Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Odprava diskriminacije na podlagi spola

Odbor je pristojen za opredelitev, spodbujanje in varstvo pravic žensk znotraj in zunaj Evrope ter za politiko enakih možnosti. To vključuje boj za enakost med ženskami in moškimi na trgu dela ter njihovo obravnavo na delovnem mestu, in sicer tako, da se uskladi poklicno in zasebno življenje ter uvede prožne delovne ureditve z različnimi vrstami dopusta in ustanovami za otroško varstvo.

Odbor se posveča tudi horizontalnemu izvajanju načela enakosti spolov v vseh politikah EU, ustvarjanju enakih možnosti v izobraževanju, izboljševanju potenciala žensk na podeželju, spodbujanju informacijske in komunikacijske tehnologije ter digitalizacije, spodbujanju podjetništva žensk ter vprašanju dobrega počutja in zdravja žensk.

Skupina ELS je zaskrbljena glede razlik v plačah med spoloma, ekonomske neodvisnosti žensk, revščine med ženskami, premajhne zastopanosti žensk na položajih, kjer se sprejemajo odločitve, ter trgovine z ženskami in dekleti ter nasilja nad njimi. Zagovarjamo, da bi morali moški in ženske v vseh državah članicah uživati popolno enakopravnost v smislu plač, pokojnin in poklicnega napredovanja.

Skupina ELS poziva k sprejetju ciljno usmerjenih ukrepov za povečanje stopnje zaposlenosti žensk, da bi odpravili trajno 11,5-odstotno vrzel v stopnji zaposlenosti moških in žensk ter v celoti izkoristili potencial spretnosti, znanj in kompetenc žensk na trgu dela. Odločno smo nastopili tudi proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti, da bi zagotovili, da so žrtve zaščitene, storilci pa kaznovani.

Trenutno v delu

No result

Sorodno stališče

Pravne in notranje zadeve

Ostali povezani dokumenti

No result