Позиция на Групата на ЕНП относно Закона за цифровите услуги (DSA)

20.01.2021

Позиция на Групата на ЕНП относно Закона за цифровите услуги (DSA)

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Закон за цифровите услуги (DSA)

(А) Хармонизиране на съществуващите правила за премахване на незаконно съдържание: запазване на общата концепция, залегнала в чл. 13/14 от Директивата за електронната търговия, както и на действащите процедури за уведомяване и предприемане на действия (уведомяване и известие, уведомяване и премахване, уведомяване и спиране) като основно изискване за всички платформи, предоставящи услуги на европейския цифров единен пазар. Хармонизирайте тези правила в цяла Европа във възможно най-голяма степен и се съсредоточете върху ясни определения и ефективни процедури. Въпреки това ОРЗД следва да отиде и по-далеч: пропорционални проактивни мерки (напр. автоматизирани инструменти, политики за повтарящи се нарушители, използване на доверени сигнализатори, подаване на групови известия, управление на идентичността) за платформите са необходими, когато незаконното съдържание стане системно, когато незаконният характер на съдържанието вече е установен (чрез обосновано известие или съдебно решение) или когато видът на съдържанието и характерът на неговата незаконност са такива, че не е необходимо контекстуализиране. Прилагането на такива мерки обаче следва да бъде придружено от подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че практиките за модериране на съдържанието са пропорционални. Особено в случаите на подстрекаване към тероризъм, незаконна реч на омразата или материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и нарушения на правата върху интелектуалната собственост, се нуждаем от силен координиран подход в целия ЕС, за да гарантираме, че доставчиците на услуги предприемат ефективни мерки за премахване на незаконното съдържание от своите услуги и гарантират, че такова съдържание остава недостъпно след премахването му.

(Б) Вредно съдържание: правните задължения за премахване на съдържание следва да се отнасят само до незаконно съдържание, което е всяко съдържание, което не е в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка. Въпреки това законното, но вредно съдържание, като например дезинформация и дезинформация относно причините за COVID-19 или средствата за защита, продължава да бъде сериозен проблем. Поради това вредното съдържание заслужава целенасочен (съ)регулаторен подход извън ЗДДС, за да се разграничат ясно процедурите за справяне с вредното или незаконното съдържание.

(В) Хоризонтално законодателство: за постигане на максимална яснота и съгласуваност DSA следва да бъде хоризонтална рамка, която се допълва от съществуващо и бъдещо специфично за сектора законодателство, като lex specialis (като авторско право, TCO, AVMSD, GDPR и т.н.). Законодателят следва да избягва колизията на разпоредби и да рационализира определенията в DSA и съответните специфични секторни законодателства, като признава не само общите принципи в хоризонталните разпоредби, но и действието на специфичните изисквания в сестринското законодателство, като по този начин се избягват всякакви непредвидени последици.

(Г) Равнопоставеност: признава се, че няма нищо незаконно или антиконкурентно в изграждането на успешен бизнес, какъвто е случаят с много големи платформи. Вижда обаче необходимостта от по-нататъшно разграничаване на платформите (доколкото това е възможно от правна гледна точка), тъй като някои от тях са развили прекомерна пазарна сила през последните десетилетия и злоупотребяват с нея. Поради това те не трябва да се подчиняват на същите правила като малките доставчици. Когато се докаже, че благосъстоянието на потребителите е подкопано и иновациите са задушени от "платформите пазачи", и когато се докаже, че съществува потенциал за засилена конкуренция на цифровите пазари, че тези пазари не са оспорвани и че иновациите са задушени от големите платформи, тогава ще са необходими пропорционални мерки. Освен целта да се защитят европейските стартиращи предприятия и МСП, трябва да се вземе предвид - наред с другото - размерът или мащабът на обхвата на платформите, тъй като това оказва влияние върху способността им да прилагат проактивни мерки срещу незаконното съдържание онлайн.

(Д) Активни/пасивни платформи: преразгледайте класификацията на "активното" или "пасивното" поведение, като включите последните решения на Съда на ЕС и като рационализирате DSA с Директивата за авторското право. DSA следва също така да прецени дали тези видове платформи, като хостинг или кеширане, все още са подходящи, тъй като ролята, която играят платформите днес, е станала много по-сложна. DSA следва да разгледа предназначението на съответния вид платформа и да предостави подходящи определения, роли и отговорности в този контекст.

(Е) Обхват: разширяване на териториалния обхват на DSA, за да обхване и дейностите на дружествата и доставчиците на услуги, установени в трети държави, стига те да предлагат услугите си и на цифровия единен пазар. Задължаване на тези доставчици от трети държави да определят законен представител за интересите на потребителите в рамките на ЕС по модела на ОРЗД. Ако дадена платформа внася продукти в ЕС, тя винаги трябва да спазва законодателството на ЕС относно безопасността на продуктите, защитата на околната среда и потребителите, етикетирането или интелектуалната собственост, като всичко това е в съответствие с нашия "европейски начин на живот". За да се даде по-добра възможност на европейските дружества да се конкурират, да въвеждат иновации и да увеличават мащаба си, е важно да не ги натоварваме с непропорционална администрация и регулиране. Това е особено важно за малките и средните предприятия, които имат малки маржове и вече бяха много силно засегнати от прилагането на GDPR.

(Ж) Общ мониторинг: запазване на забраната за налагане на общо задължение за мониторинг (член 15 от Директивата за електронната търговия). В съчетание с новите задължителни мерки за прозрачност обаче на платформите следва да се позволи и дори да се насърчават да използват автоматизирани инструменти за доброволно откриване на явно незаконно съдържание (например чрез правно изясняване, че платформите не носят отговорност, ако прилагат автоматизирани мерки). DSA би могла да проучи възможността за освобождаване на платформите от отговорност във връзка с дейността им в областта на борбата с незаконното съдържание (като се вземе предвид и принципът на добрия самарянин в САЩ).

(З) Надзор: стремеж към пълна европейска хармонизация на правните задължения относно процедурите, процедурните гаранции, модерирането и прозрачността, включително ясни правни отговорности и ефективно трансгранично прилагане на тези отговорности на равнище ЕС. Тъй като не всички държави членки са достатъчно подготвени - както по отношение на инструментите, така и по отношение на експертния опит - за прилагане на всички задължения, Европейската комисия ще играе важна роля в надзора, координацията и подкрепата на националните правоприлагащи органи, за да се гарантира, че няма да има непропорционална тежест върху регулаторния орган на една или на малък брой държави членки. Групата на ЕНП не се застъпва за създаването на нова агенция, ако тази хармонизация може да се осъществи чрез мрежа от национални правоприлагащи органи, подобна на Европейската мрежа по конкуренция (ECN). Задълженията за прозрачност трябва да включват използването и основните изходни кодове на алгоритмичните процеси, които обработват съдържанието. Спазването на тези допълнителни изисквания за прозрачност и обяснимост няма да се одитира от частни дружества, а ще бъде от компетентността на органите за надзор на пазара.

(I) Целенасочена реклама: Целенасочената реклама се регулира съгласно ОРЗД/еПриватност/П2Б. Могат да се обмислят някои допълнителни ограничения в ЗДДС, когато контекстът е вреден за нашата демокрация и ако все още не е обхванат от друго законодателство. Счита, че като общ принцип целевата реклама може да има положително икономическо и обществено въздействие, и изтъква факта, че съществуващото законодателство трябва да се прилага изцяло и правилно, за да се гарантира зачитането на личния живот на потребителите. Групата на ЕНП не подкрепя забраната на целевата реклама.

(Й) Отговорност на платформите/медиите/потребителите: да се използват съвременните технологии за по-ефективно установяване на начина и лицата, които са публикували незаконно съдържание, като по този начин се рационализира отговорността на платформата. Групата на ЕНП твърдо подкрепя правото на анонимност в интернет (както е признато от ОРЗД), но същевременно отхвърля идеята да не може да се идентифицира онлайн (= това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн). За да се гарантира, че при запазване на анонимността всеки може да бъде идентифициран цифрово, когато това е необходимо, следва да се създаде защитена европейска цифрова идентичност, като се използва например технологията на блоковата верига. Степента на отговорност на платформите следва да бъде съобразена с възможността за идентифициране на потребителите. Отговорността на платформите за съдържанието на медиите, които те хостват, следва да бъде намалена, когато медиите (а следователно и тяхното съдържание) вече са регулирани от държавите членки. Като компромисен вариант Групата на ЕНП би могла да приеме, че DSA или друг предстоящ законодателен акт, като например eIDAS-update, който прави европейската система за цифрова идентификация задължителна за някои платформи (например продажба на физически стоки, услуги на електронното управление).

(К) Съдебен ред: да се установи ясна и ефективна процедура за сътрудничество с правоприлагащите и съдебните органи, като се гарантира, че незаконното съдържание не само се сваля, но и се проследява от правоприлагащите органи, и че отговорностите на платформите са съчетани с ефективни мерки за правоприлагане.

(Л) Задължения за публично докладване: изисквайте от платформите и националните компетентни органи да докладват за своите действия и по този начин се стремете към структуриран анализ на премахването и блокирането на незаконно съдържание на равнище ЕС. Тези задължения следва да бъдат пропорционални и умерени за МСП и стартиращите предприятия и същевременно да изключват микропредприятията.

(М) Задължения за прозрачност: да се изисква от цифровите посредници (само в отношенията между предприятията), включително регистраторите на имена на домейни, доставчиците на уеб хостинг, пазарите и онлайн рекламодателите, да въведат ефективни схеми за проверка на "Познай своя бизнес клиент". Освен това платформите следва да бъдат прозрачни по отношение на политиката, която приемат, когато става въпрос за повторни нарушители.

Друго свързано съдържание