Dolgoročni naložbeni načrt

Od svetovne gospodarske in finančne krize ima EU težave zaradi nizke ravni naložb. Skupina ELS je sodelovala pri pripravi „Junckerjevega načrta“ (Evropski sklad za strateške naložbe ali EFSI), katerega cilj je bil spodbuditi zasebne naložbe v Evropi za obrnitev tega trenda. Načrt se je začel izvajati leta 2015 in samo v prvih dveh letih je bilo ustvarjenih več kot 300 000 delovnih mest. Do leta 2018 je mobiliziral skoraj 200 milijard EUR, večina od njih je bila porabljena za neposredno podporo MSP. Njegov tri leta mlajši brat EFSI 2.0 naj bi do leta 2020 mobiliziral naložbe v vrednosti 500 milijard EUR.

Menimo, da bi se moral program po letu 2020 nadaljevati, čeprav samo s skladom EFSI ni mogoče odpraviti naložbene vrzeli v Evropi. Za spodbujanje evropskega gospodarstva si bomo še naprej prizadevali za odstranitev ovir za notranji trg, izboljšanje naložb in poslovnega okolja ter nadaljnji razvoj ekonomske in monetarne unije.

Stabilno, trajnostno gospodarstvo

Odziv skupine ELS na evrsko krizo, ki je vključeval trajnostno gospodarsko politiko, fiskalno disciplino in strožja pravila za banke, se je izkazal za učinkovitega in uspešnega. Ne podcenjujemo dela, ki so ga morali opraviti državljani v teh težkih časih. Zato zagovarjamo vse politike, katerih cilj je imeti stabilen evro, ker bo samo to spodbujalo naložbe za ustvarjanje delovnih mest in vplivalo na vsakdanje življenje ljudi.

Zdajm ko naša gospodarstva okrevajo, moramo upoštevati spoznanja iz preteklih izkušenj. Res potrebujemo trajnostno gospodarsko politiko in reforme, ki zbližujejo življenjske standarde vseh Evropejce ter temeljijo na načelih socialno tržnega gospodarstva, dokončni vzpostavitvi enotnega trga, projektih, usmerjenih v inovacije, ter prednostnih nalogah v okviru pravične trgovine.

Evro-območje mora imeti ustrezne absorpcijske zmogljivosti, da se bo lahko odzvalo na zunanje pretrese in preprečilo še eno gospodarsko krizo. Za preprečitev ponovitve leta 2008 je enako pomembna reforma bančnega sektorja, ki je potrebna za zagotovitev nadaljnje varnosti vaših prihrankov in preprečitev uporabe denarja davkoplačevalcev za sanacijo bank v težavah. Želimo, da banke ravnajo odgovorno, in želimo dokončati bančno unijo, da bodo banke odpornejše, njihov regulativni in nadzorni okvir pa trdnejši. Da bi se to doseglo, morajo banke zmanjšati znesek tveganih posojil v svojih poslovnih knjigah. Hkrati moramo upoštevati posebne značilnosti evropskih bank. Potrebujemo tudi jasna pravila za prestrukturirane ali po potrebi zaprtje bank, ki pomenijo resno tveganje za stabilnost sistema kot celote.