ES gali padėti išgydyti vėžį. Kad po 20 metų niekas nebemirtų nuo vėžio

24.04.2018

ES gali padėti išgydyti vėžį. Kad po 20 metų niekas nebemirtų nuo vėžio

Leidinys picture

Vėžys yra viena iš didžiausių problemų, su kuriomis susiduria daug europiečių. Beveik vienas iš trijų europiečių per savo gyvenimą suserga vėžiu ir visi europiečiai žino, kiek skausmo ir kokias dideles pasekmes sukelia vėžys. Beveik kiekvienas turi vėžiu sergantį ar net nuo šios baisios ligos mirusį draugą ar šeimos narį. Nors didžiausia atsakomybė už sveikatos sritį tenka valstybėms narėms, ES taip pat turi atlikti savo vaidmenį.

ELP frakcija įsipareigoja daryti viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad po 20 metų niekas nebemirtų nuo vėžio.

ELP frakcija remia šiuos konkrečius veiksmus:

1. Moksliniai tyrimai

A:  Norime iki 2024 m. padvigubinti Europos Sąjungos išlaidas vėžio moksliniams tyrimams.

B:  Į naująją ES bendrąją mokslinių tyrimų programą turėtų būti įtraukta ši užduotis: „Po dvidešimties metų nė vienas vaikas neturėtų mirti nuo vėžio“. Todėl šiam tikslui (vėžys ir vaikai) skiriamas mokslinių tyrimų biudžetas iki 2024 m. turėtų būti padidintas dešimt kartų.

C:  Moksliniams tyrimams, kuriuos vykdo ne pelno organizacijos, pvz., kovos su vėžiu labdaros organizacijos, turėtų gauti penkis kartus didesnę paramą nei praeityje.

D: Raginame apdairiai įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, siekiant išvengti vėžio mokslinių tyrimų nereikalingų apribojimų.

2. Farmacijos politika

A:  Europos vaistų agentūra ir sveikatos technologijų vertinimo nacionalinės asociacijos, kurios rengia valstybių narių sprendimus dėl vaistų kompensavimo, turėtų geriau bendradarbiauti ir sutelkti investicijas į vaistus, duodančius realią naudą pacientams. Todėl prašome laiku patvirtinti Europos Komisijos pasiūlymą dėl sveikatos technologijų vertinimo.

B:  Geresnė vėžiu sergančių vaikų gydymo sistema.

C:  Mažiau biurokratijos atliekant klinikinius tyrimus, ypač MVĮ ir ne pelno organizacijoms.

3. E. sveikata

Siekiant išspręsti labiau specializuotos terapijos klausimą ir išvengti nereikalingo pacientų keliavimo, Europos Sąjungoje turėtų būti labiau remiama e. sveikata. Todėl prašome Europos Komisijos skubiai pristatyti veiksmų planą su teisėkūros pasiūlymais, pagal kurį būtų užtikrinama, kad būtų parengti bendri standartai, padedantys pagerinti sveikatos priežiūros sistemų tarpusavio sąveikumą, ir reikiama e. sveikatos infrastruktūra.

4. Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas, siekiant nesukuriant nereikalingos naštos suteikti galimybių pacientams patekti pas specialistus, kurie gali geriausiai juos gydyti.

5. Prevencija

Griežtas ir greitas Tabako direktyvos įgyvendinimas; informuotumo didinimo kampanijos, kuriomis skatinama sveika gyvensena; priemonės dėl oro kokybės, kuriomis panaikinamos blogos oro kokybės priežastys, ir greitas Komisijos pasiūlymo dėl darbuotojų apsaugos nuo riziką keliančių kancerogenų ir mutagenų darbe priėmimas.

6. Prevencinis sveikatos tikrinimas ir ankstyva ligų diagnostika

Sveikatos apsaugos ministrai turėtų peržiūrėti Tarybos 2003 m.  rekomendacijas dėl vėžio tyrimų.

7. Vėžio registras

Komisija turėtų padėti kuo greičiau sukurti Europos vėžio registrų tarpusavio sąveikumo sistemą.

8. Lyčių aspektas

Turėtų būti sprendžiamos specifinės vyrų ir moterų problemos.

9. Rūpinimasis nuo vėžio išgijusiais žmonėmis

Nuo vėžio išgiję žmonės, kuriems nekyla specifinės rizikos ir kuriems kylanti rizika sveikatai nėra didesnė nei vidutinė gyventojams kylanti rizika, turėtų būti apsaugoti nuo diskriminacijos.

10. Mirtina liga darbo vietoje

Žmonėms, sergantiems mirtina liga, turėtų būti leidžiama dirbti ir toliau, jei jie to pageidauja.

11. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

Vėžiu sergančių pacientų tėvų ir globėjų padėties klausimai turėtų būti sprendžiami direktyvoje dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.

12. Palaikomoji slauga

Komisija turėtų sukurti keitimosi geriausia praktika palaikomosios slaugos srityje sistemą ir remti palaikomosios slaugos tyrimus.

Vėžio tyrimai gali būti sėkmingesni, o vėžio gydymas – efektyvesnis, jei geriausi Europos protai dirbs kartu ir jei pacientai turės galimybę pasinaudoti pažanga nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Tai pasakytina apie vėžį  apskritai, tačiau visų pirma apie vaikų vėžį ar retų vėžio rūšių diagnostiką. Norint turėti mediciną, labiau pritaikytą asmeniniams poreikiams, taip pat yra labai svarbu, kad europiečiai dirbtų kartu.

Kitas susijęs turinys

MEPs Peter Liese and Tomsilav Sokol on set
podcast
Skaityti daugiau
a female medical professional putting a mask on
podcast
Skaityti daugiau
Podcast picture
podcast
Skaityti daugiau
Laboratorijos laborantė žiūri pro mikroskopą, tyrinėdama genomo mėginį per tyrimą laboratorijoje
news
Skaityti daugiau