Stanovisko poslaneckého klubu PPE k otázke daní

24.06.2015

Stanovisko poslaneckého klubu PPE k otázke daní

Publikovanie picture

Priority poslaneckého klubu PPE v daňovej oblasti:

 • Dane sa musia platiť v krajinách, v ktorých sa vykonáva skutočná hospodárska činnosť a vytvára hodnota, alebo v prípade nepriamych daní tam, kde sa uskutočňuje spotreba.
 • Vítame uplatňovanie zásady cieľovej krajiny, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa DPH v EÚ, a zdôrazňujeme potrebu posilnenia účinnosti systémov DPH a dodržiavania pravidiel týkajúcich sa DPH v celej EÚ.
 • Podporujeme výraznú zvrchovanosť v oblasti daní, a preto nevidíme potrebu prehodnotenia zmluvy s cieľom zrušiť pravidlo jednomyseľnosti v otázke daní. Bez ohľadu na to je však potrebné posilniť koordináciu a spoluprácu členských štátov s cieľom odstrániť akékoľvek formy dvojitého zdanenia, dvojitého nezdanenia či zneužívania jestvujúcich pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS - narúšanie základu dane a presun ziskov (Base Erosion and Profit Shifting).
 • Vzhľadom na ďalší príspevok k rastu a vytváraniu pracovných miest zdôrazňujeme potrebu presunu daňového zaťaženia z práce na širší systém zdanenia. Viac pozornosti by sa malo venovať prechodu od priamych k nepriamym daniam.
 • Podporujeme harmonizáciu základu dane a postupov správy daní v EÚ, sme však proti harmonizácii sadzieb dane. Členské štáty majú najlepšiu pozíciu na určovanie sadzieb dane, vytvárajú tak prirodzené pásmo príslušných sadzieb dane v Európskej únii. Harmonizácia základu dane by tiež mala zabezpečiť nediskriminačný prístup k rôznym štruktúram financovania dlhu a kapitálu spoločností, pokiaľ ide o daňové pravidlá.
 • Kľúčovou zásadou členských štátov pri nastavení daňových systémov, ktoré odrážajú otázku globalizácie a konkurencieschopnosti hospodárstiev EÚ, musí byť efektívna, transparentná a spravodlivá daňová konkurencia. Daňová politika a politika hospodárskej súťaže by sa mali považovať za dve strany tej istej mince v prospech všetkých spotrebiteľov a občanov EÚ. Európsku kontrolu štátnej pomoci považujeme za dôležitý nástroj boja proti daňovým praktikám, ktoré narúšajú jednotný trh.
 • Domnievame sa, že záväzné daňové stanoviská sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie právnej istoty pre podniky, a zároveň zdôrazňujeme, že zneužívanie záväzných daňových stanovísk ako nástroja v obchodných rokovaniach namiesto dodržiavania zásad právneho štátu je neprijateľné. Zneužívanie záväzných daňových stanovísk by sa malo riešiť na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.
 • Uznávame, že o daňových politikách EÚ by sa malo uvažovať vo svetovom kontexte, v ktorom sa zohľadňujú činnosti OECD a ďalších medzinárodných inštitúcií vo vzťahu k vymedzeniu koordinovanej celosvetovej daňovej štruktúry, ktorá bojuje proti daňovým únikom.
 • Vítame nedávny pokrok v oblasti automatickej výmeny daňových informácií a sme pripravení podporiť presadzovanie štandardu OECD pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, ktorý by mal byť na celosvetovej úrovni vzájomný.
 • Revízia daňových politík by sa mala vnímať ako neoddeliteľná súčasť štrukturálnych reforiem členských štátov. Daňové politiky by sa mali revidovať vzhľadom na konkurencieschopnosť, udržateľný dlh a politiky výdavkov členských štátov.
 • Trváme na tom, aby všetky členské štáty, a najmä tie, ktoré sú príjemcami finančnej pomoci, boli zaviazané vykonávať štrukturálne reformy vrátane zvyšovania kapacity a účinnosti výberu daní, boja proti daňovým podvodom a presadzovania opatrení voči agresívnemu daňovému plánovaniu.
 • Chceme podporovať silnú a rôznorodú európsku podnikateľskú základňu a uznávame, že právna istota a jednoduché daňové pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia.
 • Pri reformách daňových politík by sa malo starostlivo zvážiť aj administratívne zaťaženie a náklady na dodržiavanie daňových predpisov. Dôrazne podporujeme vývoj daňových modelov a zjednodušených postupov na dodržiavanie daňových predpisov, ktoré pomôžu malým a stredným podnikom, mikrosubjektom a začínajúcim podnikom.

Poslanecký klub PPE žiada osobitné legislatívne a nelegislatívne opatrenia:

 • Vítame súčasné požiadavky týkajúce sa podávania správ podľa jednotlivých krajín stanovené v smernici o účtovníctve, ktorú má Komisia posúdiť do roku 2018, a v smernici o kapitálových požiadavkách IV. Žiadame dôkladné posúdenie ex ante zo strany Komisie skôr než sa zváži akýkoľvek návrh o možnom rozšírení týchto požiadaviek. Treba prihliadať na vývoj v oblasti predkladania správ podľa jednotlivých krajín v rámci iniciatívy OECD týkajúcej sa narúšania základu dane a presunu ziskov, aby sa zabezpečilo zachovanie rovnakých podmienok. Považujeme za nevyhnutné, aby boli z dodatočného zaťaženia predkladaním správ vylúčené malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou.
 • Vyzývame Komisiu, aby navrhla nové právne predpisy alebo iné opatrenia na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov, ktoré by mali odrážať obsah akčného plánu OECD. Žiadame Komisiu, aby presadila najlepší postup, pokiaľ ide o transferové oceňovanie a oceňovanie úverov a finančných poplatkov v transakciách v rámci skupiny, aby sa zosúladili s trhovými cenami. Zdôrazňujeme potrebu európskeho prístupu k riešeniu cezhraničných hybridných nesúrodých opatrení a k rozvoju spoločných pravidiel pre režimy patentovej kolónky.
 • Vyzývame Komisiu, aby predložila zlepšenú iniciatívu EÚ týkajúcu sa povinného základu dane z príjmov právnických osôb, ktorá by mala viesť k zjednodušeniu administratívy a zahŕňať režim plynulého prechodu.
 • Vyzývame Komisiu, aby dôsledne uplatňovala existujúce vyšetrovacie nástroje a ustanovenia o štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť spravodlivú daňovú politiku a politiku hospodárskej súťaže. Na tento účel by sa mali zvýšiť prostriedky a počty zamestnancov príslušných riaditeľstiev Komisie.
 • Vítame najnovší návrh Komisie zaviesť povinnú a pravidelnú automatickú výmenu informácií o záväzných daňových stanoviskách medzi členskými štátmi a žiadame rýchle ukončenie tohto legislatívneho procesu a účinné využívanie týchto informácií členskými štátmi a Komisiou. Domnievame sa, že automatická výmena informácií by sa mala vzťahovať na cezhraničné a príslušné vnútroštátne záväzné daňové stanoviská.
 • V súvislosti s DPH žiadame Komisiu, aby ďalej podporovala zásadu cieľovej krajiny, najmä pokiaľ ide o jej uplatňovanie na malé a stredné podniky.
 • Vyzývame Komisiu, aby konala vo veci posilnenia účinnosti daňových systémov týkajúcich sa DPH a vo veci zabezpečenia lepšieho dodržiavania pravidiel DPH.
 • Vyzývame Komisiu, aby ďalej skúmala možnosti rozšírenia uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti týkajúcej sa DPH na dodávku tovaru medzi podnikmi, keďže tento mechanizmus sa už uplatňuje na digitálne výrobky a služby.
 • Vyzývame Komisiu, aby vymedzila referenčné body na zdaňovanie digitálneho obsahu a služieb v súlade so stratégiou jednotného digitálneho trhu EÚ.
 • S cieľom zabezpečiť technologicky neutrálne uplatňovanie pravidiel DPH vyzývame Komisiu, aby navrhla zmeny smernice o DPH, ktoré zabezpečia, aby sa k fyzickej a digitálnej verzii daného výrobku pristupovalo rovnakým spôsobom.
 • Európsky semester by sa mal využiť na presadzovanie zodpovedných daňových politík. Ročný prieskum rastu a tiež odporúčania pre jednotlivé krajiny sa môžu využiť aj na odporúčanie opatrení na zvýšenie účinnosti daňových systémov a presadzovanie najlepších postupov na efektívny výber dane.
 • Vyzývame členské štáty, aby posilnili spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH.
 • Vyzývame Komisiu, aby predložila oznámenie o vypracovaní vymedzenia daňových rajov (nespolupracujúcich jurisdikcií) Európskou úniou na základe kritérií OECD. Táto politika by mala byť spojená s jasným stanoviskom, ako sa bude tento zoznam používať.
 • Vyzývame členské štáty, aby zabezpečili, že vnútroštátne daňové pravidlá budú podporovať malé a stredné podniky a rodinné podniky, ktoré sú oporou nášho hospodárstva.
 • Vyzývame členské štáty, aby zaviedli štandardnú zrážkovú daň z autorských odmien s cieľom zabezpečiť, aby platby autorských odmien do krajín mimo EÚ, na ktoré sa nevzťahujú príslušné dvojstranné daňové zmluvy, boli predmetom zdanenia.
 • Žiadame reformu a zlepšenie fungovania skupiny pre kódex správania. Skupina by sa mala posilniť na politickej úrovni s cieľom prispieť k daňovej koordinácii v EÚ a k zavedeniu opatrení proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov v celej EÚ.

iný relevantný obsah