Õigus- ja siseküsimused

Põhiõiguste ja õigusriigi austamine

Me tahame Euroopa Liitu, kus kodanikel on tagatud põhiõigused ja kus õigusriigi põhimõtteid täielikult austatakse. See on meie õigus- ja siseküsimuste töörühma eesmärk. Samuti käsitleb töörühm olulisi teemasid nagu ränne, kodanikuvabadused, sooline võrdõiguslikkus ja haridusalased, põhiseaduslikud ja õiguslikud küsimused.

Oleme teinud erakordseid edusamme paljudes valdkondades: kindlustanud piire, et eurooplastel oleks jätkuvalt neli vabadust, võidelnud terrorismi ja pettusega ja suurendanud ohvrite kaitset. Me nõudsime Euroopa piiride ja rannavalve loomist (FRONTEX), toetasime seda, et kõiki Euroopa välispiiri ületanud kodanikke elektrooniliselt kontrollitaks, võitlesime lennuettevõtjatega, et avalikustada Euroopasse sõitvate reisijate andmed, ajakohastasime ülemaailmse terrorismivastase raamistiku ja kehtestasime terrorismi rahastamine lõpetamise.

Täna töötame ühtse Euroopa lähenemisviisi suunas sisserände ja varjupaigapoliitika osas. Majanduskasv, mis eeldab intellektuaalomandile nii internetis kui ka väljaspool tõhusat kaitset pakkuvat õigusraamistikku, seab digitaalajastul intellektuaalomandi kaitse kõrgele kohale ka meie tegevuskavas.

Esimees

Komisjonid selles töörühmas

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad

Kaitsta õigusi nii Euroopas kui ka mujal Komisjoni pädevusse kuuluvad ka rände- ja...

Kultuur ja haridus

Euroopa teadmiste ja kultuuri edendamine Komisjoni tegevusvaldkond on üsna lai, kuna ta lahendab audiovisuaalpoliitika, infoühiskonna...

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Kaotame soolise diskrimineerimise Komisjon vastutab naiste õiguste määratlemise, edendamise...

Õigus

Kaitsta Euroopa õigust ja eurooplaste õigusi Õiguskomisjoni ülejäänud kohustuste hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmete...

Pegasuse ja samaväärse salajälgimiseks mõeldud nuhkvara kasutamine

Pegasuse ja samaväärse salajälgimiseks mõeldud nuhkvara kasutamist käs...

Petitsioonid

Paremad õigusaktid tulevikus Praktilisel tasandil vastutab petitsioonikomisjon ka petitsioonide menetlemise ja suhete eest Euroopa Ombudsmaniga. Samuti...

Põhiseadus

Kodanike mured südameasjaks Põhiseaduskomisjoni eesmärk on parandada seda, kuidas reguleeritakse Euroopa erakondade ja fondide tegevust. Ta...

Seotud positsioonid

Õigus- ja siseküsimused

Related Position Papers

No result

Kontakt