Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη θεραπεία του καρκίνου: σε 20 χρόνια κανένας δεν θα πεθαίνει από καρκίνο

24.04.2018

Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη θεραπεία του καρκίνου: σε 20 χρόνια κανένας δεν θα πεθαίνει από καρκίνο

Έκδοση picture

Ο καρκίνος είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι. Σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα εμφανίσει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του και δεν υπάρχει Ευρωπαίος που να μην γνωρίζει πόσο επώδυνο και δυσβάστακτο εξακολουθεί να είναι το βάρος του καρκίνου. Σχεδόν όλοι μας έχουμε έναν φίλο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας που υποφέρει από καρκίνο ή που έχασε τη ζωή του εξαιτίας αυτής της φρικτής ασθένειας. Παρόλο που τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για τις σημαντικότερες αποφάσεις στον τομέα της υγείας, η ΕΕ μπορεί και οφείλει να παίξει τον ρόλο της.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι σε 20 χρόνια από σήμερα κανένας δεν θα πεθαίνει από καρκίνο στην ΕΕ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  υποστηρίζει τα εξής συγκεκριμένα μέτρα:

1. Έρευνα

Α) Θέλουμε να διπλασιαστεί το ποσό που δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα για τον καρκίνο έως το 2024.

Β) Το νέο ευρωπαϊκό  πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξής αποστολή: «Σε 20 χρόνια κανένα παιδί δεν θα πρέπει να πεθαίνει από καρκίνο.» Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός για την έρευνα στον τομέα του παιδικού καρκίνου θα πρέπει να δεκαπλασιαστεί έως το 2024.

Γ)  Η έρευνα που διεξάγουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα για τον καρκίνο, θα πρέπει να λαμβάνει πενταπλάσια στήριξη σε σύγκριση με το παρελθόν.

Δ) Ζητούμε να εφαρμοστεί με σύνεση ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, ούτως ώστε η έρευνα για τον καρκίνο να μην προσκρούει σε περιττούς περιορισμούς.

2. Φαρμακευτική πολιτική

Α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και οι εθνικοί φορείς για τις Αξιολογήσεις Τεχνολογίας Υγείας, οι οποίοι καταρτίζουν την απόφαση των κρατών μελών σε περίπτωση που πρέπει να επιστραφούν οι δαπάνες ενός φαρμάκου, θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα, ούτως ώστε να εστιάσουν τις επενδύσεις σε φάρμακα που θα ωφελήσουν πραγματικά τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, ζητούμε να εγκριθεί άμεσα η πρόταση της Επιτροπής για τις αξιολογήσεις των τεχνολογιών υγείας ΑΤΥ.

Β) Βελτίωση του πλαισίου για τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο.

Γ)  Λιγότερη γραφειοκρατία στις κλινικές δοκιμές, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

3. Ηλεκτρονική υγεία

Θα πρέπει να βελτιωθεί η στήριξη της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να διαχειριστούμε το ζήτημα πιο εξειδικευμένων θεραπειών και να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις ασθενών. Καλούμε, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει κατεπειγόντως χάρτη πορείας –συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων– που να εξασφαλίζει την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των αναγκαίων υποδομών ηλεκτρονικής υγείας.

4. Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Εφαρμογή μιας οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ούτως ώστε να έχουν οι ασθενείς τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τους πλέον κατάλληλους ειδικούς όσον αφορά τη θεραπεία τους, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις.

5. Πρόληψη

Αυστηρή και ταχεία εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής, μέτρα για την ποιότητα του αέρα που αντιμετωπίζουν τα αίτια της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία.

6. Προληπτικός έλεγχος και έγκαιρη διάγνωση

Οι υπουργοί Υγείας θα πρέπει να επανεξετάσουν τις συστάσεις του Συμβουλίου του 2003 για τον προληπτικό  έλεγχο του καρκίνου.

7. Μητρώο καρκίνου

Η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών μητρώων καρκίνου το συντομότερο δυνατόν.

8. Διάσταση του φύλου

Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα ζητήματα από πλευράς ανδρών και γυναικών.

9. Φροντίδα ατόμων που θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο

Τα άτομα που επιβιώνουν από τον καρκίνο και δεν βρίσκονται σε σημαντικό κίνδυνο, δηλαδή ο ιατρικός τους κίνδυνος δεν είναι μεγαλύτερος από εκείνον του μέσου πληθυσμού, θα πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις.

10. Ανίατες ασθένειες στον χώρο εργασίας

Τα άτομα που πάσχουν από ανίατες ασθένειες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται, εφόσον το επιθυμούν.

11. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνει την περίπτωση των γονέων και των ατόμων που φροντίζουν τους ασθενείς με καρκίνο.

12. Ανακουφιστική φροντίδα

Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας και να στηρίζει την έρευνα στον τομέα αυτόν.

Εάν συνεργαστούν τα λαμπρότερα μυαλά της Ευρώπης και δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα να επωφελούνται από την πρόοδο, όπου και αν διαμένουν, τότε μπορεί να ενισχυθεί η επιτυχία της έρευνας για τον καρκίνο και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του καρκίνου. Αυτό ισχύει γενικά για τον καρκίνο, αλλά και ειδικότερα για τον παιδικό καρκίνο ή τα σπάνια είδη καρκίνου. Επίσης, η μεγαλύτερη εξατομίκευση της ιατρικής καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων.

Άλλα συναφή περιεχόμενα