Uz patērētāju vērsts digitāls vienots tirgus

Digitālā ekonomika ir ES izaugsmes un nodarbinātības stūrakmens. Tā ir tradicionālās rūpniecības modernizācijas pamatā. Ar paredzēto 500 miljardu eiro papildu izaugsmes peļņu un būtisku ietekmi darbavietu izveidē Eiropā mēs saglabājam vadošo pozīciju tādas atbilstošas vides radīšanā, kurā digitālā ekonomika var plaukt, piedāvāt patērētājiem plašāku izvēli un veicināt sociālo iekļaušanu.

Patērētājiem jābūt digitālā vienotā tirgus uzmanības centrā. Tā kā patērētāju izdevumi rada aptuveni 56 % no ES IKP, mums jāgūst labums no darboties spējīga un daudzveidīga digitālā vienotā tirgus izvēlēm. Tas nozīmē regulējumu, kas novērstu diskrimināciju, kuras pamatā ir ģeogrāfiskā atrašanās vieta, un kas darbotos pret tādu praksi kā tiešsaistes iepirkšanās un maksājumu ģeobloķēšana. Uz laiku ceļojot uz citu dalībvalsti, patērētājiem jābūt iespējai vērot savus iemīļotos televīzijas raidījumus pat ceļojuma laikā vai jābūt iespējai piekļūt savā valstī veiktai tiešsaistes mūzikas, filmas vai sporta pasākumu translācijas pakalpojumu abonēšanai.

Iekļaušanas un inovāciju veicināšana

Tā kā digitālie pakalpojumi ir ekonomikas visstraujāk augošā nozare, mums jāveido infrastruktūra šī nozares izaugsmes atbalstam. It īpaši attālākās vietās, kur ieguldīšana infrastruktūrā ir komerciāli mazāk pievilcīga, tomēr nepieciešama, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir piekļuve internetam.

Tāpat mums jānodrošina, ka digitālā ekonomika kalpo sociālai un paaudžu iekļaušanai. Lai nodrošinātu, ka mūsu IKT nozare ir konkurētspējīga pasaules mērogā, eiropiešiem jābūt bruņotiem ar digitālām prasmēm. Mēs uzskatām, ka vienīgi digitālo prasmju veicināšana katrā izglītības un profesionālās apmācības posmā ļaus Eiropai nodrošināt nozarei nepieciešamos augsti kvalificētos strādniekus un darbiniekus.

Digitālās inovācijas Eiropā būs iespējamas tikai tad, ja mēs izveidosim atbilstošu normatīvo vidi: tādu, kas aktīvi sekmē inovācijas un ļauj inovatīvās idejas ātri izplatīt tirgū, kā arī atbalstīsim šo produktu un pakalpojumu kā kvalitātes zīmes izveidi un pārdošanu visā pasaulē. Mums nepieciešams sniegt iespēju jaunajiem eiropiešiem uzsākt un izvērst savu darbību.

Turklāt, ja vēlamies pieskaņoties pasaules ekonomikai un padarīt ES par pievilcīgu vietu, kurā ieguldīt, izveidot uzņēmumus un tiem darboties, Eiropai nepieciešams aktīvi stiprināt un stimulēt digitalizāciju citās nozarēs, piemēram, ražošanā (viedās ražotnes), enerģijas un transporta nozarēs, mazumtirdzniecībā un MVU, sabiedriskajos pakalpojumos un izglītībā.