ERP fraktsiooni seisukoht maksustamise kohta

24.06.2015

ERP fraktsiooni seisukoht maksustamise kohta

Väljaanne picture

ERP fraktsiooni prioriteedid maksustamise osas:

 • Makse tuleb maksta riikides, kus toimub tegelik majandustegevus ja majanduslik väärtusloome, või kaudse maksustamise puhul seal, kus toimub tarbimine.
 • Tervitame sihtriigi põhimõtte kohaldamist ELi käibemaksureeglitele ning rõhutame vajadust tugevdada käibemaksusüsteemide efektiivsust ning vastavust käibemaksureeglitele Kogu ELis.
 • Pooldame tugevat maksusuveräänsust ning seega ei näe vajadust aluslepingute ülevaatamiseks, et kaotada ühehäälsuse nõue maksuasjade osas. Sellele vaatamata peab liikmesriikide vahel tugevnema koordineerimine ja koostöö, et kõrvaldada mis tahes topeltmaksustamise või topelt mittemaksustamise vormid ning kehtiva maksubaasi õõnestamise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS (ing. k.): kehtiva maksubaasi õõnestamine ja kasumi ümberpaigutamine) vastaste reeglite kuritarvitamine.
 • Rõhutame, et panuse andmiseks majanduskasvu ja töökohtade loomisse, on vaja üle minna töö maksustamiselt laiemapõhjalisele maksusüsteemile. Rohkem tuleks tähelepanu suunata maksukoormuse nihutamisele otsestelt maksudelt kaudsetele maksudele.
 • Pooldame maksubaasi ja maksuhalduse menetluste ühtlustamist ELis, kuid oleme vastu maksumäärade ühtlustamisele. Liikmesriigid suudavad maksumäärad ise kõige paremini kindlaks määrata, luues nii asjakohaste maksumäärade loomuliku vahemiku ELis. Samuti peaks maksubaasi ühtlustamine (seoses maksureeglitega) tagama ettevõtete erinevate võlapõhise ja omakapitali rahastamise struktuuride mittediskrimineeriva kasutamise.
 • Liikmesriikide maksusüsteemide väljatöötamise peamiseks põhimõtteks peab olema efektiivne, läbipaistev ja õiglane maksukonkurents, et maksusüsteemid peegeldaksid väljakutseid, mis tuleb lahendada liikmesriikide majandustes seoses globaliseerumise ja konkurentsiga. Maksu- ja konkurentsireegleid tuleb käsitleda kui ühe mündi kahte külge, mis peavad teenima kõigi ELi tarbijate ja kodanike huvide. Meie hinnangul on Euroopa riigiabi kontroll oluline vahend võitlemaks maksutavade vastu, mis moonutavad ühisturgu.
 • Oleme arvamusel, et maksuotsused on oluline vahend tagamaks ettevõtetele õiguskindlust, rõhutades samal ajal, et maksuotsuste kui vahendi väärkasutus ärilistel läbirääkimistel, austamata õigusriigi põhimõtet, on vastuvõetamatu. Maksuotsuste väärkasutamise vastu tuleb võidelda nii ELi ja kui ka rahvusvahelisel tasandil.
 • Tunnistame, et ELi maksupoliitika kavandamisel tuleks arvestada globaalset konteksti ning koordineeritud globaalse maksustruktuuri määratlemisel, mis võitleb maksudest kõrvalehoidumise vastu, tuleb arvesse võtta OECD ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide pingutusi.
 • Pooldame hiljutisi edusamme makse puudutava automaatse teabevahetuse osas ja oleme valmis globaalsel tasandil toetama finantskontosid käsitlevat automaatse teabevahetuse (mis peaks olema vastastikune) OECD standardit.
 • Maksupoliitika läbivaatamist tuleks käsitleda kui lahutamatut osa liikmesriikide struktuurireformidest. Maksupoliitika tuleb läbi vaadata liikmesriigi konkurentsi, jätkusuutliku võla- ja kulupoliitika valguses.
 • Nõuame, et kõik liikmesriigid, eriti rahalist abi saavad riigid, võtavad kohustuse kohaldada struktuurseid reforme, sh suurendades oma maksukogumise võimekust ja efektiivsust, võideldes maksupettustega ja rakendades meetmeid agressiivse maksuplaneerimise vastu.
 • Tahame edendada tugevat ja mitmekesist Euroopa ettevõtlusmaastikku ning teadvustame, et õiguskindlus ja maksureeglite lihtsus mängivad olulist rolli soodsa ettevõtluskeskkonna loomisel.
 • Maksupoliitika reformimisel tuleks põhjalikult hinnata ka halduskoormust ja nõuete täitmise kulusid. Toetame maksumudelite väljatöötamist ja maksumenetluste lihtsustamist, mis kindlalt soosivad VKEsid, mikroettevõtteid ja idufirmasid.

ERP fraktsioon taotleb järgnevate konkreetsete seadusandlike ja muude kui seadusandlike meetmete võtmist:

 • Pooldame raamatupidamisdirektiivis (mille osas peab komisjon andma hinnangu hiljemalt aastaks 2018) ja neljandas kapitalinõuete direktiivis praegu kehtivat piiriüleste ettevõtjate riigipõhist aruandluskohustust. Nõuame komisjonilt põhjalikku eelhinnangut enne, kui hakatakse arutama mis tahes ettepanekut nende nõuete võimalikuks laiendamiseks. Tuleb võtta arvesse OECD maksubaasi õõnestamise ja kasumi ümberpaigutamise algatuses nimetatud piiriüleste ettevõtjate riigipõhise aruandluskohustuse arenguid, et säilitada ka edaspidi võrdsed tingimused. Meie hinnangul on oluline, et VKEd ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad on vabastatud täiendavatest aruandluskohustustest.
 • Kutsume maksubaasi õõnestamise ja kasumi ümberpaigutamise vältimiseks komisjoni üles esitama uut õigusakti ettepanekut või muid meetmeid, mis peegeldaksid OECD tegevuskava sisu. Palume komisjonil edendada häid tavasid ülekandehindade ja grupisiseste tehingute laenu- ja rahastamishindade valdkonnas, et viia need kooskõlla turuhindadega. Rõhutame vajadust euroopa lähenemisviisi järele, et võidelda ebavõrdsete piiriüleste hübriidse mittevastavuse instrumentide vastu ja edendada ühtseid eeskirju patenditulu maksustamise erikorra osas.
 • Kutsume komisjoni üles esitama täiendatud ELi algatuse äriühingu kohustusliku tulumaksubaasi kohta, mille tulemusena peaksid haldustoimingud muutuma oluliselt lihtsamaks ning hõlmama sujuvat üleminekukorda.
 • Kutsume komisjoni üles järjekindlalt kohaldama olemasolevaid kontrollimeetmeid ja riigiabi sätteid, et tagada õiglane maksu- ja konkurentsipoliitika. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb asjaomastes komisjoni direktoraatides suurendada ressursse ja töötajaskonda vajaliku tasemeni.
 • Tervitame komisjoni viimast ettepanekut kehtestada liikmesriikides kohustuslik ja regulaarselt rakendatav maksuotsuseid käsitleva teabe automaatne vahetus ja nõuame selle õigusakti ettepaneku kiiret vastuvõtmist, ning et komisjon ja liikmesriigid kasutaksid kõnealust teavet efektiivselt. Oleme seisukohal, et automaatset teabevahetust tuleb kohaldada nii piirülestele kui ka asjakohastele riiklikele maksuotsustele.
 • Käibemaksu osas kutsume komisjoni üles veel rohkem lihtsustama sihtriigi põhimõtte kasutamist, pidades eelkõige silmas selle rakendamist VKEde suhtes.
 • Kutsume komisjoni üles suurendama käibemaksusüsteemide efektiivsust ja tagama käibemaksureeglite paremat järgimist.
 • Kutsume komisjoni üles uurima ka võimalusi, et laiendada käibemaksu pöördmaksustamist ettevõtetevahelistele kaubatarnetele, nagu see hetkel kohaldub digitaalteenustele ja -kaupadele.
 • Kutsume komisjoni üles koostama võrdluspunkte digitaalse sisu ja teenuste maksustamise kohta, mis järgiksid ELi digitaalse ühtse turu strateegiat.
 • Selleks, et tagada tehnoloogiliselt neutraalsete käibemaksureeglite kohaldamine, kutsume komisjoni üles kavandama käibemaksudirektiivi muudatusi, mis tagaksid toodete füüsiliste ja digitaalsete versioonide võrdse kohtlemise.
 • Euroopa poolaastat tuleb kasutada vastutustundliku maksupoliitika edendamiseks. Samuti võib kasutada nii riigipõhiseid soovitusi kui ka iga-aastast majanduskasvu analüüsi, et pakkuda välja meetmeid suurendamaks maksusüsteemide efektiivsust ja edendada tõhusa maksukogumise häid tavasid.
 • Kutsume liikmesriike üles tõhustama koostööd käibemaksupettuste vastu võitlemisel.
 • Kutsume komisjoni üles esitama teatist kogu ELi hõlmava määratluse väljatöötamise kohta, mis põhineb OECD kriteeriumitel (koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid). See poliitika peaks sisaldama selget plaani, kuidas kriteeriumeid kohaldada.
 • Kutsume liikmesriike üles tagama, et riiklikud maksueeskirjad toetaksid VKEsid ja pereettevõtteid, mis kujutavad endast meie majanduse selgroogu.
 • Kutsume kõiki liikmesriike üles kehtestama kinnipeetavat maksu litsentsitasude, et tagada ELi mittekuuluvatesse riikidesse (mis ei ole sõlminud asjaomaseid kahepoolseid maksulepinguid) makstud litsentsitasude maksustamine.
 • Palume reformida ja parandada käitumisjuhendi töörühma tegevust. Töörühma tuleks tugevdada poliitilisel tasandil, et see saaks panustada maksustamise koordineerimisse ja maksubaasi õõnestamise ja kasumi ümberpaigutamise vastu võitlemisesse kogu ELis.

Muu seotud teave