EPP-ryhmän kannanotto elävien eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana.

15.06.2021

EPP-ryhmän kannanotto elävien eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Julkaisu picture

"Kansakunnan suuruutta ja sen moraalista kehitystä voidaan arvioida sen perusteella, miten sen eläimiä kohdellaan." Mahatma Gandhi

Poliittinen ryhmämme vastaa eurooppalaisen yhteiskunnan oikeutettuun huoleen ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksistä. Joka vuosi kuljetetaan miljoonia eläviä eläimiä kulutusta, jalostusta ja lihotusta varten sekä Euroopan unionin sisällä että kolmansiin maihin vietäviksi. Elävien eläinten kuljettaminen pitkiä matkoja pitkin on merkittävä eläinten hyvinvointiin liittyvä huolenaihe, koska eläimet altistuvat stressille. EPP-ryhmä tunnustaa, että mikä tahansa matka, sen pituudesta riippumatta, voi olla eläimille stressaava, jos asianmukaisia riskinhallintatoimia ei toteuteta. Sen vuoksi eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi kuljetuksen aikana olisi asetettava etusijalle teknologia, jolla seurataan ja valvotaan eläinten hyvinvointia koskevia indikaattoreita kuljetuksen aikana, sen sijaan, että matka-aikoja lyhennettäisiin mielivaltaisesti.

Laivat, kuorma-autot, junat ja lentokoneet voidaan mukauttaa asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että eläimiä kuljetetaan hyvissä olosuhteissa ilman fyysistä kärsimystä. EPP-ryhmä korostaa alueellisten karjankasvatusrakenteiden merkitystä, jotta ne säilytetään ja niitä tuetaan, sekä liikkuvia ja alueellisia teurastamoja, joissa keskitytään erityisesti teurastukseen alkuperätilalla. EU:lla on korkeimmat eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevat vaatimukset, mutta vielä on kuitenkin monia sääntöjenvastaisuuksia, jotka on korjattava.

Sitoumus

Jäsenvaltioiden on sitouduttava käyttämään kaikki taloudelliset resurssit ja valvontamekanismit sen varmistamiseksi, että viljelijät ja toimijat noudattavat elävien eläinten hyvinvointivaatimuksia kuljetuksen aikana. EPP-ryhmä vaatii elävien eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevan kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamista ja täytäntöönpanoa. Eläimiä on kuljetettava turvallisesti ja kohdeltava oikeudenmukaisesti; eläinten loukkaantumisen ja kärsimyksen välttäminen on tärkeää. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1/2005 3 artiklan mukaisten yleisten edellytysten on oltava täysin yhdenmukaiset: Niihin kuuluvat vedensaanti, ilmanvaihto ja lämpötilan seuranta, asianmukainen tila, lepoaika ja vieroittamattomia eläimiä koskevat erityisvaatimukset. EPP-ryhmä katsoo, että ammatillinen koulutus on perusedellytys niille, jotka käsittelevät eläimiä kuljetuksen aikana. Lisäksi ajoneuvot ja laitteet on tarkastettava säännöllisesti. Poliittinen ryhmämme kannattaa videovalvontajärjestelmien asentamista ja käyttöä pitkillä kuljetusmatkoilla, jotta varmistetaan, että vaatimuksia noudatetaan tehokkaasti. Elävien eläinten kuljetuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 tiukalla soveltamisella varmistetaan, että toistuvat rikkomukset johtavat oikeudenkäynteihin kaikkia vastuussa olevia toimijoita vastaan, jotka eivät noudata eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana. EPP-ryhmä kannattaa sitä, että jäsenvaltioilla on oltava enemmän täytäntöönpanovaltuuksia, mukaan lukien toimenpiteet rikkomusten toistumisen estämiseksi ja liikenteenharjoittajan luvan peruuttamiseksi väliaikaisesti tai kokonaan.

EPP-ryhmä kannustaa yhdenmukaistamaan EU:n laajuisia sääntöjä, joilla pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia elävien eläinten kuljetusten aikana. Säännölliset tarkastukset on varmistettava kuljetuksen kaikissa vaiheissa: Kaikkien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä avunantoa ja nopeutettua tietojenvaihtoa on parannettava.

PPE-ryhmä kannattaa tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen noudattamista ja sitoutuu löytämään ratkaisuja nykyisiin ongelmiin, jotta voidaan varmistaa eläinten hyvinvoinnin korkea taso ja parantaa elävien eläinten kuljetuksia.

Lainsäädäntökehys

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläimiä pidetään ja kuljetetaan hyvissä olosuhteissa ja että niitä ei kohdella huonosti, pahoinpidellä, kohdella väärin, tuottaa kipua tai kärsimystä.

EPP-ryhmä muistuttaa, että voimassa olevaa asetusta on tarkistettava ja parannettava, kuten ehdotetaan eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta 14. helmikuuta 2019 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa.

Joulukuussa 2019 annetuissa eläinten hyvinvointia koskevissa EU:n neuvoston päätelmissä kehotettiin komissiota tarkistamaan eläinten hyvinvointia koskevia asetuksia, mukaan lukien elävien eläinten kuljetukset. EPP-ryhmä katsoo, että asetukseen 1/2005 tehtävien muutosten on oltava tieteellisesti perusteltuja ja perustuttava olemassa olevista ja käynnissä olevista tutkimuksista ja asiantuntemuksesta saatuihin tietoihin, joissa käytetään mitattavissa olevia eläimiin perustuvia hyvinvointi-indikaattoreita, kuten fysiologisia ja käyttäytymisindeksejä, puettavia valvontalaitteita, biokemiallisia hyvinvoinnin merkkiaineita sekä simuloituja kuorma-auto- ja lentomatkoja. Se tukee myös maatilalta ruokapöytään -strategiaa, jonka tavoitteena on kestävämpi maatalous, elävien eläinten hyvinvoinnin kunnioittaminen ja etenemissuunnitelma asianomaisten säännösten uudistamiseksi.

Elävien eläinten kuljetukset EU:ssa

EPP-ryhmä ehdottaa konkreettisia ratkaisuja eläinten kuljetusten parantamiseksi EU:ssa. Se vaatii digitaalitekniikan käyttöä eläinten hyvinvointia koskevien tietojen saamiseksi kuljetuksen aikana. PPE-ryhmä kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan taloudellisen tuen GPS-varustetuille ajoneuvoille ja digitaaliselle seurannalle. Sisälämpötila-anturit ja tuulettimet on asetettava pakollisiksi elävien eläinten kaukokuljetuksissa, ja GPS-tallenteiden on oltava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

EPP-ryhmä tunnustaa eläinten maantie- ja merikuljetusten erot ja tukee alan lisätutkimuksia, joilla pyritään ymmärtämään kunkin kuljetusmuodon vaikutusta eläinten hyvinvointiin.

EPP-ryhmä kannattaa lisätutkimusten tekemistä siitä, miten eläinten hyvinvointia voidaan parantaa kuljetuksen aikana, kuten eläinten ruokintaa matkan aikana, sekä tutkimusta eläimiin perustuvista stressin ja hyvinvoinnin indikaattoreista. EPP-ryhmä kannattaa myös elävien eläinten kuljetukseen tarkoitettujen käytävien luomista, mukaan lukien lepo- ja ruokintatilat, jäljitettävyys ja matkojen aikataulutus odotusaikojen ja lastausviiveiden välttämiseksi.

Eläinten pitkän matkan kuljetukset

Eläinten pitkän matkan kuljetuksia tapahtuu silloin, kun teurastus- tai lihotuskeskusvaihtoehdot ovat alueellisesti rajalliset ja kun YMP:n kaltaisilla rahoitusvälineillä tuettu ylituotanto on liian suuri.

Vieroittamattomien ja muiden haavoittuvien eläinten, kuten tiinehtyneiden ja uran loppuvaiheessa olevien eläinten, pitkän matkan kuljetuksissa olisi otettava huomioon niiden erityinen alttius hauraudelle ja sairauksille, ja niissä olisi noudatettava tiukkoja sääntöjä, kuten säännöllisiä pysähdyksiä ja kuorman purkamista asianmukaista ruokintaa varten.

Tarvitaan avoin EU:n seuranta- ja raportointijärjestelmä, jotta jäsenvaltiot ja EU:n komissio ovat täysin vastuussa asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta ja jotta voidaan varmistaa, että rikkomuksiin puututaan ja niitä lievennetään tehokkaasti.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä EU:n syrjäisimmille alueille suuntautuviin ja niiltä lähteviin elävien eläinten kuljetuksiin.

Etusijalle olisi kuitenkin asetettava teurastaminen mahdollisimman lähellä tuotantopaikkaa.

Teurastuslaitokset, myös liikkuvat, alueilla, joilla eläimiä on paljon, ja teurastuksen keskittäminen alkuperätilalla vähentävät osaltaan eläinten kärsimystä, parantavat taloudellista arvoa ja ottavat käyttöön eläinten hyvinvointimerkin kaikissa paikallisen elintarvikeketjun vaiheissa.

Elävien eläinten vienti kolmansiin maihin

EU:n elävien eläinten vienti keskittyy pääasiassa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Koska näiden alueiden kuluttajat suosivat eläinten teurastamista osana uskonnollisia rituaaleja, elävien eläinten vienti on tärkeää taloudellista toimintaa ja tulonlähde eurooppalaisille viljelijöille. Ensisijaisena tavoitteenamme on tukea työpaikkojen luomista ja nykyisten työpaikkojen suojelua. Muistutamme, että kauppasuhteisiin vaikuttavat tarjonta ja kysyntä; näin ollen on erittäin tärkeää, että EU:n karjankasvattajat voivat vastata elävien eläinten kysyntään erityisesti edellä mainituilla alueilla.

PPE-ryhmä vaatii varmistamaan tarkastusten ja valvonnan täytäntöönpanon lähtöpisteestä määränpäähän. Asiakirjojen toimittaminen sähköisessä muodossa auttaisi terveys- ja rajaviranomaisia sekä nopeiden kaistojen luominen rajoilla, mikä lyhentäisi odotusaikoja ja vaikuttaisi myönteisesti eläinten hyvinvointiin. Poliittinen ryhmämme tukee EU:sta lähtevien alusten ja kuorma-autojen pysyviä tarkastuksia ja valvontaa. Tuojamaiden tulisi antaa palautetta eläinten tilasta lähetyksen saapuessa. Palautteen pitäisi perustua tarkastuksiin, jotka sertifioidut yritykset ovat suorittaneet, jotta voidaan varmistaa, että EU:n standardit täyttyvät.

Päätelmät

  • Sekä toimijoiden että viejien edun mukaista on, että eläimet saapuvat määränpäähänsä mahdollisimman hyvässä kunnossa.

  • Tehokkaita ja konkreettisia ratkaisuja tarvitaan, jotta elävien eläinten kuljetuksia voidaan hallinnoida paremmin aiheuttamatta kuitenkaan lisärasitteita ja korkeita kustannuksia, jotka lopulta jäävät kuluttajien maksettaviksi.

  • Asetuksella (EY) N:o 1/2005 on ollut myönteinen vaikutus eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana, kun kukin jäsenvaltio on pannut sen täytäntöön harkitusti. EPP-ryhmä tukee pyrkimyksiä yhdenmukaisten eläinten hyvinvointinormien saavuttamiseksi Euroopan unionissa sekä seuraamusjärjestelmää, jos niitä ei noudateta. Tavoitteena olisi oltava elävien eläinten kuljetusten vähentäminen, parantaminen ja korvaaminen lihan/ruhojen ja geneettisen materiaalin kaupalla tarvittaessa.

  • Euroopan unionin on pysyttävä merkittävänä johtavana toimijana elävien eläinten viennissä. Useat kansalliset viranomaiset eivät käytä TRACES-järjestelmässä saatavilla olevia tietoja tarkastusten ja auditointien suorittamiseen, mikä johtuu osittain nykyisistä käyttöoikeusrajoituksista. Eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten puutteellinen noudattaminen johtaa lopulta rikkomuksiin.

  • Kansalaisjärjestöjen, hallitusten, vastuuviranomaisten, tutkijoiden ja kaikkien eläinlääkintä- ja eläinsuojelualalla toimivien tahojen on käytävä vuoropuhelua elävien eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön parantamiseksi.

  • Ammattimaisesti toimivia kuljetusyrityksiä olisi vahvistettava ja parhaita käytäntöjä olisi vaihdettava.

Taustaa: EU:n sisäisen elävien eläinten kaupan taloudellinen arvo oli 8,6 miljardia euroa vuonna 2018, ja elävien eläinten vienti EU:sta ylittää 3 miljardia euroa. Elävien eläinten kuljetukset kolmansiin maihin ovat lisääntyneet viime vuosina. Eläinkuljetukset ovat taloudellista toimintaa ja osa eläintuotantosykliä, ja ne voidaan jossain määrin korvata eläintuotteiden ja geneettisen materiaalin kuljetuksilla. EPP-ryhmä suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin vahvistaa alueellisia toimitusketjuja ja laajentaa tilateurastusmahdollisuuksia.

Muu asiaa liittyvä sisältö