EL saab vähktõve ravile kaasa aidata: 20 aasta pärast ei peaks mitte keegi selle haiguse tagajärjel surema

24.04.2018

EL saab vähktõve ravile kaasa aidata: 20 aasta pärast ei peaks mitte keegi selle haiguse tagajärjel surema

Väljaanne picture

Vähktõbi on suur probleem, millega puutuvad kokku paljud eurooplased. Peaaegu iga kolmas eurooplane haigestub elu jooksul vähki ning iga eurooplane teab, kui palju valu ja vaeva see haigus põhjustab. Pea igaühel on sõber või pereliige, kes põeb vähki või on koguni selle kohutava haiguse tõttu surnud. Kuigi tervishoiuvaldkonnas on peamine vastutus endiselt liikmesriikidel, saab EL anda oma panuse ja peabki seda tegema.

ERP fraktsioon võtab endale kohustuse teha kõik endast olenev tagamaks, et mitte keegi ei peaks ELis 20 aasta pärast vähktõve tõttu surema.

ERP fraktsioon toetab järgmisi konkreetseid meetmeid:

1. Uuringud

A.  Soovime kahekordistada Euroopa Liidu vähktõveuuringute rahastamist aastani 2024.

B.  ELi uus teadusuuringute raamprogramm peaks sisaldama järgmist eesmärki: „20 aasta pärast ei peaks mitte ükski laps vähktõve tagajärjel surema“. Seetõttu tuleks selles valdkonnas (vähktõbi lastel) teadusuuringute eelarvet 2024. aastaks kümnekordistada.

C.  Mittetulundusühenduste, nt vähktõvega tegelevate heategevusorganisatsioonide uuringuid tuleks toetada senisest viis korda rohkem.

D. Nõuame isikuandmete kaitse üldmääruse kaalutletud rakendamist, et vältida tarbetuid piiranguid vähiuuringute valdkonnas.

2. Ravimipoliitika

A.  Euroopa Ravimiamet ja riiklikud tervisetehnoloogia hindamise asutused, kes koostavad liikmesriikide otsused ravimite hüvitamise kohta, peaksid tegema rohkem koostööd, et investeerida rohkem patsientidele tegelikku kasu toovatesse ravimitesse. Seepärast nõuame, et tervisetehnoloogia hindamist käsitlev Euroopa Komisjoni ettepanek õigeaegselt heaks kiidetaks.

B.  Laste vähiravi parem raamistik.

C.  Vähem bürokraatiat kliinilistes uuringutes, eriti VKEde ja mittetulundusühingute puhul.

3. E-tervis

Et võimaldada kasutada enam spetsialiseerunud ravimeetodeid ja vältida patsientide tarbetut reisimist, tuleb rohkem toetada Euroopa Liidu e-tervise programmi. Seetõttu palume Euroopa Komisjonil esitada kiiresti tegevuskava, sealhulgas seadusandlikud ettepanekud, et tagada ühiste standardite väljatöötamine tervishoiusüsteemide koostalitlusvõime ja vajaliku e-tervise taristu edendamiseks.

4. Piiriülene tervishoiuteenus

Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine, et patsientidel oleks võimalik ilma tarbetute takistusteta külastada raviks kõige sobivamaid spetsialiste.

5. Ennetus

Tubakatoodete direktiivi range ja viivitusteta rakendamine; tervislikku eluviisi propageerivad teadlikkuse suurendamise kampaaniad; õhukvaliteedi suurendamise meetmed halva õhukvaliteedi põhjuste kõrvaldamiseks; viivitamatult vastu võtta Komisjoni ettepanek, mis käsitleb töötajate kaitsmist tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest.

6. Sõeluuringud ja varane avastamine

Tervishoiuministrid peaksid läbi vaatama nõukogu 2003. aasta soovitused vähktõve sõeluuringute kohta.

7. Vähiregister

Komisjon peaks aitama luua võimalikult kiiresti Euroopa vähiregistrite koostalitluse raamistiku.

8. Soolised aspektid

Meeste ja naiste spetsiifilisi probleeme tuleks käsitleda soolisi aspekte arvesse võttes.

9. Vähktõvest paranenute kohtlemine

Vähi üle elanud inimesi, kellel puuduvad olulised riskid ja kelle meditsiiniline risk ei ole suurem kui elanikkonnal keskmiselt, tuleks kaitsta diskrimineerimise eest.

10. Surmaga lõppev haigus ja töötamine

Surmaga lõppevat haigust põdevatel inimestel peaks olema võimalik edasi töötada, kui nad seda soovivad.

11. Töö- ja eraelu tasakaal

Vähihaigete eest hoolitsevate lapsevanemate ja hooldajate olukorda tuleks töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevas direktiivis arvesse võtta.

12. Palliatiivne ravi

Komisjon peab koostama palliatiivse ravi valdkonnas parimate tavade vahetamise platvormi ning toetama palliatiivse ravi alaseid teadusuuringuid.

Vähktõve uuringud on edukamad ja vähiravi tõhusam, kui Euroopa parimad spetsialistid teevad koostööd ning patsientidel on võimalus neist edusammudest kasu saada, olenemata sellest, kus nad elavad. See kehtib vähktõve kohta üldiselt, kuid eriti laste vähiravi või haruldase vähivormi diagnoosi korral. Eurooplaste koostöö on väga oluline ka rohkem isiku vajadustele kohandatud meditsiini valdkonnas.

Muu seotud teave