Innowacje

Promowanie rozwoju nowych europejskich liderów innowacji

Chociaż Europa przez wieki przewodziła w dziedzinie innowacji na świecie, teraz musimy starać się dogonić USA i Azję. Europa ma potencjał, aby znów być liderem kolejnej fali cyfrowej, która już teraz przekształca nasz tradycyjny przemysł i gospodarstwa domowe.

Uważamy, że cel ten uda się osiągnąć dzięki stworzeniu ram regulacyjnych, które zagwarantują społeczeństwu odpowiednie warunki do przyjęcia innowacji i zapewnią odpowiednie finansowanie. Potrzeba nam otoczenia, które będzie w stanie tworzyć nowych europejskich liderów innowacji, takich jak Airbus. Musimy udoskonalić programy badawcze w zakresie sztucznej inteligencji, ustanawiając jednocześnie jasne standardy etyczne i społeczne.

Wprowadzanie nowych pomysłów z myślą o innych ludziach

Istotą innowacji jest to, że jedni ludzie wprowadzają nowe pomysły z myślą o innych, czego przykładem mogą być dziedziny takie jak e-zdrowie, transport zintegrowany, inteligentne planowanie miast, zrównoważone rolnictwo czy włączanie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Innowacyjność nie polega na tworzeniu podziału na wygranych i przegranych. Chodzi o wprowadzanie zmian, które mają służyć Europejczykom. Nasze systemy edukacyjne muszą promować umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi we wczesnym wieku i dopasowywać właściwe umiejętności do odpowiednich możliwości. Europa powinna również dążyć do innowacji, aby ułatwić uczestnictwo w życiu społecznym, np. poprzez głosowanie elektroniczne lub wyeliminowanie dokumentów papierowych z jednostek administracji.

Opowiadamy się za polityką innowacji opartą na wartościach, a nie na algorytmach i wpływach gigantów techniki lub autorytarnych mocarstw. Europejski styl życia ma wszystkie składniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu: wartości, sprawiedliwą społeczną gospodarkę rynkową, zdolności twórcze i stabilne ustroje demokratyczne. Te elementy przewagi konkurencyjnej zaowocowały sukcesami przemysłowymi, doskonałymi możliwościami badawczymi, solidnymi systemami edukacyjnymi i największym uprzywilejowaniem konsumentów na świecie. Jeśli chcemy utrzymać ten stan rzeczy, Europa musi wspierać nowe modele biznesowe, które tworzą nowe miejsca pracy przy jednoczesnym zachowaniu standardów społecznych.

Related Content

No result

Powiązane publikacje

No result

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY