Dlhodobý investičný plán

Od globálnej hospodárskej a finančnej krízy EÚ trpí nízkymi investíciami. Poslanecký klub PPE stál pri zrode tzv. „Junckerovho plánu“ (Európskeho fondu pre strategické investície alebo EFSI) určeného na mobilizáciu súkromných investícií v Európe s cieľom zvrátiť uvedený trend. Plán sa začal vykonávať v roku 2015 a počas prvých dvoch rokov priniesol viac ako 300 000 pracovných miest. Do roku 2018 mobilizoval takmer 200 miliárd EUR, pričom mnoho z týchto prostriedkov slúžilo na priamu podporu MSP. V rámci jeho o tri roky mladšieho brata EFSI 2.0 sa do roku 2020 plánuje mobilizovať investície v hodnote 500 miliárd EUR.

Veríme, že program bude pokračovať aj po roku 2020, aj keď samotný EFSI nedokáže odstrániť investičnú medzeru v Európe. S cieľom posilniť európske hospodárstvo budeme naďalej pracovať na odstraňovaní prekážok vnútorného trhu, zlepšovaní investícií a podnikateľského prostredia a ďalšom rozvoji hospodárskej a menovej únie.

Stabilné a udržateľné hospodárstvo

Odpoveď poslaneckého klubu PPE na krízu eura – pozostávajúca z udržateľných hospodárskych politík, fiškálnej disciplíny a prísnejších pravidiel pre banky – sa ukázala ako účinná a úspešná. Nepodceňujeme úsilie, ktoré museli v týchto ťažkých časoch vyvinúť občania. To je dôvod, prečo obhajujeme všetky politiky zamerané na stabilné euro, pretože len také politiky povzbudzujú investície, ktoré vytvárajú pracovné miesta a majú vplyv na každodenný život ľudí.

Teraz, keď sa naše hospodárstva zotavujú, musíme sa poučiť z minulosti. Potrebujeme udržateľné hospodárske politiky a reformy, prostredníctvom ktorých sa zjednotí životná úroveň všetkých Európanov a ktoré budú založené na princípoch sociálneho trhového hospodárstva, dokončení jednotného trhu, projektoch založených na inovácii a prioritách spravodlivého obchodu.

Eurozóna musí mať primerané absorpčné kapacity na to, aby čelila budúcim externým šokom a bola schopná zabrániť ďalšej hospodárskej kríze. S cieľom predísť zopakovaniu roka 2008 je rovnako dôležitá reforma bankového sektora, ktorá zabezpečí ochranu vašich úspor, ako aj to, aby sa peniaze daňovníkov nemuseli použiť na záchranu zlyhávajúcich bánk. Chceme, aby banky konali zodpovedne a chceme dokončiť bankovú úniu, aby sme posilnili banky, ako aj ich reguláciu a dohľad nad nimi. Na tento účel musia banky znížiť objem poskytnutých rizikových úverov. Zároveň musíme rešpektovať osobitné charakteristiky európskych bánk. Potrebujeme aj jasné pravidlá reštrukturalizácie alebo, ak je to potrebné, zatvorenie bánk, ktoré predstavujú vážne riziko pre stabilitu systému ako celku.

Investovanie do viacerých pracovných miest