EPP fraktsiooni seisukoht organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta Euroopa Liidus

13.09.2022

EPP fraktsiooni seisukoht organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta Euroopa Liidus

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu

SISSEJUHATUS

Organiseeritud kuritegevus on suur oht Euroopa Liidu sisejulgeolekule ja meie kodanike turvalisusele. Laialdane kuritegevus õõnestab usaldust ühiskonna ja ametivõimude vastu ning takistab ausate inimeste igapäevaelu. See on oht meie siseturule, vabale ettevõtlusele ja majanduskasvule. Lisaks sellele tekitab see rahalist kahju liidule ja selle liikmesriikidele ning ähvardab seeläbi tõsiselt häirida õigusriigi põhimõtteid ja seega ka meie demokraatiate toimimist.

Europoli viimase raske ja organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnangu (SOCTA) kohaselt tegutseb üle seitsmekümne protsendi kuritegelikest võrgustikest rohkem kui kolmes riigis. Lisaks sellele on kuritegelike võrgustike poolt kasutatav vägivald muutunud üha sagedasemaks ja raskemaks, kusjuures süütutele kõrvalseisjatele tekitatud kahju suhtes ollakse ükskõiksed. Europol rõhutab, et organiseeritud kuritegevus ELis ei ole kunagi varem kujutanud kodanikele ja meie ühiskonnale nii suurt ohtu kui praegu. Organiseeritud kuritegevus on tõepoolest piiriülene probleem ja ühine Euroopa mure.

Kui me tahame olla edukad võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu ja kuritegelike võrgustike (sealhulgas jõukude, maffia, perekonnaklasside, varguste ja sissemurdjate) lõhkumisel, peame tegema tõhusamat koostööd nii ELis kui ka rahvusvaheliste partneritega ning vajaduse korral avaliku ja erasektori vahel, kasutades selget ja julget lähenemisviisi. Organiseeritud kuritegevuse ja sellega seotud nähtuste ohu ning vastastrateegiate ühine mõistmine on organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse edukaks toimimiseks hädavajalik. Selles mõttes tuleks nõukogu raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta läbi vaadata, et kehtestada organiseeritud kuritegevuse ühine määratlus.

Kuus kuritegelikku võrgustikku kümnest kasutab oma kuritegeliku tegevuse raames vägivalda. Vägivald on peamiselt seotud narkokaubandusega, kusjuures nelikümmend protsenti kuritegelikest võrgustikest on seotud ebaseaduslike ainete salakaubaveo, tootmise ja müügiga. Kuuskümmend protsenti maailma heroiinist viiakse Euroopa turule. Narkoturg toetab mitme miljardi euro suurust varimajandust. Mõned liikmesriigid, näiteks Madalmaad, on nii peamised uimastitootjad kui ka peamised uimastite impordi- ja jaotuspunktid kogu ELi turu jaoks, sest uimastitarbijaid leidub kogu ELis. Seega on uimastikaubanduse vastu võitlemine piiriülene küsimus, mille eest vastutavad liikmesriigid ühiselt ja mis vajab ELi koordineerimist.

Inimkaubandus, kas seksuaalse ekspluateerimise, tööjõu ekspluateerimise või elundidoonorluse eesmärgil, on organiseeritud kuritegevuse keskmes, millest ettevõtlikud kurjategijad saavad tohutut kasumit. Mitmekihiline lähenemisviis, mis hõlmab raha jälgimist, arukat andmete kogumist ja jagamist ning nulltolerantsi kriminaalkoodeksit, peab olema meie jõupingutuste keskmes, et lõpetada see tänapäevase orjuse vorm.

See heidab valgust ka tõsisele korruptsiooniprobleemile meie liidu ühiskonna kõigil tasanditel. Hiljutise uuringu hinnangul on 60 protsenti kuritegelikest võrgustikest seotud korruptsiooniga. Korruptsioon võimaldab kuritegelikel võrgustikel saada teavet või pääseda sadamatesse ja lennujaamadesse või tungida sinna ning ületada piiripunkte, et viia Euroopa Liitu uimasteid, relvi või inimesi. See ei ohusta mitte ainult liidu sisejulgeolekut, vaid ka õigusriigi põhimõtteid.

Kuigi liikumisvabadus on üks Euroopa koostöö suurimaid saavutusi, kasutavad avatud piire ära ka kuritegelikud võrgustikud piiriüleseks kuritegevuseks. Selleks, et kaitsta liikumisvabadust kogu liidus, on seetõttu väga oluline tegeleda tõhusamalt piiriülese organiseeritud kuritegevuse probleemiga.

Rohkem kui viiskümmend protsenti ELi kuritegelike võrgustike kahtlustatavatest liikmetest on kolmandate riikide kodanikud, kellest enamik on pärit Lääne-Balkani riikidest, Ida-Euroopa riikidest ja Põhja-Aafrikast. See kinnitab, et koostöö kolmandate riikidega peab paranema, et võidelda organiseeritud kuritegevusega selle alguspunktis ja tagada liidu sisejulgeolekut ohustavate kolmandate riikide kodanike tõhus väljasaatmine.

EPP fraktsioon on ainus poliitiline jõud Euroopa Parlamendis, kes suudab rakendada horisontaalset ja multidistsiplinaarset lähenemisviisi, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ja tagada meie kodanike turvalisus.

SELGE JA JULGE LÄHENEMISVIIS ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTU VÕITLEMISEKS

"JÄLGI RAHA".

Peaaegu kõigi organiseeritud kuritegevuse vormide peamine motivatsioon on rahaline kasu. Seega peab organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise poliitika põhikomponent olema selle tagamine, et kuritegevus ei tasuks end ära. Praegu külmutatakse aga ainult umbes kaks protsenti organiseeritud kuritegevusest saadud tuludest ja üks protsent konfiskeeritakse, mistõttu 99 % tuludest jääb kogu Euroopas kuritegelike ülemuste käsutusse. Osaliselt on see tingitud piiratud juurdepääsust finantshuvide ja majanduslike omanike kohta käivale teabele ning piiratud piiriülesest teabevahetusest. Kurjategijad on suutnud ära kasutada ka ELi rahapesuvastaste eeskirjade kohaldamise killustatust liikmesriikide vahel. Seetõttu peavad õiguskaitse- ja maksuasutused olema varustatud paremate operatiiv- ja uurimisvahenditega, et "jälgida raha" ja konfiskeerida kiiresti ebaseaduslikust tegevusest saadud kasum . Otsustavad meetmed rahaliste vahendite tagasinõudmiseks, sealhulgas ennetava ja väärtuspõhise konfiskeerimise kaudu, võivad takistada organiseeritud kuritegelikke võrgustikke sooritamast pettusi liidu ja selle liikmesriikide vastu, kaitstes seeläbi liidu finantshuve. Lisaks sellele tuleb välja töötada ELi rahapesu andmebüroode vaheline tugev koordineerimismehhanism, mille eesmärk on ühtsemad ELi eeskirjad ja kuritegelike varade konfiskeerimise ja arestimise vastastikuse tunnustamise ELi eeskirjade täielik rakendamine.

Teatavad perekonnapõhise organiseeritud kuritegevuse liigid esinevad koos sotsiaaltoetuspettustega suurel hulgal. Suur rikkus ning kinnisvara, luksusautode ja muude varade omamine võib esineda samas klannistruktuuris või perekonnas, mille liikmed taotlevad ka sotsiaaltoetusi. Selliste uurimiste puhul ja seletamatu suure varanduse tuvastamisel perekonna või klannistruktuuriga peaks tõendamiskohustus üldiselt lasuma kahtlustatavatel.

Raha jälgimine peab hõlmama ka kuritegelike võrgustike juhtkonna ja korruptsioonist rahalist kasu saavate isikute tabamist, mis võimaldab kuritegelikel võrgustikel kasutada ELi ja ELi siseseid salakaubaveo viise. Kuritegevuse rahalise kasu katkestamine peaks olema esmatähtis.

On ilmne, et kuritegelikud võrgustikud kasutavad erinevaid meetmeid, et pesta raha või varjata oma ebaseaduslikku tegevust legaalsete äriüksuste tegevuse taha. Juulis 2021 esitatud rahapesuvastane pakett sisaldab ettepanekut uue rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CFT) määruse ja kuuenda AML/CFT direktiivi kohta ning uue rahapesuvastase ameti loomist. Euroopa maine on viimastel aastatel kannatanud mitmete kõrgetasemeliste rahapesuskandaalide tõttu. On saanud selgeks, et varade jälgimine, et tuvastada juhtumid, mille puhul vara on ostetud "musta" rahaga, on endiselt "keeruline", hoolimata rahapesuvastaste õigusaktide mitmekordsest läbivaatamisest. Endiselt on ebaselge, kuidas ebaselge päritoluga rahalisi vahendeid on võimalik kasutada märkimisväärse vara ostmiseks kogu ELis. On vaja oluliselt parandada äriühingute, suure väärtusega varade ja kinnisvara lõpliku(te) tegeliku(te) tulusaava(te) omaniku(te) kindlakstegemist, samuti tuleb paremini kontrollida kasutatud vahendite seaduslikkust ja klientide nõuetekohast hoolsust. Seetõttu kutsub EPP fraktsioon üles rahapesu tõkestamise paketi kiirele ja täielikule rakendamisele, sealhulgas seadusandlike ettepanekute kiirele vastuvõtmisele, et kõrvaldada kehtivate õigusaktide puudused ja tugevdada rahapesu tõkestamise raamistiku toimimist praktikas.

Organiseeritud kuritegelikud võrgustikud kasutavad oma ebaseadusliku tegevuse edendamiseks teadlikult ära õiguslikku haldusinfrastruktuuri, näiteks litsentsimis- või hankemenetlusi. Arvestades piiriülese teabevahetuse puudumist asjaomaste haldusasutuste vahel ja rahapesu tõkestamise eeskirjade ebaühtlast kohaldamist kogu liidus, saavad kuritegelikud rühmitused oma tegevust suhteliselt hõlpsasti liikmesriikide vahel ümber paigutada ja vältida vastutusele võtmist. Seetõttu kutsub EPP fraktsioon üles suurendama haldusasutuste piiriülest koostööd, et ennetada ja võidelda organiseeritud kuritegevuse sissetungi vastu seaduslikku majandusse, lisaks juba olemasolevale õiguskaitse- ja õigusalasele koostööle liikmesriikide vahel.

Täielik ja avalik tulusaajate register takistaks juriidiliste isikute ebaseaduslikku kasutamist. ERP fraktsioon toetab komisjoni 2021. aasta juuli ettepanekut luua ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutus. EPP fraktsioon nõuab, et tulevane AMLA aitaks liikmesriikide järelevalveasutusi parandada piiriülest koostööd ja andmevahetust, muutes need seega tõhusamaks, ning teostaks järelevalvet mõne kõige riskantsema piiriülese finantssektori kohustatud üksuse üle. Lisaks peab liit tagama ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täieliku kohaldamise krüptovaluutade suhtes, et vältida nende võimalikku kasutamist rahapesuks või terrorismi rahastamiseks. Krüptovaluutade kasutamine organiseeritud kuritegelike võrgustike poolt on muutunud kasvavat muret tekitavaks valdkonnaks, kuna puudub ühtne reguleeriv raamistik ja need tooted pakuvad anonüümsust. Kuigi plokiahelad võimaldavad juba praegu tehingute head jälgitavust, peame erilist tähelepanu pöörama tehnoloogiatele, mille eesmärk on varjata rahaliste vahendite allikad, ning vahendajatele, kes asuvad krüptorahade ja tavalise finantssüsteemi ristumiskohas.

Krüptovaluutade kasutamine ei ole Euroopale isoleeritud probleem. Seetõttu leiab EPP fraktsioon, et EL peaks algatama ja juhtima arutelusid ühise rahvusvahelise raamistiku loomiseks koos sarnaselt mõtlevate riikidega, näiteks USA, Austraalia ja Ühendkuningriigiga, et võidelda krüptovaluutade ebaseadusliku kasutamise vastu.

Maksupettused on valdkond, kus organiseeritud kuritegevuse tekitatud kahju on eriti märkimisväärne. Euroopa Kontrollikoda on rõhutanud puudusi tollikontrolli käsitlevates õigusaktides ja nende kohaldamises, mille tulemuseks on ebapiisav ühtlustamine, riskihindamine ja teabevahetus kogu liidus. See loob organiseeritud kuritegevusele võimalusi liidu ja selle liikmesriikide tulude väljapettamiseks.

Teine oluline tulupettuse komponent on käibemaksupettus. 2019. aastal oli käibemaksupettuse tase hinnanguliselt 134 miljardit eurot. Käibemaksupettused, nagu nn karusellpettused, mõjutavad otseselt liikmesriikide eelarvet, samuti käibemaksupõhiseid omavahendeid ja seega ka Euroopa Liidu tulude koosseisu. Fraktsioon PPE kordab digitaliseerimise ja tõhustatud koostöö tähtsust, et vähendada kiiresti käibemaksupettusi, eelkõige karussellpettusi . Suurem koostöö maksuasutuste vahel, andmete parem kättesaadavus, ühistel standarditel või õigusaktidel põhinev digitaliseerimine on ainsad võimalused maksukahjuga seotud majanduskulude vähendamiseks, mis on osaliselt tingitud ka organiseeritud kuritegevusest. EPP fraktsioon ootab komisjoni õigusakti ettepanekut käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks, sealhulgas Eurofisci tugevdamist.

Et tõhustada võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu, kutsub fraktsioon PPE üles looma liidu tasandil keskse ja koostalitlusvõimelise andmebaasi, kus oleksid loetletud kõik ELi toetuste saajad, sest see parandaks oluliselt petturite tuvastamist ja vahendite tagasinõudmist õiguskaitseorganite poolt.

Karistused korruptsioonis osalemise eest peavad olema proportsionaalsed Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtetele tekitatud kahjuga, hoiates samas ära tulevase korruptsiooni. Liikmesriike tuleks julgustada karmistama korruptsiooni eest määratavaid karistusi oma siseriiklikes õigusaktides.

Globaalse korruptsioonibaromeetri 2021 kohaselt arvab 32 protsenti ELi kodanikest, et korruptsioon on nende riigis suurenenud. Veel 44 protsenti arvab, et see on jäänud samaks. 2017. aastal teatas Euroopa Komisjon, et ta lõpetab ELi korruptsioonivastase aruande koostamise, selgitades, et esimene (ja ainus) aruanne 2014. aastal oli andnud vajaliku aluse edasiseks tööks. Kuna aga näib, et korruptsioon on Euroopa Liidus alates 2014. aastast süvenenud ja liidu tasandil puuduvad endiselt ühtlustatud õigusraamistikud korruptsioonivastase võitluse kohta, pooldab fraktsioon PPE ELi korruptsioonivastase aruande taaskehtestamist. On väga oluline, et ELi õigusraamistik oleks paremini ühtlustatud, et võidelda korruptsiooniga kõigil liidu ühiskonnatasanditel. Sellega seoses kutsub fraktsioon PPE tungivalt komisjoni üles hindama praeguseid meetmeid ja vajaduse korral esitama uusi õigusakte.

ELI AMETITE JA ASUTUSTE TULEVANE ROLL

Europol on üks Euroopa Liidu tähtsamaid asutusi organiseeritud kuritegevuse ennetamisel, sellele reageerimisel ja selle vastu võitlemisel. Ameti volituste käimasolev reform suurendab veelgi tema suutlikkust toetada liikmesriike võitluses organiseeritud piiriülese kuritegevuse vastu, eelkõige võimaldades Europolil toetada liikmesriike kõrge riskiga organiseeritud kuritegelike rühmitustega seotud isikute tuvastamisel ja kehtestades selged eeskirjad suurte andmekogumite töötlemiseks. Samuti leiab EPP fraktsioon, et agentuurile tuleks anda laiendatud operatiivülesanded ja sellest peaks saama operatiivpolitsei. See nõuab aluslepingute muutmist, kuid on väga oluline, et agentuur oleks operatiivne ja saaks algatada uurimisi piiriüleste organiseeritud kuritegude suhtes, mis kujutavad endast tõsist ohtu liidu sisejulgeolekule, ning aidata tõhusalt liikmesriike nende organiseeritud kuritegevuse uurimisel. On oluline, et Europolil oleksid piisavad inim- ja finantsressursid oma praeguste ja tulevaste ülesannete täitmiseks.

Sama oluline on tugevdada Eurojusti, et hõlbustada organiseeritud kuritegelike võrgustike uurimist ja nende eest vastutusele võtmist. Selliste kuritegelike võrgustike juhtide tabamiseks, et neid võrgustikke purustada, on vaja rohkem ressursse ja tihedamat piiriülest koostööd.

ELi õiguskaitsealase koolituse agentuuril (CEPOL ) on oluline roll politseiametnike varustamisel vajalike teadmiste ja oskustega, et tulla toime organiseeritud kuritegevusest tulenevate muutuvate väljakutsetega. Seetõttu kutsub EPP fraktsioon õiguskaitseasutusi kogu liidus üles kasutama agentuuri pakutavaid koolitusi.

Euroopa Prokuratuuril (EPPO ) ja Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF ) on oluline roll ELi finantshuvide vastu suunatud kuritegude, sealhulgas pettuste, korruptsiooni ja ELi vahendite väärkasutuse uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel. Sellega seoses julgustab EPP fraktsioon kõiki liikmesriike osalema EPPOs.

EPP fraktsioon tervitab komisjoni kavatsust tugevdada Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA ) volitusi, et tagada, et amet saaks täita olulisemat rolli ELi praeguste ja tulevaste ebaseaduslike uimastitega seotud probleemide tuvastamisel ja lahendamisel.

Nende olemasolevate ametite tugevdamine ja nende tegevuse toetamine liikmesriikidele on otsustava tähtsusega ühises võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu liidus. Sellega seoses kutsub PPE fraktsioon komisjoni üles tagama asjakohaste määruste täieliku rakendamise ning vaatama korrapäraselt läbi ametite toimimist ja liikmesriikide koostööd ning vajaduse korral esitama ettepanekuid, et tagada hästi toimiv koostöö õigus- ja õiguskaitseasutuste vahel. Lisaks sellele on oluline, et ametitel oleksid oma ülesannete täitmiseks piisavad inim- ja finantsressursid.

Operatsioon Sentinel on Europoli juhitav operatsioon, mis on suunatud COVID-19 ELi tagasinõudmisfondi vastu suunatud pettustele ning millesse on kaasatud EPPO, Eurojust ja OLAF. EPP fraktsioon toetab operatsiooni täielikult, et tagada, et NextGenerationEU algatus läheb edasi, toetades liikmesriike pandeemia negatiivsete majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede kõrvaldamisel, mitte aga kurjategijaid. Sarnased operatsioonid tuleks luua Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmiseks.

Tulirelvadirektiivi 2017. aasta muudatus sisaldas muu hulgas sätteid, mis käsitlevad suurt ohtu, et akustilised relvad ja muud tüüpi tühjalt tulistavad relvad muudetakse teravaks tulirelvaks. Liikmesriigid ei ole aga tulirelvadirektiivi täielikult üle võtnud ja rakendanud. ERP fraktsioon ootab, et komisjon tagaks tulirelvadirektiivi täieliku rakendamise, eriti nende sätete osas, mis käsitlevad paukpadrunit.

ANDMETE KASUTAMINE

Andmetöötlus on õiguskaitseasutuste ja kohtute igapäevase töö lahutamatu osa. Prümi raamistik on osutunud oluliseks vahendiks piiriüleses õiguskaitsealases koostöös, kuna sõrmejälgede, sõidukite registreerimisandmete ja DNA andmete automatiseeritud vahetamine on aidanud võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. Arvestades näokujutiste kasvavat tähtsust kohtuekspertiisis, toetab PPE fraktsioon Prümi raamistiku laiendamist näokujutistele ja muudele andmekategooriatele ning tervitab komisjoni esitatud seadusandlikku ettepanekut selles osas. Tuleks edendada edasist teabevahetust vajalike kategooriate kohta ja laiemat dialoogi ühiste määratluste üle.

Kuritegelikud võrgustikud on näidanud üles paindlikkust, et kohandada oma tegutsemisviisi muutuvate olukordadega, eelkõige COVID-pandeemia kontekstis. Õiguskaitseasutustel ei ole samasugust paindlikkust, sest kõik nende võetavad meetmed peavad olema kooskõlas õiguslike nõuetega. Õigusnõuded, millele õiguskaitseasutused tuginevad ja mida nad on kohustatud järgima, peaksid võimaldama paindlikkust, et lahendada neid muutuvaid probleeme ja olla kuritegelike võrgustike ees. Seepärast toetab PPE fraktsioon komisjoni ettepanekut politseikoostöö juhendi kohta, sest see ühtlustab olemasolevaid ELi õigusakte ja vähendab piiriülese politseikoostöö õigusraamistiku killustatust. On väga oluline, et õiguskaitseasutustele antakse piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks vajalikud uurimisvahendid. Sellega seoses toetab EPP fraktsioon õiguslike aluste loomist läbiotsimiste läbiviimiseks uues politseikoostöö seadustikus.

Näotuvastustehnoloogia ja tehisintellekt on viimastel aastatel kiiresti arenenud ja võivad anda õiguskaitseasutustele täiendavaid vahendeid kurjategijate ja kuritegeliku tegevuse tuvastamiseks ja jälgimiseks. Sellega seoses tervitab fraktsioon PPE tugevalt Europoli tugevdatud volitusi, mis annavad liidu ametile õiguse viia läbi teadus- ja innovatsiooniprojekte, et aidata kaasa algoritmide ja õiguskaitseotstarbeliste erivahendite väljatöötamisele. Oluline on tugevdada liidu enda innovatsioonivõimekust kõigil tasanditel, sest see vähendab meie sõltuvust kolmandates riikides väljatöötatud tarkvarast ja tagab vastavuse meie kõrgetele õigusstandarditele. Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine on laiendanud kurjategijate võimalusi oma tegevuse teostamiseks, pakkudes suuremat anonüümsust ja tekitades õiguskaitseasutustele raskusi nende avastamisel. EPP fraktsioon usub, et moodsaimate tehnoloogiliste vahendite, sealhulgas ennetava politseitöö kasutamine peaks olema võimalik organiseeritud kuritegevuse ennetamisel ja selle vastu võitlemisel, tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis tagavad põhiõiguste ja -vabaduste austamise.

Ajal, mil kogu organiseeritud kuritegevuse uurimine hõlmab andmeid, on oluline tagada pädevate asutuste otsene juurdepääs nendele andmetele. Interneti piiriülese iseloomu tõttu säilitatakse asjaomaseid andmeid sageli teises jurisdiktsioonis kui see, kus kuritegu toime pandi või kus asub kurjategija. Vastastikuse õigusabi lepingud ja Euroopa uurimismäärus ei vasta enam õiguskaitseasutuste vajadustele seoses andmetele juurdepääsuga, kuna menetlused on aeganõudvad ja asjaomased andmed kustutatakse sageli enne, kui andmete säilitamise või esitamise taotlus jõuab andmete esitajani. Seetõttu kutsub EPP fraktsioon üles viima kiiresti lõpule pikaajalised läbirääkimised e-teabe paketi üle , mis annab õiguskaitseasutustele ja kohtutele vahendid kuriteoga seotud asjakohaste andmete kiiremaks hankimiseks. Me võtame teadmiseks nõukogus toimuvad arutelud andmete säilitamise edasiste sammude üle ning kutsume komisjoni üles esitama ettepanekuid võimalike lahenduste kohta , mis vastaksid õiguskaitseasutuste ja kohtute vajadustele, järgides samas Euroopa Kohtu praktikat selles küsimuses.

Teine probleem, millega tuleb tegeleda, on eraelu puutumatust suurendavate tehnoloogiate, näiteks otsekohalduse krüpteerimise ja "sibulareitingu" üha suurem kasutamine organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt, et varjata oma kuritegusid ja varjata oma identiteeti internetis. EPP fraktsioon toetab meetmeid küberturvalisuse suurendamiseks ning eraelu puutumatuse ja andmekaitse tagamiseks internetis. Samal ajal usume ka, et tuleb kehtestada "relvade võrdsuse põhimõte", ja seetõttu kutsume komisjoni üles hindama, kas oleks võimalik leida regulatiivne lahendus, mis võimaldaks õiguskaitseasutustele seadusliku ja sihipärase juurdepääsu vajalikele andmetele, järgides samas põhiõigusi. Lisaks sellele kutsub EPP fraktsioon liikmesriike tungivalt üles andma oma pädevatele asutustele piisavalt varustust, sealhulgas tehnoloogilisi vahendeid, teadmisi ja koolitust, et täita oma ülesandeid ja saada seaduslik juurdepääs organiseeritud kuritegevusega seotud krüpteeritud teabele. Koolituse osas peaksid õiguskaitseasutused kasutama ka CEPOLi eksperditeadmisi.

KÕRGE RISKIGA KURITEGELIKUD VÕRGUSTIKUD

Paljude liikmesriikide üha sagedamini esinev probleem on kõrge riskiga kuritegelikud võrgustikud, eelkõige maffia tüüpi, etnilised ja perekonnapõhised organisatsioonid ning muud struktureeritud võrgustikud, mis hõlmavad korruptsiooni, vägivallaakte, uimasti-, inim- ja relvakaubandust ning rahapesu. Paljud neist võrgustikest loovad ka paralleelseid õigussüsteeme ja aukoodeksid, mis piiravad teiste, eriti tüdrukute ja naiste õigusi ja vabadusi.

Europol on teatanud ka ohtlike kuritegelike võrgustike tegevusest lastega kauplemise ja nende ärakasutamise valdkonnas. Enamik teatatud juhtumeid pärineb Bosniast ja Hertsegoviinast, Bulgaariast, Rumeeniast ja Slovakkiast. EPP fraktsioon mõistab hukka laste kasutamise piiriüleses kuritegelikus tegevuses ja kutsub liikmesriike üles tugevdama oma lastekaitseteenistusi, et ennetada ja avastada alaealiste värbamist ja ärakasutamist kuritegelike võrgustike, sealhulgas perekonnaklasside poolt kerjamiseks, kuritegevuseks, seksuaalseks kuritarvitamiseks või näoabieludeks. Endiselt on väga oluline tuvastada kuritegelike võrgustike värbatud ohvrid võimalikult varakult. Europoli tulevane võimalus vahetada otse teavet eraõiguslike osapooltega, et võidelda laste seksuaalse kuritarvitamise materjalide levitamise vastu, on selles osas oluline samm. Lisaks peavad liikmesriikide asjaomased asutused tegema tihedat koostööd, et võidelda perekonnaklastide tegevuse vastu, kes kasutavad oma võrgustiku geograafilist ulatust mitmes liikmesriigis või isegi väljaspool ELi, et vahetada alaealisi kuritegevuse hõlbustamiseks ja nende identiteedi varjamiseks.

Sellega seoses usub EPP fraktsioon ka, et otsustavate meetmete puudumine sunniviisilise kerjamise vastu aitab kaasa kuritegelike võrgustike kasumivoogude säilitamisele ning võimendab haavatavate inimeste ja laste ekspluateerimise nähtust. Seetõttu kutsub fraktsioon PPE komisjoni üles esitama ühiseid meetmeid, et lõpetada sunniviisiline kerjamine liidus.

Fraktsioon PPE tervitab nõukogu otsust muuta kõrge riskiga kuritegelikud võrgustikud organiseeritud ja rasket rahvusvahelist kuritegevust käsitleva ELi poliitikatsükli/EMPACTi prioriteediks aastateks 2022-2025, kuna see parandab ja tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste, liidu institutsioonide ja ametite ning kolmandate riikide koostööd võitluses kõrge riskiga kurjategijate vastu. Lisaks toetusele, mida Europol juba pakub liikmesriikide juurdlustele, tuleks Europoli raames luua eriüksus, mis keskenduks konkreetselt kõrge riskitasemega kuritegelikele võrgustikele, et koguda teadmisi ja kogemusi, kuidas selliseid võrgustikke tuvastada ja nende vastu võidelda.

Lisaks tervitab PPE fraktsioon seda, et keskkonnakuritegevus on samuti üks ELi poliitikatsükli/EMPACTi prioriteete aastateks 2022-2025, kuna paljud kuritegelikud võrgustikud on seotud ka sünteetiliste uimastite tootmise keemiliste jäätmete ladestamisega ja ebaseadusliku jäätmekaubandusega ning ohustatud liikide ja taimedega. Sellega seoses kutsub EPP fraktsioon üles suurendama valvsust ja jõupingutusi keskkonnakuritegude vastu.

Organiseeritud varavastane kuritegevus aitab kaasa liidu tavakodanike ebakindlustunde tekkimisele. Euroopa Parlamendi tellitud uuringus rõhutatakse vajadust liikmesriikide tervikliku lähenemisviisi järele, "mis võimaldaks vähendada kuritegevuse võimalusi ning ennetada ja kontrollida kuritegusid". Sellega seoses julgustab PPE fraktsioon võtma rohkem meetmeid liidu tasandil, näiteks luua ühised andmebaasid suure väärtusega vara, näiteks sõidukite või paadimootorite kohta, mis võimaldaks liikmesriikide õiguskaitse- ja tolliasutustel tuvastada varastatud kaupa. See omakorda toob kaasa rohkem süüdistusi ja suurendab kodanike turvatunnet.

Euroopa Komisjon on tuvastanud, et tulirelvad on "Euroopa organiseeritud kuritegevuse elujõud". Tulirelvadirektiivi 2017. aasta muudatus sisaldas muu hulgas sätteid, mis käsitlevad suurt ohtu, et akustilised relvad ja muud tüüpi tühjalt tulistavad relvad muudetakse eluslõhkeseadeldisteks. Liikmesriigid ei ole aga tulirelvadirektiivi täielikult üle võtnud ja rakendanud. ERP fraktsioon ootab, et komisjon tagaks tulirelvadirektiivi täieliku rakendamise, eriti nende sätete osas, mis käsitlevad paukpadrunit. Lisaks sellele tervitab ja toetab PPE fraktsioon komisjoni tulirelvade salakaubandust käsitlevas tegevuskavas 2020-2025 esitatud meetmeid.

TÕHUS PIIRIKONTROLL

Relvi, narkootikume, muid ebaseaduslikke kaupu ja inimesi, sealhulgas lapsi, veetakse ELi korrapäraselt salakaubana ja need on kuritegelike võrgustike peamine sissetulek. ELi välispiiride tõhusam kontroll, sealhulgas süstemaatiline kontroll asjaomaste infosüsteemide, eelkõige riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja Eurodaci abil, on väga oluline salakaubaveo avastamiseks ja ennetamiseks ning seega kuritegelike võrgustike oluliseks nõrgestamiseks. Sellega seoses on salakaubaveo ja salakaubanduse tõhusaks ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks vaja paremat luurekoostööd liikmesriikide, kolmandate riikide ja ELi ametite vahel, sealhulgas mitteametlikel luurefoorumitel.

ERP fraktsioon tervitab Schengeni piirieeskirjade uuesti sõnastamist, mille komisjon esitas 14. detsembril 2021. ERP fraktsioon töötab selle nimel, et Schengeni piirieeskirjad oleksid konsolideeritud, mis takistab tõhusalt selliste kolmandate riikide kodanike sisenemist, kes kujutavad endast tõsist ohtu Euroopa Liidu sisejulgeolekule või avalikule korrale.

ERP fraktsioon tervitab komisjoni kavatsust ajakohastada direktiivi 2004/82/EÜ reisijate täiustatud teabe kohta , kuna see on oluline vahend võitluses inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu, ning julgustab pöörama erilist tähelepanu saatjata alaealiste salakaubaveole ja inimkaubandusele. Kontrollikoda tuvastas hiljuti puudusi liikmesriikide panuses, eelkõige seoses andmete ja teabe jagamisega, mis mõjutab Euroopa Liidu Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (EBCGA) tegevust ELi välispiiride kaitsmisel. Need puudused tuleb kõrvaldada, et amet saaks oma ülesandeid tõhusamalt täita. EBCGA on ELi oluline agentuur ja seda tuleb veelgi tugevdada, eelkõige personali osas, et vastata kasvavale survele välispiiride ääres. Seoses sellega toetab EPP fraktsioon täielikult 10 000 inimesest koosneva alalise väeosa loomist 2027. aastaks. Võttes arvesse agentuuri kasvavat vastutust ja nõudeid üha keerulisemas geopoliitilises kontekstis, peaks komisjon andma suunised, mis käsitlevad neid arenevaid väljakutseid, toetades meie nimel lähetatud ametnikke.

Oluline on parandada piiriülest koostööd piirikontrolli ning inimkaubanduse ja salakaubaveo võrgustike vastu võitlemise valdkonnas. Koostööd uurimise, tuvastamise ja süüdistuse esitamise valdkonnas tuleb parandada nii ELis kui ka kolmandate riikidega, et võtta sihikule juhtkond ja määrata karistusi, mis omakorda hoiavad ära uusi liikmeid kuritegelike võrgustike jaoks. Sellega seoses tervitab PPE fraktsioon komisjoni ELi inimkaubanduse vastu võitlemise strateegiat (2021-2025) ja kutsub liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi inimkaubanduse ja inimkaubandusega seotud kuritegude vastu võitlemisel.

Liikumisvabadus on üks liidu kodanikele tagatud põhiõigusi ja üks Euroopa Liidu suurimaid saavutusi. Liikumisvabaduse kaitsmine tähendab selle piiramist nende inimeste jaoks, kes seda kuritarvitavad. Liikmesriigi jaoks tuleks lihtsustada sellise ELi kodaniku väljasaatmist ja tagasipöördumiskeeldu, kes on süüdi kuriteo toimepanemises selle liikmesriigi territooriumil. See nõuab aluslepingu muutmist, kuid see on vajalik, et vältida liikumisvabaduse kuritarvitamist kurjategijate poolt. Lisaks peaksid ühes liikmesriigis kuriteos süüdi mõistetud ELi kodanikud üldjuhul kandma vanglakaristuse oma kodakondsusriigis. Selleks on vaja ajakohastada ELi nõukogu raamotsust 2008/909/JSK.

Organiseeritud kuritegelikud võrgustikud kasutavad sageli võltsitud või muudetud reisidokumente, sealhulgas passe, riiklikke ID-kaarte, Schengeni viisasid ja elamislubasid, et inimesi Euroopa Liitu smugeldada. 2019. aastal vastu võetud ELi eeskirjad, mille eesmärk on veelgi ühtlustada liikmesriikide väljastatud isikutunnistusi ja elamisloadokumente ning tugevdada nende turvalisust, aitavad võidelda dokumendipettuste vastu. Lisaks parandab ühise isikutuvastuse andmekogu ja mitme isiku tuvastamise süsteemi loomine oluliselt politsei ja piirivalve võimalusi kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks ja isikupettuste avastamiseks. Dokumendipettuste tõhusaks tõkestamiseks on siiski vaja täiendavaid meetmeid. Liikmesriigid peavad andma oma pädevatele asutustele piisavalt vahendeid, et tuvastada, ennetada ja menetleda identiteedi- ja dokumendipettusi . Lisaks peaksid liikmesriigid tagama, et nende siseriiklikes õigusaktides on ette nähtud piisavad karistused nii isikut tõendavate dokumentide võltsimise ja võltsimise kui ka nende kasutamise eest. Uute Euroopa infosüsteemide loomine ja nende koostalitlusvõime ning olemasolevate ELi andmebaaside läbivaatamine peaks toimima 2023. aastaks. Fraktsioon PPE rõhutab eelkõige EURODACi andmebaasi läbivaatamise võimalikult kiire lõpuleviimise tähtsust.

Lisaks võltsitud dokumentide ja liidu territooriumile ebaseadusliku sisenemise vastastele meetmetele kordab fraktsioon oma üleskutset lõpetada nn "kuldviisade" ja "investeeringu teel saadud kodakondsuse" skeemid, mida paljud liikmesriigid ikka veel kasutavad, kuna neid kasutavad sageli ELi-välised organiseeritud kuritegelikud rühmitused rahapesu, korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidumise hõlbustamiseks.

TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ LIIKMESRIIKIDE VAHEL JA KOLMANDATE RIIKIDEGA

Liikmesriikide õiguskaitseasutuste vaheline piiriülene koostöö on osutunud COVID-19 pandeemia ajal hindamatuks. Tihedama koostöö edendamiseks ja osalevate ametnike toetamiseks nende tegevuses tuleks veelgi edendada ja laiendada CEPOLi hallatavat Erasmuse programmi politseiametnike vahetusprogrammi. Teatavate liikmesriikide vahel juba olemasolev koostöö võiks anda õppetunde uue koostöö jaoks. Euroopa lisaväärtuse näitamiseks tuleks välja töötada ühine tegevusmärk.

Operatsiooni "Trojan Shield" edu ning Europoli ja Eurojusti toetatud Hollandi ja Prantsusmaa politsei edukas ühisjuurdlus, mis hõlmas kuritegelike võrgustike poolt laialdaselt kasutatavasse krüpteeritud telefonivõrku ("Encrochat") sissemurdmist, näitab, kui oluline on jätkuv tihe politsei- ja õigusalane koostöö liikmesriikide vahel ja rahvusvaheliste partneritega. Ja pärast EList väljaastumist on Ühendkuningriik.
Andmete ja asjakohase teabe vahetamine liikmesriikide ja asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutuste vahel on eeltingimus tõhusaks koostööks piiriülese organiseeritud kuritegevuse ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja vastutusele võtmisel. Sellega seoses avaldab PPE fraktsioon kahetsust, et operatiivkoostöö asjaomaste liidu ametite ning riiklike pädevate asutuste ja kolmandate riikide vahel on viimastel aastatel takistatud. Selle põhjuseks on asjaolu, et liidu kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides määratletud eeskirjad ja põhimõtted ning ELi Kohtu praktika on raskendanud liidu jaoks rahvusvaheliste lepingute sõlmimist kolmandate riikidega selles valdkonnas.

EL vajab andmekaitset käsitlevaid õigusakte, milles võetakse arvesse ka teravat vajadust tihedama koostöö järele liikmesriikide vahel, et kaitsta oma kodanikke ja sisejulgeolekut. On oluline, et Europol jätkaks organiseeritud kuritegevusega seotud isikuandmete vahetamist kolmandate riikidega.

Seetõttu tervitab PPE fraktsioon seda, et komisjon võttis juunis 2021 vastu esimese õiguskaitse direktiivi kohase adekvaatsuse otsuse, mis puudutab Ühendkuningriiki, kuna see võimaldab jätkata isikuandmete edastamist organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks. Võtame teadmiseks edenenud läbirääkimised rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, mis võimaldab Europolil vahetada isikuandmeid Uus-Meremaaga. Samal ajal avaldame kahetsust, et viimase kolme aasta jooksul ei ole tehtud väga vähe või üldse mitte mingeid edusamme läbirääkimistel sarnaste lepingute üle kaheksa MENA riigiga, eelkõige Iisraeliga.

Mõnes liikmesriigis, näiteks Madalmaades ja Rootsis, on mõrvade arv suurenenud, eelkõige tulirelvadega sooritatud mõrvade arvu suurenemise tõttu. Ebaseaduslikke tulirelvi veetakse Euroopa Liitu peamiselt Lääne-Balkani riikidest, Ukrainast ja Moldovast. Selle tsükli katkestamiseks on väga oluline tugevdada asjaomaste asutuste operatiivset suutlikkust nendes kolmandates riikides ning parandada koostööd ja teabevahetust.

Nagu märgitud, on enamik Euroopa Liidus tegutsevate kuritegelike võrgustike liikmetest pärit Lääne-Balkanilt, Ida-Euroopast või Põhja-Aafrikast. Kolmandad riigid, kes kuuluvad idapartnerlusse või kellel on ELi liikmeks saamise kandidaatriigi staatus, peavad tõhustama oma tööd kuritegelike võrgustike ja nende värbamise vastu võitlemisel. EL peaks omakorda abistama kolmandaid riike nende tegevuses organiseeritud kuritegelike võrgustike vastu võitlemisel, tuginedes põhimõttele "rohkemate eest rohkem".

Inimkaubandus on väga rahvusvaheline ja piiriülene kuritegu, mis tekitab probleeme seoses avastamise, uurimise, tõendite kogumise, kohtualluvuse, väljaandmise ja vastastikuse õigusabi andmisega. Seetõttu kutsub EPP fraktsioon liikmesriike üles suurendama koostööd nii omavahel kui ka ELi ametitega, eelkõige Europoli ja Eurojustiga. Sellega seoses ootab EPP fraktsioon ühist õigusraamistikku kriminaalmenetluste tõhusaks edastamiseks liikmesriikide vahel, mis on kavandatud 2022. aasta teiseks pooleks. Lisaks rõhutab EPP fraktsioon, et tihe koostöö ja kaasamine kolmandate riikidega on võtmetähtsusega inimkaubanduse ennetamisel, inimkaubanduse ja salakaubaveo võrgustike likvideerimisel ning vastutavate isikute vastutusele võtmisel. EPP fraktsioon jälgib tähelepanelikult NDICI-Global Europe vahendi täielikku rakendamist.

JÄRELDUSED

Riiklik julgeolek on eelkõige liikmesriikide ülesanne, kuid organiseeritud kuritegevusest tulenevad ohud ELi jaoks nõuavad ühist Euroopa reaktsiooni. Piiriüleste kuritegelike võrgustike tegevus kujutab endast tõsist ohtu Euroopa Liidu sisejulgeolekule.

Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise oluline meede on kuritegelike võrgustike ärimudelite häirimine ja selle tagamine, et kuritegevus ei tasuks end kunagi ära. Selleks on vaja kõikehõlmavat lähenemisviisi "raha jälgimiseks", et külmutada ja konfiskeerida varad ning võtta sihikule selliste võrgustike juhtkond. Lisaks peab liit tõhustama korruptsioonivastast võitlust, sest see kujutab endast tõelist ohtu õigusriigi põhimõtetele ja demokraatiale Euroopa Liidus.

Olemasolevatel ametitel ja asutustel, nagu Europol, Eurojust, EPPO ja OLAF, on keskne roll Euroopa Liidu finantshuvide vastu suunatud kuritegude uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning liikmesriikide toetamisel nende juurdlustes ja süüdistuste esitamisel. Oluline on tagada, et ametitel ja asutustel oleks oma ülesannete tõhusaks täitmiseks piisav rahastamine, inimressursid ja õigusraamistik.

Lisaks liikmesriikide õiguskaitseasutuste operatiivsetele vahenditele ja piiriülesele koostööle vajab Euroopa Liit liikmesriikide tööd täiendavaks reaalset, operatiivset ja toimivat politseijõudu. Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks peavad olema olemas vajalikud seadused ja määrused.

ELi üks tähtsamaid ülesandeid on kaitsta oma kodanike turvalisust ja julgeolekut. EPP fraktsioon on ainus poliitiline jõud, kes suudab pakkuda terviklikku poliitikat organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks. Meie eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu kodanikud oleksid kaitstud organiseeritud kuritegevuse ja kuritegelike võrgustike ohu eest.

Muu seotud teave