EÚ môže pomôcť liečiť rakovinu: aby na rakovinu o dvadsať rokov už nikto nezomrel

24.04.2018

EÚ môže pomôcť liečiť rakovinu: aby na rakovinu o dvadsať rokov už nikto nezomrel

Publikovanie picture

Rakovina je jedným z najväčších problémov, ktorému čelia mnohí Európania. Počas života ju dostane takmer každý tretí Európan a každý Európan vie, aká bolestivá je ťarcha rakoviny a čo dokáže spôsobiť. Takmer každý má priateľa alebo člena rodiny, ktorý trpí rakovinou alebo na túto strašnú chorobu dokonca umrel. Aj keď najväčšia zodpovednosť za zdravie spočíva na pleciach členských štátov, EÚ môže a musí zohrať svoju úlohu.

Skupina Európskej ľudovej strany sa zaväzuje urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že o dvadsať rokov na rakovinu v EÚ už nikto nezomrie.

Skupina Európskej ľudovej strany podporuje tieto konkrétne opatrenia:

1. Výskum

A:  Do roku 2024 chceme zdvojnásobiť sumu, ktorú Európska únia vyčleňuje na výskum rakoviny.

B:  Nový rámcový program EÚ pre výskum by mal zahŕňať posolstvo: „O dvadsať rokov by už na rakovinu nemalo zomrieť žiadne dieťa“. Do roku 2024 by sa mala zdesaťnásobiť suma na výskum, ktorá je na tento účel (rakovina a deti) vyčlenená z rozpočtu.

C:  Na výskum vedený neziskovými organizáciami, napríklad charitami, ktoré sa venujú boju proti rakovine, by sa malo vyčleniť päťkrát viac prostriedkov než v minulosti.

D: Vyzývame na obozretné vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sa predišlo zbytočným obmedzeniam výskumu rakoviny.

2. Farmaceutická politika

A:  Európska agentúra pre lieky a národné združenia pre hodnotenie zdravotníckych technológií – ktoré pripravujú rozhodnutie členských štátov o tom, či by sa liek mal uhrádzať – by mali lepšie spolupracovať, aby investície zamerali na lieky, ktoré sú pre pacientov skutočne prínosné. Požadujeme teda včasné schválenie návrhu Európskej komisie o hodnoteniach zdravotníckych technológií.

B:  Lepší rámec liečenia detí s rakovinou.

C:  Menej byrokracie v klinických skúšaniach, najmä pre malé a stredné podniky a neziskové organizácie.

3. Elektronické zdravotníctvo

V Európskej únii by sa malo viac podporovať elektronické zdravotníctvo, aby sa vyriešil problém so špecializovanejšími spôsobmi liečby a aby pacienti nemuseli zbytočne cestovať. Európsku komisiu preto žiadame, aby urýchlene predstavila plán – vrátane legislatívnych návrhov – aby sa zabezpečilo vyvinutie spoločných štandardov na zlepšenie interoperability zdravotníckych systémov a potrebnej infraštruktúry elektronického zdravotníctva.

4. Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, aby pacienti mohli bez zbytočnej záťaže navštíviť špecialistov, ktorí sú na ich liečbu najvhodnejší.

5. Prevencia

Dôsledné a rýchle vykonanie smernice o tabakových výrobkoch; kampane na zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle; opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia zamerané na odstránenie príčiny zlej kvality ovzdušia; a urýchlené prijatie návrhu Komisie o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci.

6. Skríningové testy a včasné zistenie

Ministri zdravotníctva by mali preskúmať odporúčania Rady z roku 2003 o skríningu rakoviny.

7. Register nádorových ochorení

Komisia by mala pomôcť čo najskôr vytvoriť rámec interoperability európskych registrov nádorových ochorení.

8. Rodové hľadisko

Mali by sa riešiť špecifické problémy z mužského a ženského hľadiska.

9. Starostlivosť o ľudí, ktorí prežili rakovinu

Ľudia, ktorí prežili rakovinu a nemajú významnejšie riziko ochorenia a ktorých zdravotné riziko nie je vyššie než u priemerného obyvateľstva, by mali byť chránení pred diskrimináciou.

10. Nevyliečiteľné ochorenie na pracovisku

Ľudia, ktorí majú nevyliečiteľné ochorenie, by mali mať povolené pokračovať v práci, ak o to majú záujem.

11. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

V smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom by sa mala upraviť situácia rodičov a osôb, ktoré sa starajú o pacientov s rakovinou.

12. Paliatívna starostlivosť

Komisia by mala poskytnúť platformu na výmenu najlepších postupov paliatívnej starostlivosti a podporiť výskum paliatívnej starostlivosti.

Výskum rakoviny môže byť úspešnejší a liečba rakoviny efektívnejšia, ak budú najlepšie mozgy Európy spolupracovať a pacienti budú mať možnosť profitovať z pokroku bez ohľadu na to, kde žijú. Platí to pre rakovinu vo všeobecnosti, no obzvlášť v prípade rakoviny u detí či zriedkavých diagnóz rakoviny. Nevyhnutným prvkom personalizovanej medicíny je tiež spolupráca medzi Európanmi.

iný relevantný obsah