Pestovanie zajtrajška: náš záväzok voči európskemu poľnohospodárstvu

09.02.2024

Pestovanie zajtrajška: náš záväzok voči európskemu poľnohospodárstvu

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Mladý poľnohospodársky robotník pózuje v kravíne

Európske poľnohospodárstvo sa nachádza v kritickej situácii. Hoci naši poľnohospodári naďalej dodržiavajú najvyššie štandardy kvality a udržateľnosti, čelia čoraz väčším výzvam na čoraz konkurenčnejšom globálnom trhu. Skupina EPP si tieto výzvy uvedomuje a je odhodlaná podporovať našich poľnohospodárov pri ich riešení.

Za posledné dve desaťročia došlo v EÚ k výraznému poklesu počtu poľnohospodárskych podnikov a podielu obyvateľstva zamestnaného v poľnohospodárstve. Demografické starnutie poľnohospodárov podčiarkuje naliehavú potrebu prilákať do tohto odvetvia mladých ľudí. Skupina PPE presadzuje opatrenia na odstránenie prekážok, ako je prístup k pôde a financiám, a zároveň podporuje možnosti vzdelávania a odbornej prípravy pre začínajúcich poľnohospodárov.

Súčasné protesty poľnohospodárov v celej Európe odrážajú akútnu potrebu zohľadniť obavy poľnohospodárov na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni. Preto skupina PPE obhajuje Európsku dohodu pre poľnohospodárov, ktorá zakotvuje dlhodobú víziu, ponúka vysoký stupeň investičnej istoty a vracia pokoj do poľnohospodárskeho sektora. Byť poľnohospodárom si vyžaduje veľa úsilia a zaslúži si rešpekt každý deň: na poli, za stolom a v našich politikách.

Okrem toho veríme v rovnaké podmienky pre európskych poľnohospodárov v globálnom obchode. Požadujeme, aby dovážané výrobky spĺňali rovnaké prísne normy, aké dodržiavajú naši vlastní výrobcovia, čím sa zabezpečí spravodlivosť a environmentálna udržateľnosť vo všetkých oblastiach.

Byť poľnohospodárom si vyžaduje veľa úsilia a zaslúži si rešpekt každý deň: na poli, pri stole a v našich politikách.

Inovácie a investície sú pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva kľúčové. Zavádzanie najmodernejších technológií a postupov, ako sú presné poľnohospodárstvo a ekologické inovácie, nielenže zvýši produktivitu, ale aj minimalizuje vplyv na životné prostredie. Vyzývame na zjednodušenie postupov schvaľovania nových techník a zvýšenie investícií do technológií a infraštruktúry vrátane širokopásmového prístupu na vidieku.

Základom nášho prístupu je záväzok k rozhodovaniu na základe vedeckých poznatkov. Presadzujeme využívanie nových šľachtiteľských techník a iných inovatívnych riešení na zvýšenie efektívnosti poľnohospodárstva a zároveň zníženie vstupov. Okrem toho podporujeme iniciatívy, ako je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo, ktoré ponúka poľnohospodárom možnosti diverzifikácie príjmov a zároveň prináša environmentálne výhody.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zostáva základom podpory európskych poľnohospodárov. Skupina PPE pevne stojí za silnou a dobre financovanou SPP, ktorá zabezpečuje spravodlivé rozdelenie podpory medzi členské štáty a účinné nástroje krízového riadenia.

Pri pohľade do budúcnosti musíme v spoločnosti podporovať väčšie pochopenie a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Spotrebitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní dopytu po udržateľne vyrábaných potravinách a my ich vyzývame, aby sa rozhodovali na základe informácií, ktoré podporujú našich poľnohospodárov a presadzujú šetrné zaobchádzanie s životným prostredím.

Na záver chcem povedať, že skupina PPE sa zaviazala podporovať hospodárske a sociálne vyhliadky európskych poľnohospodárov. Stojíme po ich boku pri riešení súčasných výziev a budovaní odolného a udržateľného poľnohospodárskeho sektora pre budúcnosť.

Siegfried Mureșan, podpredseda skupiny PPE

Tom Vandenkendelaere, člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah