Documentul de poziție al Grupului PPE privind egalitatea de gen

17.12.2020

Documentul de poziție al Grupului PPE privind egalitatea de gen

Notă importantă
Acest document a fost tradus automat
Arată versiunea originală
Egalitatea de gen

1. Combaterea violenței împotriva femeilor:

 1. Traficul de persoane
 2. Mutilarea genitală a femeilor (FGM)
 3. Violența cibernetică și discursul instigator la ură
 4. Hărțuirea sexuală

2. Construirea unei economii favorabile incluziunii:

 1. Integrarea dimensiunii de gen pe piața muncii: ocuparea forței de muncă de către femei; pensii și diferențe de remunerare între femei și bărbați; echilibrul dintre viața profesională și cea privată; furnizarea de servicii de îngrijire;
 2. Antreprenoriatul feminin
 3. STEM, digital, TIC și inteligență artificială (AI)
 4. Femeile în procesul decizional

3. Drepturile femeilor: O abordare intersectorială:

 1. Femeile din zonele rurale
 2. Femeile în politicile externe și în dezvoltare
 3. Femeile în mass-media

4. Sănătatea femeilor și a fetelor:

 1. Sănătatea femeilor
 2. Cancer
 3. Femeile cu dizabilități

"În toate activitățile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei."

Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Uniunea Europeană, încă de la începuturile sale, a fost un proiect bazat pe egalitatea de șanse, permițând tuturor cetățenilor să își atingă potențialul maxim într-un continent pașnic și prosper. Femeile se află în centrul acestei viziuni, iar faptul de a le permite femeilor să ajungă mai sus și să meargă mai departe a fost un ideal european timp de decenii.

Egalitatea este o valoare fundamentală pentru PPE. Asigurarea faptului că toți cetățenii au șanse egale de reușită, din punct de vedere economic, social și politic, se află în centrul misiunii PPE. PPE și guvernele sale au căutat în mod constant să avanseze șansele femeilor în societate și în economie, inclusiv pe piața muncii, și să promoveze echilibrul între viața profesională și cea de familie în beneficiul tuturor. Grupul PPE din Parlamentul European urmărește să se asigure că fiecare femeie are posibilitatea de a duce o viață ambițioasă și împlinită. De la o naștere sănătoasă până la o educație satisfăcătoare, de la decizia de a intra pe o piață a muncii echitabilă până la alegerea de a avea o familie, de la participarea deplină la viața publică până la asigurarea pentru femei pe măsură ce îmbătrânesc, Grupul PPE se va asigura că fiecare femeie este împuternicită să își atingă potențialul maxim. Obiectivul nostru este de a promova egalitatea de drepturi, de șanse și de egalitate pentru toți. Deoarece egalitatea între femei și bărbați este o valoare centrală și orizontală a Uniunii Europene, aceasta ar trebui să se afle în centrul Conferinței privind viitorul Europei. Femeile ar trebui să fie încurajate în mod activ să participe la Conferință, iar organizațiile de femei ar trebui să fie implicate în stabilirea agendei Conferinței. Vocile lor ar trebui să fie auzite și incluse în recomandările finale.

Un element esențial pentru realizarea egalității de gen este colectarea de date defalcate pe sexe în toate domeniile de politică. Prin urmare, Grupul PPE solicită Eurostat, EIGE și Eurobarometru să își intensifice eforturile de a colecta date defalcate pe sexe și vârste în toate domeniile prin intermediul Strategiei pentru egalitatea de gen.

1. ABORDAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR

Combaterea violenței în toate formele sale (violență fizică, psihologică, financiară, cibernetică, precum și hărțuirea sexuală sau mutilarea genitală feminină) și în toate locurile, inclusiv atât în interiorul, cât și în afara casei, este o prioritate absolută pentru familia noastră politică. Violența împotriva femeilor nu este doar un obstacol major în calea realizării egalității de gen, ci și o încălcare inconștientă a drepturilor omului. În prezent, 1 din 3 femei din UE în vârstă de 15 ani sau mai mult a suferit o formă de violență fizică și/sau sexuală, iar rapoartele privind violența domestică au crescut rapid prin recluziunea COVID-19. Grupul PPE are toleranță zero față de violența de gen, atât în interiorul, cât și în afara UE.

Violența împotriva femeilor nu este doar o violență societală, ci este adesea folosită ca mijloc de control al populației de către regimurile populiste, iliberale sau antidemocratice. Violența politică săvârșită de stat este o modalitate de a suprima disidența cetățenilor. Fiecare act de violență împotriva femeilor ar trebui tratat ca un atac direct la adresa valorilor noastre democratice și ca o amenințare, nu doar la adresa unui anumit grup de persoane, ci ca o amenințare la adresa existenței noastre ca societate sănătoasă, participativă și egală.

Puncte de acțiune privind violența împotriva femeilor:

 • Abordarea violenței și a cauzelor profunde ale acesteia la toate nivelurile, prin campanii de sensibilizare, prevenire și informare, inclusiv cu privire la riscurile și impactul dăunător al materialelor pornografice; sprijinirea liniilor de asistență telefonică și promovarea bunelor practici sunt esențiale, precum și a campaniilor de încurajare a femeilor, bărbaților și copiilor să raporteze incidentele; accesul la canale sigure, accesibile și adaptate vârstei pentru a raporta abuzurile fără teamă, în special atunci când agresorul se află în cercul intim al victimei, este esențial pentru ca subraportarea să fie abordată în mod eficient;
 • să îndemne celelalte state membre și UE să ratifice Convenția de la Istanbul;
 • elaboreze o definiție la nivelul UE a violenței împotrivafemeilor, inclusiv a formelor online și offline, precum și să adauge violența împotriva femeilor pe lista infracțiunilor din UE, asigurând că aceste infracțiuni nu vor rămâne impunite în niciun stat membru. De asemenea, ar trebui avute în vedere noi măsuri legislative care să contureze standarde minime în ceea ce privește tipurile de violență;
 • sprijine victimele prin intermediul viitoarei Strategii a UE privind drepturile victimelor, precum și prin instrumentele existente, cum ar fi Ordinul european de protecție;
 • Să continue componenta Daphne în cadrul programului "Drepturi și valori" 2021-2027.

Traficul de persoane

Traficul de persoane este o încălcare deosebit de gravă a drepturilor omului și este recunoscut ca fiind o formă de violență structurală împotriva femeilor. Traficul de ființe umane este o problemă europeană: aproape jumătate dintre victime (44 %) sunt traficate în interiorul UE. Femeile și fetele, în special femeile și fetele de etnie romă, din cauza nivelului lor scăzut de educație și a statutului socio-economic, continuă să fie cele mai vulnerabile la trafic (68 %), în timp ce traficul în scopul exploatării sexuale rămâne cea mai răspândită formă (56 %). Grupul PPE se angajează să lupte împotriva traficului de femei și fete.

Puncte de acțiune privind traficul de persoane:

Intensificarea eforturilor de transpunere și de punere în aplicare integrală a măsurilor legislative actuale de către statele membre, concentrându-se asupra și evaluând periodic calificarea tuturor practicilor din jurul traficului ca infracțiuni penale, sporind prevenirea, sensibilizarea și formarea funcționarilor;

 • Pentru ca Comisia Europeană să elaboreze o directivă privind combaterea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale în UE;
 • să intensifice eforturile de transpunere și de punere în aplicare integrală a măsurilor legislative în vigoare de către statele membre, concentrându-se asupra caracterizării tuturor practicilor legate de traficul de persoane ca infracțiuni penale și evaluându-le în mod regulat, consolidând prevenirea, sensibilizarea și formarea funcționarilor;
 • pentru ca statele membre să își intensifice eforturile de combatere a factorilor de vulnerabilitate identificați în legătură cu persoanele traficate, cum ar fi femeile și fetele rome, inclusiv sărăcia, excluderea socială, nivelul scăzut de educație, nivelul ridicat de șomaj, violența domestică și discriminarea;
 • pentru ca Comisia Europeană să elaboreze o nouă strategie a UE privind eradicarea traficului de ființe umane;
 • Pentru a contracara cultura larg răspândită a impunității autorilor, abuzatorilor și exploatatorilor prin continuarea abordării de lucru coordonate între agențiile relevante ale UE în parteneriat cu statele membre, instituțiile UE și alți parteneri, sporind astfel eficiența investigațiilor și a urmăririlor penale;
 • să promoveze consolidarea unui răspuns coordonat în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară prin intermediul Europol și Eurojust;
 • să consolideze punerea în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor, astfel încât toate victimele să aibă acces la justiție și sprijin, precum și să sporească protecția copiilor în cadrul sistemelor generale de protecție socială ale statelor membre. Aceasta ar trebui să includă sprijin pentru organizațiile societății civile, ONG-urile și autoritățile de aplicare a legii care lucrează cu victimele traficului de persoane;
 • Pentru ca autoritățile competente, cum ar fi funcționarii publici și funcționarii și agențiile judiciare și de aplicare a legii care se ocupă de victimele sau de potențialele victime ale traficului de persoane, să primească o formare adecvată care să țină seama de aspectele de gen și care să fie consolidată printr-o supraveghere și un management eficace;
 • Prevenirea și combaterea traficului de femei și copii, prin cooperarea cu țările terțe de origine sau de tranzit, împreună cu protecția victimelor traficului, asigurând programe complete de sprijin, reintegrare și reabilitare;
 • Pentru ca măsurile de combatere a traficului de persoane să fie luate în considerare și încorporate ca măsură în toate acordurile comerciale;
 • Îmbunătățirea raportării cazurilor de trafic de persoane și a colectării de date la nivelul statelor membre și al UE, pentru a înțelege mai bine fenomenul și pentru o mai bună coordonare între diferitele surse de date;
 • să continue să sprijine și să finanțeze activitatea coordonatorului UE pentru combaterea traficului de persoane;
 • Grupul PPE condamnă orice tratament involuntar, cum ar fi mutilarea genitală feminină, sterilizarea forțată, avortul forțat sau examinările medicale forțate ale femeilor, în special ale femeilor din grupurile marginalizate, inclusiv ale femeilor de etnie romă, ale femeilor cu dizabilități intelectuale sau ale femeilor aparținând minorităților etnice.

Mutilarea genitală feminină (MGF)

Grupul PPE condamnă cu fermitate mutilarea genitală feminină (MGF) ca fiind o încălcare gravă a drepturilor omului și un act de violență împotriva femeilor și fetelor cu consecințe psihologice și fizice de lungă durată, inclusiv moartea. MGF afectează cel puțin 200 de milioane de femei și fete din 31 de țări și, potrivit datelor UNFPA din 2018, dacă tendințele demografice continuă în aceeași direcție, 68 de milioane de fete din întreaga lume vor fi expuse riscului de a fi supuse MGF până în 2030. Grupul PPE denunță medicalizarea crescândă a acestei practici, ca o încercare periculoasă de a legitima și chiar potențial de a profita de pe urma MGF.

Puncte de acțiune privind mutilarea genitală feminină:

 • Solicită Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și statelor membre să consolideze cooperarea cu țările terțe pentru a acorda prioritate eradicării MGF prin intermediul programelor existente și viitoare;
 • să consolideze prevenirea MGF prin educație și informare și prin crearea de condiții prealabile pentru emanciparea economică a femeilor și fetelor;
 • Să se concentreze pe diverse programe existente privind sensibilizarea, informarea, educația și formarea profesională a profesioniștilor relevanți ( cadre medicale, asistente medicale, asistenți sociali), în întreaga UE și în cadrul politicilor externe, pentru a preveni și a combate MGF;
 • Alocarea de fonduri UE pentru proiecte de formare și de sensibilizare în vederea prevenirii, detectării și reacției eficiente la cazurile de MGF și de violență împotriva femeilor și fetelor.

Violența cibernetică și discursul instigator la ură

Violența cibernetică împotriva femeilor este strâns legată de accesul și utilizarea tot mai mare a platformelor de socializare și a platformelor tehnologice și poate fi exprimată în diverse moduri, cum ar fi hărțuirea sexuală, abuzul sexual bazat pe imagine, manipularea sau discursul sexist de ură. Aceste forme de violență cibernetică și de discurs de ură împotriva femeilor fac parte din procesul de violență, care adesea începe offline și continuă online sau invers.

Discursul instigator la ură este din ce în ce mai mult îndreptat împotriva femeilor, figuri publice precum jurnalistele, apărătorii drepturilor omului și politicienii fiind deosebit de expuse.

Puncte de acțiune privind violența cibernetică și discursul instigator la ură:

 • Să colaboreze cu Comisia Europeană pentru a pregăti o strategie cuprinzătoare care să abordeze problema violenței cibernetice, precum și a discursului de ură îndreptat împotriva femeilor, deoarece discursul de ură online poate incita la violență în lumea reală;
 • Să sporească sinergiile dintre instrumentele existente la nivel european privind violența online împotriva femeilor, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor, Directiva privind comerțul electronic, precum și Directiva privind drepturile victimelor;
 • să colaboreze cu platformele tehnologice și cu sectorul TIC în vederea combaterii violenței împotriva femeilor, a violenței cibernetice și a abuzului asupra copiilor online și offline prin măsuri tehnice, precum și prin politici de moderare a mass-media. Este esențială dezvoltarea de tehnici de prevenire și de mecanisme de răspuns la conținutul dăunător, inclusiv cooperarea cu agențiile de justiție pentru eliminarea conținutului violent sau dăunător sau pentru dezactivarea accesului;
 • să se elaboreze indicatori privind prevalența și daunele provocate de violența cibernetică împotriva femeilor pentru a măsura eficacitatea intervențiilor;
 • Să dezvolte în continuare campanii de sensibilizare a femeilor și fetelor cu privire la violența cibernetică, la drepturile lor legale și la serviciile de sprijin disponibile etc.;
 • să adopte o abordare sensibilă la dimensiunea de gen atunci când iau în considerare măsuri de protecție a siguranței jurnaliștilor, întrucât femeile jurnaliste se confruntă cu forme de violență specifice de gen, cum ar fi hărțuirea sexuală și online.

Hărțuirea sexuală

Hărțuirea sexuală este cea mai persistentă formă de discriminare bazată pe gen, iar aproximativ jumătate dintre femeile din Uniunea Europeană au fost supuse hărțuirii sexuale. Grupul PPE condamnă cu fermitate toate formele de hărțuire și insistă asupra punerii în aplicare efective a cadrului juridic existent care abordează acest fenomen, încurajând în același timp statele membre ale UE, companiile și instituțiile publice și private să ia măsuri suplimentare pentru a pune capăt în mod eficient și a preveni hărțuirea la locul de muncă.

Puncte de acțiune privind hărțuirea sexuală:

 • Monitorizarea eficacității cadrelor juridice existente și a punerii în aplicare a convențiilor internaționale;
 • Să introducă o strategie de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă și în alte medii sociale, bazată pe Convenția OIM din iunie 2019 privind violența și hărțuirea în lumea muncii, recunoscând violența și hărțuirea la locul de muncă drept o încălcare a drepturilor omului;
 • Să colaboreze cu statele membre, cu sectoarele public și privat, precum și cu instituțiile în cauză, pentru a monitoriza în mod eficient situația, a face schimb de bune practici și a promova măsuri de combatere a hărțuirii sexuale în toate mediile.

2. CONSTRUIREA UNEI ECONOMII FAVORABILE INCLUZIUNII

Împuternicirea femeilor în calitate de cetățeni și actori economici este esențială pentru economiile și societățile noastre, precum și pentru combaterea sărăciei. Din punct de vedere structural, există de mult timp un decalaj între bărbați și femei în economie, din cauza diferențelor de remunerare între femei și bărbați, a diferențelor de pensii între femei și bărbați, a presiunilor legate de furnizarea de servicii de îngrijire și a fenomenului de scurgere a conductelor.

Integrarea dimensiunii de gen pe piața muncii

Majoritatea absolvenților din UE sunt femei: în UE-28, acestea reprezintă aproape trei cincimi (57,6%) din totalul absolvenților. Cu toate acestea, ele sunt subreprezentate pe piața muncii, doar 64,3% dintre femei fiind angajate, față de 75,9% dintre bărbați. În ciuda calificărilor mai înalte, femeile lucrează mai frecvent în posturi cu normă parțială, în special femeile cu copii. Combinarea vieții profesionale cu viața de familie ridică multe provocări, iar femeile, în special, caută să își adapteze cariera la viața de familie și la responsabilitățile de îngrijire. Persoanele care se ocupă de îngrijire pot fi obligate să își reducă orele de lucru sau chiar să renunțe la munca remunerată.

Pandemia COVID-19 a avut un impact diferențiat asupra femeilor, deoarece acestea sunt mai expuse la impactul socio-economic al virusului, ceea ce le crește riscul de sărăcie. Pe tot parcursul crizei, femeile au asigurat majoritatea îngrijirilor, în ciuda faptului că deseori aveau de jonglat cu responsabilități profesionale suplimentare.

Rolul familiilor în societate este unul esențial, oferind o bază și o familiaritate reconfortantă. Cu toate acestea, nu poate fi prețuit și apreciat dacă, în ritmul vieții moderne, nu se realizează un echilibru între viața profesională și cea de familie. Trebuie să încercăm să ne asigurăm că toată lumea se poate bucura pe deplin de viața de familie. Realizarea unui echilibru real între viața profesională și cea privată este esențială în acest sens.

Furnizarea de servicii de îngrijire este esențială pentru bunăstarea familiei, femeile asigurând marea majoritate a acestora, inclusiv îngrijirea copiilor, îngrijirea după orele de școală, îngrijirea persoanelor cu handicap și îngrijirea persoanelor în vârstă. În UE, majoritatea îngrijitorilor informali sunt femei (62% dintre acestea îngrijesc persoane în vârstă sau persoane cu handicap, în timp ce 58% oferă îngrijire informală copiilor), ceea ce indică existența unui decalaj între femei și bărbați în materie de îngrijire. În plus, 29% dintre gospodării raportează o nevoie nesatisfăcută de servicii profesionale de îngrijire la domiciliu, această situație variind semnificativ între țările UE.

Atunci când femeile lucrează, diferența de remunerare între femei și bărbați reprezintă un obstacol semnificativ, care se ridică în medie la 16% în Europa, și poate ascunde segregarea orizontală și verticală pe piața muncii, inclusiv factorul "plafon de sticlă".

Asigurarea independenței economice a femeilor în vârstă reprezintă o altă provocare esențială pentru anii următori. Nivelul de sărăcie în rândul persoanelor în vârstă este în continuă creștere, dar indicatorii de sărăcie și excluziune socială în rândul femeilor de peste 75 de ani sunt vizibil mai mari decât ratele echivalente în rândul bărbaților. În 2018, femeile cu vârsta de peste 65 de ani din UE au primit o pensie în medie cu 30 % mai mică decât cea a bărbaților, ceea ce este cunoscut sub numele de diferența de pensii între femei și bărbați. Cu toate acestea, decalajul s-a redus lent. Acesta există din cauza inegalităților acumulate de-a lungul întregii vieți a femeilor, cum ar fi diferențele de remunerare între femei și bărbați, diferențele de ocupare a forței de muncă și perioadele de absență a acestora de pe piața muncii.

Puncte de acțiune privind integrarea perspectivei de gen pe piața muncii:

 • Grupul PPE este pentru remunerație egală pentru muncă egală și așteptăm viitoarea propunere a Comisiei Europene pe această temă. Susținem demersurile în vederea elaborării unui cadru european armonizat privind transparența salarială, cu o coordonare adecvată a celor mai bune practici ale statelor membre, ținând seama în același timp de circumstanțele unice ale IMM-urilor europene și de varietatea modelelor de piață a muncii existente în UE;
 • îmbunătățirea colectării de date prin stabilirea unui indicator al diferențelor de gen în materie de pensii, precum și prin continuarea cercetărilor privind cauzele profunde ale diferențelor de gen în materie de pensii. Grupul PPE sprijină schimbul de bune practici între statele membre în ceea ce privește alinierea vârstelor de pensionare ale bărbaților și femeilor, precum și luarea în considerare dacă recunoașterea perioadelor de îngrijire a copiilor ar trebui să fie luată în considerare în scopul drepturilor de pensie;
 • pentru ca statele membre să transpună integral Directiva privind echilibrul între viața profesională și cea privată pentru părinții care lucrează și persoanele care se ocupă de îngrijirea copiilor, iar Comisia Europeană să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acesteia;
 • Pentru a asigura accesul la structuri de îngrijire publice și private de înaltă calitate, accesibile și la prețuri accesibile, precum și posibilitatea ca organizarea flexibilă a muncii să fie convenită cu angajatorii. Deși responsabilitatea pentru organizarea și conținutul sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, precum și pentru îngrijirea pe termen lung, revine statelor membre, ar trebui explorată cooperarea la nivel european, combinată cu utilizarea eficientă a fondurilor UE, inclusiv alocarea bugetară adecvată din fondurile structurale și de investiții europene pentru dezvoltarea unor servicii de îngrijire de calitate;
 • colecteze date de calitate privind furnizarea de servicii de îngrijire disponibile pentru copii, persoane în vârstă, persoane cu handicap și alte persoane dependente prin finanțare publică și privată, inclusiv îngrijirea formală și informală. Astfel de date ar trebui să deschidă calea pentru o strategie europeană în domeniul îngrijirii, ținând seama în același timp de principiul subsidiarității și de competența statelor membre în acest sens;
 • Oportunități egale de împărțire a concediului parental între ambii părinți, în vederea împărțirii responsabilităților legate de creșterea copiilor. Încurajăm statele membre să facă schimb de bune practici privind modelele de concediu parental. În plus, Grupul PPE pledează pentru o campanie la nivelul UE pentru promovarea concediului de paternitate;
 • Introducerea unei Zile europene a echilibrului dintre viața profesională și cea privată la data de 20 martie a fiecărui an, reflectând simbolic egalitatea zi-noapte din primăvară;
 • Să combată stereotipurile de gen prin educație și informare în toate domeniile, inclusiv în afaceri, sport, mediul academic etc.

Antreprenoriatul feminin

Rolul afacerilor, al întreprinderilor și al IMM-urilor este central pentru Grupul PPE și încercăm să încurajăm și să dăm posibilitatea femeilor să avanseze și să reușească. Cercetările indică faptul că incluziunea construiește economii și PIB. Antreprenoriatul feminin este un factor semnificativ în economia actuală, în special prin intermediul IMM-urilor, dar are potențialul de a se extinde și mai mult. În prezent, femeile reprezintă doar 34,4 % dintre lucrătorii independenți din UE și 30 % dintre antreprenorii de start-up-uri; ele lipsesc din cele mai promițătoare sectoare și sunt subreprezentate în procesul decizional.

Puncte de acțiune privind antreprenoriatul feminin:

 • Dezvoltarea în continuare a creativității și a potențialului antreprenorial al femeilor, întrucât acestea reprezintă o sursă neexploatată de creștere economică și de locuri de muncă. Antreprenoriatul feminin și accesul la împrumuturi și la finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui să fie promovate prin intermediul programelor și fondurilor UE, precum și prin intermediul Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește accesul la microfinanțare;
 • Curtea de Conturi ar trebui să efectueze un audit al instrumentelor financiare existente ale UE pentru emanciparea economică a femeilor, iar Comisia să identifice lacunele și lipsurile care trebuie abordate pentru o mai bună utilizare a bugetului UE;
 • sensibilizarea cu privire la posibilitățile de finanțare ale UE: este necesară o campanie de sprijin și de informare adaptată, care să vizeze femeile care dețin afaceri și femeile antreprenor, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la programele și finanțările UE care oferă oportunități pentru femei de a-și spori competențele, accesul la capital și sprijinul financiar;
 • extinderea în continuare a Rețelei europene de Business Angels și a Rețelei europene de mentori pentru femeile antreprenor, inclusiv prin intermediul unor întâlniri ale femeilor inovatoare, ale profesioniștilor din domeniul tehnologiei și ale investitorilor, pentru a încuraja și stimula inovațiile și finanțarea întreprinderilor conduse de femei. Acest lucru poate promova modele de femei în afaceri și business angels și poate încuraja antreprenoriatul ca opțiune de carieră prin consiliere profesională și mentorat. În consecință, există potențialul de a crea următoarea generație de femei antreprenor în sectoare precum economia digitală, TIC și inteligența artificială (AI), prin colaborarea cu școlile și cu organizațiile de bază;
 • Comisia Europeană să acorde prioritate investițiilor pe scară largă în educația și competențele digitale la toate nivelurile, inclusiv în gândirea computațională în educația de bază, precum și în educația digitală în cadrul programului Erasmus+, pentru a anticipa cererea tot mai mare de competențe digitale de nivel înalt și pentru a elimina decalajul larg de competențe digitale care există în UE. Acest lucru poate fi benefic pentru cei care se întorc pe piața forței de muncă după o perioadă de absență, în special ca antreprenori.

STEM, digital, TIC și inteligență artificială (AI)

Femeile reprezintă o resursă neexploatată chiar și în domenii emergente, cum ar fi digitalul, inteligența artificială și TIC, femeile reprezentând 34 % dintre absolvenții STEM și doar 17 % dintre specialiștii în TIC, câștigând în același timp cu 19 % mai puțin decât bărbații în sectorul informației și comunicațiilor din Europa. În plus, ponderea bărbaților care lucrează în sectorul digital este de trei ori mai mare decât cea a femeilor. Prin integrarea unui număr mai mare de femei pe piața locurilor de muncă în domeniul digital, există un potențial de creștere a PIB-ului economiei europene cu 16 miliarde de euro.

Puncte de acțiune în domeniul STEM, digital, TIC și IA:

 • Promovarea educației, a formării și a menținerii noilor competențe și capacități digitale și, în special, a materiilor STEM, cu un accent special pe fete (acces universal la cursuri de codificare, matematică și TIC), prin formare și învățare pe tot parcursul vieții, și să acorde prioritate diversității și incluziunii în STEM pentru a spori egalitatea de șanse în economie și în mediul de afaceri. Fetele ar trebui să fie încurajate să se apuce de matematică și de științe în școală;
 • să utilizeze fondurile și programele UE, inclusiv Erasmus+, pentru a sprijini în mod eficient învățarea pe tot parcursul vieții și formarea în aceste domenii.
 • Să creeze stimulente suplimentare și mai mari, atât pentru întreprinderi, cât și pentru femei, în ceea ce privește modelele de urmat, programele de mentorat și traseele profesionale, pentru a crește vizibilitatea femeilor și pentru a promova accesul acestora în aceste sectoare.
 • instituie campanii sau premii pentru întreprinderile care iau măsuri exemplare pentru a îmbunătăți prezența femeilor în economia digitală, în special în forurile decizionale;
 • Să asigure dezvoltarea de tehnologii și aplicații care să țină seama de gen, de deficiențe și de vârstă, luând în considerare nevoile utilizatorului final.

Femeile în procesul decizional

Femeile continuă să fie subreprezentate în poziții de conducere în multe domenii, inclusiv în afaceri, știință, reprezentare sindicală, politică și funcții publice, în ciuda faptului că ele reprezintă aproape jumătate din forța de muncă și mai mult de jumătate din absolvenții de studii universitare din UE. Proporția femeilor în funcții de decizie a crescut din 2013, dar progresele au fost lente și inegale. În octombrie 2018, doar 6,7 % dintre președinții consiliilor de administrație din UE erau femei și doar 6,5 % dintre directorii executivi. Cu toate acestea, consiliile de administrație echilibrate din punct de vedere al genului pot îmbunătăți performanța unei companii și chiar pot fi asociate cu o mai mare stabilitate financiară.

În cazul în care sunt necesare cote pentru a avansa egalitatea, Grupul PPE consideră că acestea reprezintă o măsură temporară, dar necesară.

Puncte de acțiune privind femeile în procesul decizional:

 • Grupul PPE ar trebui să fie lider în a demonstra factorilor de decizie din UE, guvernelor statelor membre, organizațiilor societății civile și IMM-urilor europene că un loc de muncă cu diversitate are tendința de a fi mai performant. Diversitatea ar trebui să fie percepută ca un instrument al competitivității UE și al potențialului de afaceri, în loc de o povară grea;
 • să îndemne consiliile de administrație ale societăților comerciale să aplice criterii transparente de selecție a candidaților și să favorizeze sexul subreprezentat atunci când există posibilitatea de a alege între doi candidați la fel de calificați, așa cum se propune în Directiva privind prezența femeilor în consiliile de administrație;
 • îmbunătățească avansarea femeilor în poziții de conducere;
 • să sprijine inițiativa condusă de PPE, Directiva privind femeile din consiliile de administrație;
 • Grupul PPE va fi vigilent în ceea ce privește respectarea cotelor de gen în cadrul Președinției sale și va explora potențialul de a extinde aceste cote la alte organe ale PPE.

3. DREPTURILE FEMEILOR: O ABORDARE TRANSSECTORIALĂ

Integrarea perspectivei de gen, adică satisfacerea circumstanțelor și nevoilor specifice ale femeilor, trebuie să fie luată în considerare în toate domeniile de politică. Deși acest document nu le dezvoltă în mod specific, trebuie aplicată o perspectivă de gen în domenii politice precum migrația, incluziunea romilor, schimbările climatice, dezvoltarea, mass-media, sportul, transportul și copiii, iar politicile trebuie adaptate pentru a se potrivi unui răspuns sensibil la dimensiunea de gen.

Femeile din zonele rurale

Femeile din zonele rurale joacă un rol crucial în menținerea comunităților lor și în menținerea viabilității agriculturii. Cu toate acestea, în ciuda contribuției lor substanțiale, ele continuă să se confrunte cu numeroase provocări, inclusiv cu oportunități limitate de angajare, acces mai slab la servicii, infrastructură mai puțin dezvoltată și subreprezentare în forurile decizionale. O mare parte din munca femeilor din mediul rural este informală și nerecunoscută. Femeile fermierilor, în special, se confruntă cu provocări unice care le pun într-un dezavantaj inițial, inclusiv obstacole specifice de gen, cum ar fi lipsa accesului la terenuri, finanțarea formării și educației agricole și tratamentul egal.

Puncte de acțiune privind femeile din zonele rurale:

 • Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a accesului la credite;
 • Crearea unui subprogram tematic pentru femeile din zonele rurale prin intermediul planurilor strategice ale politicii agricole comune finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), încurajarea ocupării forței de muncă feminine și a antreprenoriatului feminin prin utilizarea oportunităților legate de agroturism și dezvoltarea satelor digitale, îmbunătățirea accesului femeilor fermier la terenuri, la credite și la instrumente financiare, la competențe și la performanță prin educație, formare și servicii de consultanță, creșterea participării în grupurile de acțiune locală și dezvoltarea parteneriatelor locale în cadrul programului Leader;
 • schimbul de bune practici între statele membre, în special în ceea ce privește statutul profesional pentru soții colaboratori în sectorul agricol, abordând astfel drepturile femeilor în materie de securitate socială, inclusiv concediul de maternitate sau drepturile de pensie, și accesul femeilor la fondurile UE disponibile;
 • să analizeze dezvoltarea unor modele de parteneriat în ceea ce privește proprietatea agricolă.

Femeile în politicile externe și de dezvoltare

Egalitatea de gen este esențială pentru drepturile omului, dezvoltarea durabilă și economiile inteligente. Împuternicirea femeilor din întreaga lume este esențială pentru progresul global. UE are un rol important de jucat în acest sens, prin sprijinirea țărilor partenere pentru a aborda discriminarea de gen, prin crearea unui mediu mai favorabil pentru îndeplinirea drepturilor fetelor și femeilor, pentru a obține îmbunătățiri reale și tangibile în ceea ce privește egalitatea de gen.

Puncte de acțiune pentru femei în acțiunea externă:

 • Punerea în aplicare a egalității de gen ca prioritate-cheie a programelor și proiectelor din cadrul GAP II, inclusiv abordarea drepturilor femeilor și fetelor în patru domenii esențiale: integritatea fizică și psihologică, inclusiv lupta împotriva mutilării genitale feminine; promovarea drepturilor economice și sociale și emanciparea fetelor și a femeilor; consolidarea participării femeilor și a fetelor; și un pilon orizontal pentru a schimba cultura instituțională în vederea unei mai bune realizări a angajamentelor asumate de UE;
 • PAM III trebuie să îmbunătățească în continuare drepturile femeilor, prin creșterea gradului de conștientizare și a accesului femeilor și fetelor la sănătatea sexuală și reproductivă, precum și a accesului acestora la aceasta, permițându-le să o mențină și să o îmbunătățească, fără constrângere, violență, discriminare și abuz;
 • urmărească cu precizie toate cheltuielile pentru activitățile de gen, cu ajutorul unor indicatori, pentru a evalua impactul și pentru a îmbunătăți calitatea integrării dimensiunii de gen;
 • să asigure coerența între politicile interne și externe, acțiunile și finanțarea privind egalitatea de gen pentru a maximiza învățarea și sinergiile.

Femeile în mass-media

Datorită rolului lor central în reprezentarea societății și în difuzarea culturală, precum și în furnizarea de informații, mass-media tradiționale și sociale au o influență enormă în ceea ce privește capacitatea lor de a promova drepturile femeilor. Stereotipurile și subreprezentarea femeilor în mass-media continuă să persiste și pot fi văzute în mod clar în conținutul mass-media. Consiliul Europei a afirmat că "femeile reprezintă doar aproximativ un sfert din persoanele despre care se aude, se citește sau se vede la știri, ele fiind rareori reprezentate în calitate de experți". De asemenea, femeile sunt subreprezentate în profesie la toate nivelurile structurii de guvernanță: proprietatea media, producția de informații și procesul decizional.

 • Să pună în aplicare măsurile prezentate în Rezoluția Parlamentului European din 2018 privind "Egalitatea de gen în sectorul media din UE";
 • Să colaboreze cu statele membre pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la femeile din mass-media și pentru a face schimb de bune practici în ceea ce privește promovarea reprezentării și portretizării femeilor în mass-media.

4. SĂNĂTATEA FEMEILOR ȘI A FETELOR

Grupul PPE se angajează să adopte o abordare pozitivă și proactivă a asistenței medicale, pe tot parcursul ciclului de viață. Considerăm că femeile ar trebui să aibă posibilitatea de a-și ghida singure asistența medicală, cu sprijinul profesioniștilor din domeniul medical.

Pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, femeile trebuie să aibă acces la informații fiabile și bazate pe dovezi pe tot parcursul vieții lor. Educația sexuală cuprinzătoare adecvată vârstei, contracepția, educația privind fertilitatea și informațiile privind procedurile medicale, concepția, sarcina și îngrijirea postnatală sunt vitale. Grupul PPE își propune să promoveze sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor, ținând cont de competența statelor membre în acest domeniu. Planificarea familială și asistența medicală în materie de reproducere ar trebui să fie disponibile pentru toate femeile, în funcție de circumstanțele personale și de nevoile individuale ale acestora, cu o abordare centrată pe femeie și sprijinită de cadrele medicale, și ar trebui abordate cu respectarea deplină a principiului subsidiarității.

Puncte de acțiune privind sănătatea femeilor:

 • Strategia UE pentru sănătate publică ar trebui să integreze dimensiunea de gen pentru a ține seama de prejudecățile de gen;
 • Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a combate multiplele inegalități și dezavantaje cu care se confruntă femeile și fetele vulnerabile atunci când au acces la serviciile de sănătate;
 • Să se asigure că toate femeile au la dispoziție o educație sexuală cuprinzătoare și adecvată vârstei, educație privind fertilitatea și informații privind concepția, contracepția, sarcina și îngrijirea postnatală;
 • să asigure asistență medicală prenatală și postnatală adecvată pentru toate mamele, cu obiectivul ca nicio femeie să nu moară la naștere;
 • să dezvolte standarde europene comune în domeniul asistenței medicale maternale și să permită profesioniștilor din domeniul sănătății să facă schimb de bune practici în acest domeniu;
 • să se asigure că personalul medical își îndeplinește sarcinile fără discriminare, că este sensibilizat în mod corespunzător și că este dotat cu competențe care să îi permită să înțeleagă mai bine situația fetelor și femeilor vulnerabile;
 • să colaboreze în continuare cu statele membre pentru a promova alăptarea și pentru a institui un sistem UE privind utilizarea în siguranță a medicamentelor în timpul sarcinii și alăptării. Să colaboreze cu statele membre și cu Comisia Europeană pentru a promova utilizarea transfrontalieră a băncilor de lapte pentru a se asigura că femeile din regiunile de frontieră pot beneficia de acest sprijin atunci când este necesar;
 • Să examineze în continuare chestiunea maternității de substituție, diferitele sale aspecte și implicațiile sale juridice, atât în cadrul UE, cât și în cadrul acțiunii externe a UE, pentru a analiza dacă această practică respectă pe deplin drepturile omului;
 • să adopte o abordare sensibilă la dimensiunea de gen în ceea ce privește conștientizarea, diagnosticarea și tratamentul bolilor.

Cancer

Cancerul afectează atât femeile, cât și bărbații, însă tipurile de cancer specifice fiecărui gen, precum și abordările privind diagnosticarea și prevenirea pot fi diferite. Prin urmare, sunt necesare răspunsuri politice specifice și diferite.

Puncte de acțiune privind cancerul:

 • Un accent mai puternic pe sensibilizarea bărbaților cu privire la prevenirea și tratamentul cancerului în rândul bărbaților, având în vedere nivelurile actuale mai scăzute de conștientizare a sănătății;
 • În timp ce responsabilitatea pentru organizarea sistemelor de sănătate, precum și pentru furnizarea de asistență medicală pe termen lung revine fiecărui stat membru, cooperarea și schimbul de bune practici la nivel european, precum și utilizarea eficientă a fondurilor UE, sunt benefice pentru abordarea provocărilor comune în lupta împotriva cancerului;
 • integrarea unei abordări specifice de gen în dezvoltarea și punerea în aplicare a Planului UE de combatere a cancerului;
 • încurajarea statelor membre ale UE să pună în comun resursele pentru a achiziționa vaccinul HPV în vrac, reducând astfel costul acestuia și consolidând prevenirea cancerului, permițând tuturor copiilor să beneficieze de vaccin.

Femei cu handicap

46 de milioane de femei și fete din Uniunea Europeană trăiesc cu dizabilități, iar femeile cu dizabilități se confruntă cu provocări și discriminări multiple și care se intersectează între ele.

Puncte de acțiune privind dizabilitățile:

 • Încorporarea în continuare a perspectivei de gen în viitoarea Strategie privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu dizabilități 2021, inclusiv îmbunătățirea accesului la piața muncii și la justiție.
 • Să continue integrarea perspectivei de gen în procesul de elaborare a politicilor privind dizabilitățile și să asigure accesul deplin la drepturi pentru femeile și fetele cu handicap care se află în instituții.

Conținut conex