Holdningsdokument om mediefrihed og mediernes pluralisme i den digitale tidsalder

Dette indhold er også tilgængeligt i

Aktivt medborgerskab, en oplyst befolkning og den grundlæggende ret til ytringsfrihed og informationsfrihed kan i ethvert demokrati kun sikres gennem mediefrihed og mediernes pluralisme. EPP-Gruppen minder om sine forpligtelser med hensyn til de bestemmelser i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i EU-traktaten, som sikrer overholdelse af disse principper. EPP-Gruppen mener, at både online- og offlinemedier er den vigtigste kilde til information og er en vigtig faktor, der styrker det europæiske demokrati ved at fremme den offentlige mening. Ytringsfriheden er også af stor betydning for den kulturelle mangfoldighed som defineret i UNESCO's konvention.

Medierne har en vigtig økonomisk, social og kulturel rolle i EU. Europa har en stærk medieindustri, som skaber vækst og beskæftigelse og spiller en vigtig rolle med hensyn til at formidle den europæiske livsstil, historie, kultur og de europæiske værdier i hele verden. Alle medlemsstaters mediesektorer står over for forskellige trusler, udfordringer og muligheder. Den seneste politiske udvikling placerer imidlertid EU i allerforreste linje i debatten om respekt for, beskyttelse af, støtte til og fremme af mediernes pluralisme og mediefrihed i Europa.

Mediesektorens udfordringer i den digitale tidsalder

Den nye teknologis og internettets indvirkning på mediernes pluralisme

 • Nye teknologier er den drivende kraft for skabelsen af nye former for medier (formidlings- og filtreringsmekanismer såsom internetsøgemaskiner) og er ved at ændre medieforbrugsmønstrene (fra at gå på internettet til at modtage skræddersyet information direkte på borgernes konto på de sociale medier), den måde, hvorpå mennesker forholder sig til medier (øjeblikkelig mobiladgang), og hvordan de blander forskellige kommunikationskanaler (tv, radio, internet, presse, blogs og sociale medier).
 • De fordele, som nye medieteknologier har tilført mediernes pluralisme og mediefriheden, bør ikke undergraves: Internettet har drastisk reduceret produktions- og distributionsomkostningerne, og mange nye former for journalistik og medietjenester er dukket op. Nye aktører har banet vejen for nye forretningsmodeller. Forbrugerne kan vælge fra en bredere vifte af nye kilder. Produktionen af lokalt indhold stiger også hurtigt på grund af internettet.
 • Internettet åbner ligeledes muligheder og mindsker hindringerne for, at nye medieorganisationer eller enkeltpersoner kan få adgang til markedet.

Kvaliteten af, adgangen til og tilgængeligheden af oplysninger

 • Selv om der er en overflod af tilgængelige værker, kilder og udtalelser, anses kvaliteten af materialet for at være lavere end i en tidligere tidsalder: På de sociale medier finder borgere materiale fra visse ikke-traditionelle kilder, der er mindre pålidelige, og som ikke er kontrolleret lige så strengt som på de traditionelle medier.
 • Ændringen af finansieringsmodeller udgør en betydelig udfordring for journalistik af høj kvalitet. Udskiftningen af uddannede journalister med mindre dyre freelancere er en af udfordringerne, som journalistik af høj kvalitet står over for i dag.
 • Ansvarlig og troværdig journalistik er af afgørende betydning. Journalister har pligt til at verificere de oplysninger, de leverer til offentligheden. Mediefriheden må ikke undermineres af tilnærmelser eller ikke-verificerede eller ensidige tendentiøse oplysninger, som underminerer borgernes tillid til uafhængige medier. Grænsen mellem ansvarlig journalistik og sociale bloggere/anonyme aktører er blevet udvisket. I denne henseende understreger EPP-Gruppen betydningen af redaktionelt ansvar og både traditionelle og nye mediers ansvarlighed.
 • Udvikling af mediekendskab er afgørende for, at personer kritisk kan vurdere og analysere oplysninger fra medierne. Idet der forekommer en stigende spredning af forskellige mediemodeller, herunder sociale medier, er det nødvendigt, at forbrugerne fra en meget tidlig alder er i besiddelse af mediekendskab. EPP-Gruppen opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats i denne henseende.
 • I den nye digitale kontekst skal adgangen til forskellige onlinetjenester lettes.
 • Journalister anvender i stigende grad og krydstjekker via datajournalistik, hvilket viser datas potentiale for offentlighedens interesse, men data skal forblive et middel til at nå et mål og fritager derfor ikke journalisterne for deres kvalitets- og kontrolforpligtelser i forbindelse med anvendelsen og den nødvendige analyse af disse data.

Nye forretningsmodeller i et nyt medielandskab

 • Nye teknologier er ved at forandre de traditionelle medieforretningsmodeller, og mange medieorganisationer kæmper for at overleve økonomisk. Overgangen mellem forskelligt strukturerede forretningsmodeller bør ikke gennemføres på bekostning af pluralisme, og traditionelle og nye medieaktører skal fortsat trives og deltage.
 • På internettet er reklamerne mere og mere målrettede, og indtægterne herfra bliver i stigende grad gjort til en ren handelsvare, hvilket især er til gavn for digitale formidlere, dvs. at medietjenester skal tilvejebringe nye og innovative tilbud. Det bør sikres, at der udarbejdes nye og konkurrencedygtige reklameteknikker.
 • Finansiering af nyhedsmedier gennem salg alene er blevet en stadig større udfordring, idet der er nye forbrugsmønstre, øget konkurrence og vanskeligheder med håndhævelsen af IPR (intellektuelle ejendomsrettigheder).
 • EPP-Gruppen anerkender, at mediesektoren – f.eks. forlag eller radio- og tv-selskaber – har investeret store summer i nye forretningsmodeller for at tilbyde borgerne en bred vifte af nyheder, synspunkter og oplysninger både i papirformat og digital format, herunder tilbud, der er betalt for, nye reklameteknikker og attraktive tilbud via websteder samt smartphone- og tabletapplikationer.

Positive foranstaltninger og tiltag til fremme af mediefrihed og mediernes pluralisme i den digitale tidsalder

Sikring af finansiel levedygtighed og bæredygtighed: reklameindtægter, IPR og moms

 • EPP-Gruppen er stærkt bekymret for, at de traditionelle mediers vækst på det digitale marked er udfordret af visse nyhedsaggregatorer og søgemaskiner, der udvikler deres aktiviteter ved at udnytte rettighedshavernes indhold uden at bidrage til udviklingen heraf og uden at sikre et rimeligt vederlag til indholdsskaberne. EPP-Gruppen går ind for en præcisering af disse platformes og indholdsudbyderes retlige status, rolle og ansvarlighed.
 • EPP-Gruppen opfordrer til en øget grad af fleksibilitet for så vidt angår reklamereglerne, samtidig med at beskyttelsen af forbrugere og unge respekteres fuldt ud.
 • EPP-Gruppen mener, at det er afgørende at sikre effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for at beskytte onlineindhold.
 • EPP-Gruppen ønsker at indføre et EU-momssystem for aviser og blade, som ikke sondrer mellem fysiske og digitale former, samtidig med at det sikres, at den teknologiske udvikling tages behørigt i betragtning.

Beskyttelse af mediefrihed og mediernes pluralisme gennem en uafhængig medieforvaltning

 • Det er afgørende at beskytte uafhængige myndigheder og sikre et stærkt og uafhængigt tilsyn med audiovisuelle medier mod uberettiget statslig og kommerciel intervention. Navnlig staten bør sikre, at den er uvildig. I denne henseende støtter EPP-Gruppen fuldt ud det initiativ, som kommissær Oettinger har taget til at oprette fælles EU-standarder, og opfordrer til en hurtig vedtagelse heraf.
 • EPP-Gruppen hilsen en revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) velkommen med henblik på bedre at tage højde for teknologiske ændringer i et omskifteligt mediemiljø, der dækker alle audiovisuelle medietjenester, uanset transmissionsform.
 • EPP-Gruppen understreger den uundværlige rolle, som public service-medier (public service-radio- og tv-virksomheder) spiller. Eftersom de ikke er økonomisk afhængige af private kilder, kan de sikre en upartisk oplysningstjeneste af høj kvalitet for den brede offentlighed. Det er af afgørende betydning at sikre og fastholde deres uafhængighed i forhold til politisk indblanding. EPP-Gruppen minder om, at det påhviler de nationale myndigheder, og at det er deres pligt, at sikre en balance mellem offentlige og private medier, at respektere betingelserne for medier af høj kvalitet og at garantere journalisters fulde uafhængighed og beskyttelsen af deres kilder.
 • EPP-Gruppen fremhæver, at medielandskabet er ekstremt asymmetrisk i visse medlemsstater, og at dette udgør en alvorlig ulempe for offentligheden.
 • EPP-Gruppen opfordrer til samarbejde mellem EU og Europarådet om mediefrihed og navnlig om styrkelse af Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Oprettelse af et indre europæisk marked for medietjenester

 • Udviklingen af onlinepublikationer/digitale publikationer vedrører alle delsektorer af forlagsbranchen, som f.eks. bøger, aviser, blade eller endog databaser, men interoperabilitet, mulighed for overførsel og grænseoverskridende tilgængelighed skal forbedres for at lette brugen af disse elementer i Europa. Såfremt disse problemer løses, kan nystartede medietjenestevirksomheders vækst på tværs af grænserne berige medietjenesternes økosystem og skabe vækst og beskæftigelse.
 • Mediekonvergens betyder, at de rettigheder og forpligtelser, der gælder for traditionelle tjenester, skal bringes i overensstemmelse med dem, som gælder for nye aktører, og dette skal indarbejdes fuldt ud i revisionen af AVMS-direktivet.
 • EPP-Gruppen opfordrer til et minimumssæt af fælles EU-regler, der dækker områder såsom reklame, fremme af europæiske værker og beskyttelse af mindreårige.

Mediekoncentration: fremme af større gennemsigtighed i medieejerskab

 • EPP-Gruppen advarer mod overregulering af medierne, da dette har vist sig at virke mod hensigten og kan bringe mediernes pluralisme i fare.
 • Ejerskabet af medierne skal dog være gennemsigtigt, og de nationale reguleringsmyndigheder skal overvåge dette aspekt i særdeleshed på grund af dets rolle med hensyn til at sikre mediernes pluralisme.
 • Der bør især fokuseres på gennemsigtighed og den markedsdominans, som teknologiplatforme, der kontrollerer brugernes adgang til digitalt indhold, har. EPP-Gruppen understreger betydningen af EU's konkurrencelovgivning og fremhæver vigtigheden af at sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder ved at afvikle flaskehalse.

Ytringsfrihed og andre grundlæggende rettigheder: at finde den rette balance

 • Hadefulde udtalelser: Der er en foruroligende stigning i antallet af hadefulde udtalelser på internettet, navnlig mod pressefrihed og ytringsfrihed, der næsten altid er anonyme, og som skaber en følelse af fare, eller som skræmmer og stigmatiserer de tilsigtede personer eller grupper. Denne bekymrende tendens udgør altafgørende udfordringer med hensyn til retsforfølgning af visse forbrydelser, som f.eks. tilskyndelse og provokation til terrorisme, racisme eller vold, herunder internetmobning. Samarbejdet med onlineplatforme skal styrkes med henblik på at bekæmpe disse hadefulde udtalelser, uden at dette på nogen måde undergraver den grundlæggende ret til ytringsfrihed.
 • Uskyldsformodning: Undersøgende journalistik er et vigtigt redskab i vores samfund til at stille gennemsigtige oplysninger af høj kvalitet til rådighed for brugeren. I forbindelse med rapportering om retssager er rigtigheden og fuldstændigheden af undersøgelserne og offentliggørelsen heraf endnu vigtigere og må ikke på nogen måde foregribe resultatet af retssagerne. Uskyldsformodningen er en grundlæggende rettighed for den tiltalte, som ligeledes har behov for beskyttelse mod medier og deres publikationer i alle formater, navnlig på internettet.
 • Internet-trolling: Med ytringsfrihed på internettet følger også en ny form for hybrid krigsførelse i form af internet-trolling. Det er et farligt redskab, der anvendes til at manipulere den offentlige mening ved at offentliggøre stødende og fiktive oplysninger via internetkommentarer om emner, som er meget følsomme for målgruppen. Dette kan derfor have en kraftig negativ indvirkning på en lang række personer.
 • Ytrings- og talefrihed er en grundlæggende rettighed, der ikke bør misbruges til at dække den praksis, der er anført ovenfor.
 • positionspapir, digitale dagsorden

Det står vi for

No result

Andet relateret indhold

No result