Правосъдие и вътрешни работи

Възползване от основни права и зачитане на върховенството на закона

Искаме ЕС, в който гражданите да се ползват от основните си права и където върховенството на закона да бъде напълно зачитано. Нашата работна група по правни въпроси и вътрешни работи се фокусира върху постигането на това. Тя разглежда и други важни въпроси като миграцията, гражданските свободи, равенството между половете, както и образователните, конституционните и правните въпроси.

Нашата Група постигна изключителен напредък в редица области като подсигури нашите граници така, че европейците да продължат да се радват на четирите свободи, да се борят с тероризма и измамите и да увеличават защитата за жертвите. Настоявахме за създаването на Европейска гранична и брегова охрана (Frontex), подкрепихме електронните проверки на всички граждани, които преминават външните граници на Европа, борихме се авиокомпаниите да разкриват данни на пътниците, пътуващи до Европа, актуализирахме правната рамка на тероризма за целия континент и сложихме край на разработеното финансиране на тероризма.

Днес работим за общ европейски подход в областта на имиграцията и убежището. Икономическият растеж изисква правна рамка, която да гарантира ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост както онлайн, така и офлайн. Защитата на тези права в цифровата ера също заема централно място в нашата програма.

Председател

Paulo RANGEL

Комисии в тази Работна група

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Защита на правата в Европа и извън нея Правилата в областта...

Конституционни въпроси

Проблемите на гражданите на първо място Комисията работи също така за подобряване на начина на регулиране на европейските политически партии и фондации. Тя следи как се прилагат договорите на ЕС и оце...

Култура и образование

Подобряване на европейските знания и култура Нейната компетентност е доста широка, тъй като разглежда въпроси, свързани с аудиовизуалната политика, културните и образователните аспекти на информационното ...

Петиции

Подобряване на бъдещото законодателство На практика Комисията по петиции отговаря за разглеждането на петиции и за отношенията с Европейския омбудсман. Тя изпълнява също така важна роля, като спомага за идентифициране на проблемите, които възникват при прилагането на правото на ЕС в дър...

Права на жените и равенство между половете

Премахване на дискриминацията, основана на пола Комисията отговаря за определянето, насърчаването и защитат...

Правни въпроси

Защита на европейското право и защита на правата на европейските граждани Другите нейни отговорности включват Устава на членовете на Европейския парламент и Правилника за длъжностните лица, в които се разглеждат привилегиите и имунитетите, както ...

Свързано становище

Правосъдие и вътрешни работи

Related Position Papers

Контакт