Poziční dokument poslaneckého klubu ELS v oblasti daní

24.06.2015

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS v oblasti daní

Publikace picture

Priority poslaneckého klubu ELS v oblasti daní:

 • Daně se musí platit v zemích, kde skutečně probíhá daná hospodářská činnost a vytvářejí se hodnoty nebo – v případě nepřímých daní – spotřeba.
 • Vítáme uplatňování principu „země určení“ v pravidlech EU pro DPH a zdůrazňujeme nutnost posílení efektivity systémů výběru DPH a dodržování pravidel pro DPH v celé EU.
 • Podporujeme silnou daňovou suverenitu, a proto nepovažujeme za nutné přezkoumávat Smlouvu ve snaze zrušit pravidlo jednomyslnosti v oblasti daní. Koordinace a spolupráce mezi členskými státy nicméně musí být posílena, aby se zabránilo jakékoli formě dvojího zdanění, dvojího nezdanění nebo porušování platných pravidel proti oslabování daňové základny a přesouvání zisků (BEPS).
 • Zdůrazňujeme nutnost nahrazení daňového zatížení práce široce pojatým systémem zdanění s cílem ještě více přispět k růstu a vytváření pracovních míst. Více pozornosti by mělo být věnováno změně orientace na nepřímé daně namísto přímých.
 • Jsme pro harmonizaci daňového základu a správy daní v EU, zároveň však nesouhlasíme s harmonizací daňových sazeb. Daňové sazby si nejlépe určí samy členské státy, čímž se vytváří přirozené pásmo příslušných daňových sazeb v Evropské unii. Harmonizace daňového základu by také měla zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci firem s různými strukturami daňového zacházení s kapitálovým a dluhovým financováním.
 • Při nastavování daňových systémů musí členské státy postupovat v souladu s principy efektivní, transparentní a rovné hospodářské soutěže. Daňová politika a politika hospodářské soutěže by měly být považovány za dvě strany jedné mince, pro dobro všech občanů a spotřebitelů EU. Kontrolu státní podpory na evropské úrovni považujeme za důležitý nástroj v boji proti daňovým praktikám narušujícím jednotný trh.
 • Rozhodnutí o daňovém režimu považujeme za důležitý nástroj pro zajištění právní jistoty podniků. Zároveň zdůrazňujeme, že jejich zneužívání jako nástroje pro obchodní vyjednávání, nikoli k zajištění dodržování právního řádu, je nepřijatelné. Proti zneužívání rozhodnutí o daňovém režimu by se mělo zasáhnout na evropské a globální úrovni.
 • Uvědomujeme si, že by daňové politiky v EU měly být posuzovány v celosvětovém kontextu, který bere v potaz aktivity OECD a dalších mezinárodních institucí v oblasti definování a koordinace globální daňové architektury, která bojuje proti daňovým únikům.
 • Vítáme nedávný pokrok v oblasti automatické výměny informací týkajících se daní a jsme připraveni podpořit standard OECD pro automatickou výměnu informací o finančních účtech. V této věci by se mělo jednat o vzájemnou spolupráci na celosvětové úrovni.
 • Revize daňových politik v členských státech by měla být považována za nedílnou součást strukturálních reforem. Daňové politiky musejí být přezkoumány na základě politik jednotlivých členských států v oblasti konkurenceschopnosti, udržitelného zadlužení a výdajů.
 • Trváme na tom, aby všechny členské státy a zejména ty, které čerpají finanční pomoc, provedly strukturální reformy včetně zvýšení schopnosti a efektivnosti výběru daní, boje proti daňovým únikům a posílení opatření proti agresivnímu daňovému plánování.
 • Chceme podporovat silnou a diversifikovanou evropskou podnikatelskou sféru a uznáváme význam právní jistoty a jednoduchých daňových pravidel pro vytváření příznivého podnikatelského prostředí.
 • Při reformování daňových politik by měla být také pečlivě zvážena administrativní zátěž a náklady na dodržování daňových předpisů. Silně podporujeme rozvíjení daňových modelů a zjednodušených postupů při plnění daňové povinnosti, které budou vyhovovat malým a středním podnikům, mikropodnikům a začínajícím podnikům.

Poslanecký klub ELS požaduje konkrétní legislativní a nelegislativní opatření:

 • Vítáme současné požadavky pro podávání zpráv podle jednotlivých zemí ve směrnici o účetnictví, která by měla být vyhodnocena Komisí do roku 2018, a ve směrnici o kapitálových požadavcích IV. Žádáme Komisi o důkladné předběžné posouzení jakéhokoli návrhu o rozšíření těchto požadavků. Musíme brát v úvahu vývoj v podávání zpráv podle jednotlivých zemí v rámci iniciativy OECD zaměřené na boj proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS), aby byly zajištěny rovné podmínky. Považujeme za nezbytné, aby malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací byly osvobozeny od dodatečného zatížení spojeného s výkaznictvím.
 • Vyzýváme Komisi, aby navrhla nové právní předpisy nebo jiná opatření proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS), které by měly odrážet akční plán OECD. Žádáme Komisi, aby prosazovala osvědčené postupy ve věci převodních cen, cen úvěrů a poplatků v rámci transakcí uvnitř skupin a aby byly uvedeny do souladu s tržními cenami. Zdůrazňujeme potřebu jednotného evropského přístupu k přeshraničním hybridním a nesourodým ujednáním a vytvoření společných pravidel ve věci daňových režimů.
 • Žádáme Komisi, aby předložila zlepšenou iniciativu EU ve věci společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, která by měla mít za důsledek značné zjednodušení administrativy a měla by obsahovat plynulý přechodný režim.
 • Žádáme Komisi, aby důsledně aplikovala stávající vyšetřovací nástroje a systém státní podpory za účelem zajištění spravedlivé daňové politiky a politiky hospodářské soutěže. Zdroje a počet zaměstnanců v příslušných ředitelstvích Komise by měly být za tímto účelem zvýšeny na odpovídající úroveň.
 • Vítáme nejnovější návrh Komise zavést automatickou výměnu informací ohledně daňových rozhodnutí mezi členskými státy na povinné a pravidelné bázi a žádáme rychlé dokončení tohoto právního aktu a efektivní využívání těchto informací členskými státy a Komisí. Domníváme se, že přeshraniční a relevantní národní daňová rozhodnutí by měla být zahrnuta v automatické výměně informací.
 • V souvislosti s DPH žádáme Komisi, aby dále usnadnila uplatňování principu „země určení“, zejména s ohledem na jeho uplatňování u malých a středních podniků.
 • Žádáme Komisi, aby pracovala na zvýšení účinnosti systémů výběru DPH a na zajištění lepšího dodržování pravidel pro DPH.
 • Žádáme Komisi, aby dále zkoumala možnosti, jak rozšířit používání mechanismu převedení daňové povinnosti i na mezipodnikové dodávky zboží, tak, jak je již v platnosti v oblasti digitálních produktů a služeb.
 • Žádáme Komisi, aby vymezila referenční body pro zdanění digitálního obsahu a služeb, v souladu se strategií EU pro jednotný digitální trh.
 • S cílem zajistit technologicky neutrální uplatňování pravidel pro DPH žádáme Komisi, aby navrhla změny směrnice o DPH, které zajistí, aby se s fyzickou a digitální verzí daného produktu nakládalo stejně.
 • Evropský semestr by měl být používán pro prosazování zodpovědných daňových politik. Roční analýza růstu a doporučení pro jednotlivé země mohou být také využity k doporučení opatření za účelem zvýšení účinnosti daňových systémů a prosazování osvědčených postupů při efektivním vybírání daní.
 • Žádáme členské státy, aby více spolupracovaly v rámci boje proti daňovým podvodům u DPH.
 • Žádáme Komisi, aby vypracovala sdělení o vytvoření unijní definice daňových rájů (nespolupracujících jurisdikcí) založené na kritériích OECD. Tento přístup být měl být spojen s formulací jasného postoje, jak bude tento seznam použit.
 • Žádáme členské státy, aby zajistily, aby národní pravidla v oblasti daní podporovala malé, střední a rodinné podniky, které jsou páteří naší ekonomiky.
 • Žádáme všechny členské státy, aby zavedly standardní srážkovou daň z autorských honorářů a zajistily tak, že vyplácení autorských honorářů do zemí mimo EU, které nejsou upraveny dvoustrannými dohodami, bude podléhat zdanění.
 • Žádáme reformu a zlepšení fungování skupiny pro kodex chování. Tato skupina by měla být posílena na politické úrovni, aby přispívala k daňové koordinaci v celé EU a k celounijnímu postupu proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku.

Další informace