Цифров единен пазар, насочен към потребителите

Цифровата икономика е в основата на растежа и заетостта в ЕС. Тя е от съществено значение за модернизацията на традиционната промишленост. На фона на прогнозна печалба от 500 милиарда евро от допълнителен растеж и значително подобряване на капацитета за разкриване на работни места в Европа, ние водим в усилията за създаване на подходяща среда, в която цифровата икономика да се развива успешно, да предоставя на потребителите по-голям избор и да стимулира социалното приобщаване.

Потребителите трябва да имат централно място в единния цифров пазар. Предвид факта, че разходите на потребителите съставляват около 56 % от БВП на ЕС, трябва да се възползваме от избора, който предлага един добре работещ и диверсифициран единен цифров пазар. За целта са необходими разпоредби за избягване на дискриминацията въз основа на географско местоположение, разпоредби срещу практики като блокиране по географски принцип при пазаруването и разплащанията в интернет. Потребителите трябва да са в състояние да гледат любимите си телевизионни предавания дори когато пътуват, и при краткосрочни пътувания до друга държава-членка трябва да имат достъп до услугите за онлайн музика, филми или спортни предавания, за които са абонирани в своята страна.

Стимулиране на приобщаването и иновациите

Тъй като цифровите услуги са най-бързо развиващият се икономически сектор, трябва да разработим инфраструктура за поддържане на този ръст. Това се отнася най-вече до най-отдалечените райони, където инвестирането в инфраструктура не е така привлекателно в търговско отношение, но е необходимо за обезпечаване на достъпа до интернет за всички.

Наред с това трябва да следим дали цифровата икономика подпомага социалното приобщаване и интеграцията на различните поколения. Европейците трябва да притежават цифрова грамотност, така че нашият сектор на ИКТ да бъде конкурентен в цял свят. Смятаме, че Европа ще бъде в състояние да осигурява необходимите за сектора висококвалифицирани работници и служители единствено чрез насърчаване на цифровите умения на всеки етап от образованието и професионалното обучение.

Цифровите иновации в Европа изискват също и задължително да създадем подходяща регулаторна среда: такава, която активно стимулира иновациите, дава възможност за бързото реализиране на пазара на иновативните идеи и улеснява установяването и продажбата на тези продукти и услуги като марка за качество в цял свят. Трябва да дадем възможност на младите европейци да започват стопанска дейност и да развиват мащаба ѝ.

Освен това, ако искаме да не изоставаме от темповете на глобалната икономика и да превърнем ЕС в привлекателно място за инвестиране, за учредяване на фирми и извършване на стопанска дейност, Европа трябва активно да подсили и стимулира цифровизацията в другите отрасли, като например производството (интелигентни фабрики), енергетиката и транспортния сектор, търговията и МСП, обществените услуги и образованието.

19.10.2018

Хората в сърцето на цифровата икономика