UE może pomóc w leczeniu raka, aby za 20 lat nikt nie umierał na tę chorobę

24.04.2018

UE może pomóc w leczeniu raka, aby za 20 lat nikt nie umierał na tę chorobę

Publikacja picture

Rak jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi wielu Europejczyków. Niemal jeden na trzech Europejczyków pada ofiarą nowotworu, a każdy Europejczyk wie, jak bolesne piętno odciska na dalszym życiu ciężar tej choroby. Prawie każdy ma przyjaciela lub członka rodziny, który cierpi na raka czy nawet zmarł wskutek tej okropnej choroby. Mimo że główne kompetencje w zakresie opieki zdrowotnej leżą w gestii państw członkowskich, UE może i musi wywiązać się ze swojej roli.

Grupa EPL jest gotowa uczynić wszystko, co w jej mocy, aby doprowadzić do tego, by za 20 lat nikt w UE nie umierał na raka.

Grupa EPL popiera następujące konkretne kroki:

1. Badania naukowe

A:  Do roku 2024 chcemy podwoić wydatki Unii Europejskiej na badania naukowe nad rakiem.

B:  Nowy ramowy program UE w dziedzinie badań naukowych powinien realizować następującą misję: „Za 20 lat żadne dziecko nie powinno umierać na raka”. Dlatego budżet na badania naukowe przeznaczany na ten cel (rak i dzieci) należy zwiększyć dziesięciokrotnie do 2024 r.

C:  Na badania naukowe prowadzone przez organizacje nienastawione na zysk, takie jak charytatywne organizacje pomagające chorym na raka, należy przeznaczać pięć razy więcej wsparcia niż dotychczas.

D: Apelujemy o rozważne wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, aby zapobiegać niepotrzebnemu ograniczaniu badań nad rakiem.

2. Polityka farmaceutyczna

A:  Europejska Agencja Leków i krajowe stowarzyszenia na rzecz oceny technologii medycznych, które przygotowują decyzje państw członkowskich w sprawie refundacji leków, powinny lepiej ze sobą współpracować w celu skupienia inwestycji na lekach, które przynoszą faktyczną korzyść pacjentom. W związku z tym zwracamy się o jak najszybsze zatwierdzenie wniosku Komisji Europejskiej w sprawie ocen technologii medycznych.

B:  Lepsze ramy leczenia nowotworów u dzieci.

C:  Mniej biurokracji w badaniach klinicznych, w szczególności dla MŚP i organizacji nienastawionych na zysk.

3. E-zdrowie

W celu rozwiązania kwestii bardziej specjalistycznych terapii oraz zapobiegania zbędnym podróżom pacjentów, należy lepiej wspierać e-zdrowie w Unii Europejskiej. Dlatego też zwracamy się do Komisji Europejskiej, by niezwłocznie przedstawiła plan działania, łącznie z wnioskami ustawodawczymi, dla zapewnienia rozwoju wspólnych norm w celu poprawy interoperacyjności systemów opieki zdrowotnej i niezbędnej infrastruktury e-zdrowia.

4. Transgraniczna opieka zdrowotna

Wdrożenie dyrektywy dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej w celu umożliwienia pacjentom wizyt u specjalistów, którzy są w stanie najlepiej poprowadzić ich leczenie, bez zbędnych obciążeń.

5. Profilaktyka

Rygorystyczne i szybkie wdrożenie dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych; kampanie informacyjne promujące zdrowy tryb życia; działania związane z jakością powietrza ukierunkowane na usunięcie przyczyn złej jakości powietrza oraz szybkie przyjęcie wniosku Komisji w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

6. Badania przesiewowe i wczesne wykrywanie

Ministrowie zdrowia powinni przeprowadzić przegląd zaleceń Rady z 2003 r. w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka.

7. Rejestr chorób nowotworowych

Komisja powinna pomóc w jak najszybszym opracowaniu ram interoperacyjności europejskich rejestrów chorób nowotworowych.

8. Perspektywa płci

Trzeba zająć się szczególnymi kwestiami z perspektywy mężczyzn i kobiet.

9. Opieka nad osobami, które przeżyły chorobę nowotworową

Osoby, które przeżyły chorobę nowotworową i w których przypadku nie ma poważnego zagrożenia, a ryzyko zachorowania nie jest większe niż średnia populacji, należy chronić przed dyskryminacją.

10. Choroba nieuleczalna w miejscu pracy

Osoby nieuleczalnie chore powinny mieć możliwość kontynuowania pracy, jeżeli tego chcą.

11. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Sytuacją rodziców i opiekunów pacjentów chorych na raka należy zająć się w dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

12. Opieka paliatywna

Komisja powinna zapewnić platformę wymiany najlepszych praktyk w zakresie opieki paliatywnej oraz wspierać badania w tej dziedzinie.

Badania nad rakiem i leczenie tej choroby mogą być bardziej skuteczne, jeśli najlepsze mózgi w Europie będą ze sobą współpracować, a pacjenci będą mieć możliwość korzystania z efektów postępu niezależnie od miejsca zamieszkania. Stwierdzenie to odnosi się szczególnie do raka u dzieci i przypadków zdiagnozowania rzadkiej odmiany raka. Również z perspektywy bardziej spersonalizowanej medycyny niezbędna jest współpraca między Europejczykami.

więcej na temat