Dokument ta' pożizzjoni tal-Grupp PPE dwar l-ażil u l-migrazzjoni

01.02.2023

Dokument ta' pożizzjoni tal-Grupp PPE dwar l-ażil u l-migrazzjoni

Pubblikazzjoni picture

Daħla għat-tieni edizzjoni

F'April tal-2020, il-Grupp PPE adotta Dokument ta' Pożizzjoni komprensiv dwar l-Ażil u l-Migrazzjoni, wara diskussjonijiet estensivi fi ħdan il-grupp. Dak id-dokument, li jistabbilixxi l-prijoritajiet ewlenin tagħna fil-qasam tal-ażil u l-migrazzjoni, għadu rilevanti ħafna. Madankollu, għadd ta' avvenimenti affettwaw il-politiki tal-ażil u tal-migrazzjoni tal-Unjoni. 

Il-pandemija globali kkawżata mill-virus SARS-CoV-2, li bdiet f'Marzu tal-2020, rat l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fuq il-fruntieri interni  li fixkel il-funzjonament taż-Żona Schengen u l-moviment ħieles tan-nies. Dan wassal għat-tnaqqis drastiku u temporanju fin-numru ta' wasliet irregolari fl-UE. Madankollu, id-dħul irregolari fl-ewwel tliet kwarti tal-2022 huma l-ogħla rreġistrati mill-2016, li juru, inter alia, effett ritardat tat-teħid tat-Taliban tal-Afganistan fuq il-migrazzjoni lejn l-Ewropa. Il-Balkani tal-Punent u l-Mediterran Ċentrali jibqgħu l-aktar rotot attivi. B'riżultat ta' dan, bosta Stati Membri jew żammew jew reġgħu introduċew kontrolli fuq il-fruntieri interni. 

Fis-sajf tal-2021, ir-reġim ta' Lukashenko beda attakk ibridu fuq il-fruntieri tal-Lvant tal-UE permezz tal-użu  tal-migranti. L-awtoritajiet Belarussi organizzaw id-dħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi mil-Lvant Nofsani għal Minsk u l-moviment 'il quddiem tagħhom lejn l-UE, inkluż permezz tal-użu tal-forza fil-konfront tal-migranti u l-ksur tas-sovranità Litwana, Latvjana u Pollakka.  Din l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti ssegwi mudell li deher qabel f'Evros, il-Greċja, mill-awtoritajiet Torok fi Frar tal-2020 u f'Ceuta, Spanja, mill-awtoritajiet Marokkini f'Mejju 2020, kif ukoll l-istrumentalizzazzjoni li bħalissa għaddejja li rajna f'Ċipru, permezz tal-Linja l-Ħadra mit-Turkija matul  dawn l-aħħar 6 snin.

Fl-24 ta' Frar 2022, ir-Russja bdiet gwerra llegali ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna, li pprovokat l-akbar spostament ta' nies fl-Ewropa sa mit-Tieni Gwerra Dinjija. Dan wassal għall-ewwel attivazzjoni li qatt saret tad-Direttiva tal-UE dwar il-Protezzjoni Temporanja sa mill-adozzjoni tagħha fl-2001 wara l-gwerra ċivili fil-Jugoslavja. Is-solidarjetà bla preċedent mar-refuġjati Ukreni hija saħħa tal-UE u turi li hemm ir-rieda li tingħata s-solidarjetà mill-Istati Membri taħt pressjoni. Madankollu, l-akkoljenza tar-refuġjati Ukreni, flimkien man-numru għoli ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li japplikaw għall-protezzjoni internazzjonali fl-UE, qed toħloq pressjoni fuq is-sistemi ta' ażil u l-akkoljenza tal-Istati Membri.  Barra minn hekk, l-aggressjoni brutali tar-Russja kontra l-Ukrajna tat bidu għal kriżi globali tal-ikel, li laqtet b'mod partikolari lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u poġġiet pressjoni fuq l-Istati Membri l-aktar esposti, bħar-Rumanija u l-Polonja, li kellhom garanzija tat-tranżitu tal-qamħ mill-Ukrajna.

F'dan il-kuntest, dan id-Dokument ta' Pożizzjoni dwar l-Ażil u l-Migrazzjoni jipprovdi għal reviżjoni u aġġornamenti mmirati tad-dokument ta' April tal-2020, b'mod partikolari billi jiġu introdotti proposti ta' politika ġdida  sabiex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet ta' strumentalizzazzjoni u biex jiġu identifikati l-lezzjonijiet meħuda mill-akkoljenza tar-refuġjati Ukreni u d-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanji 

Introduzzjoni

Il-migrazzjoni tal-massa hija fenomenu globali. In-nies dejjem iċċaqilqu bejn il-kontinenti, kif ukoll ġewwa fihom kawża ta’ gwerer u kunflitt, biża', faqar, instabbiltà, tibdil fil-klima, ġuħ, u t-tama li jinstab post aħjar fejn jgħixu. In-nies jimxu wkoll b'mod leġittimu u organizzat biex jistudjaw, jaħdmu jew jingħaqdu mal-familja tagħhom f'pajjiżi oħra. Madankollu, dan id-dokument ta' pożizzjoni jiffoka prinċipalment fuq persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali u fuq il-migrazzjoni illegali. 
Id-Demokrazija Nisranija bniet il-pedament  tagħha fuq il-prinċipju tad-dinjità umana, li  tiddetta li wieħed ma jistax jiċħad l-għajnuna lil dawk li jinsabu fil-bżonn. Ispirat minn dan il-prinċipju, il-Grupp PPE jrid jiżgura approċċ uman għall-migrazzjoni msejsa fuq soluzzjonijiet responsabbli. 

Fl-2021, kriżijiet ta' diversi tipi ġiegħlu 16.1 miljun ruħ jaħarbu minn pajjiżhom. Dan żied in-numru totali ta' nies spostati bil-forza għal 103 miljun f'nofs l-2022, skont il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR). Fl-aħħar tal-2021, madwar 53.2 miljun minn dawn ġew spostati internament u l-bqija ġew spostati barra mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom. 

Il-ġestjoni tal-migrazzjoni kienet u se tkompli tkun waħda mill-isfidi u l-opportunitajiet ewlenin u interġenerazzjonali għall-Ewropa. L-esperjenza ta' dan id-deċennju riċenti wriet li hija meħtieġa azzjoni effettiva biex titrażżan il-migrazzjoni illegali, li se tkompli tkun sfida persistenti fis-snin li ġejjin. 

Ix-xejriet sottostanti fl-iżvilupp ekonomiku, it-tibdil demografiku, il-globalizzazzjoni  tat-trasport u l-komunikazzjoni, kif ukoll l-instabbiltà fir-reġjuni ġirien, kollha jfissru li n-nies se jkomplu jfittxumezzi differenti sabiex  jidħlu fl-UE għal rifuġju, biex ifittxu ħajja aħjar jew biex jingħaqdu mal-membri tal-familja  tagħhom. Għalhekk huwa mperattiv li l-Unjoni Ewropea fl-aħħar issib rispons Ewropew komuni għal din l-isfida li tiżgura solidarjetà u responsabbiltà sinifikanti skont l-Artikolu 80 tat-TFUE. 

Fl-2015/2016, l-Unjoni Ewropea kienet iffaċċjata bi sfida eċċezzjonali meta kważi żewġ miljun ruħ waslu fuq ix-xtut tagħha fi żmien sentejn, ħafna drabi jirriskjaw ħajjithom f'idejn traffikanti  fi triqithom lejn l-Ewropa. 

Ġew introdotti għadd ta' miżuri biex tiġi indirizzata dik l-isfida u ġiet proposta leġiżlazzjoni ġdida, iżda l-ġlieda kontra t-traffikanti tal-bnedmin u l-kuntrabandu , l-promozzjoni ta' rotot legali, it-tisħiħ tal-fruntieri esterni tagħna u l-indirizzar tal-migrazzjoni llegali huma kollha marbutin ma' xulxin. Madankollu, l-Unjoni Ewropea għadha qed tiddiskuti modi kif issib approċċ komuni fl-oqsma tal-ażil u l-migrazzjoni. 

Id-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa għall-istabbiliment ta' qafas leġiżlattiv komprensiv ġdid għandhom ikunu prijorità urġenti sabiex ikun hemm fis-seħħ ir-riforma tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA) matul din il-leġiżlatura.

Il-protezzjoni ta' dawk vulnerabbli - Il-ġlieda kontra n-networks tal-kuntrabandu u t-traffikar

Skont l-Europol, aktar minn 90 % tan-nies li jaslu fl-UE b'mod irregolari jirrikorru għand  it-traffikanti sabiex jiffaċilitaw parti mill-vjaġġ kollu tagħhom. Il-Balkani tal-Punent - b'45% tas-sejbiet kollha ta' dħul irregolari fl-Unjoni Ewropea rreġistrati matul l-2022 - u r-rotot tal-Mediterran Ċentrali għadhom ir-rotot migratorji l-aktar attivi. Dawn il-vjaġġi mhux bilfors jispiċċaw mal-wasla fit-territorju tal-UE. Dan hekk kif  ladarba l-fruntieri esterni jkunu inqasmu n-networks kriminali jkomplu l-attività tagħhom fi ħdan l-Ewropa, jiffaċilitaw movimenti sekondarji mhux awtorizzati ġewwa l-UE u jistabbilixxu t-triq għal aktar sfruttament sesswali jew tax-xogħol u t-twaqqif ta' strutturi ta' kriminalità organizzata. Huwa f'idejn l-Istati Membri kollha u l-awtoritajiet tagħhom li jagħmlu l-aħjar sforzi sabiex jipprevjenu lin-nies milli jitilgħu abbord dgħajjes mhux sikuri u li jinħatfu  minn kuntrabandisti u traffikanti umani. 

Il-miżuri restrittivi stabbiliti matul il-pandemija urew il-kapaċità tan-networks tal-kuntrabandu u tat-traffikar li jadattaw malajr billi jużaw rotot, teknoloġiji u modi operandi ġodda.  Matul ir-rotta kollha, il-mudelli kummerċjali  inumani tan-networks tal-kuntrabandu jpoġġu l-ħajja umana, b'mod partikolari, in-nisa u t-tfal, f'riskju. L-iskoraġġiment tal-migrazzjoni llegali għalhekk għandu jkun fil-qalba tal-politiki tagħna bħala mezz tal- ġlieda kontra n-networks kriminali u l-isfruttament tagħhom tan -nies vulnerabbli. 

Huwa f'idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu min jidħol fit-territorju tagħhom - mhux il-kriminali. Huwa kruċjali li tissaħħaħ kull miżura kontra l-kuntrabandisti u t-traffikanti tal-bnedmin, jitkisser il-mudell tan-negozju tagħhom u tintemm l-impunità tagħhom. Kooperazzjoni transfruntiera mtejba,  qsim akbar ta' informazzjoni u koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, azzjonijiet operazzjonali kkoordinati, kif ukoll taħriġ u riżorsi adegwati għall-awtoritajiet u l-aġenziji kompetenti, huma kollha essenzjali sabiex jiġu ndirizzati kwistjonijiet bħat-traffikar tal-bnedmin u biex jiġi żgurat li l-kuntrabandisti u t-traffikanti ma jkollhomx l-ispazju sabiex jaġixxu. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-azzjonijiet li diġà ġew meħuda kontra l-kuntrabandu u t-traffikar tal-bnedmin u, fejn meħtieġ, tipproponi miżuri differenti  sabiex issaħħaħ il-ġlieda kontra dawn in-networks kriminali  u biex tiġi pproteġuta l-ħajja tar-refuġjati. 

Impenn eqreb, kondiviżjoni ta' informazzjoni, koordinazzjoni u kooperazzjoni strutturata sew u permanenti ma' pajjiżi terzi tibqa soluzjoni  essenzjali għall-prevenzjoni tal-kuntrabandu u t-traffikar tal-migranti. Dan jinkludi l-bini ta' kapaċità fir-rigward ta' leġiżlazzjoni effettiva dwar l-ażil, infurzar tal-liġi u ġestjoni tal-fruntieri, iżda wkoll f'oqsma bħall-edukazzjoni, ir-riformi istituzzjonali u ekonomiċi u l-politika soċjali. Il-promozzjoni ta' kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji tal-kuntrabandu, it-traffikar u l-migrazzjoni illegali hija meħtieġa wkoll. Dan huwa komponent kruċjali wieħed għall-prevenzjoni tal-migranti prospettivi u tal-applikanti għall-ażil, inklużi persuni f'sitwazzjonijiet partikolarment vulnerabbli bħat-tfal, milli jagħmlu vjaġġi perikolużi lejn l-UE. 

Din il-kooperazzjoni strutturata sew u permanenti ma' pajjiżi terzi hija fattur ewlieni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri. F'dan il-kuntest, il-Grupp PPE jilqa' azzjonijiet mill-Kummissjoni sabiex tiskjera l-FRONTEX f'pajjiżi terzi, permezz ta' ftehimiet operattivi. Il-Kummissjoni permezz tal-fondi tal-UE għandha tappoġġja wkoll lill-Istati Membri li jistazzjonaw   uffiċjali bilateralment u jimplimentaw miżuri ta' protezzjoni tal-fruntieri fejn il-FRONTEX ma toperax, mingħajr preġudizzju għall-koerenza u l-koordinazzjoni meħtieġa fil-livell tal-UE.

L-użu u l-monitoraġġ tal-pjattaformi tal-media soċjali jista' jkollhom rwol ċentrali bħala għodod sabiex jiġu identifikati n-networks ta' kuntrabandu u traffikar sabiex  jipprevjenu lin-nies milli jirrikorru għall-metodi inumani tagħhom. L-operazzjonijiet umanitarji ffinanzjati mill-UE għandhom ikomplu jqisu l-ħtiġijiet u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi tat-tfal u jiżguraw il-protezzjoni tagħhom meta jkunu spostati. Il-programmi kollha tal-UE jeħtieġu li jkomplu, bis-sorveljanza u skrutinju baġitarji stretti f'pajjiżi ewlenin ta' oriġini u tranżitu, u għandhom jiġu implimentati bħala parti  mill-istrateġija koerenti ma' pajjiżi terzi. 

Il-Kummissjoni għandha kull sena tevalwa l-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni, inkluż kwalunkwe fattur ta' spinta u ġibda, kif ukoll ir-rieda u t-tħejjija tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent biex jikkollaboraw b'mod kostruttiv mal-Istati Membri dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni għat-tbassir strateġiku u tħejjija għall-kriżijiet, li hija essenzjali għar-reżiljenza tal-Unjoni fil-qasam.  

L-interessi tat-tfal iridu jiġu vvalutati u kkunsidrati bħala kunsiderazzjoni primarja fl-azzjonijiet jew fid-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernawhom filwaqt li għandu jiġi żgurat id-dritt ta' kull tifel u tifla li l-ewwel u qabel kollox jiġu ttrattati bħala minuri.

Insaħħu ż-żona Schengen: azzjonijiet ewlenin1(ara pdf)

Iż-żona Schengen hija waħda mill-aktar kisbiet tanġibbli tal-integrazzjoni Ewropea u wieħed mill-pilastri ewlenin tal-proġett Ewropew. Din tiggarantixxi l-moviment ħieles ta' aktar minn 400 miljun ċittadin tal-UE, flimkien ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi legalment preżenti fit-territorju tal-Unjoni.

F'dawn l-aħħar snin, iż-żona Schengen kienet taħt pressjoni straordinarja minħabba t-theddidiet maħluqa mit-terroriżmu, ir-radikalizzazzjoni, il-kriminalità organizzata, il-movimenti sekondarji mhux awtorizzati ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u, aktar reċentement, ir-restrizzjonijiet imposti mill-pandemija. 

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (il-FRONTEX) hija pass importanti fl-istorja tal-kontroll tal-fruntieri Ewropej u hija element essenzjali sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva tal-fruntieri esterni tal-Ewropa. L-istabbiliment ta' sistema Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta żviluppata bis-sħiħ biddel il-prinċipji tar-responsabbiltajiet kondiviżi u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-Unjoni f'realtà tanġibbli. L-Aġenzija tissorvelja mill-qrib il-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u tappoġġja l-applikazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni fir-rigward tal-ġestjoni tagħhom, filwaqt li l-Istati Membri jżommu r-responsabbiltà primarja għall-kontroll  tal-fruntieri esterni tagħhom fl-interess nazzjonali tagħhom stess u fl-interess usa' tal-Istati Membri kollha. Hija taħdem biex tidentifika malajr u tindirizza kwalunkwe theddid għas-sigurtà b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Istati Membri fit-territorju li fih joperaw l-aġenti tagħha. 

Il-Grupp PPE jappoġġja bis-sħiħ lill-FRONTEX bħala aġenzija ewlenija tal-UE u jirrifjuta bil-qawwa kull tentattiv biex jiddgħajjef ir-rwol tagħha fil-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE. Barra minn hekk, il-Grupp PPE jieħu nota tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali tal-aġenzija li jargumenta għal aktar involviment ta’ FRONTEX biex jimmonitorjaw u jappoġġjaw lill-Istati Membri fl-obbligi tagħhom stabbiliti fl-acquis tal-UE. 

Aħna nilqgħu wkoll l-espansjoni tal-mandat tal-FRONTEX permezz tar-regolament (UE) 2019/1896, li jippermetti lill-aġenzija li tiffirma ftehimiet operattivi u tuża timijiet b'setgħat eżekuttivi fi kwalunkwe pajjiż terz. L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiżguraw li l-Aġenzija jkollha biżżejjed finanzi biex twettaq il-mandat tagħha bit-tagħmir u l-persunaġġ meħtieġa. F’dan ir-rigward, l-Aġenzija għandha mingħajr aktar dewmien tilħaq il-mira strateġika tagħha li jkollha l-kapaċità ta' 10 000 persunal operattiv. Ix-xogħol tal-Aġenzija tal-UE f'pajjiżhom jew barra għandu dejjem iżomm il-valuri tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Grupp PPE jilqa' d-dokument ta' politika tal-Kummissjoni li jiżviluppa politika strateġika pluriennali għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri Ewropej (EIBM) bħala strument ta' importanza kritika għall-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (EBCG) fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE. 

Qed jitressqu għadd ta' għodod imtejba ta' kontroll tal-fruntieri wara l-adozzjoni ta' regoli dwar l-interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni, inkluża s-sistema ta' dħul u ħruġ, is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen u s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar biex jiżdied l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. Il-Grupp PPE jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-aktar sistema avvanzata ta' dħul u qsim ta' informazzjoni sabiex tipproteġi lill-Unjoni u liċ-ċittadini tagħha. 

Ir-riforma tas-sistema Eurodac u r-regolament il-ġdid li jintroduċi l-iskrinjar ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għandhom jiġu konklużi malajr sabiex tingħalaq kwalunkwe lakuna fl-informazzjoni u l-punti mhux viżibbli, filwaqt li jiġu żgurati d-drittijiet fundamentali tal-applikanti kollha. Il-kategoriji estiżi għar-reġistrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fis-sistema Eurodac, barra minn hekk, se jipprovdu monitoraġġ aħjar tal-movimenti fl-UE u jipprevjenu l-frodi tal-identità. 

L-aġenziji kollha tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni bi rwol fil-ġestjoni tal-fruntieri għandu jkollhom finanzjament adegwat sabiex jiżguraw li l-operazzjonijiet ta' kuljum tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jipproteġu l-fruntieri esterni tal-UE u s-sigurtà fi ħdan iż-żona Schengen ikunu garantiti, speċjalment fid-dawl tal-appoġġ operattiv tagħhom lejn l-Istati Membri biex jimmaniġġjaw l-ispostament ikkawżat mill-gwerra tar-Russja fl-Ukrajna. L-operazzjonijiet iridu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-liġijiet internazzjonali.  

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta sabiex temenda l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u l-Mekkaniżmu ta' Evalwazzjoni u Monitoraġġ ta' Schengen sabiex iż-Żona Schengen tkun aktar b'saħħitha u aktar adattabbli għal sfidi kostanti. F'dan ir-rigward, il-Grupp PPE jissottolinja li l-Istati Membri jżommu d-dritt tagħhom li jintroduċu kontrolli temporanji fuq il-fruntieri interni bħala miżura tal-aħħar rikors , li għandha tiġi stabbilita biss b'mod eċċezzjonali u proporzjonat għal perjodu limitat. Kwalunkwe miżura bħal din għandha tiġi rtirata hekk kif it-theddid ma jibqax jeżisti. Għalhekk, il-Grupp PPE jilqa' proposti dwar alternattivi għall-kontrolli fil-fruntieri interni. 

Fi żminijiet fejn l-arkitettura tas-sigurtà tal-Ewropa tkun mhedda, it-tkabbir taż-Żona Schengen jipprovdi sigurtà addizzjonali u kontroll aħjar fil-fruntieri esterni tal-Ewropa. F'dan ir-rigward, il-Grupp PPE jilqa' l-adeżjoni sħiħa tal-Kroazja fiż-żona Schengen u jħeġġeġ lill-Kunsill jieħu l-passi kollha neċessarji  sabiex jadotta d-deċiżjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen għall-Bulgarija u r-Rumanija mill-aktar fis possibbli fl-2023, sabiex b'hekk tiġi żgurata l-abolizzjoni tal-kontrolli fuq il-persuni fil-fruntieri interni kollha għal dawn l-Istati Membri kemm jista' jkun malajr. Il-Bulgarija u r-Rumanija huma sħab affidabbli, li jipproteġu l-fruntieri esterni tal-UE u jikkontribwixxu b'mod effettiv għal livell għoli ta' sigurtà u prosperità, kif urew kriżijiet reċenti. Bl-istess mod kif kien il-każ mal-Kroazja, l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija ssaħħaħ iż-żona Schengen u tgħin ukoll biex jiġu żgurati drittijiet ugwali għaċ-ċittadini kollha fi ħdanha. 

Il-grupp PPE jilqa' wkoll id-dispożizzjonijiet proposti għall-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, li jobbligaw b'mod espliċitu li l-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi standards minimi komuni għas-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-art fuq l-livell Ewropew, kif ukoll id-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu f'aktar dettall il-possibilitajiet għas-sorveljanza tal-fruntieri f'sitwazzjoni ta' strumentalizzazzjoni tal-migranti, b'enfasi fuq miżuri preventivi.

It-Titjib tar-Ritorn u r-Riammissjoni

L-implimentazzjoni effettiva tas-SEKA u s-salvagwardja taż-żona Schengen teħtieġ politika ta' ritorn effiċjenti għal dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi mingħajr bażi legali biex jibqgħu fl-UE.

Kull sena, madwar 500,000 ċittadin ta' pajjiżi terzi jiġu ordnati joħorġu mill-UE, peress li ma għandhomx id-dritt li jidħlu jew jibqgħu fit-territorju tagħha. 19 fil-mija biss jintbagħtu lura lejn pajjiżi barra mill-kontinent Ewropew, skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Dan jiżdied bi ftit għal 29 fil-mija meta jitqiesu l-pajjiżi fl-Ewropa. Minkejja l-isforzi kontinwi tal-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea u l-FRONTEX, inkluża l-ħatra tal-Koordinatur tar-Ritorn tal-UE f'Marzu 2022 u l-adozzjoni ta' Strateġija tal-UE għal Ritorni Volontarji, ir-rata ta' ritorn hija 'l bogħod milli tkun sodisfaċenti. Dan ħafna drabi ikollu effett ħażin, mhux biss fuq in-nies involuti, iżda wkoll fuq il-faċilitajiet ta' akkoljenza tal-UE u l-komunitajiet lokali involuti. Huwa imperattiv għas-sistema li n-numru ta' ritorni jiżdied b'mod sostanzjali. 

Iż-żieda fir-ritorni tirrikjedi sforzi addizzjonali mill-Istati Membri u minn pajjiżi terzi. Is-sistemi ta' ritorn tal-Istati Membri jeħtieġ li jaħdmu b'mod koordinat. Miżuri ewlenin jinkludu l-monitoraġġ attiv tas-sitwazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi matul il-proċedura kollha ta' ritorn, it-tisħiħ tal-assistenza liċċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu lesti li jitilqu b'mod volontarju u l-iżgurar tal-konformità mal-obbligu tar-ritorn. Barra minn hekk, hemm bżonn li jittejbu l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-koordinazzjoni dwar l-applikazzjonijiet miċħuda bejn il-faċilitajiet ta' akkoljenza u l-atturi rilevanti involuti fuq il-post biex jiġu evitati l-ħrib u movimenti sekondarji b'rispett sħiħ lejn  id-drittijiet fundamentali. It-tlestija tar-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorn hija għalhekk imperattiva. L-isforzi kollha ta' ritorn għandhom jiżguraw, fejn possibbli u xieraq, li ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jkollhom id-deċiżjoni ta' ritorn tagħhom ipproċessata f'ċentru ta' akkoljenza, mingħajr ma ebda perjodu ta' detenzjoni jiġi mtawwal bla bżonn.  

L-implimentazzjoni sħiħa tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorni hija wkoll kruċjali biex ittejjeb il-proċeduri fil-fruntieri u tipprevjeni l-movimenti sekondarji.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu sħiħ mill-mandat il-ġdid tal-FRONTEX biex jiffaċilitaw u jikkoordinaw ir-ritorni, filwaqt li jqisu l-estensjoni tagħha kemm fid-dimensjoni interna kif ukoll f'dik esterna, inkluż fl-attivitajiet ta' qabel ir-ritorn u ta' wara r-ritorn. Għandna wkoll nagħmlu użu aħjar mill-Koordinatur tar-Ritorn biex niżguraw sistema Ewropea ta' ritorn effettiva u komuni.  

Fil-qafas tal-Ftehim ta' Cotonou, kull wieħed mill-Istati tal-Paċifiku tal-Afrika u tal-Karibew impenja ruħu għar-ritorn u għar-riammissjoni ta' kwalunkwe ċittadin tiegħu li jkun preżenti b'mod irregolari fit-territorju ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, fuq talba ta' dak l-Istat Membru u mingħajr dewmien bla bżonn. Dak l-impenn ma tax ir-riżultati mistennija f'dan il-qasam. Għalhekk nistiednu li jiġi appoġġjat Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-UE u l-OACP għal infurzar aħjar tal-aspetti relatati mal-migrazzjoni u tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-ACP  kif ukoll nappellaw għar-ratifika u d-dħul fis-seħħ tiegħu. Il-Grupp PPE jistieden lill-Kunsill sabiex jiżgura li l-Istati Membri kollha jappoġġjaw b'mod unanimu l-adozzjoni tal-ftehim kemm jista' jkun malajr. 

Kemm in-negozjar kif ukoll l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' riammissjoni għandhom jiddependu minn messaġġ b'saħħtu u konsistenti li l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom l-aspettattiva ta' kooperazzjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat. Ir-Regolament dwar il-Kodiċi tal-Viża jaqdi dan l-iskop u għandu jintuża mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha. F'dan ir-rigward, il-Grupp PPE jenfasizza bħala prekundizzjoni għall-eżenzjoni mill-viża li l-pajjiż terz jallinja l-politika tiegħu dwar il-viża ma' dik tal-UE. 

Hemm bżonn li l-Kummissjoni tirrevedi l-effettività tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni fl-Artikolu 8 tar-Regolament 2018/1806. Il-proċeduri eżistenti huma ta' piż u ma jistgħux jiġu applikati faċilment meta  tiġi ffaċjata l-problema. L-Istati Membri għandhom ikollhom l-possibilita li  jinnotifikaw iż-żieda ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaslu permezz ta' pajjiżi li għandhom eżenzjoni mill-viża.  

Il-Grupp PPE jieħu nota tal-użu b'suċċess tal-kundizzjonalità tal-viża u jtenni s-sejħa tiegħu sabiex jespandi l-mekkaniżmu tal-kundizzjonalità biex jinkludi wkoll l-għajnuna għall-iżvilupp.

Madankollu, il-kooperazzjoni għandha tkun ta' benefiċċju reċiproku u bbażata fuq il-prinċipju "aktar għal aktar", inkluża l-politika tal-UE dwar il-Viża li biha sforzi addizzjonali mill-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu jiġu ppremjati b'kooperazzjoni akbar u appoġġ addizzjonali mill-UE. 

Il-politiki, l-istrumenti u l-għodod kollha rilevanti tal-UE, inklużi l-ftehimiet kummerċjali, kif ukoll l-għajnuna għall-iżvilupp, il-migrazzjoni legali u l-politiki dwar il-viża għandhom ikunu marbuta mal-kooperazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni u r-ritorn u r-riammissjoni. Huwa kruċjali li jittieħed vantaġġ mill-ftehimiet ta' riammissjoni eżistenti u li l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkonkludu ftehimiet ta' riammissjoni ġodda dwar sħubijiet ta' migrazzjoni u mobbiltà ma' pajjiżi terzi.

Jenħtieġ li jsiru reviżjonijiet perjodiċi fuq il-livell ta' kooperazzjoni biex jiġi żgurat li s-sħubijiet jinbnew fuq kooperazzjoni sostenibbli. Ir-rispett u r-responsabbiltà kondiviżi għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali għandhom ikunu l-pedament tal-kooperazzjoni kollha. Kooperazzjoni insuffiċjenti mill-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu għandha twassal għat-tnaqqis fil-kooperazzjoni u l-appoġġ mill-UE, mingħajr ma taffettwa l-għajnuna umanitarja meħtieġa.

Għad-dimensjoni interna tal-mandat ta' ritorn tagħha,FRONTEX għandha tkompli ttejjeb il-pjattaforma komuni ta' ritorn għall-ġbir ta' informazzjoni, analiżi, ppjanar u organizzazzjoni ta' azzjonijiet komuni sabiex tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi b'mod partikolari għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri ta' ritorn u riammissjoni.

Huwa kruċjali li d-deċiżjonijiet ta' ritorn jiġu rikonoxxuti reċiprokament. Filwaqt li l-Istati Membri kollha jridu jsaħħu l-attivitajiet tagħhom f'dan il-qasam, l-effettività tar-ritorn tista' tittejjeb biss jekk inżidu l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u naħdmu lejn approċċ Ewropew. F'dan ir-rigward, il-Grupp PPE jappoġġja l-ħidma tal-Koordinatur tar-Ritorn tal-UE u n-Network ta' Livell Għoli għar-Ritorn. 

In-network Ewropew ta' Uffiċjali ta' Kollegament dwar l-Immigrazzjoni, flimkien mal-Uffiċjali ta' Kollegament tar-Ritorn ta’ FRONTEX u l-Uffiċjali ta' Kollegament dwar il-Migrazzjoni Ewropej f'pajjiżi terzi għandhom iwasslu għal skjerament effettiv f'pajjiżi terzi u se jpoġġihom f'pożizzjoni għal sorveljanza xierqa f'livell operattiv ibbażat fuq talbiet konkreti ta' ritorn jew ta' riammissjoni mill-Istati Membri.

L-Istrateġija tal-UE dwar ir-Ritorn Volontarju u  l-integrazzjoni,ppreżentata mill-Kummissjoni f'April 2021, u l-istrateġija operattiva għarritorni aktar effettivi adottata mill-Kummissjoni f'Jannar 2023 huma għodod importanti biex jiġi żgurat ritorn aktar mgħaġġel u aktar sostenibbli ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-Grupp PPE jistenna li l-UE u l-Istati Membri tagħha, fil-kompetenzi rispettivi tagħhom, jimplimentaw l-istrateġija b'mod sħiħ, inkluż l-inkoraġġiment u l-promozzjoni ta' programmi speċifiċi ta' riintegrazzjoni soċjali u tax-xogħol. Għandha titħejja strateġija tal-UE għal ritorni furzati.

Is-SEKA u l-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil.

Fl-2020, il-Kummissjoni pproponiet Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, li jibni fuq il-proposti tal-2016 għal riforma tas-SEKA. L-għan tiegħu huwa li jipprovdi approċċ komprensiv fl-oqsma tal-ġestjoni tal-fruntieri, il-migrazzjoni, l-ażil u l-integrazzjoni, fost oħrajn. 

Il-prijoritajiet tagħna ma nbidlux sostanzjalment. Għall-Grupp PPE, huwa tal-akbar importanza li tiġi stabbilita sistema komuni ta' migrazzjoni u ażil li tkun kapaċi taħdem sew f'kull ħin u li twieġeb għall-kriżijiet tal-migrazzjoni attwali u futuri u x-xejriet globali tal-migrazzjoni. Neħtieġu sistema li tipproteġi lil dawk fil-bżonn, iċ-ċittadini Ewropej, u l-fruntieri esterni tal-UE, bil-għan li terġa' tinbena l-fiduċja bejn l-Istati Membri u l-fiduċja fil-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li timmaniġġja l-migrazzjoni.

Skont il-Patt, ir-Regolament il-ġdid tal-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni jinkludi tfassil mill-ġdid tas-sistema ta' Dublin biex jiġi ddeterminat l-Istat Membru responsabbli. Għall-Grupp PPE, huwa kruċjali li r-regolament il-ġdid jiżgura qsim ġust tar-responsabbiltà, konformità aħjar mar-regoli u l-ġerarkija tal-kriterji biex jiġi ddeterminat liema Stat Membru tal-UE huwa responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil, u t-twettiq effettiv tat-trasferimenti. Il-kooperazzjoni u l-fiduċja bejn l-Istati Membri jridu jiżdiedu. 

Il-prinċipju tas-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabbiltajiet, inklużi l-implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu, bejn l-Istati Membri, għandhom jirregolaw is-sistema tal-ażil u l-migrazzjoni. F'dan il-kuntest, ir-Regolament dwar l-Ażil u l-Ġestjoni tal-Migrazzjoni jistabbilixxi mekkaniżmu ta' solidarjetà biex jindirizza sitwazzjonijiet ta' pressjoni migratorja. Għall-Grupp PPE, huwa essenzjali li l-Istati Membri kollha jikkontribwixxu, b'mod ġust taħt il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Il-Grupp PPE huwa favur mekkaniżmu ta' solidarjetà obbligatorju b'modi flessibbli ta' appoġġ lill-Istati Membri fil-bżonn, inkluż permezz ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji, rilokazzjonijiet volontarji u miżuri oħra.

L-UE għandha tiżgura li l-maġġoranza tal-applikazzjonijiet tal-applikanti għall-ażil jiġu kkunsidrati fil-fruntieri esterni tal-Unjoni, jew fiż-żona ta' tranżitu ta' Stat Membru qabel ma tittieħed deċiżjoni li tawtorizza d-dħul tal-applikant fit-territorju tal-UE. Il-proċedura tal-fruntiera fir-Regolament tal-Proċedura tal-Ażil riformulat hija għodda importanti biex jiġi żgurat li l-proċess għall-applikazzjoni jkun ċar u biex tittejjeb il-ġestjoni tal-fruntieri.  Fid-dawl tal-fatt li r-rata ta' approvazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-ażil fl-UE hija inqas minn 40 fil-mija, il-limitu għall-awtorizzazzjoni tal-proċedura tal-fruntiera jrid ikun realistiku. Barra minn hekk, meta japplikaw il-proċedura tal-fruntiera, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni soġġetti għaliha ma jkunux awtorizzati jidħlu fit-territorju tal-UE. Irrispettivament minn dan, l-applikanti kollha għandhom jesperjenzaw kundizzjonijiet aċċettabbli u adegwati fil-faċilitajiet ta' akkoljenza tal-UE.

Minkejja dan, id-diskussjonijiet għandhom ikomplu wkoll dwar il-possibbiltà li tiġi permessa l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet għall-ażil barra mit-territorju tal-UE, li tista' toħloq rotta legali lejn l-Unjoni għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali. F'dan il-kuntest, il-Grupp PPE jappoġġja wkoll l-adozzjoni ta' malajr tal-Qafas tal-UE għar-Risistemazzjoni. 

Ir-regoli l-ġodda għall-ażil għandhom jagħmlu s-sistema aktar effiċjenti u reżiljenti, jiskoraġġixxu l-abbużi u jipprevjenu movimenti mhux awtorizzati. Għandu jkun hemm ukoll obbligi ċari u xierqa għall-applikanti u konsegwenzi definiti jekk ma jikkonformawx. Il-konformità tad-drittijiet fundamentali għandha tkun prijorità.

Kull pajjiż sikur, kemm l-Istati Membri tal-UE kif ukoll pajjiżi terzi, fil-Mediterran għandu rwol x'jaqdi fl-operazzjonijiet ta' tiftix u ta' salvataġġ. L-iżbark għandu dejjem isir f'konformità mad-dritt internazzjonali anke jekk iseħħ barra mit-territorju tal-UE.

Is-salvataġġ ta' ħajjiet fuq il-baħar huwa obbligu legali kemm skont id-dritt internazzjonali kif ukoll skont id-Dritt tal-Unjoni, iżda l-ewwel u qabel kollox huwa att ta' umanità u ta' solidarjetà għal dawk li jinsabu f'diffikultà fuq il-baħar. Il-bastimenti li jwettqu operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ iridu jikkonformaw kemm mad-dritt internazzjonali,  kif ukoll tal-Unjoni rilevanti u jsegwu l-istruzzjonijiet mogħtija miċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni tas-Salvataġġ kompetenti, isegwu r-regoli tal-awtoritajiet tal-Istati Membri u ta’Frontex u jikkooperaw magħhom sabiex jipproteġu s-sikurezza tal-migranti. Għandhom joperaw ukoll taħt il-kundizzjonijiet ta' sikurezza u iġjene stabbiliti fir-regoli applikabbli tal-pajjiżi tal-ewwel dħul. L-Aġenziji kollha tal-UE, inkluża l-FRONTEX, huma obbligati li jħarsu d-drittijiet fundamentali għal dawk kollha li japplikaw għall-ażil. Il-Grupp PPE jistieden lill-Kummissjoni tressaq Kodiċi ta' Kondotta għall-involviment ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jipparteċipaw f'attivitajiet ta' tiftix u salvataġġ, sabiex jiġi evitat it-telf ta' ħajjiet fuq il-baħar u biex jiġi żgurat approċċ umanitarju filwaqt li jiskoraġġixxu aktar in-networks tal-kuntrabandu u t-traffikar tal-bnedmin. Fit-tħejjija ta' tali Kodiċi ta' Kondotta, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta fl-ewwel stadju lill-FRONTEX u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li qed jaħdmu fuq l-ewwel linja u mbagħad atturi rilevanti oħra, bħall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. 

L-UE, bħala parti minn "Strateġija għall-Afrika" koerenti, għandha tkompli d-diskussjoni dwar il-pjattaformi ta' żbark reġjonali fuq iż-żewġ naħat tal-Mediterran fejn l-applikanti għall-ażil jistgħu jintlaqgħu b'mod sikur u t-talbiet tagħhom jiġu vvalutati b'mod effiċjenti, b'dinjità u b'mod uman. Tali pjattaformi reġjonali ta' żbark jistgħu jitħaddmu mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA) u l-FRONTEX mingħajr preġudizzju għall-funzjonament tajjeb tas-sistema riformata ta' Dublin.

Il-ftehim bejn l-UE u t-Turkija naqqas b'mod sinifikanti l-pressjoni tal-migrazzjoni fuq l-Ewropa wara l-kriżi tal-migrazzjoni tal-2015/2016. Madankollu, minn Marzu 2020, it-Turkija waqfet taċċetta kwalunkwe ritorn mill-gżejjer Griegi, mingħajr ebda ġustifikazzjoni valida. Barra minn hekk, it-Turkija  irrifjutat li tikkoopera ma’ Ċipru dwar ir-ritorni u fl-istess ħin qiegħda tkompli tistrumentalizza lill-migranti permezz tal-Linja l-Ħadra. Aktar minn hekk, l-awtoritajiet Torok ftit li xejn qed jagħmlu  sabiex jimplimentaw l-impenn tagħhom taħt id-Dikjarazzjoni Konġunta biex jipprevjenu l-migrazzjoni llegali mit-Turkija lejn l-UE. L-UE għandha żżid l-isforzi tagħha sabiex tinkoraġġixxi  lit-Turkija tonora l-impenji tagħha li jirriżultaw mill-ftehim bejn l-UE u t-Turkija. 

Billi jiġu stabbiliti ftehimiet simili mal-pajjiżi ta' tranżitu u mal-pajjiżi ta' oriġini, il-migrazzjoni llegali tista' tiġi evitata filwaqt li numru kbir ta' migranti jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ finanzjarju f'dawn il-pajjiżi. 

It-tisħiħ u l-armonizzazzjoni ulterjuri tar-regoli tas-SEKA għandhom jiżguraw ukoll li t-trattament ikun ugwali madwar l-UE f'termini relattivi u jnaqqsu fatturi ta' ġibda mhux meħtieġa biex jiġu fl-UE.

Il-kapaċità li l-awtoritajiet determinanti jwettqu eżami rigoruż u ġust tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali tiddependi minn varjetà ta' fatturi li huma inerenti għall-organizzazzjoni, ir-riżorsi u l-funzjonament interni tagħhom. Il-frontloading tas-sistemi tal-ażil u l-politika ta' investiment fil-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-ewwel istanza permezz tal-provvista ta' riżorsi suffiċjenti għall-awtoritajiet kompetenti huma essenzjali għal proċeduri tal-ażil rapidi u effiċjenti, kif ukoll it-taħriġ tal-persunal tagħhom u garanziji proċedurali ewlenin biex l-applikanti jkunu jistgħu jissottomettu l-elementi kollha tat-talbiet tagħhom fl-aktar stadju bikri possibbli. 

Interoperabbiltà ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira bħal Eurodac, Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża, ECRIS TCN u Sistema ta' Dħul-Ħruġ li jipprovdu lill-Istati Membri u lill-Aġenziji tal-UE b'data kruċjali biex jimmaniġġjaw aħjar l-applikanti tal-viża, jikkontrollaw l-influss  tal-migrazzjoni, isegwu movimenti sekondarji mhux awtorizzati u jivvalutaw fil-pront it-theddid għas-sigurtà huma kollha imperattivi għal sistema ta' ażil u migrazzjoni mmaniġġjata tajjeb fl-UE. 

Ir-rwol tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA) huwa kruċjali fir-rigward tal-għoti ta' appoġġ lill-Istati Membri għall-ipproċessar ta' applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali kif ukoll għat-taħriġ ta' ħaddiema fuq każijiet responsabbli għall-ipproċessar ta' talbiet għall-ażil. Bħala aġenzija sħiħa, l-EUAA issa għandha s-setgħa b'lista usa' ta' kompiti, li wrew li huma essenzjali sabiex jappoġġjaw lill-Istati Membri u lill-pajjiżi terzi fit-trattament tal-ażil u l-migrazzjoni.

Migrazzjoni Legali

Irridu nżommu distinzjoni ġusta u meħtieġa bejn dawk li jaslu fl-UE b'mod legali u dawk li jaslu b'mod irregolari. Il-migrazzjoni legali irid ikollha rwol ċentrali fid-diskussjoni ġenerali, inkluż ma' pajjiżi terzi ta' oriġini u tranżitu dwar kif għandhom jikkooperaw fil-ġestjoni tal-flussi migratorji. 

Il-migrazzjoni tal-ħaddiema għandha impatt territorjali sinifikanti u ġġib kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi għal UE li qed tixjieħ u li qed tonqos demografikament. Jekk tiġi ġestita b'suċċess, il-migrazzjoni legali tax-xogħol tista' tikkumplimenta b'suċċess politiki oħra biex treġġa' lura mhux biss din it-tendenza demografika iżda wkoll id-diskrepanzi tax-xogħol u t-telf tal-forza tax-xogħol. Madankollu, l-isfondi edukattivi, kulturali u lingwistiċi jistgħu xi drabi jinbidlu f'ostakli soċjali diviżivi. Għalhekk, flimkien ma' politiki biex jattiraw it-talent u jinħolqu rotot għall-migrazzjoni tax-xogħol, huma meħtieġa politika oħra għal żmien qasir jew fit-tul sabiex jiffaċilitaw l-inklużjoni u l-integrazzjoni tal-migranti legali fis-soċjetà.

Il-ġestjoni intelliġenti tal-migrazzjoni teħtieġ politika proattiva ta' rotot legali sostenibbli, trasparenti u aċċessibbli li jkunu ta' benefiċċju għall-Ewropa kif ukoll għall-pajjiżi ta' oriġini, biex jiġu protetti aħjar in-nies vulnerabbli. Dan ma għandux jaffettwa b'mod negattiv il-prospetti ta' żvilupp tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

L-UE għandha ttejjeb ir-regoli tal-migrazzjoni u tesplora modi kif tattira ħaddiema manwali kif ukoll migranti legali u imprendituri b'livell għoli ta' ħiliet li jistgħu jimlew postijiet tax-xogħol battala u jagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku. Id-Direttiva emendata dwar il-Karta Blu tal-UE u r-riformi li għaddejjin bħalissa tad-Direttiva dwar ir-Residenti għat-Tul u d-Direttiva dwar il-Permess Uniku jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tas-sitwazzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa kif ukoll fil-pajjiżi ta' oriġini. Il-kompetenzi tal-Istati Membri f'dan il-qasam iridu jiġu rispettati u huma l-Istati Membri li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-aċċess għas-swieq tax-xogħol tagħhom.

Jeħtieġ ukoll li nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi biex nipproporzjonaw informazzjoni fattwali u preċiża dwar il-benefiċċji tal-għażla ta' rotot legali u sikuri minflok rotot irregolari u perikolużi. L-UE trid tidħol fi djalogu strutturat u sinifikanti ma' dawk il-pajjiżi dwar il-ħtiġijiet ta' migrazzjoni legali u dwar il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali, taħt il-prinċipju "aktar għal aktar".

Il-migrazzjoni legali għandha ssir parti mid-diskussjoni ġenerali fost suġġetti oħra ma' pajjiżi terzi ta' oriġini u tranżitu dwar kif għandhom jikkooperaw fil-ġestjoni tal-influss  migratorji. L-UE għandha trawwem il-kooperazzjoni tal-SMEs bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi u tħeġġeġ sistema ta' investiment aktar milli għajnuna biss. Jeħtieġ li ninvolvu lin-negozji biex ninfurmawhom dwar l-għażliet u l-benefiċċji tal-ingaġġ ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-proċeduri legali biex jagħmlu dan, filwaqt li niġġieldu kontra l-isfruttament tal-migranti rregolari u nsaħħu s-sanzjonijiet kontra min iħaddem b’mod illegali. Jeħtieġ li nagħmlu użu sħiħ minn ġabra ta' talent tal-UE u s-sħubijiet ta’ talent biex nilħqu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

Għandha tibda r-riflessjoni dwar modi possibbli biex jinbidel il-qafas tal-UE għall-ġestjoni tal-migrazzjoni legali u partikolarment tax-xogħol, inkluż l-kunsiderazzjoni ta' mudelli bbażati fuq il-punti bħal dawk żviluppati fil-Kanada u pajjiżi oħrajn, u fir-rigward tal-kompetenzi tal-Istati Membri.

Ir-risistemazzjoni hija alternattiva sikura u legali għall-vjaġġi irregolari u perikolużi għan-nies li jeħtieġu protezzjoni, u dimostrazzjoni tas-solidarjetà Ewropea ma' pajjiżi mhux tal-UE li jospitaw għadd kbir ta' persuni li qed jaħarbu mill-gwerra jew mill-persekuzzjoni. Għandu jibqa' f'idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw kemm minnhom jiġu risistemati fl-UE. L-impenn kontinwu ta' wegħdiet mill-Istati Membri għar-risistemazzjoni bħala rotta sikura u legali lejn l-UE jikkonferma li din tibqa' strument utli biex in-nies li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali jaslu fl-UE b'mod ordnat, ġestit, sikur u dinjituż. Fl-istess ħin, ir-responsabbiltà għall-protezzjoni ma għandhiex tiżdied biss mill-UE kollha kemm hi, iżda wkoll bl-istess mod mill-komunità internazzjonali, peress li bħalissa din hija maqsuma b'mod irregolari fil-livell globali. Għandu jitrawwem aktar żvilupp f'dan ir-rigward u għandu jkun ibbażat fuq il-Forum tan-NU dwar ir-Rifuġjati, fejn il-prinċipju tal-kondiviżjoni tar-responsabbiltà internazzjonali għandu jitqiegħed f'azzjoni konkreta.

Nindirizzaw l-għeruq tal-migrazzjoni

Il-Grupp PPE jemmen bis-sħiħ li l-migrazzjoni trid tiddaħħal u tiġi integrata fil-politika rilevanti kollha tal-UE, b'mod partikolari l-għajnuna tal-UE, il-kummerċ u l-politika barranija. L-UE għandha tipprovdi assistenza lil pajjiżi terzi sabiex jitnaqqas it-telf sinifikanti ta' ħaddiema b'ħiliet għolja. Billi tagħti spinta lill-investiment u l-appoġġ għal pajjiżi terzi, l-UE tista' tipprevjeni aħjar il-migrazzjoni ekonomika irregolari, filwaqt li toħloq opportunitajiet ta' xogħol u ssaħħaħ l-ekonomiji ta' pajjiżi terzi u l-istandard tal-għajxien fihom. 

Wieħed mill-objettivi ġenerali tal-politika tal-għajnuna tal-UE jrid ikun ukoll li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, inklużi l-isfidi u l-kunflitti demografiċi, klimatiċi u ekonomiċi. L-enfasi għandha għalhekk tkun fuq l-għajnuna għall-iżvilupp ta' istituzzjonijiet stabbli fiż-żona immedjata tal-Ewropa biex jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli tas-soċjetà. Il-Grupp PPE jappella għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrument tal-Ewropa Globali NDICI u evalwazzjonijiet regolari sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tiegħu. 

L-indirizzar tal-problema tal-migrazzjoni fil-qalba tagħha jeħtieġ sħubija, notevolment mal-Afrika.  Dan mhux biss se jeħtieġ żieda fil-finanzjament għall-iżvilupp iżda wkoll passi lejn il-ħolqien ta' qafas ġdid li jippermetti żieda sostanzjali fl-investiment privat miż-żewġ sħab. F'dan ir-rigward, id-Dokument ta' Pożizzjoni tal-Grupp PPE dwar is-Sħubija mal-Afrika jipprovdi approċċ komprensiv, inkluż l-indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni.

Huwa essenzjali li ssir ħidma mal-pajjiżi sħab dwar ir-reżiljenza u l-istabbiltà, u dwar il-ħolqien ta' impjiegi u opportunitajiet kemm għall-migranti kif ukoll għar-rifuġjati kif ukoll għall-komunitajiet ospitanti. Għall-Grupp PPE, miżuri mmirati biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku tal-komunitajiet u r-reġjuni lokali u, meta jagħmlu dan, titnaqqas il-pressjoni tal-migrazzjoni billi jtejbu l-ħiliet u l-impjegabbiltà ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jibqgħu fiċ-ċentru tal-objettivi ewlenin tagħna.

L-isforzi tat-tkabbir tal-UE fil-Balkani tal-Punent u l-politika attiva tal-viċinat tal-UE jgħinu biex iwessgħu ż-żona ta' prosperità u jsaħħu l-istat tad-dritt u għalhekk huma għodod effettivi għal ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji. It-titjib tal-kooperazzjoni strateġika u operattiva bejn l-UE u l-pajjiżi fil-fruntieri tal-Lvant u tan-Nofsinhar tagħha għandu jkun parti integrali minn dawn l-isforzi. 

Il-politika tal-viża bla prinċipju tas-Serbja, li tippremja ċerti pajjiżi li ma jirrikonoxxux l-indipendenza tar-Repubblika tal-Kosovo, ikkontribwiet għaż-żieda drammatika tal-migrazzjoni illegali fuq ir-rotta tal-Balkani tal-Punent minn pajjiżi bħall-Burundi, l-Indja u Kuba. L-UE ma tistax tinjora r-rwoli li għandhom l-Istati fil-ħolqien ta' pressjoni migratorja.

Integrazzjoni

Filwaqt li l-UE tista' tipprovdi inċentivi u appoġġ għall-azzjoni tal-Istati Membri abbażi tal-Artikolu 79(4) tat-TFUE, l-integrazzjoni tibqa' kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali. Madankollu, il-politiki u l-istrateġiji ta' integrazzjoni huma meħtieġa għas-suċċess tal-politika tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni u investiment importanti għall-futur.

Il-flussi migratorji f'dawn l-aħħar snin saħħew il-ħtieġa ta' politiki effettivi dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Din hija prekundizzjoni għal soċjetà inklużiva, koeżiva u prospera. Nifhmu li l-integrazzjoni hija proċess f'żewġ direzzjonijiet u r-rispett lejn il-valuri Ewropej u d-drittijiet u l-libertajiet fiċ-ċentru tal-Unjoni jridu jkunu parti integrali mill-proċess ta' integrazzjoni.

Nappellaw għal approċċ ġdid għall-integrazzjoni mill-Istati Membri, ffukat fuq l-inklużjoni soċjali u fis-suq tax-xogħol, li jipprovdi korsijiet tal-lingwa u ta' integrazzjoni b'fokus speċifiku fuq migranti żgħażagħ u nisa u nies vulnerabbli oħra kif ukoll li jindirizza l-isfidi tal-komunitajiet emarġinati, inklużi l-ghettos urbani. L-integrazzjoni fl-aktar stadju bikri tagħha, permezz ta' miżuri ġenerali u mmirati, hija fattur essenzjali li jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali b'mod ġenerali fl-Ewropa kif ukoll fattur importanti biex jiġu mminimizzati r-riskji fir-rigward ta' attività kriminali possibbli u l-esponiment għar-radikalizzazzjoni. 

L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, bħal-libertà ta' espressjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u r-rispett u d-djalogu bejn il-komunitajiet reliġjużi, huma elementi essenzjali tas-sistema ta' valuri tagħna u jridu jiġu rispettati minn kulħadd. Aħna ma nistgħux nippermettu soċjetajiet paralleli li fihom il-valuri ewlenin tal-Unjoni jiddgħajfu sistematikament, u jridu nsaħħu l-ġlieda kontra kwalunkwe ideoloġija estremista. 

Il-parteċipazzjoni tal-atturi kollha involuti fis-soċjetà hija kruċjali u filwaqt li jiġu rispettati l-kompetenzi tal-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri ta' integrazzjoni; tali miżuri għaċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi residenti legalment għandhom jippromwovu l-inklużjoni aktar milli l-iżolament, jaħdmu id f'id mal-awtoritajiet lokali u reġjonali li għandhom rwol ewlieni fil-proċessi ta' integrazzjoni.

Strumentalizzazzjoni 

L-UE esperjenzat strumentalizzazzjoni tal-migranti fuq il-fruntieri esterni tagħha f'erba' okkażjonijiet ewlenin: il-fruntiera Griega/Torka f'Evros fi Frar 2020; il-fruntiera Spanjola/Marokkina f'Ceuta f'Mejju 2020; u mill-awtoritajiet tal-Belarussja kontra l-Litwanja, il-Latvja u l-Polonja fis-sajf tal-2021, kif ukoll il-fluss kostanti kontinwu ta' migranti irregolari f'Ċipru mit-Turkija permezz tal-Linja l-Ħadra. Minkejja t-tentattivi biex tiġi destabbilizzata l-UE u/jew għal skopijiet politiċi, l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti kontra l-UE ma rnexxietx. Dan kien grazzi għar-rispons rapidu u kkoordinat mill-Istati Membri u l-aġenziji tal-fruntieri tal-UE u jenfasizza aktar l-importanza li l-UE jkollha fis-seħħ sistema ta' ġestjoni tal-fruntieri effettiva u integrata f'kull ħin. Barra minn hekk, dawn l-attakki ibridi ma rnexxewx minħabba l-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-oriġini u t-tranżitu biex titwaqqaf l-istrumentalizzazzjoni tal-bnedmin kontra l-UE. 

Kontroll effettiv tal-fruntieri esterni tal-UE jipprevjeni lill-pajjiżi ġirien milli jużaw lill-migranti bħala armi kontra l-Unjoni, filwaqt li jiżgura li l-migranti jkollhom id-drittijiet fundamentali tagħhom rispettati. F'dan ir-rigward, il-Grupp PPE jistieden lill-Kummissjoni tagħmel disponibbli finanzjament mill-baġit tal-UE għall-ħolqien ta' infrastruttura fiżika, kif mitlub minn tnax-il Stat Membru, biex issaħħaħ is-sistemi nazzjonali ta' protezzjoni tal-fruntieri. 

Fil-futur, l-UE trid twieġeb malajr għall-istrumentalizzazzjoni permezz ta' approċċ komprensiv li jqis miżuri operazzjonali, legali, finanzjarji u diplomatiċi. Dan jinkludi kooperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi tal-oriġini u tat-tranżitu biex jipprevjenu t-tluq u l-politiki tal-viża mmirati lejn id-destabilizzazzjoni tal-UE, kif deher dan l-aħħar fil-fruntieri tal-UE mas-Serbja. F'dan ir-rigward, l-UE trid issib ukoll soluzzjoni sostenibbli u fit-tul għas-sitwazzjoni f'Ċipru, fejn it-Turkija tabbuża mil-linja ħadra biex tiffaċilita l-moviment ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-UE. 

Il-Grupp PPE jappoġġja bil-qawwa l-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi dispożizzjonijiet dwar l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti fil-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, li jippermettulhom jaġixxu b'mod aktar effettiv u kkoordinat fil-każ li sseħħ din l-istrumentalizzazzjoni. It-tisħiħ tas-sigurtà tagħna billi nżommu mal-valuri Ewropej tagħna u ma nippermettux li niġu rikattati se jibgħat ukoll is-sinjal it-tajjeb lil dawk li qed jużaw jew qed jitħajru li jużaw il-migranti bħala armi kontra l-UE u l-Istati Membri tagħha.

Tagħlimiet meħuda mill-akkoljenza tar-refuġjati Ukreni

Mill-24 ta' Frar 2022, seħħew kważi 12-il miljun qsim tal-fruntiera reġistrat mill-Ukrajna, li maġġoranza kbira minnhom daħlu fl-Unjoni mill-Polonja. Eluf ta' ċittadini, familji u organizzazzjonijiet mhux governattivi fetħu qalbhom u djarhom għar-refuġjati Ukreni. Il-Grupp PPE jilqa' bil-qalb it-turija ta' solidarjetà mingħajr preċedent u magħquda li dehret fir-rispons mal-Ukrajna, inkluża l-attivazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja għall-ewwel darba fl-istorja tagħha ta' 20 sena.

Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja wriet li huwa għodda effiċjenti biex tipprovdi protezzjoni rapida lir-refuġjati Ukreni, u għall-Istati Membri biex jimmaniġġjaw b'mod effettiv il-wasliet fuq skala kbira. S'issa, aktar minn 4.4 miljun ċittadin Ukreni rċevew protezzjoni temporanja fl-UE, li bbenefikaw minn firxa wiesgħa ta' drittijiet, inkluż aċċess għas-suq tax-xogħol u sistemi edukattivi. Il-Grupp PPE jilqa' l-impenn mill-Kunsill li jestendi l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja għal sena oħra, li jipprovdi lir-refuġjati Ukreni b'ċertezza rigward l-istatus legali tagħhom fl-UE.

Il-Grupp PPE itenni li l-attivazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja hija miżura straordinarja biex tittratta moviment migratorju fuq skala kbira ta' Ukreni li qed jaħarbu mill-konsegwenzi diretti tal-gwerra illegali tar-Russja. S'issa l-ebda sitwazzjoni ma kienet daqs dik tar-refuġjati Ukreni.  Mill-2017, iċ-ċittadini Ukreni setgħu jżuru l-Unjoni għal 90 jum mingħajr ma l-ewwel jiksbu viża ta' Schengen. L-attivazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja f'din is-sitwazzjoni speċifika pprovdiet lir-refuġjati Ukreni żjara legali fl-Unjoni lil hinn mid-90 jum, mingħajr ma tgħabbi s-sistemi tal-ażil tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għal Regolament dwar il-Kriżi u l-Forza Maġġuri f'Settembru 2020, li jirrevoka d-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja. Il-Grupp PPE jappoġġja l-adozzjoni ta' dan ir-regolament, peress li hemm bżonn ta' implimentazzjoni aħjar ta' solidarjetà ma' Stati Membri li, minħabba n-natura ġeografika tagħhom, qed jiffaċċjaw piż sproporzjonat. Madankollu, l-għanijiet tar-regolament huma differenti minn dawk tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja, u għalhekk il-Grupp PPE ma jappoġġjax ir-revoka tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja. 

Barra minn hekk, l-akkoljenza tal-Ukreni kompliet tenfasizza l-importanza ta' soċjetà ċivili vibranti għall-integrazzjoni u l-appoġġ komunitarju ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-finanzjament tal-UE biex jiġi żgurati akkomodazzjoni, edukazzjoni u kura tas-saħħa adegwati huwa vitali biex jiġu appoġġjati l-Istati Membri u b'mod partikolari l-awtoritajiet lokali biex ikopru l-ispejjeż u jipprovdu assistenza aħjar lil dawk li qed jaħarbu mill-gwerra illegali ta' Putin fl-Ukrajna. Huwa essenzjali li l-appoġġ tal-UE lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali jkompli minħabba l-estensjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja. Il-Grupp PPE ikompli jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li r-refuġjati Ukreni jkollhom aċċess sħiħ għas-suq tax-xogħol u għall-klassijiet tal-lingwa biex itejbu aktar l-integrazzjoni tagħhom. Minn perspettiva ta' ekonomija ċirkolari, dan jista' jikkontribwixxi wkoll għall-bini mill-ġdid tal-Ukrajna ladarba tintemm il-gwerra. 

Madankollu, l-akkoljenza tar-refuġjati Ukreni identifikat il-kapaċitajiet limitati tas-sistemi ta' akkoljenza tal-Istati Membri. Tenfasizza wkoll il-ħtieġa urġenti li ssir distinzjoni rapida bejn refuġjati jew benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali u migranti ekonomiċi. Fl-2021, l-Istati Membri tal-UE ħadu 524,400 deċiżjoni dwar l-ażil, li minnhom ingħataw 39 fil-mija biss. Għalhekk, il-maġġoranza kbira ta' dawk li qed ifittxu ażil mhumiex intitolati għall-protezzjoni internazzjonali. Fl-istess ħin, ir-rata tar-ritorn hija wisq baxxa.

Migrazzjoni relatata mal-klima

It-tibdil fil-klima diġà huwa fattur sottostanti għall-migrazzjoni jew l-ispostament, u aktar nies huma mistennija jemigraw minħabba l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq l-għajxien, il-kunflitti armati, is-sigurtà tal-ikel u tal-ilma. Huwa multiplikatur ta' theddid għal tensjonijiet eżistenti u sfidi prekarji fid-dinja li qed tiżviluppa. 216-il miljun ruħ jistgħu jkunu sfurzati jemigraw f'pajjiżhom stess sal-2050 minħabba t-tibdil fil-klima, skont rapport mill-Bank Dinji. Dawn il-"hotspots" tal-migrazzjoni miħabba t-tibdil fil-klima se joħorġu diġa sal-2030 u jmorru għall-agħar sal-2050. 

Hemm bżonn li l-UE tikkunsidra l-impatti definiti li t-tindil fil-klima se jkollha fuq il-flussi migratorji lejn l-Unjoni tagħna fil-futur. In-nixfa, iż-żieda fit-temperaturi u l-effetti estremi tat-temp mhux biss se jirriżultaw fi spostamenti kbar ta' nies iżda se jikkawżaw ukoll il-ġuħ.

Madankollu, it-tibdil fil-klima mhuwiex kawża kompatibbli mal-protezzjoni fi ħdan l-acquis tal-ażil tal-UE jew ir-reġim internazzjonali tar-refuġjati. Huwa vitali li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-politiki umanitarji tal-UE jappoġġjaw l-adattament għat-tibdil fil-klima, jibnu r-reżiljenza u jsaħħu t-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri f'pajjiżi terzi bħala mod biex jittaffew il-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima fuq il-mobbiltà tal-bniedem.

F'dan ir-rigward, ir-rata għolja ta' faqar f'diversi pajjiżi terzi ddgħajjef ir-reżiljenza tal-popolazzjonijiet lokali, u huwa għalhekk li fokus imsaħħaħ fuq it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi huwa imperattiv biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjoekonomiċi. L-ażil fl-Ewropa ma jistax isir soluzzjoni permanenti għall-inġustizzji globali.

Kontenut relatat