committee

Konstitucionālie jautājumi

Vispirms risināt iedzīvotāju bažas

Tāpat komiteja cenšas uzlabot Eiropas politisko partiju un nodibinājumu regulējumu. Tā uzrauga ES līgumu īstenošanu un novērtē Eiropas Savienības un tās iestāžu darbību. Visbeidzot, komiteja skata jautājumus arī par Eiropas iestāžu savstarpējām attiecībām un par nolīgumiem, ar ko reglamentē minētās attiecības, kā arī tā skata jautājumus par institucionālajām izmaiņām saistībā ar kādas valsts pievienošanos ES vai — piemēram, Brexit gadījumā — izstāšanos no ES.

Komiteja arī cenšas atjaunot sabiedrības uzticību Eiropai, vairāk uzmanības pievēršot iedzīvotāju paustajām bažām. Tāpēc tās darba kārtības augšgalā ir jautājums par Eiropas Parlamenta vēlēšanu procedūru.

ETP grupa bija virzītājspēks, kas sekmēja Parlamenta deputātu ievēlēšanas noteikumu neseno modernizāciju, turklāt tās bija pirmās izmaiņas, kas izdarītas kopš Vēlēšanu akta pieņemšanas 1976. gadā. Jaunais likums paredz balsošanu pa pastu un elektronisko balsošanu, kā arī pasākumus vēlēšanu pārredzamības un uzticamības stiprināšanai. Tāpat tas stiprina izpratni par vēlēšanu eiropeisko būtību, vairojot zināšanas par katra kandidāta saistību ar Eiropas politisko partiju.

Citas galvenās prioritātes ir jaunā Eiropas politisko partiju nolikuma īstenošana un sadarbība ar valstu parlamentiem.