvērst domas darbos un nodrošināt MVU ar nepieciešamo atbalstu, lai tie varētu veiksmīgi augt un attīstīties. Tikai tad mēs varēsim turpināt Eiropas uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, kā tas bija ar tādiem ikoniskiem Eiropas zīmoliem kā Bosch, Vespa vai Spotify, kas kļuvuši par pasaules tirgus līderiem. Nedrīkstam aizmirst, ka liela daļa Eiropas ekonomikas līderu savulaik ir sākuši savu darbību tieši kā MVU. 

Eiropas ekonomikas dzinējspēks ir Eiropas vienotais tirgus. Tas ir galvenais mehānisms, kas ļāvis palielināt iekšzemes kopproduktu (IKP) visās dalībvalstīs. Tomēr mēs nevaram apstāties pie šī sasnieguma. Mums ir jāpārvar atlikušie šķēršļi, jāpilnveido vienotā pakalpojumu tirgus izveide, kā arī jāpaātrina enerģētikas un sakaru tīklu integrācija. ETP grupa ir apņēmusies panākt ne tikai ekonomiskus uzlabojumus, bet arī radīt vidi, kurā uzņēmumi var augt un attīstīties. Vienotā tirgus potenciālu pilnībā varēs izmantot tikai tad, ja to neapgrūtinās birokrātija. 

Mums ir jāpārvar atlikušie šķēršļi, jāpilnveido vienotā pakalpojumu tirgus izveide, kā arī jāpaātrina enerģētikas un sakaru tīklu integrācija. ETP grupa ir apņēmusies panākt ne tikai ekonomiskus uzlabojumus, bet arī radīt vidi, kurā uzņēmumi var augt un attīstīties.

Tomēr, ir nepieciešams konkrēts plāns un darbības, lai iecerēto sasniegtu. Apsveicami, ka Eiropas Komisija ir atbalstījusi mūsu ilgstošo aicinājumu apstiprināt ES MVU sūtni, kas pārstāv un koordinē MVU intereses un vajadzības. Tagad ir pienācis laiks spert nākamo soli: mums ir vajadzīgs MVU komisārs ar veto tiesībām visās politikas jomās, lai nodrošinātu, ka netiek apdraudēta uzņēmējdarbības brīvība.  

Tāpat, uzstājam uz trīs būtiskiem uzlabojumiem. Pirmkārt, ieviesīsim ES konkurētspējas pārbaudes mehānismu un izveidosim Eiropas Konkurētspējas konsultatīvo padomi, kas būtu īpaši vērsta uz MVU un kurai būtu konkrētas iespējas ietekmēt ES likumdošanu. Otrkārt, samazināsim birokrātiju, ar drosmīgu rīcības plānu par trešdaļu samazinot regulatīvo slogu visās nozarēs. Treškārt, nodrošināsim, lai ES likumdošana arī turpmāk stimulē uzņēmējdarbību, ieviešot "turpināmības klauzulu". Eiropas uzņēmumi ir pelnījuši mūsdienīgu un efektīvu tiesisko regulējumu, kas tiek regulāri aktualizēts un kur tiek ņemtas vērā dažādās attīstības tendences. Tiesiskam regulējumam ir jābūt tādam, kas dod iespējas, nevis liek šķēršļus! Ir jānovērš uzņēmēju aizplūšana no Eiropas šo birokrātisko šķēršļu dēļ un jāsaglabā uzņēmumu uzplaukums tieši šeit pie mums, Eiropā. 

Ieguldījumi un investīcijas arī ir ļoti nozīmīgs attīstības priekšnoteikums. Mums ir jāpaātrina ES kapitāla tirgus integrācija, lai nodrošinātu MVU labāku piekļuvi aizdevumiem un investīcijām, jo īpaši šobrīd, kad mēs virzāmies uz zaļo un digitālo pāreju. Tāpat mums ir jāizstrādā investīciju plāns kvalitatīvu Eiropas darbavietu nodrošināšanai un jāmudina dalībvalstis arvien vairāk ieguldīt pētniecībā,  attīstībā, kā arī izglītībā, prasmju uzlabošanā un jaunu prasmju apgūšanā. Kvalitatīva izglītība, kas sekmē augsti kvalificētu darbaspēku nākotnē, ir izšķiroša!  

Nedrīkstam aizmirst arī daudzveidības spēku -  puse no ES iedzīvotājiem ir sievietes, bet ES pašnodarbināto un uzņēmumu īpašnieku lokā ir tikai aptuveni trešdaļa sieviešu. Mums ir vajadzīgas mērķtiecīgas finansiāla atbalsta programmas, lai palielinātu sieviešu vadītu jaunuzņēmumu (start-up) skaitu, jo īpaši tādās aktuālās jomās kā mākslīgais intelekts. Eiropas konkurētspējai vairāk kā jebkad ir nepieciešama tāda uzņēmējdarbības vide, kurā ir vairāk sieviešu. 

Tomēr runa nav tikai par ES iekšējo izaugsmi. Mums ir jāaizsargā mūsu uzņēmēji arī no ārējiem draudiem. Lai saglabātu godīgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi, mums ir pašiem jāiegulda līdzekļi mūsu uzņēmumos un jādara viss iespējamais, lai trešās valstis nepārņemtu mūsu veiksmīgākos inovāciju projektus. 

Eiropas solījums MVU un uzņēmējdarbībai nav tikai tukši vārdi. Uzņēmējdarbība ir mūsu ekonomiskās labklājības stūrakmens. Sniedzot uzņēmējiem lielākas iespējas, vienkāršojot noteikumus, veicinot pārrobežu sadarbību, sekmējot inovācijas un nodrošinot piekļuvi finansējumam, mēs varam veidot tādu vidi, kurā uzņēmumi ne tikai izdzīvo, bet arī uzplaukst.  

Izmantosim visu Eiropas uzņēmējdarbības gara potenciālu un virzīsim Eiropu uz jaunām labklājības un inovāciju virsotnēm!

Piezīmes no redaktora

ETP grupa ir lielākā politiskā grupa Eiropas Parlamentā, kurā darbojas 177 deputāti no visām dalībvalstīm.

Cits saistītais saturs