Bezpieczne granice

19.10.2018

Bezpieczne granice

Wzmocnienie zdolności służb kontroli granicznej

Jedną z najważniejszych swobód gwarantowanych obywatelom UE jest podróżowanie w obrębie Unii bez konieczności posiadania paszportu. Swobodę tę możemy zapewnić jedynie pod warunkiem zabezpieczenia naszych granic zewnętrznych oraz ciągłego kontrolowania tego, jakie osoby je przekraczają.

Grupa EPL opowiada się za silną Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną (Frontex) o zwiększonych zasobach i możliwościach, gotową do natychmiastowego działania w sytuacji, gdy jakikolwiek kraj znajdzie się w obliczu nadmiernej presji migracyjnej. Popieramy wzmocnienie Fronteksu poprzez zatrudnienie 10 000 nowych funkcjonariuszy straży granicznej w celu wsparcia działań krajowych służb granicznych. Musimy również wyposażyć nasze granice w najnowsze technologie.

Członkowie grupy EPL opowiedzieli się za elektronicznym systemem rejestrowania wjazdu i wyjazdu wszystkich osób spoza UE, które przybywają do strefy Schengen. System ten umożliwia łatwą identyfikację przestępców posługujących się fałszywymi dokumentami tożsamości podczas przekraczania naszych granic. Wprowadziliśmy również system wstępnej rejestracji podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego w celu oceny dalszych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Sprawiedliwa i niezawodna polityka migracyjna

Pragniemy wprowadzić wyraźne rozróżnienie między osobami, którzy mają prawo ubiegać się o azyl, a nielegalnymi migrantami. Mile widziane są przez nas osoby, które naprawdę potrzebują ochrony, ale jednocześnie uważamy, że poprzez politykę sprawnego zarządzania granicami i skutecznej deportacji powinniśmy zniechęcać tych, którzy próbują nielegalnie przyjechać do UE.

Skuteczność dzięki współpracy

Opowiadamy się za wyeliminowaniem „martwych punktów”, wynikających ze stosowania różnych systemów gromadzenia danych przez poszczególne kraje UE. Bezpieczeństwo i migracja coraz bardziej okazują się być sprawami przekraczającymi możliwości jednego kraju, dlatego państwa członkowskie powinny ściślej współpracować w zakresie wymiany informacji i zapewnić interoperacyjność swoich systemów. Funkcjonariusze policji, służb migracyjnych lub straży granicznej uzyskiwaliby w ten sposób szybszy, płynniejszy i bardziej systematyczny dostęp do informacji, których potrzebują do wykonywania swojej pracy.

Zachęcamy również do zawierania umów z państwami trzecimi, które pozwalają nam kontrolować i ograniczać przepływy migracyjne przed przybyciem migrantów do granic UE.