Promowanie rozwoju nowych europejskich liderów innowacji

Chociaż Europa przez wieki przewodziła w dziedzinie innowacji na świecie, teraz musimy starać się dogonić USA i Azję. Europa ma potencjał, aby znów być liderem kolejnej fali cyfrowej, która już teraz przekształca nasz tradycyjny przemysł i gospodarstwa domowe.

Uważamy, że cel ten uda się osiągnąć dzięki stworzeniu ram regulacyjnych, które zagwarantują społeczeństwu odpowiednie warunki do przyjęcia innowacji i zapewnią odpowiednie finansowanie. Potrzeba nam otoczenia, które będzie w stanie tworzyć nowych europejskich liderów innowacji, takich jak Airbus. Musimy udoskonalić programy badawcze w zakresie sztucznej inteligencji, ustanawiając jednocześnie jasne standardy etyczne i społeczne.

Wprowadzanie nowych pomysłów z myślą o innych ludziach

Istotą innowacji jest to, że jedni ludzie wprowadzają nowe pomysły z myślą o innych, czego przykładem mogą być dziedziny takie jak e-zdrowie, transport zintegrowany, inteligentne planowanie miast, zrównoważone rolnictwo czy włączanie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Innowacyjność nie polega na tworzeniu podziału na wygranych i przegranych. Chodzi o wprowadzanie zmian, które mają służyć Europejczykom. Nasze systemy edukacyjne muszą promować umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi we wczesnym wieku i dopasowywać właściwe umiejętności do odpowiednich możliwości. Europa powinna również dążyć do innowacji, aby ułatwić uczestnictwo w życiu społecznym, np. poprzez głosowanie elektroniczne lub wyeliminowanie dokumentów papierowych z jednostek administracji.

Opowiadamy się za polityką innowacji opartą na wartościach, a nie na algorytmach i wpływach gigantów techniki lub autorytarnych mocarstw. Europejski styl życia ma wszystkie składniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu: wartości, sprawiedliwą społeczną gospodarkę rynkową, zdolności twórcze i stabilne ustroje demokratyczne. Te elementy przewagi konkurencyjnej zaowocowały sukcesami przemysłowymi, doskonałymi możliwościami badawczymi, solidnymi systemami edukacyjnymi i największym uprzywilejowaniem konsumentów na świecie. Jeśli chcemy utrzymać ten stan rzeczy, Europa musi wspierać nowe modele biznesowe, które tworzą nowe miejsca pracy przy jednoczesnym zachowaniu standardów społecznych.