Veidot lābāku Eiropas iedzīvotāju ikdienu

Mūsu ekonomikas, darba un vides darba grupa nodarbojas ar ļoti plaša mēroga jautājumiem:  Ekonomikas un monetārās savienības nākotnes ES, eiro un finanšu stabilitātes drošību, klimata politikas, vides aizsardzības un gaisa kvalitāte. Šīs darba grupas kompetencē ietilpst digitālais vienotais tirgus, telekomunikācijas, pētniecība un attīstība, atbalsts MVU, ES sociālais pīlārs un pārtikas nekaitīgums.

Mēs vienmēr esam bijusi pārmaiņu virzītājspēks, panākot ievērojamus rezultātus daudzās dažādās jomās. Mēs atcēlām mobilo sakaru viesabonēšanas maksu ES. Mēs mobilizējām gandrīz 200 miljardus eiro privāto ieguldījumu Eiropā un izveidojām vairāk nekā 300 000 darba vietu ar Eiropas Stratēģisko ieguldījumu fonda (EFSI) starpniecību. Un mēs stingri uzstājām, lai izveidotu Eiropas Aizsardzības savienību, nodrošinot 500 miljonus eiro no ES finansējuma kopīgai pētniecībai un attīstībai aizsardzības pētniecībā.

Mūsu prioritātes nākotnei ir vienlīdz plašas un ievērojamas: eiro zonas reforma, pētniecība un attīstībai piešķirtā budžeta palielināšana gaidāmajā "Horizon Europe" pētniecības un inovāciju pamatprogrammā un rūpnieciskās aizsardzības programmas stiprināšana.

Priekšsēdētājs

Our position

Veidot Eiropu konkurētspējīgu

Mēs ticam Eiropas vienotajam tirgum, jo tas ir būtiski, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju. Eiropai jāizpilda vienotais pakalpojumu tirgus, vienlaikus īstenojot digitālo programmu, lai nodrošinātu, ka tā pilnībā izmanto digitālā tirgus līdera potenciālu.

Tajā pašā laikā mēs ticam Eiropas atkārtotai industrializācijai. Eiropai jāuzlabo rūpniecības konkurētspēja, neuzliekot uzņēmumiem pārmērīgu regulatīvo slogu.

Eiropai ir vajadzīga arī ilgtspējīga kopīga enerģētikas politika, kurā darbojas kopīgs enerģijas tirgus, pamatojoties uz tirgus principiem, kas apvieno mūsu pirktspēju. Līdztekus ieguldījumiem pārrobežu enerģētikas infrastruktūrā, tas veicinātu lielāku mūsu enerģijas piegādes drošību, neatkarību un daudzveidību, vienlaicīgi vadot konkurētspējīgas un pieejamas enerģijas cenas, kas veicina izaugsmi un darba vietas.

Ieguldot Eiropas nākotnē

Eiropai ir jāizveido MVU draudzīga vide, nodrošinot vislabākos finanšu un juridiskos nosacījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai. Galu galā uzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem ir vajadzīga piekļuve kredītiem ar līdzīgām un pieņemamām procentu likmēm, tostarp izmantojot mūsdienīgus finanšu instrumentus, piemēram, riska kapitālu, pārredzamu finansējumu un projektu obligācijas, kā arī ES un valsts iepirkumu un finansējumu.

Mēs arī pieprasām ES sistēmu, kas ļauj uzņēmumiem vairāk ieguldīt pētniecībā un attīstībā. Piemēram, daudzgadu finanšu shēmā (DFS) vairāk uzmanības jāpievērš inovācijām, ieguldījumiem, darbavietām un izaugsmei Eiropā.

Stratēģijas politikai Eiropā vairāk nekā 350 miljardi eiro līdz 2020. gadam ir galvenais ieguldījums, konkurētspēja un solidaritāte, un tā jāizmanto, lai veicinātu izaugsmi. Tajā pašā laikā Eiropai šodien jārīkojas atbildīgi, lai izvairītos no nākamajām paaudzēm pārmērīgas darba spējas.

Atbalstot jaunās paudzes

Eiropas ekonomikai ir jābūt saistītai ar sociālās tirgus ekonomikas principu, kas apvieno sociālo izpratni ar dinamiskiem tirgus principiem, kas pēdējās desmitgadēs ir nodrošinājusi augstus dzīves standartus un ieguvumus sociālajai /veselības aizsardzībai visiem iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams. Darbs, izaugsme un uzņēmējdarbība ir trīs sociālās tirgus ekonomikas pīlāri.

ES jāveicina preventīvi pasākumi, lai atbalstītu ES iedzīvotāju veselību, jo īpaši veicinot veselīgu dzīvesveidu. Nepieciešami efektīvi kopēji ES centieni, lai samazinātu tādu slimību kā vēzis.