Rozvoj

Ovplyvňovanie rozvojovej pomoci EÚ

Z praktického hľadiska je tento výbor zodpovedný za rozhodovanie o výdavkoch rozpočtu EÚ na pomoc a za monitorovanie Európskej komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a všetkých, ktorí využívajú fondy pomoci EÚ. Pravidelne sa zapája do politického dialógu, a to tak dvojstranne, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými fórami, pričom podporuje demokratické hodnoty, dobrú správu vecí verejných a ľudské práva v rozvojových krajinách.

Takisto sa veľmi snaží o lepšiu koordináciu medzi darcovskými krajinami a agentúrami vrátane dohôd o spolupráci s rozvojovými krajinami. Poslanecký klub EĽS prispel k vypracovaniu postupov poskytovania finančnej pomoci tretím krajinám.

Nielen finančná pomoc

Podľa poslaneckého klubu EĽS musí byť odstránenie chudoby aj naďalej v centre európskej rozvojovej politiky. Sme presvedčení o potrebe zamerať pomoc na najchudobnejšie krajiny a nestabilné štáty, kde je extrémna chudoba všeobecne rozšírená a pomoc môže mať najväčší vplyv.

Keďže samotná pomoc nevedie k rozvoju, chceme urobiť viac: kľúčovými prioritami sú pre nás aj podpora mieru, ľudských práv, demokracie, dobrej správy vecí verejných, ako aj udržateľného sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja. Pravidelne sme vyzývali na konkrétne opatrenia, aby sa vnútorné politiky EÚ v oblasti migrácie, obchodu, financií, poľnohospodárstva a životného prostredia stali zlučiteľnými s cieľmi globálneho rozvoja, ako sú miléniové rozvojové ciele Organizácie Spojených národov.

Poslanecký klub EĽS dal zelenú Európskemu fondu pre udržateľný rozvoj, ktorého cieľom je riešiť základné príčiny migrácie poskytnutím 3,3 mld. EUR vo forme úverov a záruk s cieľom mobilizovať 44 mld. EUR vo forme súkromných investícií do rizikových oblastí, a to najmä v Afrike, ale aj na západnom Balkáne a Blízkom východe.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

iný relevantný obsah

No result