L-UE tista' tgħin biex jitfejjaq il-kanċer: Sa 20 sena oħra, ħadd m'għandu jmut bil-kanċer

24.04.2018

L-UE tista' tgħin biex jitfejjaq il-kanċer: Sa 20 sena oħra, ħadd m'għandu jmut bil-kanċer

Pubblikazzjoni picture

Il-kanċer huwa wieħed mill-isfidi ewlenin li ħafna Ewropej jħabbtu wiċċhom magħhom. Kważi wieħed minn kull tliet Ewropej ikollhom xi tip ta' kanċer tul ħajjithom u kull Ewropew jaf kemm il-kanċer iġib tbatija u x'impatt kbir ikollu. Kważi kulħadd għandu xi ħabib, ħabiba jew membru tal-familja li qed ibatu bil-kanċer jew saħansitra mietu minħabba din il-marda orribbli. Filwaqt li l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għas-saħħa, l-UE tista' u għandha tagħti sehemha.

Il-Grupp tal-PPE jimpenja ruħu li jagħmel dak kollu li huwa fis-setgħa tiegħu biex jiżgura li, sa 20 sena oħra, ħadd fl-UE ma jmut bil-kanċer.

Il-Grupp tal-PPE jappoġġa l-miżuri konkreti li ġejjin:

1. Riċerka

A:  Irridu nirduppjaw l-ammont li l-Unjoni Ewropea qed tonfoq fuq ir-riċerka dwar il-kanċer sal-2024.

B:  Il-programm qafas ġdid tal-UE għar-riċerka għandu jinkludi missjoni: "Sa 20 sena oħra, ebda tifel jew tifla m'għandhom imutu bil-kanċer". Għalhekk, il-baġit għar-riċerka għal dan il-għan (il-kanċer u t-tfal) għandu jiġu mmultiplikat għaxar darbiet sal-2024.

C:  Ir-riċerka mwettqa minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, bħal dawk li jieħdu ħsieb lil min ibati bil-kanċer, għandhom jirċievu ħames darbiet aktar l-appoġġ li kienu jirċievu fil-passat.

D: Nappellaw għall-implimentazzjoni prudenti tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data biex jiġu evitati restrizzjonijiet mhux meħtieġa għar-riċerka dwar il-kanċer.

2. Politika farmaċewtika

A:  L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u l-assoċjazzjonijiet nazzjonali għall-Valutazzjonijiet tat-Teknoloġiji tas-Saħħa (VTS) - li jħejju d-deċiżjoni tal-Istati Membri dwar jekk mediċina għandhiex tiġi rimborżata - għandhom jikkooperaw aħjar biex jiffukaw l-investiment fuq il-mediċini li għandhom benefiċċju veru għall-pazjenti. Għalhekk, nitolbu li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-VTS tiġi approvata mingħajr dewmien.

B:  Qafas aħjar għat-trattament tat-tfal bil-kanċer.

C:  Anqas burokrazija fil-provi kliniċi, speċjalment għall-SMEs u l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ.

3. Saħħa elettronika

Biex tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' terapiji aktar speċjalizzati u biex jiġi evitat vjaġġar bla bżonn għall-pazjenti, is-saħħa elettronika fl-Unjoni Ewropea għandha tkun appoġġjata aħjar. Għalhekk, nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta b'urġenza pjan direzzjonali - inklużi proposti leġiżlattivi - biex jiġi ggarantit l-iżvilupp ta' standards komuni biex jittejbu l-interoperabilità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-infrastruttura meħtieġa għas-saħħa elettronika.

4. Kura tas-saħħa transkonfinali

L-implimentazzjoni ta' direttiva dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali biex il-pazjenti jkunu jistgħu jmorru għand l-ispeċjalisti xierqa għat-trattament tagħhom, mingħajr xkiel żejjed.

5. Prevenzjoni

L-implimentazzjoni stretta u rapida tad-direttiva dwar it-tabakk; kampanji ta' sensibilizzazzjoni li jippromwovu stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa; miżuri dwar il-kwalità tal-arja li jindirizzaw il-kawżi ta' kwalità ħażina tal-arja; u l-adozzjoni rapida tal-proposta tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-esponiment għal karċinoġeni u mutaġeni fuq il-post tax-xogħol.

6. Skrinjar u identifikazzjoni bikrija

Il-Ministri tas-Saħħa għandhom jeżaminaw mill-ġdid ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-2003 dwar l-iskrinjar għall-kanċer.

7. Reġistru tal-kanser

Il-Kummissjoni għandha tgħin biex, mill-aktar fis possibbli, jinbena qafas għall-interoperabilità tar-reġistri Ewropej tal-kanċer.

8. Perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi

Kwistjonijiet speċifiċi għandhom jiġu indirizzati mill-perspettiva tal-irġiel u tan-nisa.

9. L-indukrar tas-superstiti tal-kanċer

Il-persuni li għelbu l-kanċer u li m'għandhom ebda riskju sinifikanti u li r-riskju mediku tagħhom ma jkunx ogħla minn dak tal-popolazzjoni medja, għandhom jiġu protetti mid-diskriminazzjoni.

10. Mard terminali fuq il-post tax-xogħol

Il-persuni li jkollhom marda terminali għandhom jitħallew ikomplu jaħdmu jekk ikunu jridu.

11. Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

Is-sitwazzjoni tal-ġenituri u tal-indukraturi tal-pazjenti bil-kanċer għandha tiġi indirizzata fid-direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.

12. Kura palljattiva

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi pjattaforma għall-iskambju tal-aħjar prassi fil-kura palljattiva u tappoġġa r-riċerka dwar il-kura palljattiva.

Ir-riċerka dwar il-kanċer tista' tirnexxi aktar u t-trattament tal-kanċer jista' jkun aktar effikaċi jekk l-aqwa mħuħ fl-Ewropa jaħdmu flimkien u l-pazjenti jkollhom il-possibbiltà li jibbenefikaw mill-progress irrispettivament minn fejn jgħixu. Dan jgħodd għall-kanċer inġenerali, iżda jgħodd ukoll b'mod partikolari għall-kanċer fit-tfal jew għad-dijanjożi ta' kanċer rari. Mediċina aktar personalizzata tfisser li huwa kruċjali li l-Ewropej jaħdmu flimkien.

Kontenut relatat