Stališče skupine EPP o enakosti spolov

17.12.2020

Stališče skupine EPP o enakosti spolov

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Enakost spolov

1. Nasilje nad ženskami:

 1. Trgovina z ljudmi
 2. pohabljanje ženskih spolnih organov (FGM)
 3. kibernetsko nasilje in sovražni govor
 4. spolno nadlegovanje

2. Oblikovanje vključujočega gospodarstva:

 1. Vključevanje načela enakosti spolov na trgu dela: zaposlovanje žensk; pokojnine in razlike v plačah med spoloma; usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; zagotavljanje oskrbe;
 2. žensko podjetništvo
 3. STEM, digitalne tehnologije, IKT in umetna inteligenca
 4. Ženske pri sprejemanju odločitev

3. Pravice žensk: Medsektorski pristop:

 1. Ženske na podeželju
 2. Ženske v zunanjih politikah in razvoju
 3. Ženske v medijih

4. Zdravje žensk in deklet:

 1. Zdravje žensk
 2. Rak
 3. Invalidne ženske

"Unija si pri vseh svojih dejavnostih prizadeva za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami."

Člen 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Evropska unija je že od svojega nastanka projekt, ki temelji na enakih možnostih in vsem državljanom omogoča, da v mirni in uspešni celini dosežejo svoj polni potencial. Ženske so v središču te vizije, zato je omogočanje ženskam, da dosežejo višjo raven in gredo dlje, že desetletja evropski ideal.

Enakost je temeljna vrednota Evropske ljudske stranke. Zagotavljanje enakih možnosti za uspeh vseh državljanov na gospodarskem, socialnem in političnem področju je v središču poslanstva EPP. EPP in njene vlade si dosledno prizadevajo za izboljšanje možnosti žensk v družbi in gospodarstvu, vključno s trgom dela, ter za spodbujanje ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem v korist vseh. Skupina EPP v Evropskem parlamentu si prizadeva zagotoviti, da ima vsaka ženska priložnost za ambiciozno in izpolnjujoče življenje. Od zdravega rojstva do zadovoljive izobrazbe, od odločitve za vstop na pošten trg dela do odločitve za družino, od polne udeležbe v javnem življenju do skrbi za ženske v starosti - skupina EPP bo zagotovila, da bo vsaka ženska imela možnost, da doseže svoj polni potencial. Naš cilj je spodbujati enake pravice, priložnosti in enakost za vse. Ker je enakost med ženskami in moškimi temeljna in horizontalna vrednota Evropske unije, bi morala biti v središču konference o prihodnosti Evrope. Ženske bi bilo treba dejavno spodbujati k sodelovanju na konferenci, ženske organizacije pa bi morale sodelovati pri oblikovanju dnevnega reda konference. Njihovi glasovi bi morali biti slišani in vključeni v končna priporočila.

Ključnega pomena za doseganje enakosti spolov je zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, na vseh področjih politike. Skupina EPP zato poziva Eurostat, EIGE in Eurobarometer, naj okrepijo svoja prizadevanja za zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu in starosti, na vseh področjih v okviru strategije za enakost spolov.

1. OBRAVNAVANJE NASILJA NAD ŽENSKAMI

Boj proti nasilju v vseh njegovih oblikah (fizično, psihično, finančno, kibernetsko nasilje, pa tudi spolno nadlegovanje ali pohabljanje ženskih spolnih organov) in na vseh lokacijah, vključno znotraj in zunaj doma, je absolutna prednostna naloga naše politične družine. Nasilje nad ženskami ni le glavna ovira pri doseganju enakosti spolov, temveč tudi nesprejemljiva kršitev človekovih pravic. Trenutno je vsaka tretja ženska v EU, stara 15 let ali več, doživela eno od oblik fizičnega in/ali spolnega nasilja, število poročil o nasilju v družini pa je hitro naraslo zaradi COVID-19 zaprtja. Skupina EPP ne dopušča nasilja na podlagi spola, tako v EU kot zunaj nje.

Nasilje nad ženskami ni le družbeno nasilje, temveč ga populistični, neliberalni ali protidemokratični režimi pogosto uporabljajo kot sredstvo za nadzor prebivalstva. Politično nasilje, ki ga izvaja država, je način zatiranja nestrinjanja državljanov. Vsako dejanje nasilja nad ženskami je treba obravnavati kot neposreden napad na naše demokratične vrednote in kot grožnjo ne le določeni skupini oseb, temveč kot grožnjo našemu obstoju kot zdrave, participativne in enakopravne družbe.

Akcijske točke o nasilju nad ženskami:

 • Nasprotovanje nasilju in njegovim temeljnim vzrokom na vseh ravneh z ozaveščanjem, preprečevanjem in informacijskimi kampanjami, vključno s tveganji in škodljivim vplivom pornografskega gradiva; ključna je podpora telefonskim linijam za pomoč in spodbujanje dobrih praks ter kampanje za spodbujanje žensk, moških in otrok k prijavljanju incidentov; dostop do varnih, dostopnih in starosti primernih kanalov za prijavo zlorabe brez strahu, zlasti kadar je nasilnež v ožjem krogu žrtve, je bistven, da bi se učinkovito obravnavalo premalo prijavljenih primerov;
 • pozvati preostale države članice in EU, naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo;
 • naj oblikujejo opredelitev nasilja nad ženskami na ravni EU, vključno z oblikami na spletu in zunaj njega, ter nasilje nad ženskami dodajo na seznam kaznivih dejanj EU, s čimer bi zagotovili, da ta kazniva dejanja v nobeni državi članici ne ostanejo nekaznovana. Razmisliti bi bilo treba tudi o novih zakonodajnih ukrepih za določitev minimalnih standardov glede vrst nasilja;
 • podpirati žrtve s prihodnjo strategijo EU o pravicah žrtev ter z obstoječimi instrumenti, kot je evropska odredba o zaščiti;
 • nadaljevati sklop Daphne v okviru programa "Pravice in vrednote" za obdobje 2021-2027.

Trgovina z ljudmi

Trgovina z ljudmi je še posebej huda kršitev človekovih pravic in je priznana kot oblika strukturnega nasilja nad ženskami. Trgovina z ljudmi je evropski problem: skoraj polovica žrtev (44 %) je žrtev trgovine z ljudmi znotraj EU. Ženske in dekleta, zlasti Rominje, so zaradi nizke stopnje izobrazbe in socialno-ekonomskega položaja še vedno najbolj izpostavljene trgovini z ljudmi (68 %), trgovina z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja pa ostaja najbolj razširjena oblika (56 %). Skupina EPP se zavzema za boj proti trgovini z ženskami in dekleti.

Akcijske točke o trgovini z ljudmi:

Okrepiti prizadevanja za prenos in popolno izvajanje sedanjih zakonodajnih ukrepov v državah članicah, pri čemer se je treba osredotočiti in redno ocenjevati opredelitev vseh praks v zvezi s trgovino z ljudmi kot kaznivih dejanj, okrepiti preprečevanje, ozaveščanje in usposabljanje uradnikov;

 • Evropska komisija naj pripravi direktivo o boju proti trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje v EU;
 • okrepiti prizadevanja za prenos in popolno izvajanje sedanjih zakonodajnih ukrepov v državah članicah, pri čemer se je treba osredotočiti na redno ocenjevanje opredelitve vseh praks v zvezi s trgovino z ljudmi kot kaznivih dejanj, okrepiti preprečevanje, ozaveščanje in usposabljanje uradnikov;
 • države članice naj okrepijo prizadevanja za boj proti ugotovljenim dejavnikom ranljivosti, povezanim z osebami, ki so žrtve trgovine z ljudmi, kot so romske ženske in dekleta, vključno z revščino, socialno izključenostjo, nizko izobrazbo, visoko stopnjo brezposelnosti, nasiljem v družini in diskriminacijo;
 • Evropsko komisijo, naj pripravi novo strategijo EU za izkoreninjenje trgovine z ljudmi;
 • da se z nadaljevanjem usklajenega delovnega pristopa ustreznih agencij EU v partnerstvu z državami članicami, institucijami EU in drugimi partnerji zoperstavi razširjeni kulturi nekaznovanosti storilcev, zlorab in izkoriščevalcev ter tako poveča učinkovitost preiskav in pregona;
 • spodbujati krepitev usklajenega odziva na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja prek Europola in Eurojusta;
 • okrepiti izvajanje direktive o pravicah žrtev, da bodo imele vse žrtve dostop do pravnega varstva in podpore, ter povečati zaščito otrok v okviru splošnih sistemov socialne zaščite držav članic. To bi moralo vključevati podporo organizacijam civilne družbe, nevladnim organizacijam in organom kazenskega pregona, ki delajo z žrtvami trgovine z ljudmi;
 • za pristojne organe, kot so javni uslužbenci ter pravosodni uslužbenci in uslužbenci organov kazenskega pregona ter agencij, ki se ukvarjajo z žrtvami ali potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi, ustrezno usposabljanje, ki upošteva vidik spola in bi se okrepilo z učinkovitim nadzorom in upravljanjem;
 • preprečevanje tihotapljenja žensk in otrok ter boj proti njemu s sodelovanjem s tretjimi državami izvora ali tranzita, skupaj z zaščito žrtev trgovine z ljudmi, zagotavljanjem celovite podpore, programov reintegracije in rehabilitacije;
 • da se ukrepi za boj proti trgovini z ljudmi upoštevajo in vključijo kot ukrep v vse trgovinske sporazume;
 • izboljšati poročanje o primerih trgovine z ljudmi in zbiranje podatkov na ravni držav članic in EU, da bi bolje razumeli ta pojav in bolje uskladili različne vire podatkov;
 • še naprej podpirati delo koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi in mu zagotavljati sredstva;
 • Skupina EPP obsoja vsakršno neprostovoljno ravnanje, kot so pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilna sterilizacija, prisilni splav ali prisilni zdravniški pregledi žensk, zlasti iz marginaliziranih skupin, vključno z romskimi ženskami, ženskami z motnjami v duševnem razvoju ali pripadnicami etničnih manjšin.

Pohabljanje ženskih spolnih organov (FGM)

Skupina EPP odločno obsoja pohabljanje ženskih spolovil kot hudo kršitev človekovih pravic in kot dejanje nasilja nad ženskami in dekleti z dolgotrajnimi psihološkimi in fizičnimi posledicami, vključno s smrtjo. FGM prizadene vsaj 200 milijonov žensk in deklet v 31 državah, po podatkih UNFPA iz leta 2018 pa bo, če se bodo populacijski trendi nadaljevali v isti smeri, do leta 2030 68 milijonom deklet po vsem svetu grozilo FGM. Skupina EPP obsoja vse večjo medikalizacijo te prakse kot nevaren poskus legitimacije in celo morebitnega zaslužka od FGM.

Akcijske točke o pohabljanju ženskih spolnih organov:

 • poziva Evropsko komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in države članice, naj okrepijo sodelovanje s tretjimi državami, da bi z obstoječimi in prihodnjimi programi dali prednost izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolnih organov;
 • okrepijo preprečevanje pohabljanja ženskih spolnih organov z izobraževanjem in informiranjem ter ustvarjanjem pogojev za ekonomsko opolnomočenje žensk in deklet;
 • osredotočiti različne obstoječe programe na ozaveščanje, informiranje, izobraževanje in usposabljanje ustreznih strokovnjakov (zdravstvenih delavcev, medicinskih sester, socialnih delavcev) po vsej EU in v zunanjih politikah za preprečevanje in odpravljanje pohabljanja ženskih spolnih organov;
 • nameniti sredstva EU za projekte usposabljanja in ozaveščanja za učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na primere pohabljanja ženskih spolnih organov ter nasilja nad ženskami in dekleti.

Kibernetsko nasilje in sovražni govor

Kibernetsko nasilje nad ženskami je tesno povezano z vse večjim dostopom do družbenih medijev in tehnoloških platform ter njihovo uporabo, izraža pa se lahko na različne načine, kot so spolno nadlegovanje, spolna zloraba na podlagi podobe, zalezovanje ali seksistični sovražni govor. Te oblike kibernetskega nasilja in sovražnega govora nad ženskami so del procesa nasilja, ki se pogosto začne brez povezave in nadaljuje na spletu ali obratno.

Sovražni govor je vse pogosteje usmerjen proti ženskam, pri čemer so še posebej izpostavljene javne osebnosti, kot so novinarke, zagovornice človekovih pravic in političarke.

Akcijske točke o kibernetskem nasilju in sovražnem govoru:

 • Sodelovanje z Evropsko komisijo pri pripravi celovite strategije, ki bo obravnavala vprašanje kibernetskega nasilja in sovražnega govora, usmerjenega proti ženskam, saj lahko spletni sovražni govor spodbudi dejansko nasilje;
 • povečati sinergije med obstoječimi instrumenti na evropski ravni na področju spletnega nasilja nad ženskami, kot so splošna uredba o varstvu podatkov, direktiva o elektronskem poslovanju in direktiva o pravicah žrtev;
 • sodelovati s tehnološkimi platformami in sektorjem IKT v boju proti nasilju nad ženskami, kibernetskemu nasilju in zlorabi otrok na spletu in zunaj njega s tehničnimi ukrepi in politikami moderiranja medijev. Bistvenega pomena je razvoj tehnik preprečevanja in mehanizmov odzivanja na škodljive vsebine, vključno s sodelovanjem s pravosodnimi organi pri odstranjevanju nasilnih ali škodljivih vsebin ali onemogočanju dostopa;
 • razvoj kazalnikov o razširjenosti in škodljivosti kibernetskega nasilja nad ženskami za merjenje učinkovitosti ukrepov;
 • nadalje razvijati kampanje za ozaveščanje žensk in deklet o kibernetskem nasilju, njihovih zakonskih pravicah, razpoložljivih podpornih storitvah itd;
 • pri obravnavi ukrepov za zaščito varnosti novinarjev uporabiti pristop, ki upošteva vidik spola, saj se novinarke soočajo z oblikami nasilja, specifičnimi za spol, kot sta spolno in spletno nadlegovanje.

Spolno nadlegovanje

Spolno nadlegovanje je najbolj trdovratna oblika diskriminacije na podlagi spola in približno polovica žensk v Evropski uniji je doživela spolno nadlegovanje. Skupina EPP odločno obsoja vse oblike nadlegovanja in vztraja pri učinkovitem izvajanju obstoječega pravnega okvira, ki obravnava ta pojav, hkrati pa spodbuja države članice EU ter javna in zasebna podjetja in institucije, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za učinkovito odpravo in preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu.

Akcijske točke o spolnem nadlegovanju:

 • Spremljanje učinkovitosti obstoječega pravnega okvira in izvajanja mednarodnih konvencij;
 • uvesti strategijo za preprečevanje spolnega nadlegovanja na delovnem mestu in v drugih družbenih okoljih na podlagi konvencije Mednarodne organizacije dela iz junija 2019 o nasilju in nadlegovanju na delovnem mestu, v kateri sta nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu priznana kot kršitev človekovih pravic;
 • sodelovati z državami članicami, javnim in zasebnim sektorjem ter zadevnimi institucijami pri učinkovitem spremljanju razmer, izmenjavi najboljših praks in pospeševanju ukrepov za reševanje spolnega nadlegovanja v vseh okoljih.

2. IZGRADNJA VKLJUČUJOČEGA GOSPODARSTVA

Opolnomočenje žensk kot državljank in gospodarskih akterk je ključnega pomena za naša gospodarstva in družbe ter za odpravljanje revščine. Strukturno gledano že dolgo obstaja razlika med moškimi in ženskami v gospodarstvu, in sicer zaradi razlik v plačah med spoloma, razlik v pokojninah med spoloma, pritiskov, povezanih z zagotavljanjem oskrbe, in pojava "puščanja cevi".

Vključevanje načela enakosti spolov na trgu dela

Večina diplomantov v EU so ženske: v EU-28 predstavljajo skoraj tri petine (57,6 %) vseh diplomantov. Vendar so na trgu dela premalo zastopane, saj je zaposlenih le 64,3 % žensk v primerjavi s 75,9 % moških. Kljub višjim kvalifikacijam ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, zlasti ženske z otroki. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja predstavlja številne izzive, zlasti ženske pa si prizadevajo prilagoditi svojo poklicno pot družinskemu življenju in skrbstvenim obveznostim. Skrbniki so morda prisiljeni skrajšati svoj delovni čas ali celo opustiti plačano delo.

Pandemija COVID-19 je imela različen vpliv na ženske, saj so bolj izpostavljene socialno-ekonomskim posledicam virusa, kar povečuje njihovo tveganje revščine. Med krizo so ženske izvajale večino oskrbe, čeprav so pogosto imele dodatne delovne obveznosti, ki jih je bilo treba uskladiti.

Vloga družin v družbi je ključnega pomena, saj nudijo oporo in tolažilno domačnost. Vendar je ne moremo ceniti in uživati, če v tempu sodobnega življenja ne dosežemo ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem. Prizadevati si moramo, da bi vsakdo lahko v celoti užival v družinskem življenju. Pri tem je osrednjega pomena doseči resnično ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Za dobro počutje družin je ključnega pomena skrb za otroke, ki jo v veliki večini zagotavljajo ženske, vključno z varstvom otrok, izvenšolskim varstvom, skrbjo za invalide in starejše osebe. V EU je večina neformalnih oskrbovalcev žensk (62 % jih skrbi za starejše osebe ali invalide, 58 % pa jih neformalno oskrbuje otroke), kar kaže na obstoj razlike v oskrbi med spoloma. Poleg tega 29 % gospodinjstev poroča o nezadovoljenih potrebah po strokovnih storitvah oskrbe na domu, pri čemer se ta delež med državami EU precej razlikuje.

Kadar ženske delajo, je razlika v plačilu med spoloma velika ovira, ki v Evropi v povprečju znaša 16 %, in lahko zakriva horizontalno in vertikalno segregacijo na trgu dela, vključno z dejavnikom steklenega stropa.

Zagotavljanje ekonomske neodvisnosti starejših žensk je še en ključni izziv za prihodnja leta. Stopnja revščine med starejšimi nenehno narašča, vendar so kazalniki revščine in socialne izključenosti med ženskami, starejšimi od 75 let, vidno višji od primerljivih stopenj med moškimi. Leta 2018 so ženske, starejše od 65 let, v EU prejemale pokojnino, ki je bila v povprečju 30 % nižja od pokojnine moških, kar je znano kot pokojninska vrzel med spoloma. Vendar se ta razlika počasi zmanjšuje. Obstaja zaradi neenakosti, ki se kopičijo skozi celotno življenje žensk, kot so razlika v plačilu med spoloma, razlika v zaposlenosti in obdobja njihove odsotnosti na trgu dela.

Akcijske točke za vključevanje načela enakosti spolov na trgu dela:

 • Skupina EPP se zavzema za enako plačilo za enako delo in pričakuje prihodnji predlog Evropske komisije na to temo. Podpiramo prizadevanja za usklajen evropski okvir za preglednost plač z ustreznim usklajevanjem najboljših praks držav članic, pri čemer je treba ustrezno upoštevati edinstvene okoliščine evropskih MSP in različne modele trga dela, ki obstajajo v EU;
 • izboljšanje zbiranja podatkov z uvedbo kazalnika pokojninske vrzeli med spoloma in nadaljnjimi raziskavami temeljnih vzrokov za pokojninsko vrzel med spoloma. Skupina EPP podpira izmenjavo najboljših praks med državami članicami glede uskladitve upokojitvene starosti moških in žensk ter razmislek o tem, ali bi bilo treba priznavanje obdobij otroškega varstva upoštevati za namene pokojninskih pravic;
 • da države članice v celoti prenesejo direktivo o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem za zaposlene starše in negovalce ter da Evropska komisija pozorno spremlja njeno izvajanje;
 • da zagotovijo dostop do visokokakovostnih, cenovno ugodnih in dostopnih javnih in zasebnih varstvenih ustanov ter možnost, da se z delodajalci dogovorijo o prožni organizaciji dela. Čeprav so za organizacijo in vsebino sistemov predšolske vzgoje in varstva ter dolgotrajne oskrbe odgovorne države članice, bi bilo treba preučiti sodelovanje na evropski ravni v povezavi z učinkovito uporabo sredstev EU, vključno z ustreznimi proračunskimi sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za razvoj kakovostnih storitev varstva;
 • zbrati kakovostne podatke o zagotavljanju oskrbe, ki je na voljo otrokom, starejšim osebam, invalidom in drugim odvisnim osebam v okviru javnega in zasebnega financiranja, vključno s formalno in neformalno oskrbo. Takšni podatki naj bi utrli pot evropski strategiji oskrbe, pri tem pa upoštevali načelo subsidiarnosti in pristojnosti držav članic;
 • enake možnosti za delitev starševskega dopusta med oba starša z namenom delitve odgovornosti za vzgojo otrok. Države članice spodbujamo k izmenjavi najboljših praks o modelih starševskega dopusta. Poleg tega se skupina EPP zavzema za kampanjo na ravni EU za spodbujanje očetovskega dopusta;
 • uvedbo evropskega dneva usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki bo vsako leto 20. marca in bo simbolično odražal spomladansko enakost med dnevom in nočjo;
 • za boj proti spolnim stereotipom z izobraževanjem in informiranjem na vseh področjih, vključno s poslovnim, športnim, akademskim itd.

Žensko podjetništvo

Vloga podjetij, podjetništva ter malih in srednjih podjetij je za skupino EPP osrednjega pomena, zato si prizadevamo spodbujati in opolnomočiti ženske za napredovanje in uspeh. Raziskave kažejo, da vključenost krepi gospodarstvo in BDP. Žensko podjetništvo je pomemben dejavnik v današnjem gospodarstvu, zlasti prek MSP, vendar se lahko še razširi. Trenutno ženske predstavljajo le 34,4 % samozaposlenih v EU in 30 % podjetnikov začetnikov; manjkajo v najbolj obetavnih sektorjih in so premalo zastopane pri sprejemanju odločitev.

Akcijske točke za žensko podjetništvo:

 • Nadaljnji razvoj ustvarjalnosti in podjetniškega potenciala žensk, saj so neizkoriščen vir gospodarske rasti in delovnih mest. Žensko podjetništvo ter dostop do posojil in lastniškega financiranja je treba pospešiti s programi in skladi EU ter Evropsko investicijsko banko v smislu dostopa do mikrofinanciranja;
 • Računsko sodišče bi moralo opraviti revizijo obstoječih finančnih instrumentov EU za krepitev ekonomske moči žensk, Komisija pa bi morala ugotoviti vrzeli in pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti za boljšo porabo proračuna EU;
 • ozaveščanje o možnostih financiranja EU: potrebna je prilagojena podporna in informacijska kampanja, namenjena lastnicam podjetij in podjetnicam, da se poveča ozaveščenost o programih in financiranju EU, ki ženskam ponujajo priložnosti za izboljšanje njihovega znanja in spretnosti, dostop do kapitala in finančne podpore;
 • nadaljnja širitev evropske mreže poslovnih angelov in evropske mreže mentorjev za ženske podjetnice, tudi s srečanji inovatork, tehnoloških strokovnjakov in vlagateljev, da se spodbudijo in povečajo inovacije in financiranje podjetij, ki jih vodijo ženske. S tem se lahko spodbujajo ženski vzorniki v podjetništvu in poslovni angeli ter s poklicnim svetovanjem in mentorstvom spodbuja podjetništvo kot poklicna možnost. Posledično obstaja možnost, da se v sektorjih, kot so digitalno gospodarstvo, IKT in umetna inteligenca, s sodelovanjem s šolami in lokalnimi organizacijami ustvari naslednja generacija podjetnic;
 • naj Evropska komisija prednostno obravnava obsežne naložbe v digitalno izobraževanje in spretnosti na vseh ravneh, vključno z računalniškim razmišljanjem v osnovnem izobraževanju in digitalnim izobraževanjem v programu Erasmus+, da bi predvidela naraščajoče povpraševanje po digitalnih spretnostih na visoki ravni in odpravila veliko vrzel v digitalnih spretnostih, ki obstaja v EU. To lahko koristi tistim, ki se po obdobju odsotnosti vračajo na trg dela, zlasti podjetnikom.

STEM, digitalne tehnologije, IKT in umetna inteligenca

Ženske so neizkoriščen vir tudi na novih področjih, kot so digitalno področje, umetna inteligenca in IKT, saj ženske predstavljajo 34 % diplomantov s področja STEM in le 17 % strokovnjakov s področja IKT, medtem ko v informacijsko-komunikacijskem sektorju v Evropi zaslužijo 19 % manj kot moški. Poleg tega je delež moških, ki delajo v digitalnem sektorju, trikrat večji od deleža žensk. Z vključevanjem več žensk na trg digitalnih delovnih mest bi lahko evropsko gospodarstvo povečalo BDP za 16 milijard evrov.

Akcijske točke na področju STEM, digitalnih tehnologij, IKT in umetne inteligence:

 • Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in vzdrževanja novih digitalnih znanj in spretnosti ter zmogljivosti, zlasti predmetov STEM, s posebnim poudarkom na dekletih (splošni dostop do pouka kodiranja, matematike in IKT), z usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem, ter dajanje prednosti raznolikosti in vključevanju na področju STEM za povečanje enakih možnosti v gospodarstvu in podjetjih. Dekleta bi bilo treba spodbujati, da se v šoli odločijo za matematične in naravoslovne predmete;
 • uporabiti sredstva in programe EU, vključno z Erasmus+, za učinkovito podporo vseživljenjskemu učenju in usposabljanju na teh področjih.
 • Ustvariti dodatne in večje spodbude za podjetja in ženske za vzornike, mentorske programe in karierne poti, da bi povečali prepoznavnost žensk in spodbudili njihov dostop do teh sektorjev.
 • Vzpostaviti kampanje ali nagrade za podjetja, ki sprejemajo zgledne ukrepe za izboljšanje prisotnosti žensk v digitalnem gospodarstvu, zlasti v forumih odločanja;
 • Zagotoviti razvoj tehnologij in aplikacij, ki bo upošteval spol, prizadetost in starost, ob upoštevanju potreb končnega uporabnika.

Ženske v procesu odločanja

Ženske so še vedno premalo zastopane na vodilnih položajih na številnih področjih, vključno s podjetništvom, znanostjo, sindikalnim predstavništvom ter politiko in javnimi funkcijami, čeprav predstavljajo skoraj polovico delovne sile in več kot polovico univerzitetnih diplomantov v EU. Delež žensk na vodilnih položajih se je od leta 2013 povečal, vendar je bil napredek počasen in neenakomeren. Oktobra 2018 je bilo med predsedniki upravnih odborov v EU le 6,7 % žensk, med izvršnimi direktorji pa le 6,5 %. Vendar pa lahko spolno uravnoteženi upravni odbori podjetij izboljšajo uspešnost podjetja in so celo povezani z večjo finančno stabilnostjo.

Kadar so kvote potrebne za spodbujanje enakosti, so po mnenju skupine EPP začasen, a nujen ukrep.

Akcijske točke o ženskah na področju odločanja:

 • Skupina EPP bi morala biti vodilna pri dokazovanju odločevalcem EU, vladam držav članic, organizacijam civilne družbe in evropskim MSP, da so delovna mesta z raznolikostjo nagnjena k boljšim rezultatom. Raznolikost je treba dojemati kot orodje konkurenčnosti EU in poslovnega potenciala, ne pa kot težko breme;
 • pozivati uprave podjetij, naj uporabljajo pregledna merila za izbiro kandidatov in dajejo prednost premalo zastopanemu spolu, kadar je treba izbirati med dvema enako usposobljenima kandidatoma, kot je predlagano v direktivi o ženskah v upravnih odborih;
 • izboljšati napredovanje žensk na najvišje položaje pri sprejemanju odločitev;
 • podpreti pobudo Evropske ljudske stranke, direktivo o ženskah v upravnih odborih;
 • Skupina EPP bo budno spoštovala kvote glede spola v času svojega predsedovanja in preučila možnosti za razširitev teh kvot na druge organe EPP.

3. PRAVICE ŽENSK: MEDSEKTORSKI PRISTOP

Vključevanje načela enakosti spolov, tj. upoštevanje posebnih okoliščin in potreb žensk, je treba upoštevati na vseh področjih politike. Čeprav jih ta dokument posebej ne obravnava, je treba na področjih politike, kot so migracije, vključevanje Romov, podnebne spremembe, razvoj, mediji, šport, promet in otroci, uporabiti spolno lečo in politike prilagoditi tako, da ustrezajo odzivu, ki upošteva vidik spola.

Ženske na podeželju

Ženske na podeželju imajo ključno vlogo pri ohranjanju svojih skupnosti in preživetju kmetijstva. Kljub njihovemu pomembnemu prispevku pa se še vedno soočajo s številnimi izzivi, vključno z omejenimi možnostmi zaposlovanja, slabšim dostopom do storitev, manj razvito infrastrukturo in premajhno zastopanostjo v forumih odločanja. Veliko dela podeželskih žensk je neformalnega in nepriznanega. Zlasti kmetice se soočajo s posebnimi izzivi, zaradi katerih so že na začetku v slabšem položaju, vključno z ovirami, značilnimi za spol, kot so pomanjkanje dostopa do zemljišč, financiranja kmetijskega usposabljanja in izobraževanja ter enake obravnave.

Akcijske točke o ženskah na podeželju:

 • Podpiranje podjetniških pobud in dostopa do posojil;
 • oblikovanje tematskega podprograma za ženske na podežel ju v okviru strateških načrtov skupne kmetijske politike, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), spodbujanje zaposlovanja žensk in ženskega podjetništva z uporabo priložnosti, povezanih s kmečkim turizmom in razvojem digitalnih vasi, izboljšanje dostopa kmetic do zemljišč, kreditov in finančnih instrumentov, spretnosti in učinkovitosti z izobraževanjem, usposabljanjem in svetovalnimi storitvami, večje sodelovanje v lokalnih akcijskih skupinah in razvoj lokalnih partnerstev v okviru programa Leader;
 • izmenjavo najboljših praks držav članic, zlasti glede poklicnega statusa zakoncev, ki pomagajo v kmetijskem sektorju, s čimer se obravnavajo pravice žensk do socialne varnosti, vključno s pravicami do porodniškega dopusta ali pokojnine, in dostop žensk do razpoložljivih sredstev EU;
 • preučiti razvoj partnerskih modelov v zvezi z lastništvom kmetij.

Ženske v zunanjih politikah in razvoju

Enakost spolov je ključnega pomena za človekove pravice, trajnostni razvoj in pametna gospodarstva. Opolnomočenje žensk po vsem svetu je ključnega pomena za globalni napredek. EU ima pri tem pomembno vlogo, saj podpira partnerske države pri odpravljanju diskriminacije na podlagi spola, z vzpostavljanjem ugodnejšega okolja za uresničevanje pravic deklic in žensk, da bi dosegli dejanske in oprijemljive izboljšave na področju enakosti spolov.

Akcijske točke za ženske v zunanjem delovanju:

 • Uveljavljanje enakosti spolov kot ključne prednostne naloge programov in projektov GAP II, vključno z obravnavo pravic žensk in deklet na štirih ključnih področjih: fizična in psihična integriteta, vključno z bojem proti pohabljanju ženskih spolnih organov; spodbujanje ekonomskih in socialnih pravic ter krepitev vloge deklet in žensk; krepitev sodelovanja žensk in deklet; in horizontalni steber za spremembo institucionalne kulture za učinkovitejše izpolnjevanje zavez EU;
 • GAP III mora dodatno izboljšati pravice žensk, in sicer z večjo ozaveščenostjo žensk in deklet o spolnem in reproduktivnem zdravju in dostopom do njega ter jim omogočiti, da ga ohranijo in izboljšajo brez prisile, nasilja, diskriminacije in zlorabe;
 • natančno spremljati vse izdatke za dejavnosti na področju enakosti spolov s kazalniki, da se oceni učinek in izboljša kakovost vključevanja načela enakosti spolov;
 • zagotoviti skladnost med notranjimi in zunanjimi politikami, ukrepi in financiranjem na področju enakosti spolov, da se čim bolj povečajo učenje in sinergije.

Ženske v medijih

Tradicionalni in družbeni mediji imajo zaradi svoje ključne vloge pri družbenem predstavljanju in kulturnem širjenju ter zagotavljanju informacij velik vpliv na sposobnost spodbujanja pravic žensk. Stereotipi in premajhna zastopanost žensk v medijih se še vedno ohranjajo in so jasno vidni v medijskih vsebinah. Svet Evrope je navedel, da "ženske predstavljajo le približno četrtino oseb, ki jih slišimo, beremo ali vidimo v novicah, redko so zastopane v strokovni vlogi". Prav tako so ženske premalo zastopane v stroki na vseh ravneh upravljavske strukture: lastništvo medijev, produkcija informacij in proces odločanja.

 • Izvajanje ukrepov, opisanih v resoluciji Evropskega parlamenta iz leta 2018 z naslovom "Enakost spolov v medijskem sektorju v EU";
 • sodelovati z državami članicami pri ozaveščanju o ženskah v medijih in izmenjavi najboljših praks pri pospeševanju zastopanosti in prikazovanja žensk v medijih.

4. ZDRAVJE ŽENSK IN DEKLIC

Skupina EPP se zavzema za pozitiven in proaktiven pristop k zdravstvenemu varstvu v celotnem življenjskem ciklu. Verjamemo, da je treba ženskam omogočiti, da ob podpori zdravstvenih strokovnjakov same vodijo svoje zdravstveno varstvo.

Da bi se lahko odločale na podlagi informacij, morajo imeti ženske vse življenje dostop do zanesljivih in z dokazi podprtih informacij. Ključnega pomena so starosti primerna celovita spolna vzgoja, kontracepcija, izobraževanje o plodnosti in informacije o medicinskih postopkih, spočetju, nosečnosti in poporodni oskrbi. Skupina EPP si prizadeva spodbujati spolno in reproduktivno zdravje ter pravice žensk, pri čemer ustrezno upošteva pristojnosti držav članic na tem področju. Načrtovanje družine in reproduktivno zdravstveno varstvo bi moralo biti na voljo vsem ženskam na podlagi njihovih osebnih okoliščin in individualnih potreb, s pristopom, osredotočenim na ženske, ki ga podpirajo zdravstveni delavci, pri čemer je treba v celoti spoštovati načelo subsidiarnosti.

Akcijske točke na področju zdravja žensk:

 • Strategija EU za javno zdravje bi morala upoštevati načela enakosti spolov, da bi se upoštevala spolna pristranskost;
 • Države članice naj sprejmejo ukrepe za boj proti številnim neenakostim in prikrajšanostim, s katerimi se soočajo ranljive ženske in dekleta pri dostopu do zdravstvenih storitev;
 • zagotoviti, da je vsem ženskam na voljo starosti primerna celovita spolna vzgoja, izobraževanje o plodnosti in informacije o spočetju, kontracepciji, nosečnosti in poporodni oskrbi;
 • zagotoviti ustrezno predporodno in poporodno zdravstveno varstvo za vse matere s ciljem, da nobena ženska ne bi umrla pri porodu;
 • razviti skupne evropske standarde na področju zdravstvenega varstva mater in zdravstvenim delavcem omogočiti izmenjavo najboljših praks na tem področju;
 • zagotoviti, da zdravstveno osebje opravlja svoje naloge brez diskriminacije, da je ustrezno osveščeno in opremljeno s kompetencami za boljše razumevanje položaja ranljivih deklic in žensk;
 • nadaljevati sodelovanje z državami članicami pri spodbujanju dojenja in vzpostavitvi sistema EU o varni uporabi zdravil med nosečnostjo in dojenjem. sodelovati z državami članicami in Evropsko komisijo pri spodbujanju čezmejne uporabe mlečnih bank, da bi zagotovili, da lahko ženske v obmejnih regijah po potrebi koristijo to pomoč;
 • nadalje preučiti vprašanje nadomestnega materinstva, njegovih različnih vidikov in pravnih posledic v EU in pri zunanjem delovanju EU, da bi ugotovili, ali se pri tej praksi v celoti spoštujejo človekove pravice;
 • sprejeti spolno občutljiv pristop k ozaveščanju o boleznih, diagnosticiranju in zdravljenju.

Rak

Rak prizadene tako ženske kot moške, vendar pa se lahko vrste raka, ki so specifične za spol, ter pristopi k diagnostiki in preprečevanju razlikujejo. Zato so potrebni ciljno usmerjeni in različni politični odzivi.

Akcijske točke o raku:

 • Glede na sedanjo nižjo stopnjo zdravstvene ozaveščenosti se je treba bolj osredotočiti na ozaveščanje moških o preprečevanju in zdravljenju raka;
 • Čeprav so za organizacijo zdravstvenih sistemov in zagotavljanje dolgoročnega zdravstvenega varstva odgovorne posamezne države članice, sta sodelovanje in izmenjava najboljših praks na evropski ravni skupaj z učinkovito uporabo sredstev EU koristna pri reševanju skupnih izzivov v boju proti raku;
 • vključitev pristopa, ki upošteva vidik spola, pri razvoju in izvajanju načrta EU za boj proti raku;
 • spodbujanje držav članic EU k združevanju sredstev za nakup cepiva proti HPV v večjih količinah, s čimer bi se zmanjšali njegovi stroški in okrepilo preprečevanje raka, kar bi omogočilo, da bi cepivo prejeli vsi otroci.

Invalidne ženske

V Evropski uniji živi 46 milijonov invalidnih žensk in deklet, invalidne ženske pa se soočajo s številnimi in med seboj prepletajočimi se izzivi in diskriminacijo.

Akcijske točke o invalidnosti:

 • Nadaljnja vključitev vidika spola v prihodnjo strategijo za enakost invalidov 2021, vključno z boljšim dostopom do trga dela in pravosodja.
 • Nadalje vključevati vidik spola pri oblikovanju politik na področju invalidnosti in zagotoviti popoln dostop do pravic invalidnim ženskam in dekletom, ki so v institucijah.

Ostali povezani dokumenti