EPP-Gruppen standpunkter på skatte- og afgiftsområdet

24.06.2015

EPP-Gruppen standpunkter på skatte- og afgiftsområdet

Publikation picture

EPP-Gruppens prioriteter på skatte- og afgiftsområdet:

 • Der skal betales skat i de lande, hvor den faktiske økonomiske aktivitet og værdiskabelsen finder sted, eller der hvor forbruget finder sted i tilfælde af indirekte beskatning.
 • Vi glæder os over anvendelsen af bestemmelseslandsprincippet i EU's momsbestemmelser, og vi understreger, at det er nødvendigt at styrke effektiviteten af momssystemet og overholdelse af momsbestemmelserne i hele EU.
 • Vi går ind for national overhøjhed i skattespørgsmål og ser derfor ikke noget behov for at ændre traktaterne for at afskaffe bestemmelsen om enstemmighed i skatteanliggender. Det er imidlertid nødvendigt at styrke samordningen og samarbejdet mellem medlemsstaterne for at undgå enhver form for dobbeltbeskatning, dobbelt skattefritagelse eller misbrug af BEPS-bekæmpelsesbestemmelserne (Base Erosion and Profit Shifting).
 • Vi understreger, at det - som et yderligere bidrag til vækst og jobskabelse - er nødvendigt at flytte skattebyrden fra arbejde til et bredere beskatningsgrundlag. Der bør i højere grad ske en omlægning fra direkte beskatning til indirekte beskatning.
 • Vi går ind for en harmonisering af beskatningsgrundlaget og skatteforvaltningsprocedurerne i EU, men er modstandere af en harmonisering af skattesatserne. Medlemsstaterne er bedst til at fastlægge skattesatserne, hvorved der opstår en naturlig spredning af skattesatserne i EU. Harmoniseringen af beskatningsgrundlaget skal også sikre ens behandling af virksomhedernes forskellige gælds- og aktiefinansieringsstrukturer uden forskelsbehandling for så vidt angår beskatningsbestemmelserne.
 • En effektiv, gennemskuelig og retfærdig skattekonkurrence skal være det centrale princip for medlemsstaterne, når de udformer deres skattesystemer, som skal afspejle de udfordringer, som globaliseringen stiller dem over for og EU-økonomiernes konkurrenceevne. Skatte- og konkurrencepolitikken skal ses som to sider af samme sag til fordel for alle forbrugere og borgere i EU. Vi mener, at EU-kontrollen med statsstøtte er et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af skattetiltag, som skaber forvridninger på det indre marked.
 • Vi mener, at skatteafgørelser er et vigtigt værktøj til at skabe juridisk sikkerhed for erhvervslivet, men understreger samtidig, at misbrug af skatteafgørelser som et middel i forhandlinger med virksomheder i stedet for et middel til at sikre respekt for loven er uacceptabelt. Misbrug af skatteafgørelser skal behandles på EU- og verdensplan.
 • Vi anerkender, at EU's skattepolitik skal ses i en international sammenhæng, hvor der tages hensyn til OECD's og andre internationale organisationers indsats for at udforme en samordnet verdensomspændende skattestruktur, som kan modvirke skatteunddragelser.
 • Vi glæder os over de seneste fremskridt med hensyn til automatisk udveksling af skatteoplysninger og er parate til at tilskynde til anvendelse af OECD-standarderne for automatisk gensidig udveksling af regnskabsoplysninger på verdensplan.
 • Ændringer i skattepolitikken bør anses som en integreret del af strukturreformerne i medlemsstaterne. Skattepolitikken skal ses i sammenhæng med medlemsstaternes konkurrenceevne, bæredygtige gældssituation og udgiftspolitik.
 • Vi insisterer på, at alle medlemsstater, og navnlig dem som modtager økonomisk bistand, skal gennemføre strukturreformer herunder en forøgelse af deres evne til at opkræve skat på en effektiv måde, bekæmpelse af skattesvig og en aktiv indsat mod aggressiv skattetænkning.
 • Vi ønsker at fremme et stærkt og forskelligartet europæisk erhvervslandskab og erkender, at juridisk klarhed og forenkling af skattereglerne spiller en vigtig rolle i skabelsen af er erhvervsvenligt miljø.
 • I forbindelse med en reform af skattepolitikken skal man også nøje se på de administrative byrder og udgifterne ved overholdelse af bestemmelserne. Vi støtter kraftigt udviklingen af skattemodeller og forenklede procedurer for overholdelse af skattereglerne som er til fordel for små og mellemstore virksomheder, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder.

EPP-Gruppens krav om lovgivnings- og ikke-lovgivningsmæssige tiltag:

 • Vi glæder os over det gældende landerapporteringskrav i regnskabsdirektivet, som Kommissionens skal tage op til revision i 2018 og i det 4. kapitalkravsdirektiv. Vi opfordrer til, at Kommissionen foretager en grundig forudgående vurdering, før den fremsætter forslag om en mulig forlængelse af disse krav. Det er nødvendigt at tage hensyn til udviklingen i landerapporteringen i OECD's BEPS-initiativ for at sikre, at der fortsat hersker lige vilkår. Vi mener, at det er af afgørende betydning, at små og mellemstore virksomheder og mid cap-selskaber fritages fra yderligere indberetningskrav.
 • Vi opfordrer Kommissionen til at fremsætte lovforslag og gennemføre andre tiltag for at undgå BEPS, som skal afspejle indholdet i OECD's handlingsplan. Vi anmoder Kommissionen om at tilskynde til anvendelse af bedste praksis i forbindelse med transfer-prisfastsættelse og prisfastsættelsen for lån og finansieringsomkostninger i forbindelse med interne overførsler i selskaber for at bringe dem i overensstemmelse med markedspriserne. Vi understreger nødvendigheden af en europæisk tilgang til bekæmpelse af grænseoverskridende finansielle mismatch-ordninger og af at udvikle fælles regler om patentbeskatning.
 • Vi opfordrer Kommissionen til at initiativ på EU-plan om et forbedret obligatorisk selskabsbeskatningsgrundlag, som skal medføre en betydelig administrativ forenkling og indebære en smidig overgangsperiode.
 • Vi opfordrer Kommissionen til konsekvent at anvende de eksisterende undersøgelsesinstrumenter og statsstøtteregler for at sikre en retfærdig skatte- og konkurrencepolitik. Ressourcerne til og antallet af medarbejdere i de relevante direktorater i Kommissionen bør forhøjes til et tilfredsstillende niveau.
 • Vi glæder os over Kommissionens seneste forslag om at indføre automatisk obligatorisk og regelmæssig udveksling af oplysninger om skatteafgørelser i medlemsstaterne og vi opfordrer til en hurtig vedtagelse af denne lovgivning og til at medlemsstaterne og Kommissionen anvender disse oplysninger på en effektiv måde. Vi mener, at grænseoverskridende og relevante nationale skatteafgørelser bør være omfattet af den automatiske udveksling af oplysninger.
 • Med hensyn til moms opfordrer vi Kommissionen til yderligere at fremme bestemmelseslandsprincippet, navnlig med hensyn til de små og mellemstore virksomheders anvendelse af det.
 • Vi opfordrer Kommissionen til at gøre en indsats for at styrke effektiviteten af moms-systemet og for at sikre bedre overholdelse af momsreglerne.
 • Vi opfordrer Kommissionen til yderligere at undersøge mulighederne for at udvide anvendelsen af ordningen med omvendt betalingspligt for moms i forbindelse med handel med varer mellem erhvervsvirksomheder, således som det allerede er tilfældet i forbindelse med digitale produkter og tjenesteydelser.
 • Vi opfordrer Kommissionen til at fastlægge referencepunkter for beskatning af digitalt indhold og tjenesteydelser i overensstemmelse med EU's strategi for det digitale indre marked.
 • For at sikre en teknologineutral anvendelse af momsreglerne opfordrer vi Kommissionen til at fremsætte ændringsforslag til moms-direktivet, som sikrer, at fysiske og digitale udgaver af det samme produkt behandles ens.
 • Det europæiske semester bør anvendes til at fremme en ansvarlig skattepolitik. Den årlige vækstundersøgelse og de landespecifikke henstillinger kan ligeledes anvendes til at anbefale tiltag til forbedring af effektiviteten af skattesystemerne og fremme bedste praksis i forbindelse med skatteopkrævning.
 • Vi opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejde om bekæmpelse af moms-svig.
 • Vi opfordrer Kommissionen til at udarbejde en meddelelse om udvikling af en EU-definition på skattely (ikke-samarbejdsvillige lande) på grundlag af OECD's kriterier. Denne politik bør ledsages af et klart billede af, hvordan denne liste vil blive anvendt.
 • Vi opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale skattebestemmelser støtter små og mellemstore virksomheder og familievirksomheder, som danner rygraden i økonomien.
 • Vi opfordrer medlemsstaterne til at indføre en standardkildeskat på royalties for at sikre, at royalty-betalinger til ikke-EU-medlemsstater, som ikke er omfattet af bilaterale skatteaftaler, beskattes.
 • Vi opfordrer til en reform af Adfærdskodeksgruppen og til en forbedring af dens arbejdsform. Gruppen bør styrkes på politisk plan, så den kan bidrage til skattekoordinering og indsatsen mod BEPS i hele EU.

Andet relateret indhold