Stanovisko skupiny EPP k dobrým životním podmínkám živých zvířat během přepravy

15.06.2021

Stanovisko skupiny EPP k dobrým životním podmínkám živých zvířat během přepravy

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Publikace picture

"Velikost národa a jeho morální pokrok lze posoudit podle toho, jak se zachází se zvířaty." Mahátma Gándhí

Naše politická skupina reaguje na oprávněné obavy evropské společnosti v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Každoročně jsou přepravovány miliony živých zvířat určených ke spotřebě, chovu a výkrmu, a to jak v rámci Evropské unie, tak na vývoz do třetích zemí. Přeprava živých zvířat na dlouhé vzdálenosti je vzhledem ke stresu, kterému jsou zvířata vystavena, velkým problémem z hlediska dobrých životních podmínek zvířat. Skupina EPP uznává, že každá cesta, bez ohledu na její délku, může být pro zvířata stresující, pokud nejsou přijata vhodná opatření k řízení rizik. Proto by v zájmu zajištění dobrých životních podmínek zvířat během přepravy mělo být upřednostněno používání technologií pro sledování a monitorování ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat během přepravy před svévolným zkracováním doby přepravy.

Lodě, nákladní automobily, vlaky a letadla lze vhodně upravit tak, aby byla zvířata přepravována v dobrých podmínkách a nebyla vystavena fyzickému utrpení. Skupina EPP zdůrazňuje význam regionálních struktur chovu hospodářských zvířat, aby byly zachovány a podporovány, a také mobilních a regionálních jatek, zejména se zaměřením na porážky v hospodářstvích původu. V EU platí nejvyšší normy pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy, nicméně stále existuje mnoho nesrovnalostí, které je třeba napravit.

Závazek

Členské státy se zavazují využít veškeré finanční zdroje a kontrolní mechanismy k zajištění toho, aby zemědělci a provozovatelé dodržovali požadavky na dobré životní podmínky živých zvířat během přepravy. Skupina PPE vyzývá k harmonizaci a prosazování vnitrostátních právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek živých zvířat během přepravy. Zvířata musí být přepravována bezpečně a musí s nimi být zacházeno spravedlivě; důležité je zabránit zranění a utrpení zvířat. Proto musí být plně v souladu s obecnými podmínkami podle článku 3 nařízení č. 1/2005: Mezi ně patří zásobování vodou, větrání a sledování teploty, vhodný prostor, doba odpočinku a zvláštní požadavky na neodstavená zvířata. Skupina EPP se domnívá, že základním požadavkem na osoby manipulující se zvířaty během přepravy je odborné školení. Kromě toho musí být prováděny pravidelné kontroly vozidel a vybavení. Naše politická skupina podporuje instalaci a používání kamerových systémů na dálkových trasách, aby bylo zajištěno účinné dodržování předpisů. Přísné uplatňování nařízení č. 1/2005 o přepravě živých zvířat zajistí, aby opakované porušování vedlo k soudnímu řízení proti všem odpovědným provozovatelům za nedodržování dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. Skupina PPE podporuje, aby členské státy měly větší pravomoci v oblasti prosazování práva, včetně opatření k zabránění opakování porušení předpisů a k pozastavení nebo odnětí povolení dopravci.

Skupina EPP podporuje harmonizaci pravidel v celé EU zaměřenou na zlepšení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy živých zvířat. V každé fázi přepravy musí být zajištěny pravidelné kontroly: Zlepší se vzájemná pomoc a urychlí se výměna informací mezi příslušnými orgány všech členských států a třetích zemí.

Skupina EPP podporuje dodržování Evropské úmluvy o ochraně hospodářských zvířat a zavazuje se k hledání řešení současných problémů s cílem zajistit vysoké standardy dobrých životních podmínek zvířat a zlepšit přepravu živých zvířat.

Legislativní rámec

Podle článku 13 SFEU musí Evropská unie a členské státy zajistit, aby zvířata byla chována a přepravována v dobrých podmínkách a nebyla vystavena špatnému zacházení, týrání, bolesti nebo utrpení.

Skupina PPE připomíná revizi a potřebná zlepšení stávajícího nařízení, jak je navrhováno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o provádění nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy.

Závěry Rady EU o dobrých životních podmínkách zvířat z prosince 2019 vyzvaly Komisi k revizi předpisů o dobrých životních podmínkách zvířat, včetně přepravy živých zvířat. Skupina EPP se domnívá, že jakékoli změny nařízení č. 1/2005 musí být vědecky podložené a musí vycházet z údajů ze stávajících a probíhajících studií a odborných znalostí, přičemž je třeba využívat měřitelné ukazatele welfare zvířat, jako jsou fyziologické a behaviorální indexy, nositelné monitory, biochemické markery pohody a simulované jízdy nákladních automobilů a letadel. Podporuje také strategii Farm to Fork zaměřenou na udržitelnější zemědělství, respektování dobrých životních podmínek živých zvířat a plán na přepracování příslušných předpisů.

Přeprava živých zvířat v rámci EU

Skupina EPP navrhuje konkrétní řešení pro zlepšení přepravy zvířat v rámci EU. Trvá na využívání digitálních technologií k získávání informací o dobrých životních podmínkách zvířat během přepravy. Skupina EPP vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily finanční podporu pro vozidla vybavená GPS a digitální monitoring. Při dálkové přepravě živých zvířat musí být povinná čidla vnitřní teploty a ventilátory a záznamy GPS musí být přístupné příslušným orgánům členských států.

Skupina PPE uznává rozdíl mezi silniční a námořní přepravou zvířat a podporuje další výzkum v této oblasti, aby bylo možné pochopit dopad jednotlivých druhů přepravy na dobré životní podmínky zvířat.

Skupina EPP podporuje provádění dalšího výzkumu toho, jak lze zlepšit dobré životní podmínky zvířat během přepravy, například krmení zvířat během cesty, a výzkum ukazatelů stresu a pohody zvířat. Skupina EPP rovněž podporuje vytvoření koridorů určených pro přepravu živých zvířat, včetně zařízení pro odpočinek a krmení, sledovatelnosti a plánování cest, aby se zabránilo čekání a zpoždění při nakládání.

Přeprava zvířat na dlouhé vzdálenosti

K přepravě zvířat na dlouhé vzdálenosti dochází v případě, že na regionální úrovni existují omezené možnosti porážek nebo výkrmových středisek, a z důvodu nadprodukce podporované finančními nástroji, jako je SZP.

Dálková přeprava neodstavených a jiných zranitelných zvířat, jako jsou březí zvířata a zvířata na konci péče, by měla zohledňovat zvláštní náchylnost ke slabosti a nemocem a dodržovat přísná pravidla, jako jsou pravidelné zastávky a vykládky pro řádné krmení.

Je zapotřebí transparentní systém EU pro monitorování a podávání zpráv, aby členské státy i Komise EU byly plně odpovědné za provádění a prosazování nařízení a aby bylo zajištěno, že porušování předpisů bude účinně řešeno a zmírňováno.

Zvláštní pozornost by měla být věnována specifickým aspektům přepravy živých zvířat do nejvzdálenějších regionů EU a z nich.

Prioritou by však měla být porážka co nejblíže místu produkce.

Porážková zařízení, včetně mobilních, v oblastech s vysokou koncentrací zvířat se zaměřením na porážku v místě původu přispívají ke snížení utrpení zvířat, zlepšení ekonomické hodnoty a zavedení označení dobrých životních podmínek zvířat ve všech fázích místního potravinového řetězce.

Vývoz živých zvířat do třetích zemí

Vývoz živých zvířat z EU se zaměřuje především na Blízký východ a severní Afriku. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé v těchto regionech dávají přednost porážkám zvířat v rámci náboženských rituálů, je vývoz živých zvířat důležitou hospodářskou činností a zdrojem příjmů pro evropské zemědělce. Naší prioritou je podpora vytváření pracovních míst a ochrana těch stávajících. Připomínáme, že obchodní vztahy jsou ovlivňovány nabídkou a poptávkou; je tedy nanejvýš důležité, aby chovatelé hospodářských zvířat v EU mohli uspokojit poptávku po živých zvířatech, zejména z výše uvedených regionů.

Skupina EPP trvá na tom, aby bylo zajištěno provádění kontrol a kontrol od místa odeslání až po místo určení. Poskytování dokumentů v elektronické podobě by pomohlo hygienickým a pohraničním orgánům, stejně jako vytvoření rychlých pruhů na hranicích, což by zkrátilo čekací doby a mělo pozitivní vliv na dobré životní podmínky zvířat. Naše politická skupina podporuje stálé kontroly a dohled nad loděmi a nákladními vozidly opouštějícími EU. Dovozní země by měly poskytovat zpětnou vazbu o stavu zvířat v době příjezdu zásilky. Tato zpětná vazba by měla být založena na kontrolách, které provedly certifikované společnosti, aby bylo zajištěno splnění norem EU.

Závěry

  • Je v zájmu hospodářských subjektů i vývozců, aby zvířata dorazila na místo určení v co nejlepším stavu.

  • Pro lepší řízení přepravy živých zvířat jsou nezbytná účinná a konkrétní řešení, aniž by vznikala další zátěž a vysoké náklady, které nakonec uhradí spotřebitelé.

  • Nařízení č. 1/2005 má pozitivní dopad na dobré životní podmínky zvířat během přepravy, pokud je každý členský stát provádí uvážlivě. SkupinaEPP podporuje úsilí o dosažení jednotných norem pro dobré životní podmínky zvířat v Evropské unii, jakož i sankční režim v případě jejich nedodržování. Cílem by mělo být omezit, zpřesnit a případně nahradit přepravu živých zvířat obchodem s masem/jatečně upravenými těly a genetickým materiálem.

  • Evropská unie musí zůstat významným lídrem v oblasti vývozu živých zvířat. Některé vnitrostátní orgány nevyužívají informace dostupné v systému TRACES k provádění kontrol a auditů, částečně z důvodu stávajících omezení přístupu uživatelů. Nedostatečné dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat nakonec vede k porušování předpisů.

  • Nevládní organizace, vlády, odpovědné orgány, výzkumní pracovníci a všechny struktury odpovědné za oblast veterinární péče a ochrany zvířat musí vést dialog s cílem zlepšit právní předpisy týkající se přepravy živých zvířat.

  • Profesionálně fungující přepravní společnosti by měly být posíleny a měla by probíhat výměna osvědčených postupů.

Souvislosti: Ekonomická hodnota obchodu s živými zvířaty uvnitř EU činila v roce 2018 8,6 miliardy EUR a vývoz živých zvířat z EU přesáhl 3 miliardy EUR. Přeprava živých zvířat do třetích zemí se v posledních letech zvýšila. Přeprava zvířat je hospodářskou činností a součástí cyklu živočišné výroby a může být do určité míry nahrazena přepravou živočišných produktů a genetického materiálu. Skupina EPP vítá snahu Komise posílit regionální dodavatelské řetězce a rozšířit možnost porážek na farmách.

Další informace

Koordinátoři
news
Přečtěte si více
Koordinátoři
news
Přečtěte si více
High voltage post
news
Přečtěte si více
View of Luxury Motoryacht
news
Přečtěte si více
Close-up of female apprentice using yoke machine. Female engineer is wearing protective glasses in factory. She is working in manufacturing industry.
news
Přečtěte si více