Икономика, работни места и околна среда

Да направим реална промяна в ежедневието на европейците

Нашата работна група "Икономика, работни места и околна среда" се занимава с някои много широкообхватни въпроси: от бъдещето на Икономическия и паричен съюз в ЕС, еврото и финансовата стабилност, до енергийната сигурност и доставки, политиката в областта на климата, опазването на околната среда и качеството на въздуха. Единният цифров пазар, телекомуникациите, научноизследователската и развойната дейност, подкрепата за МСП, социалният стълб на ЕС и безопасността на храните също попадат в обхвата на тази работна група.

Винаги сме били движеща сила зад промените, постигайки значителни резултати в много различни области. Премахнахме таксите за мобилния роуминг в рамките на ЕС. Мобилизирахме близо 200 млрд. евро частни инвестиции в Европа и създадохме повече от 300 000 работни места чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI). И настоявахме за създаването на Европейски отбранителен съюз, като осигурихме 500 млн. евро от европейско финансиране за съвместни научни изследвания в областта на отбраната.


Нашите приоритети за бъдещето са еднакво широки и заслужаващи внимание: реформиране на Еврозоната, увеличаване на бюджета за научноизследователска и развойна дейност в предстоящата рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" и укрепване на програмата за промишлена отбрана.

Председател

Esther de LANGE

Комисии в тази Работна група

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Изграждане на устойчива Европа Борбата с ...

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Напълно функциониращ единен пазар Тази комисия координира националното законодателство, свързано с единния п...

FISC

Данъчни въпроси

Подкомисията по данъчните въпроси (FISC), създадена в рамките на комисията по икономически и парични въпроси (ECON), ще се занимава с всички свързани с данъчното облагане въпроси. Групата на ЕНП очаква, че важни въпроси като данъч...

Заетост и социални въпроси

Насърчаване на младежката заетост, приобщаване и мобилност Тази комисия се занимава, наред с други въпроси, с политиката в областта на професионалното обучение (включително професио...

Икономически и парични въпроси

Стимулиране на растежа с цел увеличаване на работните места На високо равнище тази комисия има за цел да стимулира растежа и по този начин да увеличи работните места в...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Обществено здраве

Да превърнем общественото здраве в европейски приоритет Призоваваме непрекъснато за създаването на Европейски здравен съюз, който да носи реални ползи за гражданите на ЕС. Подкомисията ни помага да се доближим до тази цел. Съсре...

Промишленост, изследвания и енергетика

Подготвяне на Европа за следващата вълна от иновации Тя отговаря и за политиката в областта на научните изследвания, включ...

Транспорт и туризъм

Повече инвестиции и по-малко замърсяване По същността си тази комисия е натоварена със създаването на обща европейска политика в областта на железопътния, автомобилния, вътрешноводния, морския и въздушния транспорт. Н...

Свързано становище

Икономика, работни места и околна среда

Related Position Papers

No result

Контакт