Az EPP képviselőcsoport állásfoglalása az adózásról

24.06.2015

Az EPP képviselőcsoport állásfoglalása az adózásról

Kiadvány picture

Az EPP Képviselőcsoport adózással kapcsolatos prioritásai

 • Az adót a tényleges gazdasági tevékenység vagy az értékteremtés, közvetett adózás esetében pedig a fogyasztás helye szerinti országban kell megfizetni.
 • Üdvözöljük a célország elvének uniós héaszabályokra történő alkalmazását, és hangsúlyozzuk a héarendszerek hatékonysága erősítésének és a héaszabályok Unió-szerte történő betartásának szükségességét.
 • Támogatjuk az adóügyi szuverenitást, ezért nem tartjuk szükségesnek a Szerződés felülvizsgálatát az adóügyekben alkalmazott egyhangúságra vonatkozó szabály megszüntetése érdekében. Mindazonáltal a kettős adóztatás, az adóztatás kettős elmaradása és az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni jelenlegi szabályokkal (ún. BEPS-szabályok) való visszaélések minden formájának megszüntetése érdekében erősíteni kell a tagállamok közötti koordinációt és együttműködést.
 • Hangsúlyozzuk, hogy tekintettel a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való további hozzájárulásra, az adóterheket a munkáról egy szélesebb bázisú adórendszerre kell átterhelni. Több figyelmet kellene fordítani a közvetlen adókról a közvetett adókra történő áttérésre.
 • Támogatjuk az adóalap és az adóigazgatási eljárások harmonizációját az Unióban, de ellenezzük az adókulcsok harmonizációját. A tagállamok a legalkalmasabbak arra, hogy meghatározzák az adókulcsokat, ezáltal létrehozva a vonatkozó adókulcsok természetes sávját az Unióban. Az adóalap-harmonizációnak biztosítania kell a vállalatok hitelből és saját tőkéből történő különböző finanszírozási struktúráival kapcsolatos, az adószabályok szempontjából megkülönböztetésmentes bánásmódot.
 • A tagállamoknak a tényleges, átlátható és tisztességes adóverseny elveit kell követniük az olyan adórendszerek meghatározásakor, amelyek tükrözik a globalizáció kihívásait és az uniós gazdaságok versenyképességét. Az adó- és versenypolitikát ugyanazon érem két oldalának kell tekintetni az uniós fogyasztók és polgárok érdekeinek megfelelően. Az állami támogatások európai ellenőrzését az egységes piacot torzító adózási gyakorlatok elleni küzdelem fontos eszközének tartjuk.
 • Úgy véljük, hogy az egyedi adómegállapítások (tax rulings) a vállalkozások számára szavatolt jogbiztonság megteremtésének fontos eszközei, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy elfogadhatatlannak tartjuk az ilyen adómegállapításokkal történő visszaéléseket, amelyek a jogállamiság tiszteletben tartása helyett a kereskedelmi tárgyalások eszközei. Az egyedi adómegállapításokkal való visszaélések ellen uniós és globális szinten egyaránt fel kell lépni.
 • Elismerjük, hogy az uniós adópolitikákat globális összefüggésben kell szemlélni, amely figyelembe veszi az OECD és más nemzetközi intézmények tevékenységeit az adócsalás megszüntetését célzó összehangolt globális adózási rendszer meghatározásakor.
 • Üdvözöljük az adózási információk automatikus cseréje terén elért közelmúltbeli előrelépést és készen állunk támogatni a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó OECD-standard előmozdítását, amelynek globális szinten kölcsönösnek kell lennie.
 • Az adópolitikák felülvizsgálatát a strukturális reformok szerves részének kell tekinteni a tagállamokban. Az adópolitikákat a tagállamok versenyképessége, fenntartható adóssága és kiadásokkal kapcsolatos politikái fényében kell felülvizsgálni.
 • Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a tagállamoknak, és különösen azoknak, amelyek pénzügyi támogatásban részesülnek, strukturális reformokat kell végrehajtaniuk, beleértve az adóbeszedési kapacitások és hatékonyság növelését, az adócsalás elleni küzdelmet és az agresszív adótervezés elleni fellépések érvényesítését.
 • Elő kívánjuk segíteni az erős és változatos európai üzleti színteret és elismerjük, hogy a jogbiztonság és az adószabályok egyszerűsége fontos szerepet játszik a vállalkozásbarát környezet megteremtésében.
 • Az adópolitikák megreformálásakor az adminisztratív terheket és a megfelelés költségeit szintén alaposan meg kell vizsgálni. Határozottan támogatjuk a kkv-kat, a mikrovállalkozásokat és az induló vállalkozásokat előnyben részesítő adózási modellek és egyszerűsített adóügyi megfelelési eljárások kidolgozását.

Az EPP Képviselőcsoport konkrét jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekre irányuló kérelmei:

 • Üdvözöljük a számviteli irányelv jelenlegi országonkénti jelentéstételre irányuló előírásait, amelynek értékelésére a Bizottság által 2018-ban, illetve a IV. tőkekövetelményekről szóló irányelvben kerül majd sor. Sürgetjük, hogy ezen követelmények lehetséges kiterjesztésére irányuló bármilyen javaslat vizsgálatát megelőzően a Bizottság végezzen részletes előzetes értékelést. Az OECD adóalap-erózióval és a nyereségátcsoportosítással kapcsolatos kezdeményezéseiben az országonkénti jelentéstétel tekintetében bekövetkezett fejleményeket figyelembe kell venni az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében. Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a közepes piaci tőkeértékű vállalatokat mentesítsék a további jelentéstételi terhek alól.
 • Sürgetjük a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan új jogszabályjavaslatot vagy más intézkedéseket az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás megakadályozására, amelyek tükrözik az OECD cselekvési terv tartalmát. Kérjük a Bizottságot, hogy segítse elő a csoporton belüli ügyletek esetében alkalmazott elszámolóár meghatározásával, valamint a hitelek és a pénzügyi illetékek árazásával kapcsolatos bevált gyakorlatokat, összhangba hozva azokat a piaci árakkal. Hangsúlyozzuk, hogy európai megközelítés szükséges a határokon átnyúló, hibrid struktúrákat alkalmazó adóelkerülési módszerek megszüntetéséhez és a szabadalmi adókedvezményekkel kapcsolatos közös szabályok kidolgozásához.
 • Sürgetjük a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy kötelező társaságiadó-alapról szóló, továbbfejlesztett uniós kezdeményezést, amely jelentős mértékű adminisztratív egyszerűsítést eredményez és gördülékeny átmeneti rendszert tartalmaz.
 • Felhívjuk a Bizottságot, hogy a tisztességes adó- és versenypolitikák biztosítása érdekében következetesen alkalmazza a meglévő vizsgálati eszközöket és az állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseket. Ennek érdekében a megfelelő szintre kell növelni a Bizottság megfelelő igazgatóságainak forrásait és személyi állományát.
 • Üdvözöljük a Bizottság legutóbbi javaslatát, melynek célja az egyedi adómegállapításokkal kapcsolatos információk tagállamok közötti  kötelező és rendszeres automatikus cseréjének bevezetése, és sürgetjük e jogszabály lehető leghamarabb történő lezárását és az információk tagállamok és a Bizottság általi hatékony felhasználását. Úgy véljük, hogy az automatikus információcserének ki kell terjednie a határokon átnyúló és vonatkozó nemzeti egyedi adómegállapításokra.
 • A héa tekintetében sürgetjük a Bizottságot, hogy folytassa a célország elvének előmozdítását, különösen az elv kkv-kra történő alkalmazása érdekében.
 • Felhívjuk a Bizottságot, hogy lépjen fel a héarendszerek hatékonyságának javítása és a héaszabályok fokozottabb betartásnak biztosítása érdekében.
 • Felhívjuk a Bizottságot, hogy tárja fel alaposabban a fordított héakivetési mechanizmus alkalmazásának üzleti vállalkozások közötti áruszolgáltatásokra történő kiterjesztésének lehetőségét, ahogy az a digitális termékek és szolgáltatások esetében már érvényes.
 • Felhívjuk a Bizottságot, hogy határozzon meg hivatkozási pontokat a digitális tartalmak és szolgáltatások adóztatásához az uniós digitális egységes piacra vonatkozó stratégiának megfelelően.
 • A héaszabályok technológiasemleges alkalmazásának biztosítása érdekében felhívjuk a Bizottságot, hogy terjesszen elő módosító javaslatokat a héa-irányelvhez, amelyek biztosítják, hogy adott termék fizikai és digitális változatát ugyanúgy kezeljék.
 • Az európai szemesztert fel kellene használni a felelős adópolitikák elősegítésére. Az éves növekedési jelentést és az országspecifikus ajánlásokat fel lehetne használni az adórendszerek hatékonyságának javítására irányuló intézkedések ajánlására és a hatékony adóbeszedés bevált gyakorlatainak előmozdítására is.
 • Felhívjuk a tagállamokat, hogy erősítsék meg a héacsalás elleni közdelem terén folytatott együttműködést.
 • Sürgetjük a Bizottságot, hogy tegyen közzé közleményt az adóparadicsomok (nem együttműködő országok és területek) OECD kritériumokon alapuló uniós meghatározásának kidolgozásáról. E szakpolitikai intézkedésnek egyértelmű állásponttal kell kiegészülni arról, hogy a listát hogyan használják majd fel.
 • Felhívjuk a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy nemzeti adószabályaik támogassák a kkv-kat és családi vállalkozásokat, amelyek a gazdaság gerincét képezik.
 • Felhívjuk az összes tagállamot, hogy vezessenek be a jogdíjakra vonatkozó standard forrásadót annak biztosítása érdekében, hogy a nem uniós országok számára történő, vonatkozó kétoldalú adómegállapodások által nem szabályozott jogdíjkifizetések adókötelesek legyenek.
 • Sürgetjük a magatartási kódexszel foglalkozó csoport működésének reformját és javítását. A csoportot politikai szinten meg kell erősíteni annak érdekében, hogy hozzájárulhasson az egész Unióra kiterjedő adóügyi koordinációhoz és az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni egész Unióra kiterjedő fellépéshez.

Más kapcsolódó tartalmak