Stališče skupine EPP o dobrem počutju živih živali med prevozom

15.06.2021

Stališče skupine EPP o dobrem počutju živih živali med prevozom

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Objava picture

"Veličino naroda in njegov moralni napredek lahko ocenimo po tem, kako ravnajo z živalmi." Mahatma Gandhi

Naša politična skupina se odziva na upravičeno zaskrbljenost evropske družbe glede vprašanj okolja in dobrega počutja živali. Na milijone živih živali se vsako leto prepelje za potrošnjo, vzrejo in pitanje, tako znotraj Evropske unije kot za izvoz v tretje države. Prevoz živih živali na dolge razdalje je zaradi stresa, ki so mu živali izpostavljene, velik problem za dobrobit živali. Skupina EPP priznava, da je lahko vsako potovanje, ne glede na dolžino, za živali stresno, če se ne sprejmejo ustrezni ukrepi za obvladovanje tveganja. Zato je treba za zagotovitev dobrega počutja živali med prevozom dati prednost uporabi tehnologij za spremljanje in sledenje kazalnikov dobrega počutja živali med prevozom pred samovoljnim skrajšanjem časa potovanja.

Ladje, tovornjake, vlake in letala je mogoče ustrezno prilagoditi, da se zagotovi, da se živali prevažajo v dobrih pogojih, ne da bi bile izpostavljene fizičnemu trpljenju. Skupina EPP poudarja pomen regionalnih živinorejskih struktur, da se te ohranijo in podprejo, ter mobilnih in regionalnih klavnic, zlasti s poudarkom na zakolu na gospodarstvu izvora. V EU veljajo najvišji standardi za dobro počutje živali med prevozom, vendar je še vedno veliko nepravilnosti, ki jih je treba odpraviti.

Zaveza

Države članice se zavežejo, da bodo uporabile vsa finančna sredstva in nadzorne mehanizme, da bi zagotovile, da kmetje in izvajalci izpolnjujejo zahteve glede dobrega počutja živih živali med prevozom. Skupina EPP poziva k uskladitvi in izvajanju nacionalne zakonodaje o dobrem počutju živih živali med prevozom. Živali je treba prevažati varno in z njimi ravnati pošteno; pomembno je preprečiti poškodbe in trpljenje živali. Zato morajo biti splošni pogoji v skladu s členom 3 Uredbe 1/2005 v celoti izpolnjeni: To vključuje oskrbo z vodo, prezračevanje in spremljanje temperature, ustrezen prostor, čas počitka in posebne zahteve za neodstavljene živali. Skupina EPP meni, da je strokovno usposabljanje osnovna zahteva za tiste, ki ravnajo z živalmi med prevozom. Poleg tega je treba izvajati redne preglede vozil in opreme. Naša politična skupina podpira namestitev in uporabo sistemov videonadzora na dolgih poteh, da se zagotovi učinkovito izpolnjevanje zahtev. Dosledna uporaba Uredbe 1/2005 o prevozu živih živali zagotavlja, da se zaradi ponavljajočih se kršitev proti vsem odgovornim izvajalcem sprožijo sodni postopki zaradi nespoštovanja dobrega počutja živali med prevozom. Skupina EPP podpira, da imajo države članice večja izvršilna pooblastila, vključno z ukrepi za preprečevanje ponovnih kršitev in začasni ali trajni odvzem dovoljenja prevozniku.

Skupina EPP spodbuja usklajena pravila po vsej EU za izboljšanje dobrega počutja živali med prevozom živih živali. Na vsaki stopnji prevoza je treba zagotoviti redne preglede: Izboljšati je treba medsebojno pomoč in pospešeno izmenjavo informacij med pristojnimi organi vseh držav članic in tretjih držav.

Skupina EPP podpira spoštovanje Evropske konvencije o zaščiti rejnih živali in se zavezuje k iskanju rešitev za sedanje težave, da bi zagotovili visoke standarde dobrega počutja živali in izboljšali prevoz živih živali.

Zakonodajni okvir

V skladu s členom 13 PDEU morajo Evropska unija in države članice zagotoviti, da se živali redijo in prevažajo v dobrih pogojih ter da niso izpostavljene slabemu ravnanju, zlorabi, bolečinam ali trpljenju.

Skupina EPP opozarja na revizijo in potrebne izboljšave obstoječe uredbe, kot je predlagano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom.

V sklepih Sveta EU o dobrem počutju živali iz decembra 2019 je bila Komisija pozvana k reviziji predpisov o dobrem počutju živali, vključno s prevozom živih živali. Skupina EPP meni, da morajo biti vse spremembe Uredbe 1/2005 znanstveno utemeljene in temeljiti na podatkih iz obstoječih in tekočih študij ter strokovnem znanju, pri čemer je treba uporabiti merljive kazalnike dobrobiti živali, kot so fiziološki in vedenjski indeksi, nosljivi monitorji, biokemični označevalci dobrobiti ter simulirani prevozi s tovornjaki in letali. Podpira tudi strategijo od kmetije do vilice, katere cilj je bolj trajnostno kmetijstvo, spoštovanje dobrega počutja živih živali in načrt za prenovo zadevnih predpisov.

Prevoz živih živali v EU

Skupina EPP predlaga konkretne rešitve za izboljšanje prevoza živali v EU. Vztraja pri uporabi digitalnih tehnologij za pridobivanje informacij o dobrem počutju živali med prevozom. Skupina EPP poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo finančno podporo za vozila, opremljena z GPS, in digitalno spremljanje. Med prevozom živih živali na dolge razdalje morajo biti obvezni senzorji notranje temperature in prezračevalni ventilatorji, posnetki GPS pa morajo biti dostopni pristojnim organom držav članic.

Skupina EPP priznava razliko med cestnim in pomorskim prevozom živali ter podpira nadaljnje raziskave na tem področju, da bi razumeli vpliv vsakega načina prevoza na dobro počutje živali.

Skupina EPP podpira izvajanje nadaljnjih raziskav o tem, kako je mogoče izboljšati dobro počutje živali med prevozom, na primer o hranjenju živali med potovanjem, ter raziskave o kazalnikih stresa in dobrega počutja, ki temeljijo na živalih. Skupina EPP podpira tudi vzpostavitev koridorjev, namenjenih prevozu živih živali, vključno s prostori za počitek in hranjenje, sledljivostjo in načrtovanjem poti, da bi se izognili čakanju in zamudam pri nakladanju.

Prevoz živali na dolge razdalje

Prevoz živali na dolge razdalje se izvaja, kadar so možnosti za klanje ali pitanje živali na regionalni ravni omejene in zaradi prekomerne proizvodnje, ki jo podpirajo finančna orodja, kot je SKP.

Pri prevozu neodstavljenih in drugih ranljivih živali, kot so breje živali in živali, ki so na koncu kariere, na dolge razdalje je treba upoštevati njihovo posebno dovzetnost za šibkost in bolezni ter upoštevati stroga pravila, kot so redni postanki in razkladanje za ustrezno krmljenje.

Potreben je pregleden sistem EU za spremljanje in poročanje, da bodo države članice in Komisija EU v celoti odgovorne za izvajanje in izvrševanje Uredbe ter da se bodo kršitve učinkovito obravnavale in ublažile.

Posebno pozornost je treba nameniti posebnim vidikom prevoza živih živali v najbolj oddaljene regije EU in iz njih.

Vendar bi bilo treba dati prednost zakolu čim bližje kraju proizvodnje.

Klavnice, vključno s premičnimi, na območjih z visoko koncentracijo živali, s poudarkom na zakolu na gospodarstvu izvora, prispevajo k zmanjšanju trpljenja živali, izboljšanju gospodarske vrednosti in uvedbi znaka za dobro počutje živali na vseh stopnjah lokalne verige preskrbe s hrano.

Izvoz živih živali v tretje države

Izvoz živih živali iz EU je osredotočen predvsem na Bližnji vzhod in severno Afriko. Glede na to, da potrošniki v teh regijah raje zakoljejo živali v okviru verskih obredov, je izvoz živih živali pomembna gospodarska dejavnost in vir dohodka za evropske kmete. Naša prednostna naloga je podpirati ustvarjanje novih delovnih mest in zaščito obstoječih. Opozarjamo, da na trgovinske odnose vplivata ponudba in povpraševanje; zato je izredno pomembno, da lahko živinorejci v EU zadovoljijo povpraševanje po živih živalih, zlasti iz omenjenih regij.

Skupina EPP vztraja, da je treba zagotoviti izvajanje pregledov in kontrol od odhodne do namembne točke. Zagotavljanje dokumentov v elektronski obliki bi bilo v pomoč sanitarnim in mejnim organom, prav tako pa bi se na mejah vzpostavile hitre proge, kar bi skrajšalo čakalne dobe in pozitivno vplivalo na dobro počutje živali. Naša politična skupina podpira stalne inšpekcijske preglede in nadzor ladij in tovornjakov, ki zapuščajo EU. Države uvoznice bi morale zagotoviti povratne informacije o stanju živali ob prihodu pošiljke. Te povratne informacije morajo temeljiti na pregledih, ki so jih opravila certificirana podjetja, da se zagotovi izpolnjevanje standardov EU.

Sklepi

  • V interesu izvajalcev in izvoznikov je, da živali prispejo v namembni kraj v najboljšem možnem stanju.

  • Za boljše upravljanje prevoza živih živali so potrebne učinkovite in konkretne rešitve, ne da bi pri tem nastala dodatna bremena in visoki stroški, ki jih bodo na koncu krili potrošniki.

  • Uredba št. 1/2005 je pozitivno vplivala na dobro počutje živali med prevozom, če jo je vsaka država članica izvajala preudarno. SkupinaEPP podpira prizadevanja za dosego enotnih standardov dobrega počutja živali v Evropski uniji, pa tudi sistem sankcij v primeru neskladnosti. Cilj bi moral biti zmanjšanje, izpopolnitev in nadomestitev prevoza živih živali s trgovino z mesom/ trupi in genskim materialom, kjer je to primerno.

  • Evropska unija mora ostati pomembna vodilna država na področju izvoza živih živali. Več nacionalnih organov ne uporablja informacij, ki so na voljo v sistemu TRACES, za izvajanje inšpekcijskih pregledov in revizij, deloma zaradi obstoječih omejitev dostopa uporabnikov. Neustrezno izpolnjevanje zahtev o dobrem počutju živali sčasoma privede do kršitev.

  • Nevladne organizacije, vlade, odgovorni organi, raziskovalci in vse strukture z odgovornostmi na področju veterine in zaščite živali vzdržujejo dialog za izboljšanje zakonodaje o prevozu živih živali.

  • Okrepiti je treba strokovno usposobljena prevozna podjetja in izmenjati ukrepe najboljše prakse.

Ozadje: Gospodarska vrednost trgovine z živimi živalmi znotraj EU je leta 2018 znašala 8,6 milijarde EUR, izvoz živih živali iz EU pa presega 3 milijarde EUR. Prevoz živih živali v tretje države se je v zadnjih letih povečal. Prevoz živali je gospodarska dejavnost in del živalskega proizvodnega cikla, ki ga je mogoče do neke mere nadomestiti s prevozom živalskih proizvodov in genskega materiala. Skupina EPP pozdravlja prizadevanja Komisije za krepitev regionalnih dobavnih verig in razširitev možnosti zakola na kmetijah.

Ostali povezani dokumenti

Koordinatorji
news
Dodatne informacije
Koordinatorji
news
Dodatne informacije
High voltage post
news
Dodatne informacije
View of Luxury Motoryacht
news
Dodatne informacije
Close-up of female apprentice using yoke machine. Female engineer is wearing protective glasses in factory. She is working in manufacturing industry.
news
Dodatne informacije