ЕС може да помогне за лечението на рака: никой да не умира от рак след 20 години

24.04.2018

ЕС може да помогне за лечението на рака: никой да не умира от рак след 20 години

Публикация picture

Ракът е едно от основните предизвикателства, пред които се изправят много европейци. Близо един от всеки трима европейци ще развият рак в живота си; всеки европеец знае колко болезнено и тежко остава бремето на рака. Почти всички имат приятели или членове на семейството, страдащи от рак или дори починали от тази ужасна болест. Докато главната отговорност за здравеопазването е на държавите-членки, ЕС може и трябва да изиграе своята роля.

Групата на ЕНП се ангажира да направи всичко, което е по нейните сили, за да се гарантира, че никой няма да умира от рак в ЕС след 20 години.

Групата на ЕНП подкрепя следните конкретни стъпки:

1. Научни изследвания

А:  Искаме удвояване на сумата, която Европейският съюз харчи за научни изследвания на рака, до 2024 

Б:  Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания следва да включва следната мисия: „Никое дете да не умира от рак след 20 години“. Следователно бюджетът за научни изследвания за тази цел (рак и деца) следва да се увеличи десетократно до 2024

В:  Научните изследвания, провеждани от организации с нестопанска цел, като например благотворителни организации, занимаващи се с рака, следва да получават пет пъти повече подкрепа, отколкото в миналото.

Г:  Ние призоваваме за разумното прилагане на Общия регламент за защита на данните, за да се избегнат ненужни ограничения за научните изследвания в областта на рака.

2. Фармацевтична политика

А:  Европейската агенция по лекарствата и националните асоциации за оценка на здравните технологии, които подготвят решенията на държавите-членки за възстановяване на разходите за дадено лекарство, следва да си сътрудничат по-добре, за да се съсредоточат инвестициите върху лекарства, които са от реална полза за пациентите. Затова ние призоваваме за навременното одобряване на предложението на Европейската комисия за оценка на здравните технологии.

Б:  По-добра рамка за лечението на деца с рак.

В:  По-малко бюрокрация при клиничните изпитвания, особено за МСП и организации с нестопанска цел.

3. Електронно здравеопазване

По въпроса за по-специализираните терапии и за избягването на ненужните пътувания за пациентите електронното здравеопазване в Европейския съюз следва да бъде подкрепяно по по-добър начин. Затова искаме Европейската комисия спешно да представи пътна карта, включително законодателни предложения, за гарантирано разработване на общи стандарти за насърчаване на оперативната съвместимост на системите на здравеопазването и необходимата инфраструктура на електронното здравеопазване.

4. Трансгранично здравно обслужване

Прилагането на Директивата за трансгранично здравно обслужване, за да се даде възможност на пациентите да посещават специалисти, които са най-подходящи за тяхното лечение, без ненужно натоварване.

5. Превенция

Стриктно и бързо прилагане на Директивата за тютюневите изделия; кампании за повишаване на осведомеността, които да насърчават здравословен начин на живот; мерки за качество на въздуха, които третират причините за лошото качество на въздуха; и бързо приемане на предложението на Комисията относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени по време на работа.

6. Скрининг и изследвания за ранно откриване

Здравните министри следва да преразгледат Препоръките на Съвета относно раковия скрининг от 2003

7. Регистър на раковите заболявания

Комисията следва да спомогне за изграждането на рамка за оперативната съвместимост на европейските регистри на раковите заболявания възможно най-скоро.

8. Перспектива, свързана с пола

Следва да се работи по специфичните въпроси от гледната точка на мъжете и на жените.

9. Грижа за преживелите рак

Хората, които са преживели рак и нямат съществен риск и чийто риск от медицинска гледна точка не е по-висок от този на населението средностатистически, следва да бъдат защитавани от дискриминация.

10. Неизлечимо заболяване на работното място

Хората, които са неизлечимо болни, следва да имат възможност да продължат да работят, ако желаят.

11. Равновесие между професионалния и личния живот

Положението на родителите и полагащите грижи за пациенти с ракови заболявания следва да бъде третирано в Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот.

12. Палиативни грижи

Комисията следва да предвиди платформа за обмен на най-добри практики в палиативните грижи и да подкрепя научните изследвания в областта на палиативните грижи.

Научните изследвания на рака могат да бъдат по-успешни и лечението на рака може да бъде по-ефективно, ако най-добрите мозъци в Европа работят заедно и пациентите имат възможност да се възползват от напредъка, където и да живеят. Това е вярно за рака изобщо, но е особено вярно за рака при децата или за диагнозите за рядкосрещани ракови заболявания. По-персонализираната медицина също означава, че е жизненоважно европейците да работят заедно.