Godīgs darījums Eiropai

Pārmaiņas augstāku standartu nodrošināšanai

Pasaules ekonomika ir nesusi Eiropas sabiedrības modelim jaunus izaicinājumus konkurenci, kuras pamatā ir zemi sociālie un vides standarti trešās valstīs, jauni strādāšanas veidi, ko rada digitālie milži, un prakse izvairīties no nodokļiem, kas uzņēmumiem sniedz iespēju darboties Eiropā, nemaksājot nodokļus vietā, kur tie veic ekonomisko darbību.

Mēs uzskatām, ka sociālā tirgus ekonomikas modelis joprojām ir vislabākais veids šo uzdevumu risināšanai.

Inovācijas nes izmaiņas, tomēr Eiropa var nodrošināt, ka šīs izmaiņas tiek veiktas eiropiešu labā. Jauni risinājumi e-veselībā, savienotajā transportā, viedajā pilsētplānošanā, ilgtspējīgā lauksaimniecībā vai cilvēku ar invaliditāti iekļaušanā nozīmē, ka tiek nodrošināta inovāciju darbība cilvēku labā. Bailes no inovācijām ir atpalikušu politisko spēku iezīme. ETP grupa inovācijas izmanto, lai strādātu pie pasākumiem, kas nodrošina, ka neviens nav atstumts malā.

Pieci punkti taisnīgākai sabiedrībai

Mēs strādājam pie taisnīgas brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kuros tiek cienīti mūsu sociālie standarti un patērētāju tiesības un novērsta trešo valstu īstenota netaisnīgas tirdzniecības prakse, kas varētu kaitēt eiropiešu darbavietām.

Mēs strādājam, lai Eiropā izveidotu atbilstošu vidi digitālās ekonomikas izaugsmei un jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrādei, nodrošinot, ka strādnieki digitālajā nozarē saņem vienādi augsta līmeņa aizsardzību ar tiem strādniekiem, kuri strādā tradicionālajās nozarēs.

Mēs strādājam, lai radītu drošības tīklu tiem, kuru darbavietas apdraud digitalizācija, vienlaikus piešķirot prioritāti izglītībai, mūžizglītībai un digitālajām prasmēm, lai cilvēki spētu palikt darba tirgū.

Mēs strādājam, lai nodrošinātu paaudžu solidaritāti, nepieļaujot lielāku parādu nākamajām paaudzēm un aizstāvot taisnīgas pensijas vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka digitālo pakalpojumu uzņēmumi ievēro tos pašus noteikumus kā tradicionālie uzņēmumi, izbeigtu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzņēmumi maksātu nodokļus tur, kur tie veic ekonomisko darbību.

Related Content

No result

Saistītas publikācijas

No result

Par ko mēs iestājamies

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Tieslietas & iekšlietas

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Ekonomika, darbi& vide

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS