ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl apmokestinimo

24.06.2015

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl apmokestinimo

Leidinys picture

ELP frakcijos prioritetai mokesčių srityje:

 • Mokesčiai turi būti mokami tose šalyse, kuriose vykdoma reali ekonominė veikla ir kuriama vertė, arba, netiesioginio apmokestinimo atveju, kuriose vartojama.
 • Palankiai vertiname paskirties šalies principo taikymą ES taisyklėms dėl PVM ir pabrėžiame būtinybę stiprinti PVM sistemos veiksmingumą ir taisyklių dėl PVM laikymąsi ES mastu.
 • Pasisakome už tvirtą savarankiškumą mokesčių srityje, todėl nemanome, kad būtina persvarstyti Sutartį siekiant panaikinti vieningumo taisyklę sprendžiant klausimus dėl mokesčių. Vis dėlto turi būti sustiprintas valstybių narių veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas siekiant panaikinti bet kokį dvigubą apmokestinimą, visišką neapmokestinimą ir netinkamą dabartinių taisyklių dėl kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu (mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas) taikymą.
 • Siekdami toliau prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pabrėžiame būtinybę mokesčių naštą nuo dirbančiųjų perkelti į plataus masto apmokestinimo sistemą. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama perėjimui nuo tiesioginių prie netiesioginių mokesčių.
 • Pasisakome už mokesčio bazės ir mokesčių administravimo tvarkos ES suderinimą, bet nepritariame mokesčių tarifų suderinimui. Valstybės narės gali geriausiai nustatyti mokesčių tarifus, taigi kuriamas natūralus atitinkamų mokesčių tarifų spektras Europos Sąjungoje. Mokesčio bazės suderinimu taip pat turėtų būti užtikrintas nediskriminacinis mokesčių taisyklių taikymas įvairioms įmonių skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo struktūroms.
 • Valstybės narės, nustatydamos mokesčių sistemas, kurios atspindi globalizacijos iššūkius ir ES valstybių narių ekonomikos konkurencingumą, turėtų vadovautis pagrindiniu veiksmingos, skaidrios ir sąžiningos konkurencijos mokesčių srityje principu. Mokesčių ir konkurencijos politika turėtų būti vertintinos kaip dvi to paties medalio pusės, siekiant užtikrinti naudą visiems ES vartotojams ir piliečiams. Manome, kad ES vykdoma valstybės pagalbos kontrolė yra svarbi kovos su mokesčių praktikomis, kuriomis iškraipoma bendroji rinka, priemonė.
 • Manome, kad sprendimai dėl mokesčių yra svarbi teisinio tikrumo įmonėms užtikrinimo priemonė, bet pabrėžiame, kad yra nepriimtinas netinkamas sprendimų dėl mokesčių panaudojimas komercinėse derybose, o ne siekiant užtikrinti teisinės valstybės principo laikymąsi. ES ir pasauliniu mastu reikėtų kovoti su netinkamu naudojimusi sprendimais dėl mokesčių.
 • Pripažįstame, kad ES apmokestinimo politika turėtų būti svarstoma atsižvelgiant į įvykius pasaulyje ir į EBPO bei kitų tarptautinių institucijų veiklą kuriant suderintą pasaulinę mokesčių struktūrą, kuria kovojama su mokestiniu sukčiavimu.
 • Palankiai vertiname neseniai padarytą pažangą automatinio keitimosi mokestine informacija srityje ir esame pasirengę skatinti visuotinai taikyti EBPO automatinių finansinių sąskaitų informacijos mainų, kurie turėtų būti abipusiai, standartą.
 • Mokesčių politikos persvarstymas turėtų būti laikomas sudėtine struktūrinių reformų valstybėse narėse dalimi. Mokesčių politika turi būti persvarstyta atsižvelgiant į valstybių narių konkurencingumo, tvarios skolos ir išlaidų politiką.
 • Tvirtiname, kad visos valstybės narės ir ypač tos, kurios gauna finansinę paramą, privalo vykdyti struktūrines reformas, taip pat didinti mokesčių surinkimo pajėgumus ir veiksmingumą, kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir stiprinti kovos su agresyviu mokesčių planavimu priemones.
 • Norime stiprinti tvirtą ir įvairove pasižyminčią Europos įmonių sistemą ir pripažįstame, kad teisinis tikrumas ir mokesčių taisyklių paprastumas atlieka svarbų vaidmenį kuriant verslui palankią aplinką.
 • Reformuojant mokesčių politiką taip pat reikėtų atidžiai apsvarstyti administracinę naštą ir išlaidas, susijusias su nuostatų laikymusi. Tvirtai remiame mokesčių modelių ir supaprastintų mokestinių prievolių vykdymo procedūrų, kurios naudingos MVĮ, labai mažoms įmonėms ir pradedančiosioms įmonėms, plėtrą.

ELP frakcijos prašymai dėl konkrečių teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių:

 • Palankiai vertiname dabartinius Apskaitos direktyvoje, kurią Komisija turi įvertinti iki 2018 m., nustatytus kiekvienai konkrečiai šaliai skirtus atsiskaitymo reikalavimus ir Kapitalo reikalavimų direktyvoje IV nustatytus reikalavimus. Raginame Komisiją prieš svarstant bet kokį pasiūlymą dėl galimo šių reikalavimų taikymo srities išplėtimo atlikti išsamų ex-ante vertinimą. Norint užtikrinti, kad toliau būtų sudaromos vienodos sąlygos, turi būti atsižvelgta į EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) iniciatyvoje pateiktas naujoves, susijusias su ataskaitų pagal atskiras šalis teikimu. Manome, kad itin svarbu, jog MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms nebūtų užkrauta papildoma atskaitomybės našta.
 • Raginame Komisiją pasiūlyti naują teisės aktą arba kitas priemones siekiant išvengti mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo, kuriose būtų atspindėtas EBPO veiksmų plano turinys. Prašome Komisijos skatinti geriausią praktiką sandorių kainodaros, paskolos kainodaros ir grupės viduje vykdomų sandorių finansavimo išlaidų srityse, kad kainodara atitiktų rinkos kainas. Pabrėžiame, kad reikalinga europinė kovos su tarpvalstybinėmis pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais priemonėmis ir bendrų lengvatinio pajamų iš patentų apmokestinimo taisyklių rengimo strategija.
 • Raginame Komisiją pateikti patobulintą ES iniciatyvą dėl privalomos pelno mokesčio bazės, kurią įgyvendinant būtų galima pasiekti didelio administravimo supaprastinimo ir kuri apimtų sklandžią perėjimo tvarką.
 • Raginame Komisiją nuosekliai taikyti egzistuojančias tyrimo priemones ir nuostatas dėl valstybės pagalbos siekiant užtikrinti sąžiningą mokesčių ir konkurencijos politiką. Šiuo tikslu turėtų būti pakankamai padidinti atitinkamų Komisijos direktoratų ištekliai ir darbuotojų skaičius.
 • Palankiai vertiname naujausią Komisijos pasiūlymą įdiegti privalomą ir reguliarų automatinį valstybių narių keitimąsi informacija apie sprendimus dėl mokesčių, raginame greitai baigti rengti šį teisės aktą ir raginame valstybes nares ir Komisiją veiksmingai naudotis informacija. Manome, kad turėtų būti automatiškai keičiamasi informacija apie tarpvalstybinius ir atitinkamus nacionalinius sprendimus dėl mokesčių.
 • PVM srityje raginame Komisiją dar labiau supaprastinti paskirties šalies principą, ypač siekiant jį taikyti MVĮ.
 • Raginame Komisiją imtis priemonių, kad būtų padidintas PVM sistemos efektyvumas ir užtikrinta geresnė atitiktis PVM taisyklėms.
 • Raginame Komisiją toliau nagrinėti atvirkštinio apmokestinimo PVM sistemos taikymo prekių tiekimui tarp įmonių galimybes, kaip jau daroma skaitmeninių produktų ir paslaugų atveju.
 • Raginame Komisiją laikantis ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos apibrėžti pagrindines gaires dėl skaitmeninio turinio ir paslaugų apmokestinimo.
 • Siekiant užtikrinti technologijos požiūriu neutralų PVM taisyklių taikymą raginame Komisiją pasiūlyti PVM direktyvos pakeitimų, kuriais užtikrinama, kad atitinkamo produkto fiziniai ir skaitmeniniai pavidalai būtų vertinami vienodai.
 • Reikėtų pasinaudoti Europos semestru siekiant skatinti atsakingą mokesčių politiką. Taip pat galima pasinaudoti metine augimo apžvalga ir konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis siekiant rekomenduoti mokesčių sistemos efektyvumo didinimo priemones ir skatinti geriausią praktiką veiksmingo mokesčių surinkimo srityje.
 • Raginame valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu.
 • Raginame Komisiją parengti komunikatą siekiant ES lygmeniu nustatyti mokesčių rojaus (nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų) apibrėžtį, pagrįstą EBPO kriterijais. Šią priemonę turėtų papildyti aiškus požiūris į tai, kaip sąrašas bus naudojamas.
 • Raginame valstybes nares užtikrinti, kad taikant nacionalines mokesčių taisykles būtų remiamos MVĮ ir šeimos verslo įmonės, kurios yra mūsų ekonomikos pagrindas.
 • Raginame visas valstybes nares nustatyti standartinį nuo autorinių atlyginimų išskaičiuojamą mokestį siekiant užtikrinti, kad būtų apmokestinami autorinių atlyginimų mokėjimai ES nepriklausančioms šalims, su kuriomis nesudaryti atitinkami dvišaliai susitarimai dėl mokesčių.
 • Prašome reformuoti ir patobulinti Elgesio kodekso grupės veikimą. Grupė turėtų būti sustiprinta politiniu lygmeniu, kad galėtų prisidėti prie ES masto mokesčių koordinavimo ir ES masto kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu priemonių.

Kitas susijęs turinys