Zmena na zabezpečenie vysokých štandardov

Globálne hospodárstvo prináša nové výzvy pre európsky spoločenský model: hospodársku súťaž založenú na nízkych sociálnych a environmentálnych normách v tretích krajinách, nové spôsoby práce vyvinuté digitálnymi gigantmi a praktiky daňových únikov, ktoré umožnili podnikom podnikať na európskej pôde bez platenia daní tam, kde vykonávajú svoju hospodársku činnosť.

Veríme, že model sociálneho trhového hospodárstva je stále najúčinnejším riešením týchto nových výziev.

Inovácia prináša zmeny, ale Európa môže zabezpečiť, aby tieto zmeny boli prospešné pre Európanov. Nové pokroky v oblasti elektronického zdravotníctva, prepojenej dopravy, inteligentného územného plánovania, trvalo udržateľného poľnohospodárstva alebo inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím sú tým, čo robí inováciu prospešnou pre ľudí. Inovácie sa obávajú len spiatočnícke politické sily. Poslanecký klub PPE podporuje inováciu a pracuje na opatreniach, ktorými sa zabezpečí, aby nikto nezaostával.

Päť bodov pre spravodlivejšiu spoločnosť

Pracujeme na spravodlivých dohodách o voľnom obchode, ktoré budú rešpektovať naše sociálne normy a práva spotrebiteľov a zabránia nekalým obchodným praktikám tretích krajín, ktoré by mohli poškodiť pracovné miesta v Európe.

Usilujeme sa o vytvorenie vhodného prostredia v Európe, aby sa rozvíjalo digitálne hospodárstvo, vznikali nové obchodné modely a aby sa pre pracovníkov v digitálnom priemysle zabezpečila rovnaká úroveň ochrany ako v tradičných odvetviach.

Pracujeme na záchrannej sieti pre tých, ktorých pracovné miesta sú ohrozené z dôvodu digitalizácie, pričom prioritu kladieme na vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a digitálnu gramotnosť, ktoré ľuďom umožnia zostať na trhu práce.

Pracujeme na zabezpečení medzigeneračnej solidarity tým, že zabraňujeme dlhom pre budúce generácie a obhajujeme spravodlivé dôchodky pre starších.

Vyvíjame úsilie s cieľom zabezpečiť, aby digitálne podniky dodržiavali rovnaké pravidlá ako tradičné spoločnosti, ukončili daňové úniky a platili dane tam, kde vykonávajú svoju hospodársku činnosť.