Võitlus terrorismi vastu

Radikaliseerumise ennetamine ja integreerimise edendamine

Viimastel aastatel on Euroopat raputanud mitmed terroriaktid. Olime esimene poliitiline jõud, kes nägi Euroopa julgeolekutaristu tugevdamise hädavajalikkust. Terrorism on globaalne oht, millega peab tegelema kohalikul, riiklikul, Euroopa, piirkondlikul ja globaalsel tasandil.

Toetame tugevaid poliitilisi meetmeid radikaliseerumise ennetamiseks, et tegeleda ’kodumaiste’ terroristide probleemiga. Internetifirmad jagavad suurt osa vastutusest nende jõupingutustega tegelemisel, terroristliku propaganda leviku ennetamisest õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseni.

Üha suureneva ’välisvõitlejate’ ohuga tegelemisel peavad EL-i riigid selles küsimuses oma seisukohad ühtlustama. Oleme seisnud selle eest, et süstemaatiliselt kontrollitaks ELi välispiire ületavaid inimesi, et tuvastada välisvõitlejate naasmist EL-i territooriumile.

Konkreetsed meetmed liikmesriikide jõupingutuste toetuseks

Kuigi võitlus terrorismi vastu kuulub täielikult liikmesriikide pädevusse, peab Euroopa Liit tegema kõik mis võimalik lihtsustamaks riiklike õiguskaitseasutuste tööd. Sel põhjusel oleme toetanud kogu Euroopat hõlmava terrorismi käsitleva õigusliku raamistiku uuendamist, millega selgelt määratleda kuritegudeks terrorirünnakute plaanimine ja rahastamine ning terroristlikel põhjustel välismaale reisimine.

Toetame võitlust terrorismi rahastamise vastu, soosides tõhusamat teabevahetust EL-i riikide vahel. Oleme jõuliselt toetanud meie julgeolekuasutust EUROPOL-i nende jõupingutustes saada Euroopa Liidu terrorirünnakute ennetamiseks võtmetähtsusega teadmiste ja teabevahetuse sõlmpunktiks.

Igal aastal teatab politsei 30 miljonist kuriteost Euroopa Liidus, välja arvatud väiksemad õigusrikkumised. Seisame jätkuvalt seaduste eest, mis kaitsevad ohveid, et nende väärikus ja turvalisus oleksid kaitstud.

Related Content

No result

Seotud väljaanded

No result

Mille eest me seisame

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Õigus- ja siseküsimused

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Majandus, tööhõive ja keskkond

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME