Укрепване на нашия капацитет за граничен контрол

Една от най-важните свободи, с които се ползват гражданите ни, е пътуването без паспорт в рамките на ЕС. Можем да гарантираме тази свобода, ако обезпечим сигурността на външните си граници, за да следим кой ги преминава във всеки един момент.

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) е за силна Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), която разполага с повече ресурси и по-голям капацитет и е в постоянна готовност да разгърне силите си, когато някоя държава е изправена пред непропорционално голям миграционен натиск. Подкрепяме подсилването на Frontex чрез наемане на 10 000 нови гранични служители, които да подпомогнат правоприлагането по националните граници. Освен това трябва да оборудваме границите си с най-новите технологии.

Членовете на Групата на ЕНП подкрепят въвеждането на електронна система за влизане/излизане с цел регистриране на всички граждани на държави извън ЕС, които пристигат в Шенгенското пространство. Тази система дава възможност за лесно откриване на престъпниците с фалшиви документи за самоличност, които навлизат на наши територии. Освен това внедрихме система за предварителна регистрация на пътуващите без виза, за да оценим допълнителните рискове за сигурността.

Справедлива и гъвкава миграционна политика

Ние сме за ясно разграничение между законно пребиваващите лица, търсещи убежище, и незаконните мигранти. Ние приветстваме хората, които имат реална нужда от закрила, като същевременно смятаме, че трябва да разколебаваме онези, които се опитват да дойдат в ЕС по незаконен начин, чрез политики за строго управление на границите и реални връщания.

Ефективност чрез сътрудничество

Ние сме “за” отстраняването на т.нар. „слепи зони“, които се дължат на това, че държавите-членки на ЕС, използват различни системи за събиране на данни. Тъй като сигурността и миграцията все повече се превръщат в проблеми, с които нито една отделна държава не може да се справи сама, държавите членки би трябвало да си сътрудничат повече при обмена на информация и да направят системите си оперативно съвместими. Така полицейските служители, служителите от миграционните служби или граничните служители биха разполагали с по-бърз, безпроблемен и по-систематичен достъп до информацията, която им е нужна, за да вършат работата си.

Насърчаваме и подписването на споразумения с трети държави, които ни дават възможност да контролираме и намаляваме миграционните потоци, преди мигрантите да пристигнат на границите на ЕС.

19.10.2018

Защитени граници