committee

Промишленост, научни изследвания и енергетика

Подготовка на Европа за следващата вълна от иновации

Тя отговаря и за политиката в областта на научните изследвания, включително за разпространението и използването на резултатите от научните изследвания. Тя се занимава с мерки, свързани с енергийната политика, включително създаването на инфраструктура за трансевропейска енергийна мрежа. И мерки за информационното общество и информационните технологии, включително изграждане на инфраструктура за трансевропейска телекомуникационна мрежа.

За да може Европа да се превърне в конкурентоспособен в световен мащаб, иновативен и ориентиран към гражданите цифров единен пазар, европейската промишленост трябва да се цифровизира. Ние сме съсредоточени върху това да гарантираме, че политиката на ЕС адекватно подготвя Европа за следващата вълна от цифрови иновации.

Нашият кръг "МСП" гарантира, че политиките на ЕС насърчават МСП, като назовава и се бори срещу непропорционалните тежести и бюрократичните ограничения, които правилата на ЕС налагат върху тях. Той също така се бори да гарантира, че единният пазар и съюзът на капиталовите пазари служат на МСП, а изследователите разпространяват своите открития по такъв начин, че МСП да могат да се възползват от тях.

И накрая, ние работим усилено, за да гарантираме, че политиките на ЕС позволяват на държавите членки да използват пълния потенциал на общата енергийна политика на ЕС. Пълното използване на тази политика е от ключово значение както за обезпечаването на доставките на енергия, така и за осигуряването на енергийната ефективност, която е от ключово значение за конкурентоспособната икономика.

Жена с флуоресцентна жилетка и твърда шапка държи модел на вятърна турбина

Друго свързано съдържание