Naše euro: stabilné, stimulujúce, úspešné

01.03.2018

Naše euro: stabilné, stimulujúce, úspešné

Publikovanie picture

Európski občania právom požadujú euro, ktoré bude spĺňať ich očakávania. Vytvorenie eura bolo míľnikom v procese európskej integrácie a symbolom európskej jednoty, ale malo by byť tiež základom ekonomického rastu a konkurencieschopnosti našej Únie, ako aj prosperity a pracovných príležitostí pre európskych občanov. Skupina PPE sa domnieva, že každá krajina EÚ, ktorá neuplatňuje ustanovenie o výnimkách, by za predpokladu, že bude spĺňať všetky kritériá, mala byť členom eurozóny, keďže by to prispelo k úspešnosti hospodárstva našich krajín.

Reakcia skupiny PPE na dlhovú krízu eurozóny spočívajúca v udržateľných hospodárskych politikách a fiškálnej disciplíne sa ukázala ako efektívna a úspešná, aj keď nemožno podceňovať úsilie, ktoré museli občania v týchto ťažkých časoch vynaložiť. Teraz, keď sa naše hospodárstva zotavujú, si musíme vziať poučenie z minulosti a vylepšiť štruktúry riadenia eurozóny. Na to potrebujeme stabilné, stimulujúce a úspešné euro.

Stabilné euro je euro, ktoré nám umožňuje zohrávať dôležitú úlohu v globalizovanom svete. Skutočnosť, že sa euro po dolári stalo druhou svetovou rezervnou menou, umožnila Európe prevziať kontrolu nad vlastným osudom a zaviesť pravidlá pre globálne finančné trhy. Finančná kríza v rokoch 2007 – 2008 a kríza štátneho dlhu ukázali, že vonkajšie otrasy spolu s nadmerným zadlžením môžu tvrdo zasiahnuť európske hospodárstva a spoločnosti. Preto musíme zabezpečiť, aby mala eurozóna primerané absorpčné kapacity, a tak v budúcnosti dokázala čeliť vonkajším otrasom. V opačnom prípade by sme neboli schopní predísť ďalšej ekonomickej kríze ani vytvoriť podmienky, ktoré by v ľuďoch vzbudili dôveru, že ich úspory a investície sú v bezpečí.

Stimulujúce euro je euro, ktoré podporuje investície a zamestnanosť. Na to, aby sme vytvorili viac pracovných miest, potrebujeme v Európe viac investícií a menší dlh. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme spoľahlivú menu, ktorá stimuluje investície, a Úniu, ktorá podporuje reformy na udržanie konkurencieschopnej a silnej Európy. Je to jediný spôsob, ako poskytnúť mladej generácii príležitosti do budúcnosti. Na rozdiel od politickej ľavice odmietame preniesť bremeno na budúce generácie.

Úspešné euro je euro, ktoré chráni každodenný život občanov a prináša výsledky prostredníctvom udržateľných hospodárskych politík a reforiem, ktoré zblížia životnú úroveň všetkých Európanov na základe zásad sociálneho trhového hospodárstva, dokončenia jednotného trhu, projektov zameraných na inovácie a zásad spravodlivého obchodu.

Náš podrobný plán pre stabilné, stimulujúce a úspešné euro:

1. Všetko je otázkou investovania do budúcnosti ľudí

Európska mena sa nemôže spoliehať len na národné investície. Európska únia musí vytvárať lepšie podmienky, aby prilákala inteligentné investície, ktoré podporujú konkurencieschopnosť a vytvárajú pracovné miesta.

 1. Skupina PPE stála pri zrode Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý už do verejných a súkromných investícií priniesol milióny. Vychádzajúc z tohto úspechu sme odhodlaní čo najrýchlejšie vytvoriť ešte ambicióznejší investičný plán.
 2. Súčasný rozpočet EÚ by sa mal viac zameriavať na investičné programy týkajúce sa financií, ktoré môžu skutočne zmodernizovať hospodárstva v jednotlivých krajinách.
 3. Skupina PPE má v rámci rozpočtu EÚ za cieľ vytvoriť rozpočtovú kapacitu, ktorá presahuje súčasný strop, aby:
 • chránila investície v čase krízy;
 • sprevádzala zavádzanie štrukturálnych reforiem;
 • pomáhala pri konvergencii členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny;
 • pomáhala pri stabilizovaní hospodárstiev členských štátov v ťažkých časoch;
 • poskytovala krátkodobú funkciu ochrany investícií na zmiernenie sociálnych nákladov nevyhnutných reforiem.

2. Zodpovednosť a solidarita sú úzko prepojené

Solidarita potrebuje zodpovednosť: EÚ musí byť schopná pomôcť každému členskému štátu, ktorý sa ocitne vo finančnej kríze, avšak staviame sa proti nezodpovednému správaniu. Každý členský štát má v prvom rade povinnosť zodpovedne spravovať svoje finančné prostriedky a zodpovedá za poskytnutú finančnú pomoc.

 1. Finančná pomoc v rámci tejto rozpočtovej kapacity by bola podmienená splnením potrebných kritérií, predovšetkým Paktu stability a rastu, aby sa tak zabránilo morálnemu hazardu vrátane vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny.
 2. Členské štáty, ktoré sú ochotné byť súčasťou eurozóny by mali dostávať predvstupovú pomoc. Bez ohľadu na ich právne povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, by sa členské štáty, ktoré z politických dôvodov odmietnu vstúpiť do eurozóny, nemali vyjadrovať k budúcnosti eura.
 3. Členské štáty, ktoré zvyšujú svoj dlh, sú zaň zodpovedné. Preto by sme pre členské štáty mali zaviesť pravidlá platobnej neschopnosti, aby sme tak opätovne ustanovili individuálnu zodpovednosť.
 4. Musíme zabrániť zaťaženiu budúcich generácií neudržateľnými úrovňami dlhu.

3. Európa musí mať svoj vlastný menový fond

V záujme odradenia finančných špekulantov, ktorí sa pokúšajú útočiť na jednotlivé členské štáty, by sa mal Európsky mechanizmus pre stabilitu stať plnohodnotným Európskym menovým fondom. EMF by mal predchádzať krízam, sprevádzať procesy reštrukturalizácie dlhu a poskytovať podmienenú finančnú podporu pre nevyhnutné štrukturálne reformy v solventných členských štátoch, ktoré majú ťažkosti s prístupom na finančné trhy.

 1. EMF by mal spadať do práva Únie, mal by byť nezávislý a konať na základe odborných znalostí;
 2. Riaditeľ EMF by mal byť volený Európskym parlamentom;
 3. Riaditeľ EMF by sa mal zodpovedať Európskemu parlamentu;
 4. EMF by nemal obmedzovať kontrolu, ktorú vykonávajú národné parlamenty, ani ovplyvňovať ich práva.

4. Zvyšovanie demokratickej legitímnosti eurozóny

Ľudia musia mať istotu, že o ich ekonomickej budúcnosti nerozhodujú „skryté mocenské sily“, ale ich legitímni zástupcovia a úrady.

 1. Skupina PPE chce posilniť právomoci Európskeho parlamentu v rámci hospodárskeho rozhodovacieho procesu. Preto odmietame myšlienku dvojitých štruktúr, ktoré by vznikli vytvorením parlamentu pre eurozónu. Slovo Európskeho parlamentu musí mať väčšiu váhu v otázkach o všeobecných hospodárskych prioritách, o ktorých rozhodujú ministri financií členských štátov eurozóny. Je potrebné zlepšiť dialóg medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ako aj ich angažovanosť. Rozhodnutia ministrov financií jednotlivých členských štátov by mali byť založené na európskych cieľoch a odzrkadľovať ich.
 2. Skupina PPE požaduje, aby malo euro politickú tvár, a tiež vznik funkcie podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za HMÚ a za dodržiavanie pravidiel eurozóny, ktorý by zabezpečoval, aby boli naše politiky koherentné a účinné.  Preto navrhujeme, aby bol podpredseda, ktorý je zodpovedný za HMÚ:
 • vonkajším predstaviteľom eurozóny v rámci príslušných medzinárodných organizácií;
 • zodpovedný za vypracovanie návrhov toho, ako by mala byť využívaná nová rozpočtová kapacita na poskytovanie investícií, a aby doplnil nevyhnutné štrukturálne reformy v súlade s dohodnutými pravidlami a zároveň mal rozšírenú právomoc pri presadzovaní súladu s rámcom správy hospodárskych záležitostí a zaisťovaní vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny.
 1. Skupina PPE požaduje vyššiu mieru zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni: ministri financií musia na vnútroštátnej úrovni prevziať plnú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sú odsúhlasené v Bruseli. Záväzky na európskej úrovni týkajúce sa hospodárskych politík sa musia úspešne zaviesť do národných hospodárskych politík.

5. Naše úspory v dobrých rukách

 1. Udržanie nášho bankového sektora pod kontrolou: želáme si, aby banky konali zodpovedne a pridali sa do bankovej únie, aby sa tak zväčšila a sprísnila jej regulácia a dohľad nad ňou. Na dosiahnutie tohto cieľa musia banky znížiť počet rizikových úverov vo svojom účtovníctve. Tie banky, ktoré predstavujú vážne riziko pre stabilitu bankového systému ako celku, je potrebné reštrukturalizovať alebo v prípade potreby ukončiť ich činnosť, bez toho, aby musel daňový poplatník hradiť náklady. Pokiaľ na to budú splnené podmienky, je nutné vytvoriť európsky systém ochrany vkladov.
 2. Skupina PPE veľmi podporuje nezávislosť ECB a uznáva, že jej menová politika vytvorila cenný manévrovací priestor. Požadujeme, aby sa postupne a opatrne zrušili mimoriadne opatrenia ECB na obnovenie hospodárskej rovnováhy, keďže sa hospodárstva v súčasnosti zotavujú. Mali by sme ľudí motivovať k šetreniu a zatraktívniť ho.
 3. Keďže občania sú prepojení so svojou menou, bude skupina PPE naďalej podporovať zachovanie možnosti platby v hotovosti. Odmietame akékoľvek kroky smerom k bezhotovostnej Európe.