Document de poziție al Grupului PPE privind impozitarea

24.06.2015

Document de poziție al Grupului PPE privind impozitarea

Prioritățile Grupului PPE privind impozitele

 • Impozitele trebuie plătite în țările în care se desfășoară în realitate activitatea economică și unde se creează valoare sau, în cazul impozitării indirecte, în țările în care are loc consumul.
 • Salutăm aplicarea principiului „țării de destinație” în cadrul normelor UE în materie de TVA și subliniem necesitatea de a consolida eficacitatea sistemelor de TVA și respectarea normelor în materie de TVA la nivelul UE.
 • Susținem o suveranitate fiscală consolidată și, prin urmare, nu considerăm necesară revizuirea tratatului în vederea eliminării regulii unanimității în materie fiscală. Cu toate acestea, coordonarea și cooperarea între statele membre trebuie consolidată pentru a elimina toate formelor de dublă impunere și dublă neimpozitare sau abuzul de norme existente privind combaterea BEPS (erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor).
 • Subliniem necesitatea de a transfera sarcina fiscală dinspre muncă către un sistem cuprinzător de impozitare, în vederea unei contribuții suplimentare la creștere economică și crearea de locuri de muncă. Ar trebui acordată mai multă atenție trecerii de la impozitele directe la impozitele indirecte.
 • Suntem în favoarea armonizării bazei fiscale și a procedurilor de administrare fiscală în UE, dar ne opunem armonizării cotelor de impozitare. Statele membre sunt cele mai în măsură să stabilească cotele de impozitare, creând astfel o plajă naturală de cote de impozitare în Uniunea Europeană. Armonizarea bazei de impozitare ar trebui, de asemenea, să asigure un tratament nediscriminatoriu al diferitelor structuri de finanțare a datoriilor și capitalului întreprinderilor în ceea ce privește normele de impozitare.
 • Eficacitatea, transparența și concurența fiscală loială trebuie să reprezinte principiile-cheie pentru statele membre în ceea ce privește stabilirea unor sistemelor fiscale care să reflecte provocările globalizării și competitivității economiilor din UE. Politicile privind concurența și fiscalitatea trebuie să fie considerate două fețe ale aceleiași monede, fiind astfel în beneficiul tuturor consumatorilor și cetățenilor UE. Considerăm controlul în materie de ajutoare de stat europene un instrument important pentru combaterea practicilor fiscale care denaturează piața unică.
 • Considerăm că deciziile fiscale reprezintă un instrument important în asigurarea securității juridice pentru întreprinderi, subliniind, în același timp, că abuzul de decizii fiscale ca instrument pentru negocieri comerciale, mai degrabă decât pentru respectarea statului de drept, este inacceptabil. Abuzul de decizii fiscale ar trebui să fie abordat la nivelul UE și la nivel mondial.
 • Recunoaștem că politicile fiscale ale UE ar trebui analizate într-un context global, care să ia în considerare activitățile OCDE și ale altor instituții internaționale în definirea unei structuri fiscale globale coordonate, ce combate evaziunea fiscală.
 • Salutăm progresele recente privind schimbul automat de informații fiscale și suntem pregătiți să susținem promovarea la nivel global a standardului OCDE referitor la schimbul automat și reciproc de informații privind conturile financiare.
 • Revizuirea politicilor fiscale ar trebui considerată ca parte integrantă a reformelor structurale din statele membre. Politicile fiscale trebuie să fie revizuite din perspectiva competitivității, datoriilor sustenabile și politicilor în materie de cheltuieli ale statelor membre.
 • Insistăm asupra faptului că toate statele membre și, în special, cele care primesc asistență financiară, sunt obligate să pună în aplicare reforme structurale, inclusiv sporirea capacității și eficienței lor de colectare a impozitelor, combaterea fraudei fiscale și punerea în practică a unor acțiuni împotriva planificării fiscale agresive.
 • Dorim să susținem un sector european de afaceri puternic și diversificat și recunoaștem că securitatea juridică și simplificarea normelor fiscale joacă un rol important în crearea unui mediu de afaceri favorabil.
 • În cazul reformării politicilor fiscale, sarcina administrativă și costurile de punere în conformitate ar trebui, de asemenea, să fie analizate cu atenție. Susținem ferm dezvoltarea unor modele fiscale și a unor proceduri simplificate de conformitate fiscală care să favorizeze IMM-urile, microîntreprinderile și întreprinderile nou-înființate.

Solicitările Grupului PPE cu privire la măsurile legislative și nelegislative

 • Salutăm actualele cerințe de raportare pentru fiecare țară în parte, astfel cum este prevăzut în Directiva privind contabilitatea, care urmează să fie evaluată de Comisie până în anul 2018, și în Directiva privind cerințele de capital IV. Solicităm o evaluare ex-ante aprofundată de către Comisie înainte de analizarea oricărei propuneri privind o eventuală extindere a acestor cerințe. Pentru a se asigura menținerea unor condiții de concurență echitabile, trebuie să fie luate în considerare evoluțiile privind raportarea pentru fiecare țară în parte din cadrul inițiativei BEPS a OCDE. Considerăm că este esențial ca IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie să fie excluse de la îndeplinirea obligațiilor suplimentare de raportare.
 • Solicităm Comisiei să propună noi acte legislative sau alte măsuri pentru evitarea BEPS, care să reflecte conținutul planului de acțiune al OCDE. Solicităm Comisiei să promoveze cele mai bune practici privind prețurile de transfer și stabilirea taxelor pentru împrumuturi și finanțări pentru tranzacțiile intragrup, cu scopul de a le aduce în conformitate cu prețurile pieței. Subliniem necesitatea unei abordări europene pentru combaterea tratamentului transfrontalier neuniform al elementelor hibride și pentru elaborarea de norme comune privind regimurile fiscale favorabile brevetelor.
 • Solicităm Comisiei să prezinte o inițiativă îmbunătățită a UE privind o bază fiscală obligatorie pentru societăți, care ar trebui să ducă la o simplificare administrativă considerabilă și să includă un regim de tranziție lină.
 • Solicităm Comisiei să aplice în mod sistematic instrumentele de anchetă existente și dispozițiile în materie de ajutoare de stat pentru a garanta politici corecte privind concurența și fiscalitatea. Astfel, în direcțiile relevante ale Comisiei ar trebui să se consolideze resursele și să crească numărul personalului până la un nivel adecvat.
 • Salutăm ultima propunere a Comisiei de a introduce un schimb automat de informații privind deciziile fiscale între statele membre, în mod obligatoriu și periodic, și solicităm finalizarea rapidă a acestei legislații și utilizarea eficace a informațiilor de către statele membre și Comisie. Considerăm că deciziile fiscale transfrontaliere și cele naționale relevante ar trebui să facă obiectul schimbului automat de informații.
 • În ceea ce privește TVA-ul, solicităm Comisiei să faciliteze în continuare principiul „țării de destinație”, în special în vederea aplicării sale în cazul IMM-urilor.
 • Solicităm Comisiei să acționeze pentru a îmbunătăți eficacitatea sistemelor fiscale în materie de TVA și pentru a asigura o mai bună respectare a normelor privind TVA.
 • Solicităm Comisiei să analizeze în continuare posibilitățile de extindere a punerii în aplicare a mecanismului de taxare inversă a TVA la furnizarea de bunuri între întreprinderi, astfel cum se aplică deja pentru produsele și serviciile digitale.
 • Solicităm Comisiei să definească punctele de referință pentru impozitarea conținutul digital și a serviciilor digitale, în conformitate cu strategia UE privind piața unică digitală.
 • În vederea asigurării unei aplicări neutre din punct de vedere tehnologic a normelor privind TVA, solicităm Comisiei să propună modificări ale Directivei TVA, care să garanteze că versiunile digitale și fizice ale unui anumit produs sunt tratate în același mod.
 • Semestrul european ar trebui să fie utilizat pentru a promova politici fiscale responsabile. Analiza anuală a creșterii, precum și recomandările specifice fiecărei țări, pot fi, de asemenea, utilizate în vederea recomandării unor măsuri de sporire a eficacității sistemelor fiscale și în vederea promovării celor mai bune practici în ceea ce privește colectarea eficace a impozitelor.
 • Îndemnăm statele membre să consolideze cooperarea în ceea ce privește combaterea fraudei în materie de TVA.
 • Solicităm Comisiei să prezinte o comunicare care să includă o definiție a paradisurilor fiscale (jurisdicții necooperante) la nivelul UE, pe baza criteriilor OCDE. Această politică ar trebui să fie combinată cu o imagine clară asupra modului de utilizare a listei.
 • Îndemnăm statele membre să se asigure că normele fiscale naționale sprijină IMM-urile și întreprinderile familiale, care constituie fundamentul economiei noastre.
 • Îndemnăm statele membre să introducă un impozit standard reținut la sursă asupra redevențelor, pentru a se asigura că plata de redevențe către țări din afara UE, care nu sunt acoperite de tratatele fiscale bilaterale relevante, sunt supuse impozitării.
 • Solicităm o reformă și o îmbunătățire a funcționării Grupului de lucru pentru codul de conduită. Grupul ar trebui să fie consolidat la nivel politic, astfel încât să contribuie la o coordonare fiscală la nivelul UE și la acțiuni la nivelul UE împotriva BEPS.

Conținut conex