Areng

ELi arenguabi mõjutamine

Praktilise poole pealt vastutab komisjon ELi arenguabi eelarve kulutuste üle otsustamise ning Euroopa Komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja teiste ELi abirahade kasutajate kontrollimise eest. Komisjon osaleb korrapäraselt nii kahepoolses kui ka vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentidevaheliste foorumite raames toimuvas poliitilises dialoogis, edendades demokraatlikke väärtusi, head valitsemistava ja inimõigusi arengumaades.

Samuti nõuab komisjon paremat koostööd doonorriikide ja ametiasutuste vahel, sealhulgas koostöölepinguid arengumaadega. Me aitasime välja töötada kolmandatele riikidele rahvusvahelise finantsabi andmise menetlused.

Mitte ainult finantsabi

Meie jaoks peab vaesuse kaotamine jääma Euroopa arengupoliitika keskmesse. Usume, et abi andmisel peaks keskenduma vaeseimatele ja ebakindlatele riikidele, kus äärmuslik vaesus on väga laialdane ja abi mõju kõige suurem.

Kuna aga abiandmisest üksi ei piisa arengu käivitamiseks, tahame teha rohkemat: meie peamised prioriteedid on ka rahu, inimõiguste, demokraatia, hea valitsemistava ning sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna säästva arengu edendamine. Oleme ikka ja jälle nõudnud konkreetseid meetmeid, et viia ELi sisepoliitika rände, kaubanduse, rahanduse, põllumajanduse ja keskkonna vallas kooskõlla ülemaailmsete arengueesmärkide, näiteks ÜRO aastatuhande arengueesmärkidega.

Me toetasime Euroopa Kestliku Arengu Fondi loomist, mille eesmärk on tegeleda rände algpõhjustega, andes 3,3 miljardit eurot laenude ja tagatistena, et riskipiirkondades, põhiliselt Aafrikas, aga ka Lääne-Balkani riikides ja Lähis-Idas, mobiliseerida 44 miljardi euro väärtuses erasektori investeeringuid.

Töös

No result

Seotud positsioonid

Välisasjad

Muu seotud teave

No result