Huomisen viljely: sitoutumisemme Euroopan maatalouteen

09.02.2024

Huomisen viljely: sitoutumisemme Euroopan maatalouteen

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Nuori maataloustyöntekijä poseeraa navettaan.

Euroopan maatalous on kriittisessä vaiheessa. Vaikka maanviljelijämme pitävät edelleen yllä korkeimpia laatu- ja kestävyysvaatimuksia, he kohtaavat yhä suurempia haasteita yhä kilpaillummilla maailmanmarkkinoilla. EPP-ryhmä tiedostaa nämä haasteet ja on sitoutunut tukemaan maanviljelijöitämme niiden voittamisessa.

Kahden viime vuosikymmenen aikana maatilojen määrä ja maataloudessa työskentelevien osuus väestöstä on vähentynyt EU:ssa merkittävästi. Maanviljelijöiden ikääntyminen korostaa tarvetta houkutella nuoria alalle. EPP-ryhmä kannattaa toimenpiteitä, joilla puututaan esteisiin, kuten maan ja rahoituksen saatavuuteen, ja edistetään samalla maanviljelijöiksi aikovien koulutusmahdollisuuksia.

Nykyiset viljelijöiden protestit eri puolilla Eurooppaa osoittavat, että viljelijöiden huolenaiheet on otettava huomioon Euroopan, kansallisella ja paikallisella tasolla. Tästä syystä PPE-ryhmä puolustaa eurooppalaista viljelijäsopimusta, joka ankkuroi pitkän aikavälin vision, tarjoaa suuren investointivarmuuden ja palauttaa maatalousalan rauhallisuuden. Maanviljelijänä toimiminen vaatii paljon tarmoa ja ansaitsee kunnioitusta joka päivä: pellolla, pöydän ääressä ja politiikoissamme.

Lisäksi uskomme eurooppalaisten viljelijöiden tasapuolisiin toimintaedellytyksiin maailmankaupassa. Vaadimme, että tuontituotteet täyttävät samat tiukat vaatimukset, joita omat tuottajamme noudattavat, jotta varmistetaan oikeudenmukaisuus ja ympäristön kestävyys kaikkialla.

Maanviljelijänä toimiminen vaatii paljon tarmoa, ja se ansaitsee kunnioitusta joka päivä: pellolla, ruokapöydässä ja politiikassa.

Innovaatiot ja investoinnit ovat keskeisiä Euroopan maatalouden tulevaisuuden kannalta. Huipputeknologian ja -käytäntöjen, kuten täsmäviljelyn ja ympäristöystävällisten innovaatioiden, omaksuminen parantaa tuottavuutta ja minimoi ympäristövaikutuksia. Vaadimme, että uusien tekniikoiden hyväksymismenettelyjä virtaviivaistetaan ja että investointeja teknologiaan ja infrastruktuuriin, kuten maaseudun laajakaistayhteyksiin, lisätään.

Lähestymistapamme ytimessä on sitoutuminen tieteeseen perustuvaan päätöksentekoon. Kannatamme uusien jalostustekniikoiden ja muiden innovatiivisten ratkaisujen käyttöä maatalouden tehokkuuden lisäämiseksi ja tuotantopanosten vähentämiseksi. Lisäksi tuemme hiiliviljelyn kaltaisia aloitteita, jotka tarjoavat viljelijöille mahdollisuuksia monipuolistaa tulojaan ja tuottaa samalla ympäristöhyötyjä.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on edelleen eurooppalaisten viljelijöiden tuen kulmakivi. EPP-ryhmä kannattaa vakaasti vankkaa ja hyvin rahoitettua YMP:tä, jolla varmistetaan tuen oikeudenmukainen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken ja tehokkaat kriisinhallintavälineet.

Tulevaisuutta ajatellen meidän on edistettävä yhteiskunnan parempaa ymmärrystä ja tukea kestävälle maataloudelle. Kuluttajilla on ratkaiseva rooli kestävästi tuotettujen elintarvikkeiden kysynnän lisäämisessä, ja kannustamme heitä tekemään tietoon perustuvia valintoja, joilla tuetaan maanviljelijöitä ja edistetään ympäristönsuojelua.

Lopuksi totean, että PPE-ryhmä on sitoutunut puolustamaan eurooppalaisten maanviljelijöiden taloudellisia ja sosiaalisia näkymiä. Seisomme heidän rinnallaan, kun he kohtaavat tämän päivän haasteet ja rakentavat kestävää ja kestävää maatalousalaa tulevaisuutta varten.

Siegfried Mureșan, PPE-ryhmän varapuheenjohtaja.

Tom Vandenkendelaere, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsen.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö