Regionaalareng

Ühtekuuluvuse ja majandusliku arengu toetamine

Regionaalarengukomisjoni ülesanne on ka hinnata muude ELi poliitikavaldkondade mõju majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, tagada maksumaksja raha tõhus ja tulemuslik kasutamine ning koordineerida ELi struktuurivahendeid.

ERP fraktsioon toetab ühtekuuluvuspoliitikat kui struktuuripoliitika vahendit, mille eesmärk on edendada majanduskasvu ja arengut kõikides ELi piirkondades. Lisaks on see oluline vahend investeeringuteks reaalmajandusse. Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa solidaarsuse väljendus, millega vähendatakse majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust. Samas on see poliitika kogu Euroopa ühistes huvides, sest aitab kindlustada töökohti ja majanduskasvu kõigis Euroopa piirkondades.

Regionaalarengukomisjonil oli 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika kavandamisel juhtiv roll. Komisjon toetab keskendumist teatud teemadele, mille kaudu suunatakse investeeringud kindlatele eesmärkidele ja prioriteetidele, mis vastavad konkreetse teemavaldkonna jaoks püstitatud eesmärkidele ja tulemusnäitajatele. See muudab ühtekuuluvuspoliitika tulemustele suunatuks.

Töös

No result

Seotud positsioonid

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

Muu seotud teave

No result