Pěstování zítřka: náš závazek vůči evropskému zemědělství

09.02.2024

Pěstování zítřka: náš závazek vůči evropskému zemědělství

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Mladý zemědělský dělník pózuje v kravíně

Evropské zemědělství se nachází v kritické situaci. Naši zemědělci sice nadále dodržují nejvyšší standardy kvality a udržitelnosti, ale na stále konkurenčnějším globálním trhu čelí stále větším výzvám. Skupina EPP si tyto výzvy uvědomuje a je odhodlána podporovat naše zemědělce při jejich zvládání.

V posledních dvou desetiletích došlo v EU k výraznému poklesu počtu zemědělských podniků a podílu obyvatel zaměstnaných v zemědělství. Demografické stárnutí zemědělců podtrhuje naléhavou potřebu přilákat do tohoto odvětví mladé lidi. Skupina EPP prosazuje opatření k odstranění překážek, jako je přístup k půdě a financím, a zároveň podporuje možnosti vzdělávání a odborné přípravy pro začínající zemědělce.

Současné protesty zemědělců v celé Evropě odrážejí naléhavou potřebu zohlednit obavy zemědělců na evropské, národní i místní úrovni. Proto skupina EPP obhajuje Evropskou dohodu pro zemědělce, která zakotvuje dlouhodobou vizi, nabízí vysokou míru jistoty investic a navrací zemědělskému sektoru klid. Být zemědělcem vyžaduje velké úsilí a zaslouží si každodenní respekt: na poli, u stolu i v našich politikách.

Kromě toho věříme v rovné podmínky pro evropské zemědělce v celosvětovém obchodě. Požadujeme, aby dovážené produkty splňovaly stejně přísné normy, které dodržují naši vlastní výrobci, a tím byla zajištěna spravedlnost a ekologická udržitelnost ve všech oblastech.

Být zemědělcem vyžaduje velké úsilí a zaslouží si každodenní respekt: na poli, u stolu i v našich politikách.

Inovace a investice jsou pro budoucnost evropského zemědělství klíčové. Zavádění nejmodernějších technologií a postupů, jako je precizní zemědělství a ekologické inovace, nejen zvýší produktivitu, ale také minimalizuje dopad na životní prostředí. Vyzýváme ke zjednodušení schvalovacích postupů pro nové techniky a ke zvýšení investic do technologií a infrastruktury, včetně širokopásmového přístupu na venkově.

Jádrem našeho přístupu je závazek k rozhodování založenému na vědeckých poznatcích. Prosazujeme využívání nových šlechtitelských technik a dalších inovativních řešení, která zvýší efektivitu zemědělství a zároveň sníží vstupy. Kromě toho podporujeme iniciativy, jako je uhlíkové zemědělství, které zemědělcům nabízí příležitosti k diverzifikaci příjmů a zároveň přináší výhody pro životní prostředí.

Společná zemědělská politika (SZP) zůstává základním kamenem podpory evropských zemědělců. Skupina EPP pevně stojí za silnou a dobře financovanou SZP, která zajišťuje spravedlivé rozdělení podpory mezi členské státy a účinné nástroje pro řešení krizí.

Při pohledu do budoucnosti musíme ve společnosti podporovat větší pochopení a podporu udržitelného zemědělství. Spotřebitelé hrají klíčovou roli při zvyšování poptávky po udržitelně produkovaných potravinách a my je vyzýváme, aby se rozhodovali na základě informací, které podporují naše zemědělce a prosazují šetrné zacházení s životním prostředím.

Závěrem lze říci, že skupina EPP se zavázala podporovat ekonomické a sociální vyhlídky evropských zemědělců. Stojíme po jejich boku při řešení současných výzev a budování odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro budoucnost.

Siegfried Mureșan, místopředseda skupiny EPP

Tom Vandenkendelaere, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace