Икономика, работни места и околна среда

Да направим реална промяна в ежедневието на европейците

Нашата работна група "Икономика, работни места и околна среда" се занимава с някои много широкообхватни въпроси: от бъдещето на Икономическия и паричен съюз в ЕС, еврото и финансовата стабилност, до енергийната сигурност и доставки, политиката в областта на климата, опазването на околната среда и качеството на въздуха. Единният цифров пазар, телекомуникациите, научноизследователската и развойната дейност, подкрепата за МСП, социалният стълб на ЕС и безопасността на храните също попадат в обхвата на тази работна група.

Винаги сме били движеща сила зад промените, постигайки значителни резултати в много различни области. Премахнахме таксите за мобилния роуминг в рамките на ЕС. Мобилизирахме близо 200 млрд. евро частни инвестиции в Европа и създадохме повече от 300 000 работни места чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI). И настоявахме за създаването на Европейски отбранителен съюз, като осигурихме 500 млн. евро от европейско финансиране за съвместни научни изследвания в областта на отбраната.


Нашите приоритети за бъдещето са еднакво широки и заслужаващи внимание: реформиране на Еврозоната, увеличаване на бюджета за научноизследователска и развойна дейност в предстоящата рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" и укрепване на програмата за промишлена отбрана.

Председател

No result

Комисии в тази Работна група

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Изграждане на устойчива Европа Борбата с ...

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Напълно функциониращ единен пазар Тази комисия координира националното законодателство, свързано с единния п...

FISC

Данъчни въпроси

Подкомисията по данъчните въпроси (FISC), създадена в рамките на комисията по икономически и парични въпроси (ECON), ще се занимава с всички свързани с данъчното облагане въпроси. Групата на ЕНП очаква, че важни въпроси като данъч...

Заетост и социални въпроси

Насърчаване на младежката заетост, приобщаване и мобилност Тази комисия се занимава, наред с други въпроси, с политиката в областта на професионалното обучение (включително професио...

Икономически и парични въпроси

Стимулиране на растежа с цел увеличаване на работните места На високо равнище тази комисия има за цел да стимулира растежа и по този начин да увеличи работните места в...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Обществено здраве

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings...

Промишленост, изследвания и енергетика

Подготвяне на Европа за следващата вълна от иновации Тя отговаря и за политиката в областта на научните изследвания, включ...

Транспорт и туризъм

Повече инвестиции и по-малко замърсяване По същността си тази комисия е натоварена със създаването на обща европейска политика в областта на железопътния, автомобилния, вътрешноводния, морския и въздушния транспорт. Н...

Свързано становище

Икономика, работни места и околна среда

Related Position Papers

Контакт