Stanowisko Grupy EPL w sprawie opodatkowania

24.06.2015

Stanowisko Grupy EPL w sprawie opodatkowania

Publikacja picture

Priorytety Grupy EPL dotyczące podatków:

 • Podatki muszą być płacone w państwach, gdzie ma miejsce rzeczywista działalność gospodarcza i tworzona jest wartość ekonomiczna lub – w przypadku opodatkowania pośredniego – tam, gdzie ma miejsce konsumpcja.
 • Z zadowoleniem przyjmujemy zastosowanie zasady „kraju docelowego” do przepisów UE dotyczących VAT i podkreślamy konieczność wzmocnienia systemów VAT i przestrzegania przepisów dotyczących VAT w całej UE.
 • Popieramy silną suwerenność podatkową i z tego względu nie widzimy potrzeby przeglądu Traktatu w celu zniesienia zasady jednomyślności w odniesieniu do kwestii podatkowych. Jednakże należy wzmocnić koordynację i współpracę między państwami członkowskimi w celu wyeliminowania wszelkich form podwójnego opodatkowania, podwójnego nieopodatkowania lub nadużyć istniejących przepisów w zakresie przeciwdziałania BEPS (erozja podstawy opodatkowania i przenoszenie zysków).
 • Podkreślamy, z myślą o dalszym wkładzie na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, konieczność odejścia od obciążenia podatkowego pracy na rzecz szerokiego systemu opodatkowania. Większa uwagę należy poświęcić przejściu z podatków bezpośrednich na pośrednie.
 • Popieramy harmonizację podstawy opodatkowania oraz procedur administracji podatkowej w UE, jednocześnie sprzeciwiając się harmonizacji stawek podatkowych. Państwa członkowskie mają największe kompetencje do ustalenia stawek podatkowych, tworząc tym samym naturalną strefę odpowiednich stawek podatkowych w Unii Europejskiej. Harmonizacja podstawy opodatkowania powinna także zapewniać niedyskryminujące traktowanie różnych struktur finansowania dłużnego i finansowania kapitałem własnym w odniesieniu do przepisów podatkowych.
 • Skuteczna, przejrzysta i uczciwa konkurencja podatkowa musi stanowić kluczową zasadę dla państw członkowskich w ustanawianiu systemów podatkowych, które odzwierciedlają wyzwania związane z globalizacją oraz konkurencyjność gospodarek UE. Polityka podatkowa i polityka dotycząca konkurencyjności powinna być postrzegana jak dwie strony medalu, z korzyścią dla wszystkich konsumentów i obywateli w UE. Uważamy, że europejska kontrola pomocy przyznawanej przez państwa jest istotnym narzędziem zwalczania praktyk podatkowych, które zniekształcają jednolity rynek.
 • Uważamy, że interpretacje indywidualne prawa podatkowego to istotne narzędzie zapewniające pewność prawa dla przedsiębiorstw, i podkreślamy jednocześnie, że nadużycia interpretacji indywidualnych jako narzędzia służącego negocjacjom handlowym, a nie praworządności jest niedopuszczalne. Nadużycia interpretacji indywidualnych powinny być rozwiązywane na poziomie unijnym i globalnym.
 • Uznajemy, że polityka UE dotycząca opodatkowania powinna być rozważana w kontekście globalnym, uwzględniającym działania OECD i innych instytucji międzynarodowym w zakresie definiowania skoordynowanej globalnej architektury podatkowej zwalczającej oszustwa podatkowe.
 • Z zadowoleniem przyjmujemy ostatnie postępy w automatycznej wymianie informacji podatkowych i jesteśmy gotowi popierać promowanie standardu OECD w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych, która powinna być wzajemna, na poziomie globalnym,
 • Przegląd polityki podatkowej powinien być postrzegany jako integralna część reform strukturalnych w państwach członkowskich. Przeglądu polityki podatkowej należy dokonać w kontekście polityki państw członkowskich w zakresie konkurencyjności, zrównoważonego zadłużenia i wydatków.
 • Nalegamy, by państwa członkowskie, w szczególności państwa otrzymujące pomoc finansową, były zobowiązane do wdrożenia reform strukturalnych, w tym zwiększenia zdolności i skuteczności w zakresie ściągania podatków, zwalczania oszustw podatkowych i wdrożenia działań przeciwko agresywnemu planowaniu podatkowemu.
 • Chcemy wspierać silny i zróżnicowany krajobraz europejskiej przedsiębiorczości i dostrzegamy, że pewność prawa i prostota przepisów podatkowych odgrywają ważną rolę w tworzeniu środowiska przyjaznego dla przedsiębiorstw.
 • Podczas reformowania polityki podatkowej powinno się także dokładnie rozważyć obciążenie administracyjne i koszty przestrzegania przepisów. Zdecydowanie wspieramy opracowywanie modeli podatkowych i procedur wypełniania obowiązków podatkowych sprzyjających MŚP, mikropodmiotom i przedsiębiorstwom typu start-up.

Wnioski Grupy EPL o określone środki ustawodawcze i nieustawodawcze:

 • Z zadowoleniem przyjmujemy obecne wymogi sprawozdawczości z podziałem na kraje w dyrektywie o rachunkowości, która zostanie oceniona przez Komisję do 2018 r., oraz w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV. Wzywamy Komisję do gruntownej oceny ex-ante przed rozważeniem jakiegokolwiek projektu rozszerzenia tych wymogów. Należy wziąć pod uwagę rozwiązania dotyczące sprawozdawczości z podziałem na kraje w ramach inicjatywy BEPS OECD, aby zapewnić utrzymanie równych warunków działania. Uważamy za istotne, by MŚP i spółki o średniej kapitalizacji były wyłączone z dodatkowych obciążeń w zakresie sprawozdawczości.
 • Wzywamy Komisję do zaproponowania nowych przepisów lub innych środków unikania BEPS, które powinny odzwierciedlać treść planu działania OECD. Zwracamy się do Komisji o promowanie najlepszych praktyk dotyczących cen transferowych i cen kredytów oraz opłat finansowych w transakcjach wewnątrz grupy, w celu dostosowania ich do cen rynkowych. Podkreślamy potrzebę podejścia na szczeblu europejskim do rozwiązania transgranicznych rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych oraz opracowywania wspólnych przepisów dotyczących korzystnego opodatkowania dochodów z patentów.
 • Wzywamy Komisję do wyjścia z udoskonaloną unijną inicjatywą dotyczącą obowiązkowej podstawy opodatkowania osób prawnych, która powinna skutkować znaczącym uproszczeniem administracyjnym i uwzględniać płynny system przejściowy.
 • Wzywamy Komisję do konsekwentnego stosowania istniejących instrumentów dochodzeniowych i przepisów dotyczących pomocy państwa w celu zapewnienia uczciwej polityki podatkowej i polityki dotyczącej konkurencji. W tym celu należy zwiększyć do odpowiedniego poziomu zasoby i personel odpowiednich dyrekcji Komisji.
 • Z zadowoleniem przyjmujemy ostatni wniosek Komisji, by wprowadzić automatyczną wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego między państwami członkowskimi, która miałaby obowiązkowy i regularny charakter, oraz wzywamy do szybkiego przyjęcia tych przepisów i skutecznego wykorzystywania informacji przez państwa członkowskie i Komisję. Uważamy, że transgraniczne i odpowiednie krajowe indywidualne interpretacje prawa podatkowego powinny być objęte automatyczną wymianą informacji.
 • W odniesieniu do VAT wzywamy Komisję do dalszego ułatwienia zasady „kraju docelowego”, w szczególności w kontekście jej zastosowania do MŚP.
 • Wzywamy Komisję do działania w zakresie poprawy skuteczności systemów VAT oraz zapewniania lepszego przestrzegania przepisów dotyczących VAT.
 • Wzywamy Komisję do dalszego badania możliwości rozszerzenia zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do dostaw towarów między przedsiębiorstwami, tak jak ma to zastosowanie w przypadku produktów i usług cyfrowych.
 • Wzywamy Komisję do określenia punktu odniesienia dla opodatkowania treści i usług cyfrowych, zgodnie ze strategią UE dotyczącą jednolitego rynku cyfrowego.
 • Aby zapewnić neutralne pod względem technologicznym stosowanie przepisów dotyczących VAT, wzywamy Komisję do zawnioskowania zmian w dyrektywie VAT, które zapewnią, że fizyczne i cyfrowe wersje danego produktu będą traktowane w ten sam sposób.
 • Europejski Semestr powinien być wykorzystany do promowania odpowiedzialnej polityki podatkowej. Roczna analiza wzrostu gospodarczego, jak również zalecenia dla poszczególnych krajów, także mogą być wykorzystane do zalecania środków mających na celu zwiększenie skuteczności systemów podatkowych i promowanie najlepszych praktyk wydajnego ściągania podatków.
 • Wzywamy państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w walce z oszustwami związanymi z VAT.
 • Wzywamy Komisję do wystosowania komunikatu w sprawie opracowania unijnej definicji rajów podatkowych (jurysdykcji niechętnych do współpracy) w oparciu o kryteria OECD. Polityka ta powinna być połączona z jasnym poglądem na sposób wykorzystania takiego wykazu.
 • Wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia, by krajowe przepisy podatkowe wspierały MŚP i przedsiębiorstwa rodzinne, które stanowią trzon naszej gospodarki.
 • Wzywamy państwa członkowskie do wprowadzenia standardowego podatku potrącanego u źródła dla opłat licencyjnych w celu zapewnienia, by opłaty licencyjne na rzecz państw nie będących członkami UE, nieobjęte odpowiednimi dwustronnymi konwencjami podatkowymi, podlegały opodatkowaniu.
 • Wzywamy do zreformowania i udoskonalenia funkcjonowania Grupy ds. Kodeksu Postępowania. Grupa powinna zostać wzmocniona na poziomie politycznym, tak, aby przyczynić się do koordynacji podatkowej w całej UE oraz ogólnoeuropejskiego przeciwdziałania BEPS.

więcej na temat